X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27940
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

NAUCZYCIEL MATEMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BRWINOWIE
/TERMIN STAŻU 01.09.2012 - 31.05.2015/

Wstęp

Pracuję jako nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych od 2005 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie. Rozpoczynając pracę
w zawodzie nauczyciela, wiedziałam, że muszę na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy, ponieważ od tego będzie zależała przyszłość moich wychowanków. Zawsze zależało mi na dobru ucznia i dobrym imieniu szkoły, w której przyszło mi pracować. Podejmując decyzję o awansie zawodowym, myślałam przede wszystkim o podniesieniu efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych, wzbogaceniu kwalifikacji
i umiejętności pedagogicznych oraz promocji szkoły. Chciałam również wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie, aby podnieść jakość pracy.
Rozpoczynając staż na nauczyciela dyplomowanego, wiedziałam, że moja praca nie zmieni się radykalnie. Od początku mojej pracy zawodowej celem wszystkich podjętych przeze mnie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania ich wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawy-ków, umiejętności i sprawności oraz stwarzanie warunków do ich samodzielnej działalności.
Każde przedsięwzięcie poprzedzam gruntownym przygotowaniem, dlatego stworzony plan rozwoju zawodowego był przemyślany i miał
w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Plan rozwoju zawodowego nie powstawał tylko na zapotrzebowanie awansu. Zapisałam w nim działania, które i tak wykonałabym, bo wynikają one z potrzeb szkoły, uczniów i moich. Realizacja ich w efekcie spowodowała wzrost moich umiejętności i doświadczeń, „odświeżyła” i wzbogaciła o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podniosła jakość pracy szkoły. Wykonanie planu przyniosło korzyści mnie, rodzicom i dzieciom, które były mimowolnie uczestnikami mojego awansu zawodowego.
Podejmując decyzję o awansie zawodowym, chciałam również podzielić się dotychczasową wiedzą i doświadczeniem z innymi, pochwalić się osiągnięciami swoich uczniów, aby podnieść jakość pracy.
Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Realizując plan rozwoju zawodowego, wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną oraz o nowe doświadczenie zawodowe.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał specyfikę i potrzeby placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy
i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować. Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniła się do osobistego rozwoju, a w konsekwencji do poniesienia jakości pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w obszarach poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporzą-dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Jest ono okazją do podsumowania podjętych działań oraz próbą udokumentowania tego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.

Poznanie procedury awansu zawodowe-go nauczycieli.

Podejmując się awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się
z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 r. (rozdział 3a);
• Ustawa z dn. 18.02.2000 r. o zmianie Karty Nauczyciela;
• Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z dn. 02.07.2004 r.;
• Znowelizowana Karta Nauczyciela po zmianach z dn. 15.07.2004 r.;
• Materiały zamieszczane na stronach internetowych: www.men.waw.pl, www.literka.pl oraz wyszukiwane poprzez przeglądarki internetowe.
• Wiedza uzyskana podczas szkolenia na temat „Rozwój i awans nauczyciela mianowanego” (25.03, 30.03. 8.04.2015 r. zorganizowane przez MSCDN w Warszawie).

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Pierwsze tygodnie stażu poświęciłam na analizę dokumentacji szkoły:
• Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktycznego, Szkolnego Zestawu Programów Naucza-nia, Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.
• Systematycznie śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, zwłaszcza dotyczące awansu zawodowego.
• Często korzystałam z informacji w Internecie, głównie na stronach: www.menis.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl oraz www.scholaris.pl .

Sformułowanie planu rozwoju zawo-dowego i opracowa-nie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Na początku września 2012 r. sporządziłam plan rozwoju zawodowego. Plan został przyjęty
i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły.
W trakcie odbywania stażu na bieżąco kompletowałam dokumenty mające wpływ na ocenę pracy oraz dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego (świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, dyplomy itp.).
Kończąc staż 31.05.2015 r. dokonałam autorefleksji i autoanalizy działań podejmowanych
w trakcie odbywania stażu. Efektem tego było sporządzenie w czerwcu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego i podsumowanie podjętych zadań.

