X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27993
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół nr 1
Publiczne Przedszkole nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Anna Cybulska

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Informacje o nauczycielu:
Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Imię i nazwisko: Anna Cybulska
Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2012r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 1, Publiczne Przedszkole nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
Poziom wykształcenia: wyższe magisterskie (Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym- Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, Pedagogika Ogólna – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Doświadczenie zawodowe: nauczycielka oddziału „0” w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
Osiągnięcia: 2007r. uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. - Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu. wrzesień 2012

wrzesień 2012
okres stażu
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- bieżąca dokumentacja
2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu określającego przejrzyste warunki współpracy.
- Opracowanie harmonogramu spotkań.
- Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna wrzesień 2012

wrzesień 2012

raz w miesiącu

raz w miesiącu - kontrakt

- harmonogram spotkań

- konspekt z zajęć, arkusze obserwacji, arkusze hospitacji
z opinią opiekuna
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego - Gromadzenie dokumentacji w toku stażu.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne. 2012-2015

czerwiec 2015 - teczka awansu zawodowego, ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły,
sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego zawodowego, wniosek
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnętrznym
i zewnętrznym doskonaleniu. - Udział w formach kształcenia zawodowego – kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach – zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej.
- Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów samokształceniowego nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej.
- Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej (przedszkola, zespołu).
- Obserwacja zajęć koleżeńskich. okres stażu

okres stażu

okres stażu

wg harmonogramu - potwierdzenia udziału
w spotkaniach, zaświadczenia,
arkusze obserwacji z refleksją własną

- potwierdzenia liderów zespołów, konspekty prowadzonych warsztatów, prezentowane referaty,

- arkusze obserwacji
5. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, karty obserwacji
- Opracowanie miesięcznych planów dydaktyczno – wychowawczych i ich ewaluacja
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych. okres stażu

co miesiąc

I 2013, 2014,2015
V 2013, 2014, 2015 - wpisy w dzienniku zajęć, kartach obserwacji, informacja od osoby przeprowadzającej kontrolę,
- przykładowy plan, wnioski, narzędzia, prognoza,

karty obserwacji, diagnoza wykazująca przyrost umiejętności
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych środków dydaktycznych.
- Nawiązanie współpracy ze specjalistami – psychologiem, logopedą, terapeutami (SI, stymulacji polisensorycznej, rehabilitacji)
- Wykonanie i uaktualnianie kącika dla rodziców z przesłankami pedagogicznymi. okres stażu

okres stażu

okres stażu - ciekawe propozycje pomocy z opisem sposobu ich wykorzystania,

- notatki ze spotkań, mapy mentalne powstałe w wyniku rozwiązywania problemu,
- tablica z wiadomościami, broszury tematyczne
7. Ewaluacja własnych działań. - Dokonanie analizy własnych możliwości metodą SUOT.
- Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych. co pół roku weryfikacja

okres stażu - opis metody i wyniki jej zastosowania
- ankiety, formularze, arkusze obserwacji, ankiety

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków z uwzględnieniem problemów środowiska lokalnego. Planowanie współpracy nauczyciel rodzic.

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego. - Diagnozowanie możliwości i potrzeb dzieci.
- Planowanie działań profilaktyczno – wychowawczych z wykorzystaniem elementów programów i metod dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz doświadczeń specjalistów.
- Planowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców. Zapraszanie do współpracy specjalistów ze środowiska lokalnego
(np.Poradni Psychologiczno – Pedago-gicznej, przedstawicieli Zespołów ds. Integracji, Edukacji Wczesnoszkolnej, lekarzy).
- Przykładowa tematyka: agresja wśród dzieci, rozwój emocjonalno – społeczny dzieci 4, 5-letnich, rola rozmowy i dialogu w życiu dziecka, zagrożenia związane
- z mediami , Internetem, komputerem.
- Włączenie rodziców do organizowania życia grupy przedszkolnej (imprez wycieczek).
- Wykorzystanie oferty edukacyjno – wychowawczej instytucji:
- Straż Pożarna – wizyta w siedzibie jednostki,
- Straż Miejska – zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego,
- Policja – spotkania z policjantem,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – omó-wienie, rozwiązywanie problemu z rodzicami),
- Biblioteka Publiczna – zajęcia w bibliotece, organizowanie na terenie grupy akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- pozyskiwanie do współpracy uczniów klas II i III SP7. IX 21012/13/14/15

IX 21012/13/14/15

IX 21012/13/14/15

okres stażu

okres stażu – dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci
- arkusz obserwacji, notatki własne, wywiad z rodzicami,
- plan działań z uwzględnieniem form im metod, scenariusze zajęć, pomoce

