X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27992
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego język angielski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: inż. Sabina Kędzierska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie z Filią w Cetuli
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Opiekun stażu: mgr Iwona Orzechowska-Wiater
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2015r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2012r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Sprawozdanie to stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 20.09.2012r.
W trakcie trwania stażu starałam się w pełni sprostać wszystkim wyznaczonym sobie na jego początku zadaniom. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

§7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
W trakcie trwania całego stażu brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz współpracowałam z gronem pedagogicznym podczas posiedzeń jak i poza nimi w zespole przedmiotowym, w zespołach do spraw realizacji powierzonych zadań oraz w sprawach związanych z wykonywaniem codziennych obowiązków. Te działania pozwoliły na usprawnienie pracy szkoły a współpraca z innymi nauczycielami pozwoliła na utrzymywanie przyjaznej atmosfery, która jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu wykonywanie obowiązków.
2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Brałam udział we współorganizowaniu uroczystości szkolnych takich jak:
- przygotowanie dzieci z klasy III w Fili w Cetuli do wzięcia udziału
w przedstawieniu jasełkowym w roku 2012 gdzie zaśpiewały kolędę „Cicha Noc” w języku angielskim
- Dzień Matki 2013 w Piwodzie, podczas którego uczniowie klas I-III zaśpiewali 2 piosenki w języku angielskim: „Mummy, mummy” oraz „Teddy Bear, Teddy Bear”
- przygotowanie uczniów klasy V do przedstawienia kabaretu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014, wyszukanie scenariusza oraz ścieżki dźwiękowej do śpiewanych piosenek
Podjęcie powyższych działań dostarczyło uczniom możliwości rozwoju w sferze artystycznej. Dzięki inscenizacjom uczniowie mogli zaprezentować szkołę
w środowisku lokalnym. Przyczyniły się one również do popularyzacji języka angielskiego zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym oraz pokazały uczniom
i rodzicom, że nauka języka może być przyjemna i pożyteczna.
Ponadto podczas trwania całego stażu dokumentowałam wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły poprzez prowadzenie Kroniki Szkoły oraz dokonywanie niektórych wpisów na szkolnej stronie internetowej. Dzięki temu przyszłe pokolenia będą miały dostęp do historii szkoły zarówno w formie elektronicznej, jak i tej bardziej trwałej formie pisanej.
3. Opieka nad uczniami podczas wyjść pozaszkolnych i wycieczek.
Wszelkiego rodzaju wycieczki i wyjazdy są istotnym elementem edukacji młodego pokolenia. Dzięki nim uczniowie poszerzają swoje horyzonty, wiedzę oraz uczą się rzeczy przydatnych do życia w społeczeństwie. Swoją osobą przyczyniłam się
do realizacji tych założeń poprzez czynne uczestnictwo w organizowanych wycieczkach szkolnych pełniąc funkcję opiekuna podczas:
- 12.12.2012 wyjazd klas I-III do Fabryki Bombek Choinkowych i Telewizji Polskiej w Rzeszkowie
- 15.05.2014 wyjazd z uczniami klasy V i VI do Zespołu Szkół w Wiązownicy na II etap Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego
- 06.06.2014 wyjazd z uczniami klasy IV do Parku Linowego w Radawie
- 23.03.2015 wyjazd klas IV-VI na koncert do Filharmonii Rzeszowskiej
Pełniłam również funkcję kierownika wycieczki podczas wyjazdu klas IV – VI
do Łapajówki w Ramach akcji Dni Lasu.
4. Wdrażanie WSO, współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami, rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych.
Na początku roku szkolnego 2012/2013 opracowałam na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wymagania odnośnie języka angielskiego, które zostawały rozdawane uczniom na początku każdego roku szkolnego. Dzięki temu każdy uczeń i rodzic wiedział, czego się od niego oczekuje. W swoim ocenianiu starałam się jak najlepiej przestrzegać wytyczonych norm, ale również dostosowywać je do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów. W celu lepszego poznania uczniów w trakcie swojej pracy wymieniałam się istotnymi informacjami na ich temat z innymi nauczycielami. Jestem w stałym kontakcie z ich wychowawcami oraz rodzicami, którym przekazuje wyniki ich pracy. Pozwala to na polepszenie wyników uczniów a tym samym podniesienie efektywności mojej pracy.