Uzyskanie pozytyw-nych efektów w pracy dydaktycz-nej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8, ust.2, pkt 1)

W celu doskonalenia swojej pracy, a przez to podnoszeniu poziomu pracy szkoły, podejmowałam szereg działań:
• aktywnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej przyczyniając się do twórczych rozwiązań wielu problemów,
• aktywnie brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rad Szkoleniowych, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję na bieżąco w swojej pracy.

- Współpracowałam z rodzicami uczniów przy organizowaniu różnych imprez szkolnych lub uroczystości.

- Szkolenia, w których uczestniczyłam jako nauczyciel mianowany:
• Dlaczego warto uczyć programowania? - konferencja metodyczna połączona
z warsztatami zorganizowana przez Ośrodek Szkolenia „OEIiZK” w Warszawie (7.09.2012r.);
• Rola TIK w nauczaniu - konferencja metodyczna połączona z warsztatami zorganizowana przez Ośrodek Szkolenia OEIiZK (5.09.2013r.) w Warszawie;
• Informatyka uczy i wychowuje - szkolenie zorganizowane w dniu 4.03.2014r. w formie konferencji metodycznej przez Ośrodek Szkolenia OEIiZK w Warszawie;
• Jak uczyć matematyki w nowej rzeczywistości szkolnej? Poznaj skuteczną receptę! - szkolenie zorganizowane w dniu 11.03. 2013r. przez WSiP w Warszawie;
• Wspieranie ucznia gimnazjum w wyborze edukacyjnym i zawodowym – szkolenie
prowadzone w dniach: 10.09.2013-12.09.2013 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – wydział w Warszawie;
• Otwarte Zasoby Edukacyjne – używaj, kopiuj, zamieniaj, udostępniaj – szkolenie
w formie seminarium, zorganizowane w dniu 3.04.2014 przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli MSCDN w Warszawie;
• Matematyka inaczej-nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości. Edukacja matematyczna z TIK.– szkolenie w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela zorganizowane w dniach 14.05.2014-3.07.2014 przez MSCDN i OEIiZK w Warszawie;
• Godzina kodowania – internetowy międzynarodowy kurs uczący programowania, zorganizowany przez Computer Science Education Week (grudzień 2013r.);
• Praca z uczniem zdolnym- szkolenie prowadzone przez p. A. Nadolską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie;
• Informatyka dla wszystkich- konferencja metodyczna, która odbyła się w dniu 10.09.2014 zorganizowana w OEIiZK w Warszawie;
• Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela – szkolenie, które odbyło się w dniu 8.10.2014 zorganizowane w MSCDN w Warszawie;
• Jak uczyć uczniów uczenia się? Efektywne strategie, metody i techniki uczenia w praktyce szkolnej – kurs doskonalący, które odbyło się w dniach 23.10.2014, 18.11.201419.11.2014, zorganizowany przez MSCDN w Warszawie;
• „Kształtowanie pozytywnych relacji z rodzicami i uczniami wg zasad tutoringu” – szkolenie prowadzone w dniu 20.11.2014 przez M. Budzyńskiego – dyrektora merytorycznego Instytutu Tutoringu Szkolnego;
• Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami– kurs internetowy prowadzony na przełomie IX-X 2014 przez OPERON;
• Jakim prawem? Kurs z wybranych aspektów prawa oświatowego – kurs internetowy prowadzony na przełomie IX-X 2014 przez OPERON;
• Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami – kurs internetowy prowadzony na przełomie IX-X 2014 przez OPERON;
• Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu – kurs internetowy prowadzony w IX-X 2014 przez OPERON;
• „Dzieci z zespołem Tourett’a i Aspergera” – szkolenie prowadzone przez fundację STOP w dniu 22.11.2014;
• Jak wkręcić uczniów w uczenie się przy wsparciu TIK i nie tylko... –
e-konferencja, która odbyła się w Internecie w dniu 9.12.2014r., prowadzona przez ORKE;
• Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI – kurs internetowy prowadzony od VI 2014 – I 2015 przez OPERON;
• Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE – kurs internetowy prowadzony w VI 2014 – II 2015 przez OPERON;
• Liczy się matematyka – wszystkie zadania typu egzaminacyjnego w nowym cyklu edukacyjnym – e-warsztaty prowadzone przez WSiP (28.01.2015);
• WebQuest w pracy nauczyciela – kurs e-learningowy prowadzony przez p. A. Sas z WCIES w Warszawie (3.02.2015 - 13.03.2015);
• Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki – kurs internetowy prowadzony od X 2014 – III 2015 przez OPERON;
• Matematyka. Liczy się nie tylko sprawdzian – e-konferencja, która odbyła się w Internecie w dniu 11.03.2015r., prowadzona przez WSiP;
• Rozwój i awans nauczyciela mianowanego kurs doskonalący zorganizowany przez MSCDN w Warszawie (25.03, 30.03. 8.04.2015 r.);
• Język angielski w stopniu średniozaawansowanym – kurs języka angielskiego zorganizowany przez MSCDN w Warszawie (luty-kwiecień 2015r.);
• Matematyka pomysłem rysowania – o roli rysunku w nauczaniu matematyki –
e-konferencja matematyczna, która odbyła się w dniu 20.03.2015 prowadzona przez WSiP;
• Nowe Lekcje z komputerem w gimnazjum - e-konferencja, która odbyła się
w Internecie w dniu 24.04.2015r., prowadzona przez WSiP;
• Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela? -– kurs internetowy prowadzony od II 2015 – V 2015 przez OPERON;

