X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28008
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
..................................
nauczyciel kontraktowy języka angielskiego
Publiczna Szkoła ............................

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Data przedłożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego: 07.06.2011r.

Częstochowa, 07.06.2011r.
Wstęp
Jestem nauczycielem kontraktowym w Publicznej Szkole Podstawowej ........... w Częstochowie. Przez pierwsze dwa lata stażu zatrudniona byłam przez .................... na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Obecnie nauczam ...................w gimnazjum, w szkole podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych. Mój staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2008r. za zgodą dyrektora szkoły ..................... Opiekunem mojego stażu był mgr .............................
W trakcie odbywania stażu starałam się realizować założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego. Zaplanowane działania były zgodne z wymaganiami rozporządzenia MEN z 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wymaganie 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu
1.1. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, jak również z III rozdziałem Regulaminu Pracowniczego SPSK, mówiącym również o awansie zawodowym. Ponadto przypomniałam sobie treść następujących dokumentów:
- Program wychowawczy SPSK
- Statut Szkoły
- Program Rozwoju Szkoły
- Plan Pracy Szkoły

Następnie zawarłam ustny kontrakt z opiekunem stażu mgr ........................... Na początku każdego roku szkolnego podczas okresu stażu ustalane były terminy konsultacji i wzajemnych obserwacji lekcji. Podczas stażu obserwowałam także lekcje innych nauczycieli, a lekcje prowadzone przeze mnie były również obserwowane przez dyrekcję. Podczas obserwacji lekcji szczególnie koncentrowałam się na sposobie utrzymywania przyjaznej atmosfery podczas zajęć, sposobie odnoszenia się do uczniów, podziale na poszczególne fazy lekcji oraz na konsekwentnym działaniu nauczyciela.
W trakcie trwania stażu, w celu rozwijania swoich umiejętności w zakresie metodyki nauczania, brałam udział w następujących szkoleniach, konferencjach i warsztatach:
18.09.2008r. Komputerowe tworzenie i adaptacja materiałów audio na potrzeby lekcji języka angielskiego (WOM)
11.03.2009r. „Creativity, enjoyment, excellence or inside the teenage brain” (Wydawnictwo Pearson Longman)
11.03.2009r. „Tablica interaktywna w klasie językowej” (Wydawnictwo Pearson Longman)
18.03.2009r. “Broaden your horizons with English Explorer” (Wydawnictwo Nowa Era)
09.02.2010r. Program eTwinning (Kuratorium Oświaty w Katowicach i Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning)
25.03.2010r. Trening egzaminacyjny a motywacja gimnazjalistów (Wydawnictwo Oxford University Press)
25.03.2010r. Nowoczesne technologie na lekcjach języka angielskiego (Wydawnictwo Oxford University Press)
09.04.2010r. My Place in the World (Wydawnictwo Nowa Era)
03.02.2011r. Wykorzystanie narzędzi platformy e-learningowej MOODLE w pracach zespołów nauczycielskich (WOM)
05.03.2011r. Egzamin Gimnazjalny 2011/12 – kluczowe zmiany (wydawnictwo Macmillan)
Ponadto uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach zespołu nauczycieli języka angielskiego i zespołu humanistycznego oraz w radach szkoleniowych, co umożliwiło rozszerzenie wiedzy praktycznej na temat pracy w szkole.
W celu pogłębienia wiedzy dotyczącej pracy nauczyciela, nauczania języków obcych, pedagogiki i psychologii korzystałam z licznych pozycji książkowych, czasopism i stron
W ramach podnoszenia własnych kwalifikacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy w 2010r. ukończyłam studia na kierunku ..................... na Uniwersytecie ...................... Studia pozwoliły mi poszerzyć wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki języków obcych, a także z pedagogiki i psychologii. Ukończenie studiów umożliwiło mi rozpoczęcie nauczania drugiego języka.
W roku szkolnym 2009/2010 byłam opiekunem stażu nauczyciela stażysty mgr .................... Stanowiło to dobrą okazję do głębszego zapoznania się z procedurą awansu zawodowego, a także do podzielenia się własnym doświadczeniem z nauczycielem będącym na początku swojej drogi zawodowej.
W celu analizy własnych działań na bieżąco oceniałam poziom osiągnięcia celów prowadzonych zajęć. Starałam się również analizować wyniki uczniów. Dążąc do ich polepszenia stworzyłam dokumenty takie jak: analiza wyników badania nauczania języka angielskiego, analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego. Wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego opracowaliśmy plan przygotowania uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego oraz program naprawczy, dzięki któremu uczniowie mieli lepiej przyswoić materiał i umiejętności sprawdzane na egzaminie.
Praca z uczniami w wieku od 3 do 16 lat stwarzała dobrą okazję do obserwacji rozwoju dziecka, jego potrzeb w poszczególnych fazach rozwoju, a także do refleksji nad sposobem przyswajania języka obcego na poszczególnych etapach rozwoju.
Praca z bardzo różnorodnymi grupami pod względem wiekowym, a także z różnymi potrzebami i możliwościami skłaniało mnie do modyfikacji metod, tak aby były one odpowiednie dla danego ucznia lub grupy.
Podjęte działania omawiałam z opiekunem stażu i dyrekcją.

