X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27857
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowym nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Emilii Banach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż, który trwał od 1.09.2012r. do 31.05.2015r. był dla mnie okresem intensywnej pracy. Sprostanie przyjętym założeniom wymagało nieustannego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych. W czasie stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Doskonaliłam swój warsztat pracy, dokonywałam ewaluacji własnych działań oraz wychodziłam naprzeciw potrzebom uczniów. Podnosiły się moje kompetencje osobowościowe i zawodowe konieczne w pracy z dziećmi. Wszystkie przyjęte zadania i spodziewane efekty pracy zawarte w planie rozwoju udało mi się wykonać w stopniu zadowalającym i w całości. Przyjęte do realizacji zadania wykonywałam z dużą odpowiedzialnością. Dbałam, aby przyniosły pozytywne efekty szkole, jak i uczniom. Dla mnie były potwierdzeniem przyjęcia słusznej koncepcji rozwoju.
Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Na początku roku szkolnego 2012/2013 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5). Zgodnie z przepisami we wrześniu 2012r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły 14.09.2012r.

Efekty realizacji: Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności konieczne w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Lillą Siedlecką. We wrześniu 2012r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.

Efekty realizacji: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Ciągła pomoc i wsparcie opiekuna stażu utwierdzała mnie w słuszności podejmowanych działań.
3. Doskonalenie warsztatu pracy.
Zgodnie z harmonogramem prowadziłam zajęcia lekcyjne w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowanie konspektu zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Podczas trwania stażu przeprowadziłam w obecności pani wizytator – pracownika Kuratorium Oświaty w Łodzi, dwie lekcję: z matematyki w klasie V oraz z zajęć komputerowych w klasie II. Realizacja tych zajęć spotkała się z pozytywną opinią.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Lillę Siedlecką. Były to lekcje w edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia pozalekcyjne. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Ponadto w całym czasie trwania stażu:
- podnosiłam efektywność zajęć poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania, ciekawych form utrwalania i sprawdzania wiedzy oraz atrakcyjnych pomocy dydaktycznych,
- przeprowadzałam diagnozę wstępną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV,
- modyfikowałam rozkłady materiału zgodnie z nową podstawą programową,
- wykonywałam ścienne pomoce o tematyce matematycznej i komputerowej,
- modyfikowałam programy koła matematycznego i zajęć wyrównawczych z matematyki wg możliwości i potrzeb uczniów,
- konstruowałam własne narzędzia do diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów,
- brałam udział w programie „Lepsza szkoła” organizując w klasach IV-VI sesje z plusem – sprawdziany weryfikujące wiedzę uczniów na tle ogólnopolskim,
- brałam udział w próbnych sprawdzianach szóstoklasisty m.in. z Operonem, WSiP, GWO,
- przygotowywałam scenariusz uroczystości pożegnania uczniów klasy szóstej,
- samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, domina matematyczne,
- przeprowadzałam próbne sprawdziany szóstoklasisty z części matematycznej,
- opracowywałam plan wychowawczy klasy zgodnie z planem wychowawczym szkoły oraz szkolnym programem profilaktyki,
- na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.
W okresie stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam m.in. w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” – kurs doskonalący MSCDN Wydział w Płocku
• „NOWOCZESNY NAUCZCYCIEL – NOWOCZESNA SZKOŁA” „Zajęcia z języka angielskiego” – Szkolenie CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j
• „Nowy System Informacji Oświatowej – rola i zadania szkoły placówki oświatowej – praktyczne aspekty funkcjonowania znowelizowanego SIO” - Instytut kształcenia EKO-TUR
• „Higiena Pracy Nauczyciela – wypalenie zawodowe, jak radzić sobie ze stresem, jak reagować na agresję uczniów” - STIMULUS Training&Consulting
Pozostałe kursy i szkolenia wymieniam w innych punktach tego sprawozdania.