Podnoszenie swoich kwalifikacji i wzbogacanie własnego warsztatu pracy było zawsze dla mnie priorytetem. Przed uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego także brałam udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego chcąc podnosić poziom swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Wśród nich na uwagę zasługują:
• Zespoły nauczycielskie - szkolenie prowadzone przez Studio Edukacyjne EKO-TUR Bis
(01.04.2006 r.);
• Skuteczne kierowanie pracą rady pedagogicznej - szkolenie prowadzone przez Studio Edukacyjne EKO-TUR Bis (25.11.2006 r.);
• Kierownicy wycieczek szkolnych i obozów wędrownych - szkolenie prowadzone przez Studio Edukacyjne EKO-TUR Bis (19.05.2007 r.);
• Budowanie autorytetu nauczyciela - szkolenie prowadzone przez p. Rafała Kruszyńskie-go z Ośrodka Plus Trainig (31.01.2008 r.);
• Ocenianie kształtujące – organizowane przez Studio Edukacyjne EKO -TUR BIS (10.09.2008 r.);
• Diagnoza jakości kształcenia w szkole na podstawie danych zawartych w systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce - szkolenie zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli „LIBRUS” w Warszawie (23.10.2008 r.);
• Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji - szkolenie zorganizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej - prowadziła p. Gromadzińska-Miszczak (07.10.2008 r.);
• Dziecko w sieci - szkolenie prowadzili dr Anna Andrzejewska i prof. Józef Bednarek (12.02.2009 r.);
• Ważne elementy geometrii w nowej podstawie programowej – szkolenie prowadzone przez p. Grzegorza Janocha, zorganizowane przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era (7.05.2009 r.)
• Współczesne dopalacze i niechemiczne sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych – szkolenie prowadzone przez p. Jarosława Korczaka, pod patronatem Fundacji Pedagogium (16.02.2010 r.);
• Szkolenie na temat wykorzystania tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej (04.03.2010 r. i 16.03.2010 r.);
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej – szkolenie prowadzone przez p. A. Nadolską
(25.05.2010 r.);
• Organizacja ewaluacji wewnętrznej - szkolenie zorganizowane przez Centrum
Szkoleniowe A-Z (04.10.2010 r.);
Nieustannie rozwijam swoje umiejętności, pogłębiam wiedzę dydaktyczno-wychowawczą, wzbogacam swój warsztat pracy poprzez studiowanie fachowej literatury psychologiczno-pedagogicznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ustalenia zasad korzystania z sali komputerowej opracowałam dokument pod nazwą „Regulamin pracowni matematyczno - informatycznej”. Określiłam w nim zasady bezpieczeństwa i BHP pracy przy komputerze na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Dokument powyższy systematycznie analizuję i aktualizuję.
W 2014 roku zostałam przewodniczącą Zespołu Nauczycieli Przedmiotów ścisłych i pełnię tę funkcję do dnia dzisiejszego. Opracowałam plan pracy zespołu, a na koniec każdego półrocza przygotowuję szczegółowe sprawozdania dotyczące naszej współpracy. Wspólnie z innymi nauczycielami dokonaliśmy ujednolicenia Kryteriów Oceniania ze wszystkich przedmiotów
w naszej szkole, co spowodowało przejrzystość systemu oceniania jak również możliwość porównywania ocen. Ponadto stworzyliśmy program pracy z uczniem zdolnym jak i z tym mającym trudności. Celem tych działań jest podnoszenie jakości pracy szkoły.

