X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27979
Przesłano:

Plna rozwoju nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Kwiatkowska
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: ZSP Przedszkole w Lubawce
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2017

ZGODNIE Z BRZMIENIEM § 8 ust. 1 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI Z DNIA 1 MARCA 2013r. ( DZ. U. z 2013r. poz. 393) W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI,
W OKRESIE STAŻU ZAMIERZAM ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

§ 8.1.1

PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. ZADANIE:
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji

FORMA REALIZACJI: wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.
DOWODY REALIZACJI: wykonane pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacja potwierdzenie dyrektora
TERMIN: okres stażu

2. ZADANIE:
Wykorzystanie technologii komputerowej jako pomocy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych

FORMY REALIZACJI: Opracowywanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych.
Korzystanie z zasobów sieci internetowej. Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych.
Stosowanie programów komputerowych do indywidualnej pracy z dzieckiem.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora, scenariusze, pomoce dydaktyczne

TERMIN: okres stażu

3. ZADANIE:
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji

FORMY REALIZACJI: korzystanie z zasobów internetowych: wyszukiwanie ciekawych programów edukacyjnych, artykułów, komunikacja z innymi nauczycielami drogą elektroniczną. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora

TERMIN: okres stażu

§ 8.1.2

REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1.ZADANIE:
Realizacja programów profilaktycznych
FORMY REALIZACJI: Koordynowanie i udział w programach profilaktycznych organizowanych przez różne instytucje (ekologia, zdrowie, bezpieczeństwo, wczesna profilaktyka).
DOWODY REALIZACJI: sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora, prace dzieci
TERMIN: okres stażu
2. ZADANIE:
Realizacja programów i zadań rozszerzających treści podstawy programowej
FORMY REALIZACJI: Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez działalność wychowawczo-dydaktyczną.
DOWODY REALIZACJI: sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, prace dzieci
TERMIN: okres stażu
3. ZADANIE
- Udział dzieci w zajęciach dydaktycznych poza placówką
FORMA REALIZACJI: Wycieczki edukacyjne w środowisku przyrodniczym.
DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora, scenariusze

TERMIN: okres stażu

4. ZADANIE
Aktywne wspieranie dzieci biorących udział w konkursach i zawodach
FORMA REALIZACJI: Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, sportowych, recytatorskich, teatralnych, tanecznych
DOWODY REALIZACJI: potwierdzenia dyplomy zdjęcia
TERMIN: okres stażu
5. ZADANIE
Współpraca z rodzicami
FORMA REALIZACJI: aktywny udział rodziców w życiu grupy i przedszkola, angażowanie w prace społeczno-użyteczne na rzecz podnoszenia wizerunku placówki.
DOWODY REALIZACJI: scenariusze, dokumenty współpracy, potwierdzenie dyrektora

TERMIN: okres stażu

6. ZADANIE
Współpraca ze strukturami samorządowymi

FORMY REALIZACJI: Zapraszanie radnych naszego miasta na imprezy przedszkolne
Odwiedziny okolicznościowe w Urzędzie Miasta

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora

TERMIN: okres stażu

7. ZADANIE
Współpraca z różnymi instytucjami
FORMY REALIZACJI: Organizowanie spotkań na terenie przedszkola i poza nim.
DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora
TERMIN: okres stażu
8. ZADANIE
Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
FORMY REALIZACJI: prezentowanie umiejętności dzieci w telewizji kablowej.
Udział dzieci w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne.

DOWODY REALIZACJI: dyplomy, podziękowania

TERMIN: okres stażu

9. ZADANIE

Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki

FORMY REALIZACJI: organizowanie kiermaszów. Udział w akcjach charytatywnych i festynach środowiskowych. Współpraca z rodzicami.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora
TERMIN: okres stażu

10. ZADANIE
Wzbogacanie bazy dydaktycznej
FORMY REALIZACJI: pozyskiwanie środków z organizowanych kiermaszów na terenie przedszkola, przeznaczenie ich na rzez dzieci.
DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora
TERMIN: okres stażu

11. ZADANIE
Współpraca z logopedą i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
FORMY REALIZACJI: Realizacja zleconych działań specjalistów, prowadzenie wspomagania we współpracy z rodzicami.
DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora
TERMIN: okres stażu

12. ZADANIE
Promocja przedszkola w Internecie
FORMY REALIZACJI: Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej: zamieszczanie
aktualnych informacji, zamieszczanie w galerii zdjęć z wycieczek i innych wydarzeń z życia grupy i przedszkola.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora, adres strony
TERMIN: okres stażu

§ 8.1.3

POGŁĘBIANIAĆ WIEDZĘ I UMIEJETNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
1. ZADANIE

Udział w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym

FORMY REALIZACJI: przygotowanie materiałów szkoleniowych.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenie dyrektora, adres strony
TERMIN: okres stażu

2. ZADANIE
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia

FORMY REALIZACJI: udział w konferencjach i warsztatach, kursach metodycznych.

DOWODY REALIZACJI: zaświadczenia

TERMIN: okres stażu

3. ZADANIE

Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

FORMY REALIZACJI: Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych.

DOWODY REALIZACJI: Scenariusze, zapisy w dzienniku

TERMIN: okres stażu

4. ZADANIE

Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli

FORMY REALIZACJI: Obserwowanie i uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenia

TERMIN: okres stażu

5. ZADANIE

Studiowanie literatury pedagogicznej

FORMY REALIZACJI: Czytanie czasopism, książek dotyczących pracy pedagogicznej.

DOWODY REALIZACJI: potwierdzenia

TERMIN: okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.