X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27982
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anna Karwowska-Kosztyła
nauczycielka języka angielskiego w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
ubiegająca się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
Opiekun stażu : mgr Halina Mazur-Szelewska


Sporządzone na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Racibórz 01.06.2010 r.

Wstęp

Jestem nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. W 2001 roku ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Raciborzu, a w roku 2004 ukończyłam studia wyższe na uniwersytecie Śląskim, kierunek filologia angielska. W ZSE pracuję siódmy rok. Po ukończeniu stażu zawodowego na nauczyciela kontraktowego w roku szk. 2003/2004, rozpoczęłam (01.09.2007r.) staż na nauczyciela mianowanego.
Opracowując przez siebie plan rozwoju zawodowego na kolejne trzy lata wyznaczyłam sobie działania w czterech obszarach aktywności: organizacyjnej, dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej oraz osobistej.
W tym okresie pogłębiłam wiedzę i umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Niniejszym przedkładam sprawozdanie z wszystkich podjętych działań będąc przekonana, że ta analiza osiągnięć stanie się dla mnie motywacją do dalszej pracy, a umiejętności nabyte podczas stażu zaowocują z korzyścią dla mnie i uczniów.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie wymagań zawartych w §7 ust. 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach (...)

1. W ramach §7 ust.2 pkt.1 dotyczącego organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach rozpoczynając staż zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią mgr Haliną Mazur-Szelewską, co znalazło odbicie w opracowanym i podpisanym kontrakcie oraz w planie konsultacji i hospitacji. W kolejnych latach stażu utrwalałam wiedzę dotyczącą awansu zawodowego oraz prawa oświatowego, a także kontynuowałam współpracę z opiekunem stażu.

2. Brałam regularny udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz w spotkaniach Komisji Języków Obcych. Przez cały okres stażu sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

3. Tworzyłam również własny warsztat pracy poprzez tworzenie i modyfikację rozkładów materiału. Dobierałam odpowiednie podręczniki do pracy z poszczególnymi klasami o różnych profilach i zestawiałam regularnie testy dla uczniów poszczególnych klas. Dostosowywałam rozkłady materiałów do zajęć indywidualnych.
Oprócz tego w trakcie całego okresu stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację mojego planu rozwoju zawodowego w formie świadectw, zaświadczeń i scenariuszy lekcji.

4. Przez cały okres stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w szkoleniach i warsztatach :
- 04.12.2007r. szkolenie „Komunikacja interpersonalna : nauczyciel-uczeń. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
- 31.01.2008r. szkolenie „Wprowadzenie i funkcjonowanie dziennika elektronicznego”
- 04.03.2008r. szkolenie w Rybniku „Prawo oświatowe”
- 20.03.2008 warsztaty metodyczne w Katowicach „New Technology in the ELT Classroom”, „Prepare for egzamin gimnazjalny with Access – the Most ACCESSible Teenage Course”
- 12.04.2008r. konferencja metodyczna w Rybniku “Matura without Tears”, “Motivation – the Key to Success”
- 06.10.2008r. szkolenie w Raciborzu w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej
- 21.-22.02.2008r., 28.-1.03.2009r. kurs na egzaminatora maturalnego z języka angielskiego w Rybniku
- 11.03.2009r. szkolenie „Pierwsza pomoc przedlekarska”
- 25.08.2009r. konferencja metodyczna w Gliwicach „Gimnazjum Exam... the aftermath”, „Language aware. The value of conscious perception”
- 30.08.2009r. konsultacje metodyczne w Wodzisławiu Szkolnym
- 18.03.2010r. warsztaty metodyczne w Rybniku „Exploring Matura, Exploring the World”, “My Place in the World”
- 30.03.2010r. szkolenie on-line dla egzaminatorów maturalnych
Dodatkowo w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 wykonywałam zadania egzaminatora sprawdzając prace uczniów po egzaminie maturalnym z języka angielskiego.

5. Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie. Współpracowałam z wieloma nauczycielami, a w szczególności z opiekunem stażu Panią Halina Mazur-Szelewską. Zgodnie z założeniami kontraktu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna oraz prowadziłam zajęcia hospitowane przez Panią Halinę Mazur-Szelewską. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji. W celu sprawdzenia własnej pracy dydaktycznej przeprowadziłam badanie wyników nauczania :
- w marcu 2009r. przeprowadziłam badanie wyników nauczania z języka angielskiego w klasach Technikum (klasa III f)
Uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli biorąc udział w radach szkoleniowych oraz w pracach Komisji Języków Obcych.

6. Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych:
- w roku szkolnym 2007/2008 brałam udział w tworzeniu Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
- w sierpniu 2008r. wraz z innymi nauczycielami sporządziłam plan pracy szkoły na rok szkolny 2008/2009
- przez cały okres stażu na bieżąco sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- w latach 2007 - 2010 po przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych sporządzałam zestawienia wyników i omawiałam je na zebraniach Komisji Języków Obcych

7. Przez cały okres stażu przygotowywałam uczniów do różnych olimpiad i konkursów z języka angielskiego i próbowałam na bieżąco rozwijać ich zainteresowania w tym kierunku. Moi uczniowie brali udział w konkursach szkolnych oraz w konkursie o indeks organizowanym przez PWSZ w Raciborzu.
- 6.10.2008r. współorganizowałam konkurs na najlepszą dwujęzyczną prezentację multimedialną o krajach Unii Europejskiej dla młodzieży z raciborskich szkół średnich oraz szkolny występ „Ekonomik Music Awards”,
- przez cały okres stażu współorganizowałam Europejski Dzień Języków Obcych przygotowując testy dla uczniów ZSE
- 02.2009r., 02.2010 przygotowywałam uczniów do konkursu o indeks

8.W pracy dydaktycznej starałam się wykorzystać metody aktywizujące uczniów (stosowanie inscenizacji, gier językowych, metody oglądowe, metoda audytoryjna).

9. Swój warsztat pracy wzbogacałam samodzielnie tworząc własne pomoce naukowe. Były to plansze, plakaty, testy sprawdzające. Dbałam również o to, by wystrój szkoły i klas gdzie odbywała się nauka j. angielskiego nawiązywał do tego faktu, umieszczałam tam mapy i plakaty związane z nauką języka.
10. Organizowanie warsztatu pracy polegało również na rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych uczniów i dostosować do tych potrzeb program nauczania i moją pracę w szkole. Czyniłam to poprzez samodzielną obserwację, analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami, innymi nauczycielami i uczniami. W oparciu o te informacje podejmowałam kroki, których celem było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów zarówno słabych jak i szczególnie zainteresowanych nauką j. angielskiego:
- 2007-2010 prowadzenie kółka z j. angielskiego dla maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony)
- propagowałam czytelnictwo czasopism i książek anglojęzycznych poprzez zapoznawanie uczniów z aktualną ofertą wydawnictw informując o możliwości prenumeraty magazynów do nauki j. angielskiego, także podczas spotkań z rodzicami.
11. Na bieżąco zapoznaję się z nowościami wydawniczymi, a także z ofertami kursów dla nauczycieli j. angielskiego. Wiedzę tę zawdzięczam uczestnictwu w targach książek, które odbywają się w ramach konferencji IATEFL Polska, a także dzięki temu, iż będąc w latach 2005-2006 członkiem organizacji IATEFL Polska jestem na bieżąco informowana, drogą listowną lub mailową, o wszelkich działaniach wydawniczych lub szkoleniowych na terenie całego kraju i regionu, w ciągu całego rok. Dzięki dostępowi do wielu podręczników do nauki języka angielskiego, które otrzymuję w ramach promocji wydawniczych, mam możliwość zapoznania się z różnorodnością oferowanych na rynku podręczników i materiałów dodatkowych.
12. W ramach doskonalenia warsztatu pracy i umiejętności językowych podejmuję się działań, które nie są bezpośrednio związane z pracą dydaktyczna, tym niemniej mają na nią duży wpływ. Po pierwsze, w ciągu okresu stażu moja domowa biblioteczka poszerzyła się znacznie o nowe pozycje książkowe związane z metodyką i dydaktyką nauczania języka. Prenumerowałam magazyn przeznaczony dla nauczycieli j. angielskiego The Teacher. Poza tym, stale dbam, aby moje umiejętności językowe, a także moja ogólna wiedza na temat szeroko rozumianego świata kultury i polityki były na wysokim poziomie poprzez studiowanie artykułów na stronie internetowej brytyjskiej stacji informacyjnej BBC. Jestem żywo zainteresowana różnymi zjawiskami kultury tzw. popularnej głównie w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które śledzę na anglojęzycznych kanałach telewizyjnych lub stronach internetowych.
13. Podczas stażu sprawowałam opiekę nad studentami filologii angielskiej z PWSZ (2008r. – studentka III roku Wioleta Plura, 2009r. – studenci III roku Ewelina Tatuś, Tomasz Zając).

