X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27981
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
za okres stażu
od 01.09.2003 do 31.05.2004.

Anna Karwowska

nauczyciel języka angielskiego
w ZSE w Raciborzu

data sporządzenia sprawozdania
29.05.2004

Część wstępna- wizytówka nauczyciela (kwalifikacje, charakter wykonywanej pracy, charakterystyka środowiska szkolnego).

Jestem nauczycielem języka angielskiego w ZSE w Raciborzu. Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, specjalność: język angielski, w Raciborzu. Stopień licencjata i dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kontynuuję studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
We wrześniu 2003r. rozpoczęłam pracę z uczniami w ZSE w Raciborzu. Rozpoczynając pracę w ZSE spotkałam się z wieloma nowymi dla mnie sytuacjami oraz obowiązkami takimi jak np.: prowadzenie wychowawstwa czy udział w pracach komisji egzaminu dojrzałości z geografii. Dodatkowo podjęłam pracę w prywatnej szkole języków obcych „Perfect” w Raciborzu. Wcześniej pracowałam przez siedem miesięcy jako nauczyciel języka angielskiego w LO w Kietrzu. Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie nauczyciela wzbogacałam również uczestnicząc w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Polany.
Znam bardzo dobrze szkołę, w której uczę. Kilka lat wstecz byłam uczennicą liceum ekonomicznego. Znam wielu nauczycieli, którzy wcześniej mnie uczyli. Obecnie mogę liczyć na ich pomoc i wsparcie w pracy pedagogicznej. Moją opiekunką stażu była mgr Ewa Gieroń.
Staż rozpoczęłam 01.09.2003 roku, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. (KN zwana dalej KN art. 9 d ust.1). Przedstawiałam Plan Rozwoju Zawodowego do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, w której odbywałam staż (KN art.9 c ust.3). zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 70, poz. 825)-podstawa prawna: &5 ust.2;&7 ust.1 pkt.1-5;&7 ust.3.
W związku z zakończeniem odbywanego stażu składam Panu, zgodnie z zapisem Art.9c. ust.3,ustawy z dnia 26.01.1982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr56/97, poz.357 ze zm.) oraz Art.7, Ust.4, pkt.1 (Dz. U. Nr 19/00, poz. 239), sprawozdanie z jego realizacji obejmuje ocenę stopnia realizacji celów przedstawionych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Sprawozdanie z planu przedstawię w formie tabelarycznej, ponieważ w ten sposób przedstawiłam plan rozwoju zawodowego.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Lp. Sposób i stopień realizacji planu rozwoju zawodowego Sposób dokumentacji

SFERA ORGANIZACYJNA

1.
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. Poznałam procedury obowiązujące podczas stażu. Rozpoczęłam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Ewą Gieroń. Zawarłam kontrakt i przygotowałam własny plan rozwoju zawodowego.


Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania szkoły i jej celami do realizacji analizując dokumenty wewnątrzszkolne: statut szkoły, program wychowawczy, system oceniania, szkolny plan profilaktyki, plan rozwoju szkoły, regulaminy.

Wzięłam udział w szkoleniu BHP, na którym poznałam przepisy dotyczące m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestniczyłam w radach pedagogicznych. Konsultowałam się z wychowawcami poszczególnych klas oraz pedagogiem szkolnym panią mgr Wiesławą Kamczyk w sprawie uczniów przebadanych przez PPP celem dostosowania wymogów i ewentualnego przeniesienia do grupy początkującej, bądź też skierowanych na indywidualny tok nauki (uczeń klasy I c Kornel Lemanowicz).

zał. 1
notatki, kontrakt,
plan rozwoju zawodowego

zał. 2
notatki, kopie

zał. 3
zaświadczenie


SFERA OSOBISTA

1.
W pracy w ZSE wykorzystałam doświadczenia jakie zdobyłam pracując w LO w Kietrzu oraz prywatnej szkole języków obcych „Perfect” w Raciborzu.

W 2003 roku wzięłam udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, która odbyła się we Wrocławiu. Dzięki udziałowi w tych warsztatach pogłębiłam wiedzę na temat nauczania j. angielskiego. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe pomoce naukowe. Zapoznałam się z nowościami wydawniczymi. Jako członek IATEFL Poland otrzymywałam informację na temat przeprowadzonych warsztatów doskonalenia zawodowego
i ofertach wydawniczych.

Podczas stażu sporą część czasu poświęciłam na studiowanie pism i literatury pedagogicznej, a także stron internetowych poświęconych nauczaniu języków obcych.