- ankieta badająca oczekiwania lub opis metody aktywizującej, plan spotkań na każdy rok ze wskaza-niem tematyki i osób prowadzących

- prezentacja działań na stronie internetowej zespołu/przedszkola, miasta, w prasie lokalnej

- prezentacja działań na stronie internetowej zespołu/przedszkola, miasta, w prasie lokalnej
- gazetki w kąciku dla rodziców
3. Współorganizowanie okolicznościowych imprez w przedszkolu, prezentacje w środowisku lokalnym. - Przygotowanie dekoracji i zabaw podczas imprez grupowych.
- Przygotowanie dzieci do prezentacji, aktywnego udziału w imprezach organizowanych w przedszkolu
(„Andrzejki”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień rodziny”).
Należy przemyśleć i dopisać prezentacje w mieście – festyn, Dni Nowego Dworu, NOK. ? okres stażu
zgodnie z kalendarzem imprez zdjęcia
zdjęcia, refleksje rodziców, opiekuna stażu

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi. - Komputerowe opracowanie dokumentacji za okresu stażu.
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, programów edukacyjnych,
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów; dokumentacji szkolnej, dyplomów, scenariuszy, kart pracy. okres stażu - przykładowe wydruki, dyplomy, pomoce dydaktyczne, scenariusze, ulotki, karty pracy
2. Wykorzystanie technologii informatycznej przy współpracy z rodzicami, nauczycielami. - Przesyłanie informacji i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. okres stażu - adres strony internetowej,
- potwierdzenie opiekuna stażu lub lidera zespołu samokształcenio-wego
3. Wykorzystanie technologii komputerowej podczas publikacji własnych dokumentów i podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej. - Umieszczenie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć na stronach internetowych.
- Wykorzystanie ilustracji, piosenek, kart pracy, prezentacji multimedialnych podczas zajęć. okres stażu

okres stażu - adres strony internetowej

- konspekty zajęć ze wskazaniem strony internetowej i tematu pre-zentacji

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w pracy nauczyciela.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Aktywny udział w tworzeniu dokumentów określających działania i zakres funkcjo- nowania poszczególnych organów Zespołu Szkół nr 1(wpisać konkrety)
- Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, szkolnej i pedagogicznej, samodzielne studiowanie literatury i czasopism.
- Wzbogacanie własnej biblioteczki
- o pozycje książkowe o tematyce pedagogicznej i psychologicznej. Okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu - potwierdzenie uczestnictwa w działaniach komisji zadaniowych Rady Pedagogicznej

- notatki, schematy, referaty umieszczone w „Zeszycie refleksyjnego praktyka”

- recenzje przeczytanych, studiowanych pozycji
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. - Organizowanie zajęć otwartych zarówno dla nauczycieli jak i rodziców.
- Prezentacje, szkolenia w ramach pracy zespołu samokształceniowego (dookreślić tematykę) 2 razy w roku

wg harmonogramu
- potwierdzenie opiekuna, refleksje nauczycieli i rodziców
- potwierdzenie lidera zespołu samokształceniowego
3. Realizowanie zadań wychowawczych. - Stosowanie zabaw interaktywnych w celu rozwijania komunikacji społecznej wychowanków.
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących
w pracy dydaktyczno – wychowawczej. w okresie stażu

okres stażu - przykładowe konspekty zajęć

- przykładowe konspekty zajęć

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty. - Zapoznanie się z odpowiednimi rozporzą-dzeniami regulującymi funkcjonowanie szkoły.
- Szczegółowa analiza Podstawy programo-wej wychowania przedszkolnego.
- Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego. wrzesień/październik 2012

wrzesień 2012

okres stażu - stosowanie przepisów w praktyce w oparciu o notatki własne wykonane w formie schematycznej – wizualizacje, mapy mentalne, promykowe uszeregowanie

2. Poznanie zasad funkcjonowania zespołu szkół. - Dokładna analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut Zespołu Szkół nr 1,
- Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 ,
- Program Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 1 ,
- Koncepcja Rozwoju Zespołu Szkół nr 1 ,
- WSO,
Obowiązujące regulaminy:
*Regulamin Rady Pedagogicznej,
*Regulamin Rady Rodziców.
- Aktywny udział tworzeniu – zaplanować w porozumieniu z Dyrektorem
październik/ listopad 2012 - stosowanie przepisów w praktyce w oparciu o notatki własne wykonane w formie schematycznej – wizualizacje, mapy mentalne, promykowe uszeregowanie

- potwierdzenie uczestnictwa przez lidera zespołu zadaniowego

Stażysta:.............................. Opiekun stażu:.....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.