14.W okresie stażu współorganizowałam wycieczki przedmiotowe oraz klasowe :
- 20.02. 2009r. wycieczka rekreacyjna na lodowisko (klasa II d)
- 30.11.2009r. udział w konferencji edukacyjnej „Odżywianie, stres oraz używki jako czynniki ryzyka chorób nowotworowych” (klasa IId)
- 10.12.2009r. wycieczka do Opola na wydział Prawa i Administracji (klasa IIe)

15.Przez dwa lata stażu pełniłam funkcję wychowawcy. Realizując zadania wychowawcze i opiekuńcze wpływałam na rozwój uczniów poprzez prowadzenie zajęć integracyjnych, lekcji wychowawczych oraz imprez klasowych takich jak andrzejki, mikołajki, wigilia itp. Starałam się zapoznać uczniów z ich możliwościami oraz motywować ich do systematycznej i wytężonej nauki. Zadania pracy z uczniami realizowałam zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym oraz stale współpracując z pedagogami szkolnymi Panią Wiesławą Kamczyk oraz z Panią Martą Benedykt. Realizując zadania wychowawcze starałam się stosować wiedzę zaczerpniętą z odpowiednich podręczników z zakresu psychologii rozwojowej.

§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. W ramach §7 ust.2 pkt.2 dotyczącego umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych nawiązałam oraz kontynuowałam współpracę z pedagogiem szkolnym, pełniłam funkcję wychowawcy oraz zapoznałam się z opiniami uczniów posiadających orzeczenie Poradni psychologiczno - pedagogicznej.

2. 01.09.2008r.objęłam wychowawstwo klasy pierwszej I c Liceum Profilowanego o profilu socjalnym, które nadal kontynuuję.

3. Jako wychowawca utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałam i prowadziłam zebrania, uczestniczyłam w comiesięcznych konsultacjach dla rodziców uczniów. Na bieżąco prowadziłam korespondencję z rodzicami poprzez specjalnie do tego celu przeznaczone zeszyty. Przeprowadzałam rozmowy telefoniczne lub współpracowałam z pedagogami szkolnymi, jeśli przepływ informacji pomiędzy mną i rodzicami był utrudniony.
Dzięki temu zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów oraz problemami z jakimi musieli się zmierzyć.

4. Na lekcjach wychowawczych realizowałam tematy, które związane są ze współczesnymi problemami cywilizacyjnymi. Wykorzystując pomoce dydaktyczne takie jak płyty DVD, plansze, broszurki, publikacje omówiłam tematy palenia tytoniu, picia alkoholu, narkomanii, anoreksji, bulimii, agresji, dorastania.

5. Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje regionalne między innymi poprzez organizowanie wigilii klasowych, udział w imprezach szkolnych oraz omawianie obyczajowości środowiska lokalnego.

6. Zadania wychowawcze realizowałam opierając się na programie wychowawczym oraz profilaktycznym szkoły. Przez cały okres stażu byłam członkiem komisji wychowawczej, której przewodniczącą jest pedagog szkolny Pani Wiesława Kamczyk.