W zakresie pracy w zespołach przedmiotowych roku 2012/2013 oraz roku 2014/2015 pełniłam funkcje przewodniczącego zespołu języków obcych. Organizowałam spotkania zespołu, podczas których wykonywane były zadania powierzone jego członkom przez dyrektora oraz omawiane były sprawy związane
z wykonywaniem naszej pracy. Spotkanie zespołu pozwoliły na dzielenie się doświadczeniem oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań metodycznych, co udoskonaliło warsztat jak i efektywność naszej pracy.
§7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Każdy nauczyciel powinien przykładać wielką wagę do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego, gdyż pozwala to na nadążenie za zmianami w prawie oświatowym, odszukanie nowych rozwiązań metodycznych a przede wszystkim poznanie coraz to innych potrzeb młodego pokolenia. Uważam, ze czas trwania stażu wykorzystałam efektywnie biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, konferencjach i szkoleniach. Podane formy wypisane są w sposób chronologiczny:
- „Integracja języka angielskiego w klasach 1-3 z treściami edukacji wczesnoszkolnej”
- „Diagnoza 4-6 czyli przyrost wiedzy pod kontrolą”
- “Children gamified”
- „Mądra cyfryzacja”
- “Bunishing Butterflies – Preparing for the Sprawdzian Szóstoklasisty”
- “In Quest of the Real Shape of Words”
- Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych
- “We’re All Different ... Catering for the Varying Needs of the Upper Primary Classroom”
- “... And They All Learned English Happily Ever After! Fantasy, Fun and Faitytales In the Lower Primary Classroom”
- “Tiger at large... on managing whole-class learning”
- “Slowly but surely – a process approach to sixth graders’ ‘sprawdzian’”
- „Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”
- „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego”
- „Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych”
- “Making up for the missing bits: Ideas for teaching lower-primary learners”
- “Learner-centred teaching? Yes, but what about my teaching style?”
- „Po polsku jestem bardziej sympatyczny. Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”
4. Udział w WDN – obecność na radach szkoleniowych.
Regularnie brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli poprzez udział w radach szkoleniowych:
- Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Szkolenie BHP
- „Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej”
- „Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej”
- „Najważniejsze zmiany prawa oświatowego od 1 września 2014r.”
- „Ocenianie kształtujące”
- „Zasady organizacji świadczenia pp, po zmianie prawa od 1 września 2013r.”
W ramach WDN wygłosiłam również referat na temat „Metody i formy pracy
z uczniem”.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
By usprawnić swoją pracę i urozmaicić wachlarz pomocy dydaktycznych
na lekcjach języka angielskiego starałam się zakupywać nowe pozycje wydawnicze.
W ostatnich latach skupiłam się na sprawdzianie po 6 klasie, gdyż jest to całkowicie nowy wymóg, któremu muszą sprostać zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Zakupiłam więc następujące zbiory zadań wraz z płytami CD przygotowujących do sprawdzianu:
- Repetytorium szóstoklasisty, Liz Kilbey, Małgorzata Tetiurka, Catherine Bright, Pearson 2014
- Sprawdzian Szóstoklasisty. Repetytorium z testami. Język angielski, Marta Rosińska, Arkadiusz Mędela, Macmillan 2014
Zwracam też istotną uwagę na gramatykę języka angielskiego, której przyswojenie sprawia uczniom największe problemy. Dlatego też zakupione przeze mnie pozycje:
- Język angielski poziom II. Sprawdziany kompetencji dla klas IV-VI, Barbara Gutyńska, Maciej Muszalski, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2013
- New Grammar Time 3, Sandy Jevis, Maria Carling, Pearson Education Limited 2008
- New Grammar Time 4, Sandy Jevis, Maria Carling, Pearson Education Limited 2008
dostarczają różnego rodzaju zadań pomagających przyswajać reguły gramatyczne. Staram się też urozmaicić swój zasób pomocy dla młodszych klas. Otrzymałam
z wydawnictw karty obrazkowe, którymi posługuję się na lekcjach w klasach 1-3
i pacynkę, którą dzieci uwielbiają. Posiadam też płyty CD i książki nauczyciela
do wszystkich wybranych przeze mnie podręczników. W trakcie zajęć z tablicą interaktywną pomagają mnie strony internetowe takie jak:
- Anglomaniacy.pl
- angielski.slowka.pl
- jezykangielski.org
- ang.pl
- www.englishexercises.org
§7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji dotyczącej aktów prawnych.