Wymaganie 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Przez cały okres stażu starałam się nawiązywać indywidualny kontakt z uczniami i ich rodzicami wykorzystując nie tylko czas podczas zajęć szkolnych, ale również poza nimi. Brałam udział w licznych wyjściach z uczniami, imprezach, festynach szkolnych, dyskotekach, a także prowadząc rekolekcje. Chcąc bliżej poznać uczniów starałam się podejmować ważne tematy w rozmowach z nimi. Nauczanie języka angielskiego umożliwia wykorzystanie przedmiotu lekcji jako środka w wyrażaniu siebie, swoich opinii, dzięki czemu mogłam na lekcjach podejmować tematy dotyczące problemów społecznych i cywilizacyjnych. Starałam się również poznawać potrzeby uczniów poprzez kontakt indywidualny, a także liczne rozmowy z wychowawcami i rodzicami. Dobrą okazją do nawiązania kontaktu z wychowankami są wszelkie wyjazdy, mogłam tego doświadczyć podczas ..................... w 2009 oraz podczas Zielonej Szkoły w bieżącym roku. Wspólne wyjazdy są źródłem obserwacji i doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć prowadzenie lekcji w klasie. Poza tym uczniowie mają okazję do zdobywania nowych wiadomości oraz poszerzania kręgu swoich zainteresowań. Wyjazdy ułatwiają także budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów wraz z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego w gimnazjum zorganizowałam konkurs recytatorski w języku angielskim oraz konkurs na najlepszą prezentację jednego z państw europejskich z okazji Dnia Języków Obcych w 2009 roku.

Wymaganie 3.
Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Szczególnie ważnym elementem w zawodzie nauczyciela jest integralny rozwój, dzięki któremu można coraz lepiej pełnić obowiązki nauczyciela jako wychowawcy. W okresie stażu starałam się dbać o rozwój własny w różnych sferach życia.
W zakresie formacji duchowej starałam się systematycznie rozważać Pismo Święte, brałam udział w rekolekcjach wielkopostnych, adwentowych, a także wyjazdowych. Dbając o rozwój moralny dążyłam do tego, by uczciwie wypełniać powierzone mi obowiązki, a także z poszanowaniem traktować innych ludzi. Podczas okresu stażu czytałam liczne lektury duchowe. Brałam udział w wykładach:
11.2008r. „Wychowanie według Jana Pawła II”,
07.02.2011r. „Wychowanie do modlitwy”,
Ponadto uczestniczyłam w życiu szkoły, w imprezach kulturalnych, licznych wyjściach do teatru, kina czy filharmonii. Brałam udział w pracach humanistycznego zespołu samokształceniowego oraz w zespołu nauczycieli języka angielskiego.
W celu zwiększenia skuteczności nauczania opracowałam program przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz program poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego, a także prowadziłam zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dodatkowe.
Dbając o integralny rozwój uczniów starałam się dobierać metody pracy, które wymagają od uczniów myślenia analitycznego i syntetycznego. Korzystałam także z materiałów, które nie tylko zaciekawią uczniów, ale także pobudzą chęć poznawania świata. Podczas lekcji poruszałam kwestie moralności, podejmowałam tematy z zakresu kultury, tradycji, a także tematów społecznych. Dobierałam również materiały promujące zdrowy tryb życia, troskę o środowisko, czy właściwy obraz rodziny. Chcąc pogłębić kontakt indywidualny z wychowankami, prowadziłam liczne rozmowy, uczestniczyłam z uczniami w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych, prowadziłam rekolekcje adwentowe i wielkopostne.
Ważnym elementem pracy w szkole katolickiej jest budowanie wspólnoty składającej się z wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Starałam się w nie włączyć poprzez dbanie o własny rozwój duchowy, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i kościelnych, udział wraz z uczniami w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę, w pielgrzymkach do Rzymu, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Chcąc poznać środowisko lokalne, a także promować szkołę brałam czynny udział w festynach szkolnych oraz uroczystościach kościelnych, czy parafialnych.