W klasach IV, na początku roku szkolnego, przeprowadzam testy diagnostyczne, których analiza pozwala mi dostosować program nauczania w danej kasie oraz tak dobrać metody nauczania, aby uczniowie osiągnęli jak najlepsze efekty. Ponadto co roku dokonuję analizy wyników próbnych i końcowych sprawdzianów szóstoklasisty, co pomaga w ustaleniu z jakimi partiami materiału uczniowie mają problemy i na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania dzieci do sprawdzianu. Co roku po analizie sprawdzianu szóstoklasisty formułuję wnioski do dalszej pracy z uczniami.

Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.2 pkt 2)
Technologia komputerowa i informacyjna jest powszechnie stosowana przeze mnie w życiu jak
i w pracy. Codziennie korzystam z komputera i Internetu.

Najczęściej korzystałam z aplikacji pakietu Microsoft Office (głównie Word, Power Point, Excel, Publisher i Outlook) oraz pakietu OpenOffice, które służyły mi do opracowywania:
• sprawdzianów, kartkówek;
• scenariuszy lekcji;
• ogłoszeń i regulaminów konkursów szkolnych;
• kart pracy, kart samooceny uczniów;
• napisów dekoracyjnych, plakatów okolicznościowych;
• dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
• zestawień tabelarycznych i wykresów dotyczących np. opracowania wyników po sprawdzianie szóstoklasisty;
• dokumentacji awansu zawodowego;
• wypisywania świadectw szkolnych i arkuszy ocen (dziennik LIBRUS).