Staż rozpoczęłam od zapoznania się z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela ustawami i rozporządzeniami:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązanie współpracy z wyznaczonym mi opiekunem stażu panią mgr Iwoną Orzechowską-Wiater. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego nauczycieli, a także po konsultacji z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Przy tworzeniu planu korzystałam też ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
W miarę możliwości przez okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy przez obserwowanie zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna. Niestety z powodu najpierw pełnienia przez p. Iwonę funkcji dyrektora szkoły, a następnie jej urlopu macierzyńskiego, obserwacja przeze mnie jej zajęć jak i jej hospitacja moich zajęć, nie była możliwa z częstotliwością wyznaczoną w Planie Rozwoju Zawodowego. Dlatego zastąpiłam te lekcje, obserwacją zajęć u nauczycieli innych przedmiotów. Uczestniczyłam w lekcji otwartej prowadzonej przez panią Agnieszkę Bułę. Wieloletnie doświadczenie zawodowe tych nauczycieli jak i doświadczenie mojego opiekuna, który dzieląc się ze mną swoją wiedzą przekazywał mi cenne wskazówki pomagały doskonalić mój warsztat pracy. Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Każde z nich były omawiane, dowiadywałam się wówczas
o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania, unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.
2. Doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
We wrześniu 2012r. oraz we wrześniu 2014 r. ( w związku ze zmianami w prawie
i wprowadzeniem podręczników wieloletnich) wybrałam programy nauczania odpowiadające treściom zawartym w Nowej Podstawie Programowej. Na podstawie WSO został przeze mnie opracowany przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego.
Swój warsztat pracy wzbogacałam poprzez samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych, poszukiwanie i wykorzystywanie nowych ciekawych technik nauczania języka obcego, a także stosowanie różnorodnych form i metod pracy. W pierwszej połowie roku szkolnego 2012/2013 w szkole w Piwodzie oraz w roku szkolnym 2014/2015 w Fili w Cetuli prowadziłam szkolną gazetkę językowej, prezentującą interesujące aspekty dotyczące krajów anglojęzycznych oraz wspomagające proces zapamiętywania nowych treści.
Zarówno na lekcjach jak i na zajęciach pozalekcyjnych starałam się poruszać tematy dające uczniom wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Na tablicach klasowych eksponowane były także projekty wykonywane przez uczniów podczas zajęć.
§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
Bieżące sprawy i problemy uczniów rozwiązywałam we współpracy z dyrekcją szkoły, wychowawcami i innymi nauczycielami. Utrzymywałam też kontakt z pedagogiem szkolnym, który pomagał mi w rozwiązywaniu problemów z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce. Pani pedagog niejednokrotnie udzielała mi rad jak postępować w trudnych sytuacjach i pokazywała sposoby postępowania z uczniem trudnym.