Wymaganie 4.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Technologie komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
- przygotowywania materiałów pomocniczych na zajęcia,
- przygotowywania dokumentacji szkolnej (rozkładów materiału, kryteriów oceniania, itp.),
- tworzenia dyplomów i certyfikatów,
- pisania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputerów,
- poszukiwania ciekawych publikacji internetowych dotyczących pracy nauczyciela języków obcych, a także materiałów, które można wykorzystać na lekcjach.
Podczas okresu stażu chcąc pogłębić umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących przygotowania materiałów audio na lekcję języka obcego, wykorzystania tablicy interaktywnej, czy pracy na platformie MOODLE.

Wymaganie 5.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
W czasie odbywania stażu pogłębiałam wiedzę z zakresu zagadnień zawartych w tym wymaganiu korzystając z pozycji książkowych takich jak: ”Wychowanie bez porażek w szkole” (T. Gordon), „Zapis drogi... Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły”. Czytałam również liczne artykuły o tej tematyce. Ponadto jednym z najważniejszych elementów w poszerzaniu wiedzy z zakresu pedagogiki i pomocy społecznej były rozmowy dotyczące sytuacji uczniów i rozwiązywania problemów z innymi nauczycielami a także z pedagogiem szkolnym. Dzięki wymianie doświadczeń zdobyłam wiele cennych wskazówek na temat pomocy uczniom. Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach:
10.03.2009r. Autorytet nauczyciela (SOD)
23.10.2009r. Warsztaty dla rad pedagogicznych; „Prawa ucznia a postawy nauczycieli. Prawne i molarne aspekty relacji uczeń-nauczyciel”
04.2011r. Rada szkoleniowa dotycząca zagrożenia narkotyków w szkole.
25.05.2011r. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowych zasadach.
Uczestniczyłam również w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, dzięki którym mogłam pogłębić wiedzę dotyczącą wychowania, nauczania, problemów cywilizacyjnych, misji szkoły katolickiej i wielu innych.
Brałam również udział w Forum Nauczycieli na Jasnej Górze
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów w zakresie problemów oświatowych starałam się prowadzić zajęcia stosując metody rozwijające samodzielne myślenie, czy czytanie ze zrozumieniem.
Wymaganie 6.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
W okresie stażu analizowałam podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły. Zdobyta wiedza pomogła mi określić cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, określić zasady oceniania, lepiej poznać zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, a także prawa i obowiązki uczniów. Opierając się na tej wiedzy sporządziłam plan rozwoju zawodowego.
Od roku szkolnego 2009/2010 pełnię funkcję protokolantki Rad Pedagogicznych w Gimnazjum. Pełniłam również funkcję przewodniczącego lub członka komisji na egzaminach gimnazjalnych oraz przewodniczącego zespołu nauczycieli języka angielskiego.

Podsumowanie
Podczas odbywania stażu starałam się wypełnić założenia zawarte w planie rozwoju zgodnym z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich koniecznymi do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Szczególną uwagę poświęciłam integralnemu rozwojowi własnemu oraz uczniów. Starałam się dobierać lektury, konferencje i szkolenia, które pomogą mi poszerzyć umiejętności w zakresie wychowania i nauczania. Zdobyłam także dodatkowe kwalifikacje do nauczania ........................... kończąc studia na kierunku ..........................
W mojej przyszłej pracy chciałabym się skoncentrować na dalszym doskonaleniu zawodowym oraz na rozwijaniu umiejętności jak najlepszego wyboru metod nauczania dla różnorodnych grup oraz poszczególnych uczniów. Chciałabym jeszcze bardziej zindywidualizować proces nauczania uwzględniając potrzeby wychowanków. Ponadto zamierzam również pogłębić wiedzę na temat nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.