Podczas pracy na komputerze i na zajęciach komputerowych z uczniami obsługiwałam drukarkę, skaner, projektor i aparat cyfrowy.
W swojej pracy często korzystałam z Internetu nie tylko w szkole, ale również w domu. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, wykorzystywałam strony internetowe. Dzięki nim studiowałam przepisy prawa oświatowego, są to: menis.pl, kuratorium.warszawa.pl, oświata.org.pl.
Przy pomocy poczty elektronicznej i Internetu utrzymywałam kontakt z nauczycielami matematyki i informatyki w innych szkołach. Otrzymywałam od nich informacje dotyczące konkursów przedmiotowych oraz ciekawych kursów doskonalących. W Internecie znajduję cliparty potrzebne do tworzenia dyplomów, plakatów i zaproszeń, a podczas pracy na lekcji z uczniami korzystam z tzw. wolnych zasobów edukacyjnych. Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli publikowanych na łamach różnych portali internetowych np. scholaris.pl, awans.net, profesor.pl, edukacja.edux.pl, interklasa.pl. Często zaglądałam do serwisów edukacyjnych: eduForum, Nauka.pl, 45minut.pl. Jest tam wiele materiałów, którymi dzielą się nauczyciele (druki, regulaminy, artykuły, ankiety, projekty itp.).
W Internecie publikuję swoje pomoce dydaktyczne (np. edukacja.edux.pl, profesor.pl). Stworzyłam własną stronę internetową, na której umieszczam swoje materiały do pracy
z uczniami (http://beatajedrzejew.strefa.pl). Utworzyłam też dwie strony www do pracy z uczniami. (http://bjedrzej.strefa.pl, http://polygons3.blogspot.com). Jedna z nich jest przykładem projektu Webquest, jaki przeprowadziłam na lekcji matematyki z uczniami klasy 5. (http://polygons3.blogspot.com, http:// quadrangles4.blogspot.com)
Podczas lekcji z uczniami korzystałam również z płyt CD z programami multimedialnymi
„Matematyka wokół nas” do nauki matematyki i „Informatyka Europejczyka” do zajęć komputerowych. Filmy dydaktyczne na płytach DVD i serwisie youtube wykorzystywałam jako ciekawe środki dydaktyczne do wprowadzania nowego materiału czy prezentacji różnych sposobów rozwiązywania zadań.
Na co dzień korzystałam jako nauczyciel i wychowawca z dziennika elektronicznego LIBRUS, który umożliwiał mi:
• systematyczny i bieżący kontakt z rodzicami uczniów;
• śledzenie przez rodziców bieżących postępów w nauce swoich dzieci;
• przygotowanie wydruków z ocenami uczniów na zebrania z rodzicami;
• przygotowanie kart informacyjnych na posiedzenia rad pedagogicznych.
Umiejętność dziele-nia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycie-lami, w tym przez prowadzenie otwar-tych zajęć w szcze-gólności dla nauczy-cieli stażystów i na-uczycieli kontrakto-wych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz-
szkolnego doskona-lenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8, ust.2 pkt 3)
W czasie stażu miałam wiele możliwości dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i swoim warsztatem pracy z pracownikami naszej placówki. Jednocześnie inni nauczyciele dawali mi wielką szansę mojego pełniejszego rozwoju zawodowego. Moja współpraca z nauczycielami naszej szkoły przebiegała na różnych płaszczyznach. Zbiorowa realizacja wielu zadań, wspólnego opracowania programów, projektów, przygotowanie różnego rodzaju konkursów, imprez bardzo zbliżyły nauczycieli naszej szkoły. Tworzymy dzięki temu zgrany zespół ludzi, którzy zawsze mogą na siebie liczyć i chętnie dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi metodami pracy.
W okresie realizacji stażu prowadziłam wiele lekcji otwartych i szkoleń dla zespołu nauczycieli przedmiotów ścisłych. W trakcie prowadzenia szkoleń starałam się jak najszerzej dzielić zdobytą wiedzą, którą zdobyłam podczas szkoleń zewnętrznych. Zwracałam szczególną uwagę na znaczenie celu lekcji, jej właściwego planowania oraz na dostosowanie metod i stopnia trudności zadań do możliwości uczniów mających zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po każdych zajęciach omawialiśmy efekty naszej pracy.
W ramach wymiany doświadczeń uczestniczyłam w wielu lekcjach pokazowych prowadzonych przez innych nauczycieli. Celem było wzbogacenie wiedzy, wymiana spostrzeżeń i uwag oraz rozwijanie wzajemnej współpracy. Sama, będąc kiedyś młodą nauczycielką mogłam zawsze liczyć na pomoc, a także wsparcie bardziej doświadczonych i wykwalifikowanych kolegów. Dlatego też obserwując zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli chciałam wzbogacić swój warsztat pracy, zmodyfikować swoje działania oraz zaczerpnąć ciekawych propozycji prowadzenia lekcji.
Byłam koordynatorem wielu konkursów matematycznych i informatycznych o zasięgu szkolnym, gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz przygotowywałam uczniów naszej szkoły do udziału w tych konkursach. Efektem tych starań było zdobycie przez uczniów wielu nagród, wyróżnień, tytułów laureata.
Przez cały okres stażu starałam się aktywnie uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej. Wielokrotnie przygotowywałam i przedstawiałam sprawozdania z różnych dziedzin pracy naszej szkoły, między innymi: z pracy zespołu przedmiotowego, z pracy zespołu do opracowania wyników sprawdzianu szóstoklasisty, konkursów matematycznych i infor-matycznych,
Jako wychowawca wspólnie z innymi nauczycielami analizowałam sytuacje i postępy w nauce
i w rozwoju społecznym moich uczniów.