Staram się zmotywować uczniów do nauki języka obcego poprzez zachęcanie ich do brania udziału w różnorodnych konkursach. Przez okres trwania mojego stażu chętni uczniowie, brali udział w konkursach przedmiotowych języka angielskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz w Gminnym Konkursie z języka angielskiego, w którym 2 uczennice klasy IV i VI dostały się do drugiego etapu konkursu. Sama zorganizowałam również dwa wewnątrzszkolne konkursy z języka angielskiego, jeden dla klas II-III i drugi dla klas IV-VI. Do tego drugiego zaprojektowałam własny dyplom za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz dyplom wyróżniający.
Wraz z uczniami klasy V wsparłam akcję „Trzymaj formę”. Podczas dodatkowych zajęć z języka angielskiego uczniowie w grupach wykonali plakaty w języku angielskim, które teraz zdobią ich klasę.
Przygotowałam zaproszenia na IX Bieg Papieski organizowany przez naszą szkołę. Zaproszenia zostały rozesłane do szkół w gminie, do Wójta Gminy Wiązownica i innych biorących udział w biegu co roku. Zaprojektowałam również dyplomy, które będą wręczane zwycięzcom.
Nasza szkoła od kilku lat wspomaga szkołę w Ugandzie. Szkołę tą wspomagamy finansowo i utrzymujemy z nią kontakt listowny. Dzieci wymieniają ze sobą korespondencję w języku angielskim. Jako nauczyciel języka angielskiego pomagałam w tłumaczeniu listu przysłanego przez Dyrektora tej szkoły, oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych pisałam z uczniami klasy VI listy odpisujące na te wysłane przez ich rówieśników z Afryki.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, podczas których uczniowie mieli możliwość kontaktu z nauczycielem poza lekcjami. Podczas zajęć szczególną uwagę przykładałam do przygotowania uczniów do sprawdzianu po klasie VI, jak również do uczniów mających braki programowe. Starałam się powrócić do obszarów wiedzy, których uczniowie nie opanowali, bądź opanowali w nikłym stopniu, utrwalałam materiał poznany w trakcie lekcji, ale również wprowadzałam dodatkowe zupełnie nowe dla uczniów informacje. Zajęcia te umożliwiły też przygotowanie uczniów do konkursów językowych i wzięcia udziału w akcjach, w które angażowała się szkoła.
§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji.
Technologia informacyjna jest nieodłącznym narzędziem mojej pracy. Dzięki komputerowi, jestem w stanie przygotować wiele dodatkowych materiałów, których używam na lekcjach. Narzędzia, jakich używam w mojej codziennej pracy to:
- Microsoft Word – do tworzenia sprawdzianów, konspektów, sprawozdań, dodatkowych materiałów na lekcje, dokumentacji szkolnej
- Przeglądarka internetowa- do udziału w życiu portali edukacyjnych, zamieszczaniu w Internecie prac i dokumentów, prowadzenia strony na portalu społecznościom Facebook
- Adobe Reader – do odczytu plików zamieszczonych w Internecie
- Gimp, Paint – do tworzenia grafik
- Microsoft PowerPoint – do tworzenia prezentacji
- ePanel wydawnictwa Pearson – dostęp do materiałów edukacyjnych
W miarę możliwości staram się również urozmaicać lekcje języka angielskiego i zajęcia pozalekcyjne stosując rozwiązania technologiczne. Na zajęciach korzystam z tablicy interaktywnej i komputerów, na których uczniowie mają możliwość zabawy poprzez granie w interaktywne gry online pomagające przyswajać nowe i utrwalać poznane już słownictwo jak i rozwiązywać zadania gramatyczne. Wyszukuje też krótkich prostych filmików w języku angielskim, do których wymyślam pytania, na które uczniowie podczas oglądania mają znaleźć odpowiedzi.
