X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27990
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o dtopień zawodowy nauczyciela mianowanego

.................., dnia 01.09.2012r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego.

mgr ...................

Zespół Szkół w .............


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowana data zakończenia: 31.05.2015r.
Stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 listopada 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien
w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§7. ust.2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. •Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
a)rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu,
b)adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Wrzesień 2012r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
•Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
•Opracowanie harmonogramu spotkań,
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna,
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
•Analiza i ocena własnych działań.
Wrzesień 2012r.
wg terminarza spotkań
Pisemny kontrakt.
Harmonogram współpracy.
Karty obserwacji zajęć.
Konspekty zajęć.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
•Uczestnictwo w dostępnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty),
•Uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN,
•Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
•Prowadzenie lekcji otwartych,
•Podniesienie kwalifikacji zawodowych – studia podyplomowe.
Według harmonogramu.
W okresie stażu
Listy obecności.
Scenariusze lekcji.
Świadectwo ukończenia studiów
4. Uczestnictwo w pracach szkolnego Zespołu Rewalidacyjnego
•Udział w spotkaniach, wymiana informacji, doświadczeń zawodowych.
W okresie stażu Sprawozdania ze spotkań zespołów, protokoły.
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

•Analiza literatury fachowej,
•Śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych,
•Śledzenie stron Internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
•Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności,
•Opracowywanie kart pracy, pomocy dydaktycznych, narzędzi diagnozujących.
Na bieżąco.
Scenariusze zajęć, karty pracy, narzędzia diagnozujące.
Notatka
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. •Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć.
W okresie stażu.
Zgromadzona dokumentacja.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z odbytego stażu.
•Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2015r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§7. ust.2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;


1. Koordynacja własnych działań edukacyjnych
i wychowawczych z działaniami pozostałych członków rady pedagogicznej.
•Systematyczny kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
z wychowankami klasy, psychologiem, pedagogiem, z rodzicami.
Na bieżąco.
Udział w spotkaniach z rodzicami,
Notatki służbowe z rozmów z psychologiem i pedagogiem.

2. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów
•Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy,
•Różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychofizycznych i możliwości intelektualnych ucznia,
•Indywidualna praca na lekcji z uczniem mającym trudności w nauce, dostosowanie wymagań zgodnie z orzeczeniem PPP,
•Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
Cały okres stażu
Notatka własna
Zapisy w dzienniku
3. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej
uczniów.
•Zapoznanie się ze środowiskiem rodzinnym uczniów, poznanie warunków ich życia, struktury rodziny, więzi emocjonalnych, stosowanych metod wychowawczych, warunków bytowych,
•Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach,
•Rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniem. Cały okres stażu Notatka własna
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
•Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,
•Organizowanie wyjść dla uczniów ( do kina, muzeum, teatru, itp.),
•Współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).
Cały okres stażu
Sprawozdania
Potwierdzenia
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
Notatki
fotografie
5. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych.

•Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz klasy, szkoły,
•Wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
•Czuwanie nad pracą uczniów.
Według Kalendarza Imprez Szkolnych
i Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.
Zdjęcia, scenariusze imprez szkolnych.
6. Praca na rzecz środowiska lokalnego
•Udział w akcjach charytatywnych
W okresie stażu Notatki, zdjęcia
7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania szkoły.
•Wyszukiwanie sponsorów na rzecz szkoły wśród: firm, sklepów, osób prywatnych
W okresie stażu Adresy firm, listy pisane do sponsorów

§7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
•Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
•Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),
•Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych,
•Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
•Dokumentowanie przebiegu stażu.
•Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów itp.) na komputerze,
•Projektowanie i przygotowanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły.
Na bieżąco.
Środki dydaktyczne
Notatki
Dokumentacja dorobku zawodowego.
2. Publikacje w Internecie
•Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu
Strona internetowa
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych •Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,
•Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.interklasa.pl itp.
Cały okres stażu
wydruki

§7 ust.2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
•Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy fachowej.
W okresie stażu.
Zaświadczenia.
2. Aktywne samokształcenie
•Studiowanie literatury i prasy specjalistycznej.
•Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, publicznej i pedagogicznej.
•Korzystanie z zasobów internetowych.
W okresie stażu.
Rejestr pozycji książkowych, czasopism fachowych.
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
•Udział w Radach Pedagogicznych.
•Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
•Pełnienie dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych.
•Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów.
Na bieżąco.
Listy obecności.
Dokumentacja szkolna ( dzienniki).

4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
•Systematyczna obserwacja zachowań uczniów, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
W okresie stażu.
Notatki.

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

1.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
•Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły: statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, obowiązujące regulaminy
Okres stażu
Potwierdzenia

2. Znajomość prawa.
•Poznanie procedury awansu zawodowego oraz śledzenie zmian zachodzących w przepisach prawnych.
Czas stażu
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Zaświadczenie.
3. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. •Spotkania i konsultacje w celu poszukiwania rozwiązań i wspomagania dzieci z trudnościami wychowawczymi. Okres stażu.
Notatki ze spotkań.
4. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
•Organizowanie wycieczek i wyjść pozaszkolnych,
•Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść.
Według potrzeb.
Karta wycieczki.
Potwierdzenia.
5. Udział w pracach różnorodnych komisji egzaminacyjnych, konkursowych.
•Nadzór nad przebiegiem egzaminów, konkursów,
•Sporządzanie dokumentacji z przebiegu posiedzeń komisji.
Okres stażu
Dokumentacja egzaminów, konkursów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.