Opracowanie i wdro-żenie programu dzia-łań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub in-nych związanych od-powiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nielet-nich. (§ 8, ust. 2, pkt 4a)

W okresie stażu opracowałam Indywidualny Program Nauczania matematyki i informatyki dla ucznia zdolnego, który był skierowany do konkretnego ucznia z klasy 6, odznaczającego się wysoką wiedzą i umiejętnościami w zakresie matematyki i zajęć komputerowych. Koncepcja programu opiera się na doskonaleniu umiejętności z obowiązującego programu nauczania matematyki i zajęć komputerowych a także wprowadzaniu nowych elementów będących częścią programu klas gimnazjalnych. Program ten pozwala na zindywidualizowanie nauczania ucznia zdolnego w systemie klasowym. Zawiera szereg treści rozszerzonych, umożliwia pogłębienie wiedzy matematycznej i informatycznej, a także nabycie szeregu umiejętności sprawnego posługiwania się tą wiedzą w sytuacjach nietypowych. Celem programu jest też przygotowanie ucznia do konkursów z tych przedmiotów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej (np. Kangur, Pangea, Bóbr).
Prowadziłam także zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej.
Celem moich działań podczas pracy z uczniem mającym trudności w nauce matematyki było:
- uzupełnienie zaległości dotyczących wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu
podstawy programowej nauczania matematyki dla klas IV-VI,
- uświadomienie uczniom konieczności stosowania matematyki w życiu codziennym,
- rozwiązywanie zadań praktycznych,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
- ukazywanie zalet płynących z umiejętności znalezienia różnych, krótszych, prostszych
sposobów rozwiązania tego samego zadania,
- nauczanie matematyki poprzez zabawę przy pomocy różnych atrakcyjnych dla ucznia
środków dydaktycznych – programów multimedialnych, gier dydaktycznych i aplikacji
internetowych.

Poszerzenie zakresu działań szkoły
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§8, ust. 2, pkt 4c)
Organizowałam i przygotowywałam uczniów do konkursów międzyszkolnych z matematyki
i informatyki na poziomie gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczniowie osiągali sukcesy konkursach m.in. Multitest, Pingwin, Olimpus, Kangur, Pangea, Galileo, Sezam, Max matematyczny, Albus, Logiczne myślenie, Bóbr, Moja pasja, prezentacja multimedialna „Myśli i słowa Jana Pawła II”, Gif Wielkanocny, Bezpieczne wakacje. Przygotowywałam i przeprowadzałam szkolne konkursy informatyczne: Mistrz Matematyki, Mistrz klawiatury, grafika komputerowa związana ze świętami okolicznościowymi: świętem Odzyskania Niepodległości, świętem 3 Maja, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą.


Opracowałam program zajęć pozalekcyjnych - wyrównawczych z matematyki i dostosowałam go do potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły. Moim głównym zamierzeniem było skonstruowanie programu, by wytyczał on drogę ucznia do osiągania kolejnych umiejętności, by uświadamiał mu potrzebę korzystania z matematyki do rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

Organizowałam akcje charytatywne - zbiórkę zużytych płyt CD/DVD, która miała na celu propagowanie ochrony środowiska w szkole oraz pozyskiwanie nagród dla uczniów.

