X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27989
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciela geografii
ubiegającego się o awans na stopień

nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: od 01.09.2012 do 31.05.2015

Cele główne:
•Osiągnięcie kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
•Wzbogacenie kwalifikacji pedagogicznych
•Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły

Emilia Gapska
Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Zadania

Poznanie procedury awansu zawodowego
-Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego.
2.Formy realizacji
- Pozyskiwanie informacji na temat awansu zawodowego za pomocą Internetu.
3.Termin
wrzesień, październik
2012 rok
4.Dowody realizacji
Poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

1.Dzielenie się wiedzą z zakresu nauczanego przedmiotu.

2.- Prowadzenie koła geograficznego i dodatkowych zajęć fakultatywnych dla maturzystów.
- Organizowanie i udział w konkursach.
- Prowadzenie gazetki szkolnej kółka geograficznego.
- Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

3.cały okres stażu

4.Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
Fotografie gazetek, fotografie z konkursów, wycieczek.


1.Udział w pracach na rzecz szkoły i podnoszenia jakości jej pracy

2.- Opracowanie wyników próbnego egzaminu maturalnego z geografii.
- Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
- Tworzenie warsztatu pracy, wyposażenie pracowni w sprzęt.
- Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.

3.w okresie stażu

4.Analiza wyników próbnego egzaminu.
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
Środki dydaktyczne, ewaluacyjne
i diagnostyczne: ankiety, ich analizy wraz z ewaluacją.
Zbiór scenariuszy uroczystości i fotografii.

1.Indywidualne pogłębianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

2.- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Analiza czasopism
i literatury geograficznej oraz z zakresu metodyki
i psychologii.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji
z geografii oraz godzin wychowawczych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie samodzielnego pogłębiania wiedzy.
3.cały okres stażu

4.Zaświadczenia uczestnictwa.
Wykaz pozycji bibliotecznych.
Zbiór scenariuszy zajęć godziny wychowawczej i geografii.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Zadania
Poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2.Formy realizacji
- Udział w kursach i warsztatach komputerowych.
- Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na stronnie internetowej.
- Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej. Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów, materiałów na zebrania z rodzicami itp. techniką komputerową.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii przy pomocy biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej.
- Wykorzystanie programów komputerowych do wypełniania świadectw szkolnych.
- Komunikacja z rodzicami, przeprowadzanie ankiet

3.Termin
cały okres stażu

4.Dowody realizacji
Potwierdzenie uczestnictwa.
Zaświadczenie o publikacji, adres strony internetowej.
Opracowane materiały, testy, ankiety, sprawdziany.
Scenariusze zajęć.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Zadania
Doskonalenie się w ramach zespołu przedmiotowego.

2.Formy realizacji
- Aktywne uczestnictwo
w pracach zespołu przedmiotów ogólnokształcących (podzespół biologów, chemików i geografów).
- Wymiana doświadczeń (dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy) i wzajemna pomoc w doborze podręczników, pomocy naukowych, programów nauczania, planów wynikowych.
- Współpraca z wydawnictwami.

3.Termin
cały okres stażu

4.Dowody realizacji
Zaświadczenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego.
Zapisy w protokołach zebrań podzespołu.

1.Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

2.- Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.
- Opracowywanie
i udostępnianie swoich scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych.
- Gromadzenie i opracowywanie własnych zestawów testowych przygotowujących do matury.
- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami przez Internet

3.cały okres stażu

4.Scenariusze przeprowadzonych zajęć.
Publikacja w Internecie.
Potwierdzenia innych nauczycieli.

1.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

2.Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.

3.cały okres stażu

4.Scenariusze, potwierdzenia.


§ 8 ust. 2. pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Zadania

Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych.

2.Formy realizacji
- Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych.

3.Termin
w okresie stażu

4.Dowody realizacji
Zestawienie bibliografii, notatki.

1.Opracowanie programu działalności koła geograficznego

2.- Wytyczenie zagadnień do realizacji na zajęciach koła geograficznego, zagadnienia dla uczniów klas maturalnych
- opracowanie harmonogramu pracy.

3.w okresie stażu

4.Program działalności koła geograficznego.
Harmonogram pracy.

1.Wspomaganie rozwoju ucznia .

2.- Praca z uczniami dla podniesienia efektywności pracy i poprawy wyników zdawalności egzaminu maturalnego.
- Praca z uczniem zdolnym, przygotowywanie do konkursów przedmiotowych.

3.w okresie stażu

4.Opis realizacji zdania.


§ 8 ust. 2. pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1.Zadania
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy w nauce.

2.Formy realizacji
- Możliwość nadrobienia zaległości w bieżącym materiale oraz poprawy ocen.

3.Termin
w okresie stażu

4.Dowody realizacji
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

1.Organizowanie pomocy społecznej dla potrzebujących.

2.- Organizowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
3.w okresie stażu

4.Potwierdzenia udziału w akcjach charytatywnych.


§ 8 ust. 2. pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Zadania

Współpraca z pracownikami służby zdrowia.

2.Formy realizacji
- Zaplanowanie wg rozkładu Planu Pracy Wychowawczej spotkań z pielęgniarką szkolną.

3.Termin
w okresie stażu

4.Dowody realizacji
Potwierdzenia.

1.Nawiązanie współpracy
z Komendą Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie

2.- Zaplanowanie w rozkładzie Planu Pracy Wychowawczej spotkań w celu przeprowadzenia prelekcji na tematy związane z bezpieczeństwem.
- Propagowanie idei ochrony p.poż.

3.w okresie stażu

4.Potwierdzenia

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

2.- Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz ze specjalistami.
- Pedagogizacja rodziców, diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

3.według potrzeb

4.Potwierdzenie kontaktów wystawione przez pedagoga szkolnego i pracownika poradni, opis działań

1.Współpraca z innymi ośrodkami wspomagającymi rozwój uczniów.

2.- Udział w zajęciach prowadzonych przez psychologów mających na celu integrację zespołu klasowego oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w klasie.
- Udział w zajęciach organizowanych przez ośrodki kultury na terenie miasta.

3.w okresie stażu

4.Potwierdzenia.


§ 8 ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.Zadania

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podejmowanie działań mających na celu ich zaspokojenie.

2.Formy realizacji
Obserwacja i podejmowanie działań mających na celu poznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów.

3.Termin
w okresie stażu

4.Dowody realizacji
Opis i analiza przypadku.

1.Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

2.- Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych.
- Współpraca z pedagogiem, wychowawcami i innymi nauczycielami przedmiotów.

3.według potrzeb

4.Opis studium przypadku.

1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.

2.Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
3.w okresie stażu

4.Kopia planu pracy wychowawcy klasy.

Dopuszcza się możliwość zmiany planu w trakcie trwania stażu.


Opracowała:
Emilia Gapska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.