X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28010
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Renata Paszkiewicz Kozielice 01.09.2012r.
nauczyciel mianowany
kształcenia zintegrowanego
Zespół Szkół im. Osadników
Ziem zachodnich w Kozielicach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

okres stażu: 01.09.2012 – 31.05. 2015

Cel stażu: podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, podniesienie jakości pracy szkoły oraz zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego.

• Zapoznanie się z materiałami na stronach internetowych: MEN,portalu Eduseek, itp.

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2012r.

okres stażu

wrzesień 2012r.

wrzesień 2012r.

okres stażu

czerwiec 2015r.
• wykaz przepisów, aktów prawnych

• adresy stron internetowych

• wniosek o rozpoczęcie stażu

• plan rozwoju zawodowego

• gromadzenie zaświadczeń, opinii, analiz oraz sprawozdań

• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

• Analiza dokumentów szkoły.

• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia , dyplomy , scenariusze zajęć.
wrzesień 2012r.

okres stażu

• plan rozwoju zawodowego

• zgromadzone dokumenty

Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

maj 2015r.

• sprawozdanie

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt 1)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- czytanie ze zrozumieniem
-twórcza aktywność matematyczna
-zabawy z ortografią w klasach młodszych
-jak pracować z uczniem, aby osiągnęło sukces w czytaniu?

• Udział w WDN na terenie placówki.

• Samodzielne studiowanie literatury fachowej.

• Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

• Praca metodami i technikami oceniania kształtującego.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
• zaświadczenia

• protokół

• biblioteczka

znajomość metod i technik oceniania kształtującego

Udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej

• lider zespołu tworzącego Plan Pracy Szkoły

okres stażu

• plan

Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów
• Obserwowanie i analiza możliwości uczniów: zbieranie informacji wg. przygotowanych narzędzi (diagnoza wstępna i końcowa, karty pracy, sprawdziany, rozmowy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, itp.).

• Praca dydaktyczna oparta na metodach Oceniania Kształtującego.

• Wykorzystanie w pracy technik informatycznych- praca z netbooku.

okres stażu

okres stażu

okres stażu
• zebrane informacje

• poświadczenie

• poświadczenia

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 8 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Organizacja warsztatu pracy własnej
• Przygotowanie materiałów do zajęć, konstruowanie kart pracy, sprawdzianów, scenariuszy i konspektów.

• Praca dydaktyczna oparta na wykorzystaniu netbooka- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów edukacyjnych .

• Udział uczniów w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z użyciem komputera.

• Utworzenie prezentacji multimedialnych na określone lekcje.

okres stażu
• karty pracy, konspekty

• prezentacje multimedialne

Korzystanie z internetu
• Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami.

• Korzystanie z informacji zamieszczonych w oświatowych serwisach internetowych:
np. programy edukacyjne, nowości oświatowe itp.

• Opracowanie dokumentacji związanej z awansem.

• poczta elektroniczna

• adresy stron internetowych

• materiały zebrane w teczce

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych. ( § 8 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki
• Współpraca z nauczycielami klas wyższych w celu przekazania niezbędnych informacji pozwalające na łagodne przejście uczniów na wyższy poziom edukacyjny- Program Łagodne Przejście.
• Pomoc nauczycielom w organizacji konkursów oraz imprez w zależności od potrzeb .

2015r.

okres stażu

• poświadczenie

• poświadczenie

Dzielenie się swoją wiedzą z szerszym gronem nauczycieli
• Prowadzenie zgodnie z harmonogramem zajęć otwartych dla nauczycieli.

• Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć i imprez.

• Publikowanie scenariuszy lekcji, imprez, itp. na stronach internetowych .

• Praca z zespołem nauczycieli w ramach spacerów obserwacyjnych- pełnienie funkcji lidera.

• Nagrywanie lekcji, konstruowanie schematu lekcji w ramach programu ,,Laboratoria praktyki edukacyjnej”.

okres stażu
• poświadczenie

• poświadczenie

• zaświadczenia o publikacji

• poświadczenie

• nagrane lekcje

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( § 8 ust. 2 pkt 4a)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień uczniów
• Opracowanie i wdrożenie programu ,,Czuję się bezpieczny”.

• Opracowanie i wdrażanie programu edukacji finansowej- SKO.

• Opracowanie i wdrożenie Programu Zajęć Blokowych w ramach art.42.

• Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem zdolnym rozwijające zainteresowania matematyką.

wrzesień 2012r.

wrzesień 2012r.

wrzesień 2012r.

wrzesień 2012r.

• program

• poświadczenie pracowników banku

• program

• plan pracy

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
( § 8 ust. 2 pkt 4c)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Pedagogizacja rodziców

Przygotowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

• Organizowanie zebrań z rodzicami metodami aktywnymi: uczeń-nauczyciel-rodzic.

• Angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły, w przygotowanie imprez i uroczystości (pasowanie na ucznia, mikołajki, itp. oraz pozyskiwanie sponsorów) .

• Współtworzenie i wdrożenie Szkolnego Programu Współpracy z Rodzicami ,,Razem łatwiej”

• Współpraca z Poradnią Pedagogiczną -wygłoszenie referatów na tematy: „Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły”, „Dbajmy o prawidłową postawę u naszych dzieci”, „Jakich błędów należy unikać wychowując dziecko”

• Współpraca z Komendą Powiatową Policji-wygłoszenie prelekcji na temat: ,,Bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym”, ,,Kontakt z nieznanym psem”

• Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej-wygłoszenie prelekcji na temat: ,,Właściwe zachowanie się w razie pożaru”
• Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym -wygłoszenie prelekcji na temat: ,,Jak należy się zachować w razie wypadku?”, ,,Ratujemy życie – 2:30”

• Współpraca z pielęgniarką szkolną- wygłoszenie prelekcji na temat: ,,Jak się należy zachować w razie krwotoku z nosa?” , ,,Pierwsza pomoc przy skaleczeniach” , ,,Złamania kości- jak postępować” , ,,Oparzenia”

raz w rok

okres stażu

2012/2013r.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

• zapis w dzienniku lekcyjnym

• Zapis w dzienniku lekcyjnym, wyposażenie klasy w pomoce audiowizualne

• program, ankiety, listy obecności

• zapis w dzienniku lekcyjnym

• zapis w dzienniku lekcyjnym

• zapis w dzienniku lekcyjnym

• Zapis w dzienniku lekcyjnym

• zapis w dzienniku lekcyjnym

Praca z dzieckiem zdolnym
• Prowadzenie koła matematycznego dla ucznia z klas młodszych

okres stażu
• poświadczenie dyrektora szkoły


Organizowanie imprez, uroczystości i akcji

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
• Organizowanie imprez klasowych takich jak: pasowanie na ucznia ,mikołajki , Wigilia, Dzień Matki i Ojca, Jajeczko, Dzień Dziecka,

• Organizowanie imprez klasowych z udziałem rodziców- festyn z okazji Dnia Dziecka

• Udział w konkursach plastycznych, z zakresu wiedzy pożarniczej, SKO, itp.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
• poświadczenie dyrektora szkoły

• poświadczenie dyrektora szkoły

• poświadczenie instytucji

• poświadczenia

Organizowanie czasu wolnego

• Organizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych, itp.

• Opracowanie cyklu zajęć ukierunkowanych do rozwijania zainteresowań wiedzą pożarniczą i przygotowanie do turnieju ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

okres stażu

okres stażu
• karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym, itp.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Współpraca z Wiejskim Domem Kultury w Kozielicach
• Udział w konkursach, uroczystościach takich jak andrzejki , bal karnawałowy, powitanie wiosny oraz konkursach plastycznych i muzycznych
okres stażu
• zaświadczenie

Współpraca z Komendą Policji w Pyrzycach

• Wygłaszanie prelekcji, pogadanek na temat bezpieczeństwa i prewencji.
okres stażu
• zaświadczenie

Współpraca z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
• Udział w turnieju ,, Młodzież zapobiega pożarom”.

• Przeszkolenie z zakresu prewencji.
okres stażu

okres stażu
• zaświadczenie
• zaświadczenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. ( § 8 ust. 2 pkt 5)

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMNIN
DOWODY REALIZACJI

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego ,, Praca z uczniem zdolnym”.

• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
• Propozycje rozwiązania
• Uzyskane efekty oddziaływań
• Wnioski i ewaluacja
okres stażu
• opis i analiza przypadku

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego ,, Praca z uczniem wykazującym trudności w nauce”.

• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
• Propozycje rozwiązania
• Uzyskane efekty oddziaływań
• Wnioski i ewaluacja
okres stażu
• opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.