W czasie realizacji awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Podejmowałam decyzje mające na celu ukształtowanie moich wychowanków na prawych i uczciwych ludzi, nie ulegającym grożącym im niebezpieczeństwom ze strony otaczającego ich świata. W bezpośrednich kontaktach z dziećmi zawsze prezentowałam autentyzm i akceptację. Starałam się zachowywać naturalnie i spontanicznie, być otwartą
i szczerą, bez względu na czas i miejsce. W mojej klasie było dwóch uczniów z zespołem ADHD oraz uczyłam w klasach, gdzie byli uczniowie z różnymi zaburzeniami w tym np. z zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Pomocny w mojej pracy okazał się udział w szkoleniach:
• Dzieci z zespołem Tourett’a i Aspergera – szkolenie prowadzone przez fundację STOP w dniu 22.11.2014;
• ADHD – Jak sobie z nim radzić? – szkolenie internetowe prowadzone przez GWO w maju 2015;
• Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE – kurs internetowy prowadzony w VI 2014 – II 2015 przez OPERON;

Powyższe szkolenia bardzo pomogły mi w pracy nauczyciela-wychowawcy klasy, w której są uczniowie z nadmierną pobudliwością. Pozwoliły mi one poznać, w jaki sposób należy pracować z takimi dziećmi oraz co zrobić, żeby mogły normalnie funkcjonować w klasie i w szkole. Wprowadzenie i zastosowanie odpowiednich metod i form pracy było czynnikiem niezbędnym, aby na lekcjach panował spokój i właściwa atmosfera do nauki. Dla mnie jako wychowawcy
w takiej klasie bardzo ważna była integracja zespołu klasowego. Początki nie były łatwe. Część klasy nie zawsze rozumiała dziwne zachowania Pawła i Kingi, i nie zawsze tolerowali te zachowania. Przez co niejednokrotnie dochodziło do agresywnych zachowań, ogólnego śmiechu w klasie, zamieszania. Systematyczna i ciągła praca na lekcjach wychowawczych, ale również na przerwach przynosiła efekty w tym, że uczniowie z zaburzeniami stawali się coraz mniej nerwowi i agresywni. Reszta klasy stopniowo zaczęła zmieniać swoje nastawienie. Wiedzieli już jak zachować się, kiedy Kinga czy Paweł chodzą po sali, są zdenerwowani, czy krzykliwi. Jedną z form integracji zespołu klasowego są wspólne wycieczki. Chętnie je organizowałam, ponieważ dostarczały mi spostrzeżeń i rzetelnej wiedzy na temat postaw i zachowań moich wychowanków oraz ukierunkowywały moje działania wychowawcze. Organizując wiele wycieczek (np. do kina, teatru, muzeów) starałam się dostosować program do oczekiwań dzieci. Chciałam, aby były one inspiracją do pogłębiania wiedzy historycznej, przyrodniczej, społecznej oraz kształtowały właściwe postawy patriotyczne. Korzyści jakie przynosiły te wyjazdy są nieocenione. Klasa była coraz bardziej zżyta ze sobą, a zachowania uczniów z zaburzeniami na wyjazdach klasowych były coraz bardziej naturalne i nie budzące ogólnego zdziwienia. Systematycznie poszukiwałam nowych sposobów, aby lepiej zrozumieć postępowanie ucznia nadpobudliwego i znaleźć najlepszą drogę działania. W tym celu opracowałam Plan Pracy Wychowawczej dla klas 4-6, uwzględniający założenia programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły. Opracowując go, starałam się tak dobierać tematykę zajęć, aby zainteresować jak największą liczbę dzieci, realizować treści, które uwzględniają obecność w tej klasie uczniów z zaburzeniami, a jednocześnie wykonywać postawione sobie cele. Realizacja tego planu sprzyjała osiąganiu przez uczniów zadowolenia i sukcesów na miarę ich możliwości oraz dbaniu o zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. W celu zwiększenia zaangażowania uczniów podczas godzin wychowawczych stosowałam różne formy i metody aktywności, np.: pogadanki, dramę, burzę mózgów, prace plastyczne, gry i zabawy ruchowe, pokazy filmów, itp. Realizację planu wychowawczego wzbogaciłam o tematyką wynikającą z aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Ewaluacje, które przeprowadzałam na bieżąco oraz pod koniec każdego półrocza, pozwoliły mi zmodyfikować i dostosować opracowany przeze mnie plan wychowawczy do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Współpracowałam z rodzicami. Jako wychowawca klasy uważam, że współpraca z rodzicami jest priorytetowym zadaniem, które w znacznym stopniu pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Z roku na rok starałam się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła większe korzyści zarówno dzieciom i rodzicom oraz szkole.
W okresie stażu pełniłam obowiązki członka komisji egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Corocznie uczestniczyłam w szkoleniach przygotowujących do pełnienia tej funkcji. Podczas egzaminów czuwałam nad ich prawidłowym przebiegiem, a po zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki należące do członka komisji.
Wykonywanie za-dań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nie-letnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2pkt 4e)
Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który prowadził przy naszej szkole świetlicę socjoterapeutyczną. Poprzez częsty kontakt z wychowawcami świetlicy miałam możliwość rozpoznania środowiska ucznia, organizacji pomocy dydaktycznej oraz finansowej.
Współpracowałam z samorządem uczniowskim, uczestnicząc z uczniami w akcjach charytaty-wnych. Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy moralno – społeczne. Stwarzałam okazje, w których dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych. Z tego względu bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmowała działalność charytatywna („Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, „Szlachetna Paczka”, zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury, itd.).
Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązy-wania problemów wychowawczych. Poszukiwałam pozytywnych rozwiązań wychowawczych
i opiekuńczych dla dzieci z rodzin rozbitych i patologicznych.
Współpracowałam w Radą Rodziców m.in. w celu pozyskania nagród za najwyższe wyniki
w konkursach matematycznych i informatycznych.
Współpracowałam z Sądem Rejonowym w Pruszkowie (Wydział Rodzinny i Nieletnich)
i kuratorem sądowym poprzez systematyczne udzielanie opinii o moich uczniach objętych opieką kuratora.
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie. Dokonywałam analizy możliwości i osiągnięć uczniów, kierowałam ich na badania, pisałam opinie w celu zdiagnozowania problemu wychowawczego lub edukacyjnego. Zachęcałam rodziców moich uczniów do konsultacji z psychologiem podczas trudnych sytuacji życiowych. Dostosowywałam wymagania do potrzeb i możliwości ucznia na podstawie opinii z PPP.
Uczestniczyłam w pogadankach organizowanych przez Straż miejską.

