X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28006
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko:
Nazwa placówki:
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje:

II. STAŻ
Termin rozpoczęcia: 01.09.2014r
Termin zakończenia: 31.05.2015r
Opiekun stażu:
Dyrektor przedszkola:

III. CELE STAŻU
Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji
uczestniczenie jako obserwator, w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zostały przeprowadzone
doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (wewnątrz placówki oraz samokształcenie)
poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętności, współpraca z ich rodzicami

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela ( Dz. U 2013 poz. 393)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
V. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2. pkt 1)

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMINY/SPODZIEWANE EFEKTY/DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
IX.2014
Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie realizacji awansu zawodowego
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć
IX.2014
Opracowanie zasad współpracy
Podpisany kontrakt

Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania organów przedszkola
Udział w radach pedagogicznych
współpraca z Radą Rodziców
Wg planu Rady Pedagogicznej przez cały okres stażu
Aktywny udział w posiedzeniach
Prawidłowo przebiegająca współpraca z Radą Rodziców
Listy obecności

Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę Przedszkola
Analiza dokumentów:
Statut, Program wychowawczy, Koncepcja pracy przedszkola, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Rady Pedagogicznej, Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, Plan nadzoru pedagogicznego, Regulamin wycieczek, Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, poznanie aktualnych przepisów dotyczących systemu oświaty
IX.2014 oraz cały okres stażu
Poznanie specyfiki pracy w przedszkolu
Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej – podporządkowanej zasadom funkcjonowania i organizacji przedszkola
Notatki własne

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, arkusze obserwacji itp.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć, projektowanie planów miesięcznych, prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci i innych wymaganych dokumentów.
Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
IX.2014 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dziennikach zajęć, wydruki planów miesięcznych

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieniczny pracy w przedszkolu, a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki
Udział w szkoleniu BHP
Analiza obowiązujących aktów prawnych
IX.2014
Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej – zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w przedszkolu
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
notatki własne

Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Udział w WDZ
Współpraca z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Wzbogacenie wiedzy z zakresu edukacji i wychowania
Zaświadczenia, notatki własne

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, itp.
Cały okres stażu
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty
Zaświadczenia itp.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMINY/SPODZIEWANE EFEKTY/DOWODY REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
Zapoznanie się z Podstawą programowa wychowania przedszkolnego i programem wychowawczym oraz opracowywanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej oraz programu wychowawczego „Nasze przedszkole” i uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola
Cały okres stażu
Prawidłowo opracowane plany pracy
Plany pracy zatwierdzone do realizacji

Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, proramów nauczania oraz podstawy programowej.
Udział w radach pedagogicznej , w pracach zespołów nauczania i diagnozy.
Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych,ilustracji, mat. tematycznych, dekoracji sali.
Korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojem dziecka. Korzystanie z internetu
Cały okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy. Poszerzenie wiedzy z zakresu konstruowania prawidłowych scenariuszy zajęć. Nabycie umiejętności właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy
Zaświadczenia. Potwierdzenia opiekuna stażu. Notatki własne.Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola, w wymiarze co najmniej 1 zajęcia w miesiącu
Opracowywanie scenariuszy zajęć, bezpośrednie prowadzenie zajęć,
Cały okres stażu
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć z właściwym wykorzystaniem odpowiednich form i metod nauczania.
Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia i wyciąganie z nich wniosków
Scenariusze zajęć, potwierdzenia opiekuna stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Omówienie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia
Cały okres stażu
Wzbogacenie wiedzy w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych
Notatki własne

Udział w formach doskonalenia zawodowego
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, warsztatach
Cały okres stażu
Poszerzenie wiedzy, wzbogacenie warsztatu pracy
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki

Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy
Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowywania planów miesięcznych oraz zajęć dydaktycznych.
Korzystanie z internetu w celu studiowania lektury przedmiotu, a także komunikowania się z dyrektorem oraz innymi nauczycielami.
Korzystanie ze szkoleń drogę e-learningową. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w internecie. Korzystanie z portali dydaktycznych. Korzystanie z multimediów podczas zajęć i spotkań z rodzicami
Cały okres stażu
Łatwiejsze i sprawniejsze opracowywanie planów pracy. Łatwy i szybki dostęp do wiedzy. Możliwość zdobycia wiedzy bez konieczności tracenia czasu na dojazd na szkolenie
Scenariusze zajęć. Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych w internecie.Zaświadczenia o odbytych szkoleniach. Zaświadczenie o publikacji

Samodzielne studiowanie literatury i prasy w zakresie metod nauczania oraz w celu poszukiwania nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej
Studiowanie czasopism oraz książek o tematyce psychologiczno – pedagogicznej
Cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego nauczania i zastosowania prawidłowych metod edukacyjno-wychowawczych
Bibliografia, źródła

Współprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Praca z dziećmi wymagającymi pomocy
Cały okres stażu
Wzbogacenie wiedzy w zakresie zasad tworzenia indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych
Potwierdzenie opiekuna stażu,karty pracy

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Organizowanie zajęć koleżeńskich, zajęć otwartych, udostępnianie scenariuszy zajęć, ciekawej literatuy oraz publikacji
Cały okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
Potwierdzenie opiekuna stażu i innych nauczycieli

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§6 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMINY/SPODZIEWANE EFEKTY/DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola
Analiza programu wychowawczego
Cały okres stażu
Zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej programu wychowawczego
Praca zgodnie z założeniami programu
Notatki własne

Współpraca z rodzicami
Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz z opiekunem stażu
Rozmowy indywidualne
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych
Zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach przedszkolnych
Wg terminarza 1/rok, cały okres stażu
Uzyskanie wiedzy o środowisku dziecka w stopniu umożliwiającym pracę z nim
Protokoły zebrań, notatki z rozmów, scenariusze zajęć

Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci w tym również przez obserwację oraz gromadzenie i pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania tych potrzeb
Obserwacja dziecka i rozmowy z nim
Studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej
Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczeniem
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury
Cały okres stażu
Prowadzenie arkuszy obserwacji
Notatki własne, wykaz literatury, arkusze obserwacji

Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pracy wychowawczo-terapeutycznej
Poszukiwania własne,Uzyskanie informacji od dyrektora oraz bogatszych w doświadczenie nauczycieli na temat instytucji wspomagających przedszkole w kwestiach wychowania.Poznanie zakresu pomocy
Cały okres stażu
Współpraca z innymi nauczycielami.Zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń. Posiadanie wiedzy na temat instytucji wspomagających nauczyciela w sprawach wychowawczych.
Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających

Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. Uczestniczenie w życiu przedszkola. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Udział w organizacji przedszkolnego „Klubu Wiewiórka”. Projekt i realizacja akcji zdrowego żywienia. Współorganizowanie warsztatów ozdób świątecznych
Współorganizowanie Jasełek. Organizacja spotkania z pielęgniarką. Współorganizowanie Festynu Rodzinnego. Współorganizowanie zajęć otwartych. Organizacja wycieczki
Nawiązanie współprac z prasą lokalną
Wg rocznego planu pracy i planu współpracy ze środowiskiem
Prawidłowa współpraca z innymi nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami. Właściwa realizacja powierzonych zadań i obowiązków
Potwierdzenie opiekuna stażu, scenariusze imprez i uroczystości

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt 4)
ZADANIA/FORMY REALIZACJI/TERMINY/SPODZIEWANE EFEKTY/DOWODY REALIZACJI
Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Konstruktywne omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna
1/miesiąc przez cały okres stażu
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
Scenariusze zajęć notatki własne

Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem lub dyrektorem
1/m-c przez cały okres stażu
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
Scenariusze zajęć notatki własne

Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Analiza wniosków i wskazówek do dalszej pracy
Cały okres stażu
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
Notatki własne

................................... podpis opiekuna stażu ......................................
podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.