X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27996
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Bożena Krupińska
2. Szkoła – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie
3. Stanowisko – nauczyciel wspomagający
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2012r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2015r.

II. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2012r. - Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
- wszczęcie postępowania;
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Wgłębienie się w zasady funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. • Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. Wrzesień 2012r. - Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
- umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Analiza własnej pracy;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania pracy za okres stażu;
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Na bieżąco

Czerwiec 2015r. - Gromadzenie dokumentów: sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy zajęć i imprez;
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2015r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. • Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2015r. - Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
• Studia podyplomowe Na bieżąco - Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
- Potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
- Lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. • Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
• Wymiana doświadczeń i pomysłów z innymi pedagogami specjalnymi. Na bieżąco - Adnotacje w scenariuszach zajęć.
3. Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej. • Współtworzenie rocznego Programu Wychowawczego i Kalendarza Imprez klas młodszych;
• Udział w pracach Zespołu d.s. Integracji- tworzenie IPET-ów, PDW, KIPU, wszelkich innowacji mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Wrzesień 2012-2015

Na bieżąco - roczny Program Wychowawczy, Kalendarz Imprez
- plan pracy zespołu, wnioski ze spotkań, przykładowy IPET, KIPU
4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. • Przeprowadzenie IV edycji Mokotowskiego Konkursu Historycznego dla klas III - konkurs autorski;
• Współorganizowanie konkursów matematycznych "Alfik", "Kangurek". Czas trwania stażu - zdjęcia
- sprawozdania i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Kontakty z rodzicami poprzez zebrania, spotkania indywidualne, uruchomienie i prowadzenie “Klasowej Skrzynki Kontaktowej”- poczta e-mail;
• Prowadzenie „Indywidualnych Zeszytów Korespondencyjnych” dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czas trwania stażu - Wnioski z rozmów, sprawozdania,
- Ksero wpisów do zeszytów korespondencyjnych.
6. Współorganizowanie apeli, imprez klasowych, szkolnych. • Ślubowanie klas pierwszych;
• Apele wynikające z Kalendarza Imprez. Czas trwania stażu - Scenariusze, sprawozdania z przeprowadzonych imprez, zdjęcia.
7. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi, wychowawcami klas równoległych, pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem, specjalistą terapii pedagogicznej, pedagogami specjalnymi. • Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu, problemów i sposobów ich rozwiązywania;
• Przesyłanie informacji do nauczycieli klas 0-III przychodzących na szkolną skrzynkę e-mail. Czas trwania stażu - Notatki własne, sprawozdania współpracy.
8. Promocja szkoły w środowisku. • Przyjmowanie przedszkolaków z okolicznych placówek na lekcje otwarte;
• Aktywne uczestnictwo w Dniu Otwartych Drzwi. Czas trwania stażu - Sprawozdania, zdjęcia

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. • Tworzenie indywidualnych kart pracy;
• Opracowanie pomocy dydaktycznych;
• Pisanie scenariuszy zajęć;
• Tworzenie dokumentacji dotyczącej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Projektowanie dyplomów konkursowych. Czas trwania stażu - Przykładowe karty, pomoce dydaktyczne,
scenariusze zajęć, dyplomy itp.

2. Publikacja materiałów w Internecie. • Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Wydruki
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej. • Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu - Strony internetowe takie jak: www.operon.pl, www.publikacje.edu.pl,
www.szkolnictwo.pl,
www.edux.pl, www.literka.pl itp.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną. • Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z innymi nauczycielami ze szkoły i szkół z nami współpracującymi. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Wydruki z poczty elektronicznej;

5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach • Wykorzystywanie na zajęciach rewalidacyjnych programów komputerowych do nauki pisania, czytania, liczenia („Klik uczy czytać”, „Szkoła Koziołka Matołka", "Naukowe potyczki z duchami", itp.) oraz muzyki klasycznej i relaksacyjnej. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Adnotacja w scenariuszach zajęć.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Umieszczanie na stronie internetowej szkoły lub portalach edukacyjnych materiałów związanych z wykonywaną pracą. • Udostępnienie kart pracy, scenariuszy zajęć;
• Zdjęć z różnego rodzaju uroczystości Czas trwania stażu - Zdjęcia
- Przykładowe karty pracy, scenariusze zajęć.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem osób z małym stażem zawodowym. • Przygotowanie zajęć otwartych; Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Przykładowe scenariusze zajęć.
3. Zorganizowanie dla nauczycieli z okolicznych przedszkoli i szkół warsztatów plastycznych "Astra rozwija talent". • Przesłanie do placówek zaproszeń;
• Ustalenie harmonogramu spotkania, listy osób;
• Koordynowanie spotkanie;
• Rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Podczas trwania stażu po ustaleniu terminu z firmą Astra. - Sprawozdanie ze spotkania, zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

• Pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji;
• Wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym;
• Hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego;
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego;
• Napisanie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych zawiązanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. • Analiza dokumentacji z poradni;
• Rozmowa z rodzicami ;
• Obserwacja ucznia podczas zajęć;
• Napisanie indywidualnych programów. Wrzesień każdego roku podczas trwania stażu. - Przykładowe programy.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współorganizowanie wycieczek klasowych. • Wyjścia do muzeów, teatrów, kin, miejsc Pamięci Narodowej;
• Wycieczki terenowe;
• Zielone szkoły. Czas trwania stażu - Przykładowe karty wycieczek;
- Wpis do dziennika zajęć
2. Opieka nad Małym Samorządem. • Opracowanie regulaminu, celów i zadań Małego Samorządu,
• Wybranie władz MS
Początek każdego roku szkolnego - Sprawozdania z rad i realizowanych zadań;
- Zdjęcia.
3. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. • Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
• Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem. Czas trwania stażu - Wpisy do dziennika;
- Potwierdzenia szkolnych specjalistów.
§8 ust. 2 pkt. 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Nauka języka obcego • Kurs języka obcego Czas trwanie stażu - Dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej. • Konsultacje;
• Pomoc w przeprowadzaniu zadań takich jak fluoryzacja, szczepienia, badania przesiewowe itp. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie szkoły. • Współpraca z biblioteką szkolną;
• Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej. Czas trwania stażu - Potwierdzenia bibliotekarki, kierownika OPP.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. • Wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
• Korzystanie z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących uczniów;
• Korzystanie ze szkoleń, warsztatów organizowanych przez poradnię. Czas trwania stażu - Dokumentacja Poradni i szkolna;

- Zaświadczenia.
4. Udział w projektach szkolnych. • Aktywny udział w projektach szkolnych:
- Święto szkoły
- Benefis dla Żołnierzy II Korpusu
- Zbiórkach charytatywnych. Czas trwania stażu - Zdjęcia, sprawozdanie z przebiegu imprez.

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. • Studium przypadku. Czas trwania stażu - Opis przypadku.
2. Dostosowanie metod pracy do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. • Udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych technik pracy terapeutycznej - wykorzystanie ich podczas zajęć. Czas trwania stażu - Zaświadczenia z kursów;
- Adnotacje w scenariuszach zajęć.
3. Prowadzenie w ramach wolontariatu dodatkowych zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Zajęcia wyrównawcze, odrabianie lekcji. Wedle potrzeb - Zgody rodziców;
- ?

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji

Opracowała
Bożena Krupińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.