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. (§ 8 ust. 2 pkt 4f)
Otrzymałam:
– Podziękowania Organizatorów (gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych) konkursów za przygotowanie uczniów do konkursów
i pełnienie funkcji koordynatora konkursów matematycznych i informatycznych,
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8 ust.2 pkt 5)
W trakcie swojej pracy rozwiązywałam wiele problemów wychowawczych i edukacyjnych. Opisałam dwa przypadki rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych.
- Uczeń nadpobudliwy.
- Polubić matematykę.
Podsumowanie
Przedstawione przeze mnie sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy z okresu 13 lat mojej pracy zawodowej. Przed-stawiłam w nim działania jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Pokazałam na zewnątrz to, co robię. W swoich działaniach zwracałam również uwagę na promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Zaplanowane zadania w planie rozwoju zawodowego starałam się realizować na bieżąco z wielką rzetelnością i dokładnością. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Starałam się kształcić u uczniów umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności porozumiewania oraz słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. Rozbudzałam w uczniach zapał i chęć do własnego rozwoju. Jestem świadoma, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie. Realizacja tych wszystkich zadań dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to co zrobiłam, przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania.
Staż nie kończy budowy mojego warsztatu nauczycielskiego i wychowawczego. W przyszłości zamierzam nadal się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, tak aby jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Większość moich działań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego nadal będę je realizować. W dalszym ciągu będę uczestniczyła w kursach, warsztatach i szkoleniach. Mimo ogromnej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór był właściwy. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia, ale największą satysfakcję dają mi osiągnięcia moich uczniów. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.