Współpracowałam z nauczycielami j. niemieckiego, a także nauczycielami j. angielskiego spoza szkoły. Obserwowałam lekcje przez nich prowadzone. Korzystałam z ich pomocy i wskazówek ucząc j. angielskiego. Wymienialiśmy się doświadczeniami
i materiałami dydaktycznymi. Wspólnie korzystamy z zaprenumerowanego niedawno przez szkołę czasopisma „Języki obce w szkole”. Podsuwamy sobie pomysły na urozmaicenie zajęć, sposoby rozwiązywania problemów dydaktycznych. Zgromadziłam artykuły głównie w j. angielskim o tematyce, która wydawała mi się szczególnie interesująca ze względu na pracę z młodzieżą. Artykuły te mogą posłużyć innym nauczycielom jako materiały do pracy i dokształcania się.

Poza pracą w liceum poświęcałam czas na studiowanie. Jestem studentką piątego roku studiów magisterskich dziennych na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Podczas studiów poza tym,
że udoskonalałam swój warsztat językowy, pogłębiałam znajomość kultur krajów anglojęzycznych uzupełniałam wiadomości z zakresu metodyki nauczania j. angielskiego (glottodydaktyka).

zał. 4
umowa o pracę, opinia pracodawcy

zał. 5
certyfikaty potwierdzające udział
(rok. 2003), legitymacja członka IATEFL Poland


zał. 6
materiały dydaktyczne

zał. 7
arkusze obserwacyjne

zał. 8
materiały dydaktyczne

SFERA DYDAKTYCZNA


Podczas pierwszych tygodni nauki uczniowie korzystali
z materiałów przygotowanych przeze mnie. Obserwowanie ich pracy pozwoliło mi zbudować sobie obraz tego, jakimi są uczniami (charakterystyka osobowościowa, zdolności i umiejętności językowe). Następnie, po przeanalizowaniu wymagań podstawy programowej, kierując się wskazówkami opiekuna stażu
i nauczycieli j. niemieckiego wybrałam podręcznik, który sprzyjał optymalnemu przyswajaniu wiadomości i nabywaniu umiejętności przez licealistów. Podręcznik dał mi możliwość nakreślenia planu pracy - co chciałabym osiągnąć w ciągu tego roku szkolnego, jak chciałabym, by wyglądała praca na moich zajęciach.

Przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Uwagi nauczycieli obserwujących wykorzystywałam, by udoskonalać organizację i metody pracy.

Wzbogaciłam zajęcia o dodatkowe elementy. Przeprowadziłam lekcje poświęcone wybranym świętom w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii ( Christmas, St. Valentine’s Day, Easter) by rozwijać wiedzę uczniów na temat kultury krajów anglojęzycznych.

Przeprowadziłam zajęcia na temat wykorzystania internetu do nauki j. angielskiego. Podałam adresy stron internetowych, które mogą wykorzystać do tego celu.

Przygotowałam lekcję o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie śpiewali najbardziej popularne kolędy, znane również w Polsce.

W mojej pracy bardzo dużą rolę odgrywała technologia komputerowa. Wszystkie testy opracowałam komputerowo. Wiele materiałów dotyczących języka młodzieżowego, piosenek anglojęzycznych, współczesnych grup i osobistości angielskich przygotowałam korzystając z internetu.

zał. 9
arkusze obserwacyjne

zał. 10
konspekty

zał. 11
materiały do przeprowadzenia lekcji, adresy internetowe


zał. 12
materiały do przeprowadzenia lekcji


zał.13
testy, materiały dodatkowe

SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Jako wychowawca klasy I a dbałam o właściwe kontakty z uczennicami. Na bieżąco rozwiązywałam problemy dotyczące frekwencji oraz wyników w nauce poprzez spotkania klasowe oraz indywidualne z rodzicami uczennic. Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowałam pieszą wycieczkę do parku Obora w Raciborzu.

Uczniowie słabi, zdolni lub szczególnie zainteresowani kulturą krajów anglojęzycznych mieli możliwość zrobienia postępów poprzez wykonywanie dodatkowych zadań przeznaczonych do wykonania w domu. Przygotowałam dla nich zestawy dydaktyczne.
W klasie II f ze względu na bardzo duże zróżnicowanie poziomu (bardzo zaawansowany i podstawowy) różnicowałam poziom ćwiczeń oraz zadań kontrolnych dla poszczególnych grup.

zał. 14
karta wycieczki,

zał. 15
przykładowe materiały dydaktyczne

PODSUMOWANIE

Bardzo się cieszę, że staż mogłam odbyć w szkole, w której sama się uczyłam. Cenię sobie współpracę ze wszystkimi nauczycielami tu pracującymi.
Szczególnie pragnę podziękować opiekunowi mojego stażu pani mgr Ewie Gieroń i panu dyrektorowi mgr Zenonowi Sochackiemu za serdeczność oraz fachową pomoc w trakcie stażu.


Anna Karwowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.