7. W poznaniu i zrozumieniu potrzeb uczniów i ich problemów pomaga mi członkostwo w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Przez cały okres stażu realizując zadania nauczyciela języka angielskiego oraz zadania wychowawcy wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną:
- korzystając z programu Word oraz Excel opracowywałam rozkłady materiałów dla poszczególnych klas Liceum Profilowanego i Technikum, sporządzałam testy, świadectwa, dyplomy oraz dokumentację dotyczącą awansu zawodowego,
- propagowałam wśród uczniów portale internetowe do nauki j. angielskiego
- wykorzystywałam zasoby internetowe do opracowania własnych zajęć
- uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach i nowościach wydawniczych drogą poczty elektronicznej
- komunikowałam się z wydawnictwami, organizatorami konkursów za pomocą poczty elektronicznej

2. Sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej.

3. Na bieżąco dokonywałam wpisów ocen oraz frekwencji uczniów do Dziennika Elektronicznego, który funkcjonuje w Zespole Szkół Ekonomicznych od lutego 2008 roku.

§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, często stawałam, jako nauczyciel i wychowawca, przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się, aby były one zrozumiałe i ciekawe. Uczniowie zdolni, chętni do pracy mogli zawsze liczyć na dodatkowe zadania, słabsi na pomoc z mojej strony.

2. Jako wychowawca często rozwiązywałam różne problemy wychowawcze. W celu właściwego realizowania tych zadań:
- zapoznałam się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
- uczestniczyłam w pracach komisji wychowawczej
- ściśle współpracowałam oraz korzystałam z pomocy pedagogów szkolnych P. Wiesławy Kamczyk oraz P. Marty Benedykt oraz innych nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych dzieląc się własnymi obserwacjami

3. Na bieżąco aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

§7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. W celu poznania zasad funkcjonowania i organizacji zadań Zespołu Szkół Ekonomicznych zapoznałam się z następującymi dokumentami :
- Statutem Zespołu Szkół Ekonomicznych
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Programem wychowawczym
- Programem profilaktycznym

2. Aby w sposób umiejętny posługiwać się przepisami dotyczącymi systemu oświaty zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi :
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Podsumowanie i wnioski:

Rozpoczynając kolejny etap rozwoju zawodowego tj. na nauczyciela mianowanego, mając za kolejne lata pracy w szkole średniej przyświecał mi następujący cel. Zależało mi na tym, aby udoskonalać swój warsztat pracy, by przekazywać wiedzę w jak najefektywniejszy i najciekawszy sposób. Chciałam również, by język angielski zaistniał w szkolnym krajobrazie. Ważne dla mnie było to, by język angielski kojarzył się uczniom nie tylko z tym, że jest jednym z obowiązkowych przedmiotów szkolnych, ale również, że jest elementem ciekawej, nowej kultury i narzędziem dającym możliwość uczestniczenia w kulturze globalnej.
Po upływie trzech lat, mogę stwierdzić, że udało mi się zebrać sporo doświadczenia, które pozwala na sprawne i ciekawe prowadzenie lekcji. Uczniowie mają okazję obcować z językiem angielskim nie tylko na lekcjach, ale także uczestnicząc w konkursach i imprezach szkolnych.
Podczas stażu przekonałam się, że element wychowywania na tym etapie kształcenia jest bardzo istotny i wymaga aktywnego zaangażowania nauczyciela i współpracy z innymi nauczycielami. Starałam się mieć swój wkład w proces wychowawczy. Dzieliłam się obserwacjami na temat uczniów. Gdy sama napotykałam na problemy wychowawcze korzystałam z doświadczenia innych nauczycieli, a także wsparcia pedagogów szkolnych.
Po siedmiu latach pracy w szkole państwowej, po upływie czterech lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zauważam liczne zmiany w swoim podejściu do zawodu i miejsca pracy. Po pierwsze, stałam się świadoma roli nauczyciela nie tylko jako wykładowcy swojego przedmiotu, ale także jako wychowawcy, który pomaga młodym ludziom dorosnąć i podejmować właściwe wybory. Szkołę postrzegam jako miejsce, gdzie współpraca i reagowanie wszystkich nauczycieli na negatywne zjawiska wśród uczniów jest konieczne. Po drugie, jestem świadoma zasad działania szkoły jako instytucji. Czuję się wdrożona w system prawny i wszelkie mechanizmy techniczne zarządzające szkołą.
Chciałabym, aby kolejne lata mojej pracy w szkole upłynęły pod znakiem doskonalenia swoich narzędzi i metod wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.