Posiadam własne konto na portalu chomikuj.pl, na którym zamieszczam opracowane przeze mnie konspekty, sprawozdania, zadania konkursowe. Dokonałam także publikacji swojego planu rozwoju zawodowego i niniejszego sprawozdania na portalu publikacje.edux.pl:
- http://www.edukacja.edux.pl/p-27687-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego.php
-
Na portalu społecznościom Facebook utworzyłam stronę „English in Piwoda”, którą ma w swoich polubieniach większość moich uczniów. Dzięki temu widzą oni posty, które tam zamieszczam. Strona ta daje uczniom możliwość skontaktowania się ze mną poza szkołą. Na stronie zamieszczam ciekawe informacje o świętach w krajach anglojęzycznych, zdjęcia i zadania utrwalające materiał przerabiany w szkole, przypominam o sprawdzianach oraz konkursach. Na prośbę uczniów zamieszczam też ich projekty.
W trakcie trwania stażu ukończyłam również Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. Księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na kierunku informatyka, specjalność Grafika komputerowa. Dało mi to dodatkowe uprawnienia do pracy w szkole oraz podniosło moje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej.
§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
Przez cały okres stażu starałam się poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez gromadzenie różnego typu informacji w formie notatek, zapoznawanie się z publikacjami, uczestnicząc w życiu portali edukacyjnych. W ten sposób aktualizowałam i poszerzałam wiedzę zdobytą w ciągu studiów.
Zapoznałam się z planem wychowawczo – dydaktycznym szkoły.
Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami i służyłam swoją radą w dostarczaniu pomysłów jak pomóc ich dzieciom w nauce w domu.
W ramach pracy z uczniem zdolnym i słabym starałam się traktować każdego ucznia indywidualnie. Na lekcjach języka angielskiego, organizowałam pracę w ten sposób, aby móc poświęcać każdemu uczniowi chwilę czasu. W ten sposób mogłam zorientować się, kto zakończył już zadanie, a kto ma z nim problemy oraz dopowiedzieć coś uczniowi słabemu lub zadać dodatkowe zadanie uczniom, którzy uporali się z czymś wcześniej. Prowadziłam również zajęcia dodatkowe, na których istotną uwagę przykładałam do nadrobienia braków programowych przez uczniów słabych. Zajęcia te dały też możliwość przygotowania uczniów zdolnych do konkursów.
§7 ust.2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)
Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły zapoznając się z następującymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty:
- Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm.,
- Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późn. zm.,
- Rozporządzeniem MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z dnia 27 sierpnia 2012,
- Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30.04.2007 r. z późn. zm.,
- Rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- Rozporządzeniem MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 25 kwietnia 2013 r.
W ramach zapoznania uczniów z WSO i przedmiotowym systemem oceniania na początku każdego roku szkolnego robiłam lekcje organizacyjne, na których rozdawałam i omawiałam wymagania przedmiotowe z języka angielskiego.
W okresie odbywania stażu dwukrotnie brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Po raz pierwszy w roku 2012/2013 zostałam oddelegowana do Zespołu Szkół w Zapałowie do komisji nadzorującej sprawdzian szóstoklasisty. W roku szkolnym 2014/2015 podczas egzaminów gimnazjalnych brałam udział w pracach komisji podczas części humanistycznej w Zespole Szkół w Wiązownicy oraz podczas części z języków obcych w Gimnazjum Publicznym w Piwodzie. Byłam również członkiem kilku komisji konkursowych podczas przeprowadzanych na terenie szkoły konkursów.
Brałam udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej. Systematycznie na początku każdego roku szkolnego dokonywałam aktualizacji planów wynikowych i rozkładów materiału tak, aby były zgodne z podręcznikami, z których korzystam i NPP oraz dostosowywałam je do potrzeb wynikających z kalendarza roku szkolnego.
Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy i realizacji wielu przedsięwzięć. Skłonił mnie do refleksji nad moją pracą i pozwolił na poznanie moich słabych i mocnych stron, jako nauczyciela. Działania, które podejmowałam przyczyniły się do mojego rozwoju.
W swojej pracy staram się przekazać swoim uczniom jak najwięcej swojej wiedzy oraz pozwolić im uwierzyć we własne siły. Praca jest bardzo wymagająca, jednak daje dużo satysfakcji i jest moją pasją.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, ponosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia innych wychowawców i nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.