Efekty realizacji: Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Stosowanie aktywnych metod nauczania, ciekawych form utrwalania i sprawdzania wiedzy oraz atrakcyjnych pomocy dydaktycznych powodowało, że uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Różnorodność stosowanych zadań oraz form sprawdzania wiedzy i umiejętności spowodowały lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. Ważnym dla mnie sukcesem jest pokonywanie u uczniów złego nastawienia do trudnego przedmiotu, jakim jest matematyka. Indywidualne podejście do ucznia, wsparcie słowne oraz pozytywne motywowanie i docenianie nawet najmniejszego wysiłku spowodowało, że większość uczniów mających problemy w nauce matematyki polubiła lekcje z tego przedmiotu.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
4. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Najczęściej służyły do tego wyniki przeprowadzanych ankiet, wywiadów oraz rozmów. Dotyczyły one różnych obszarów mojej pracy: zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty, działalności wychowawczej. Badania przeprowadzałam zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców. Dawało mi one możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Systematyczne obserwowanie uczniów, monitorowanie ich osiągnięć oraz dokonywanie analizy przeprowadzanych działań pozwalały na tworzeniu wniosków z własnych działań zawodowych. Były one cenne przy dokonywaniu ewaluacji, która odbywała się między innymi poprzez:
• wprowadzanie różnych metody pracy,
• modyfikowanie typów zadań matematycznych,
• wprowadzałam różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (quizy, mini kartkówki),
• uściślenie współpracy z rodzicami,
• udział w różnych formach doskonalenia,
• monitorowanie realizacji podstawy programowej,
• indywidualizowanie pracy z uczniem, szczególnie mającym problemy w nauce matematyki.
Efekty realizacji: Dokonywanie ewaluacji własnej pracy dostarczyło mi wiele cennych informacji, dzięki którym mogłam podnosić jakość i efektywność mojej pracy. Wnioski z ewaluacji wdrażałam systematyczne do swoich działań, co przyczyniło się m.in. do tego, że mam dobry kontakt z dziećmi, potrafię współpracować z rodzicami, w zadowalający sposób prowadzę proces wychowania i nauczania, uczniowie osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
W okresie całego stażu prowadziłam dokumentację nauczyciela i wychowawcy. Poprawnie i systematycznie wypełniałam dzienniki zajęć lekcyjnych, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi prowadziłam Plan Działań Wspierających.

Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć świetlicowych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.
6. Publikowanie własnych prac.
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze umieściłam na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.

Efekty realizacji: Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały ten okres pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Obserwowałam moich uczniów na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju imprezach i wycieczkach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu środowiska lokalnego pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami oraz współpraca i stały kontakt z innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy rozwiązywałam poprzez rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między uczniami. W trudnych sytuacjach korzystałam z pomocy opiekuna stażu i pedagoga. Wielokrotnie w klasie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki i prezentacje multimedialne o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie szkoły.
Organizowałam imprezy integrujące uczniów i rodziców takie, jak: festyn szkolny, zabawa karnawałowa, pożegnanie uczniów klasy szóstej oraz okolicznościowe imprezy klasowe. Spotkania te były okazjami, by bliżej poznać rodziców uczniów i ich rodziny oraz ewentualne problemy. Współpraca z rodzicami przebiegała pomyślnie. Rodzice chętnie angażowali się w prace na rzecz klasy i szkoły. Z inicjatywy rodziców, w ramach wdzięczności za trzyletnią pomyślną współpracę, szkoła otrzymała prezent w postaci 3 tablic ściennych.
Podjęłam współpracę ze stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”. Dzięki temu szkoła mogła przystąpić do akcji „1 % dla mojej szkoły”. W ramach tej akcji prowadziłam działalność informacyjną dla rodziców i innych osób chętnych do oddania 1% na naszą szkołę: umieszczałam informacje i banery na szkolnej stronie internetowej, prowadziłam konsultacje dla rodziców. Podjęłam również kroki do wprowadzenia w szkole akcji „Warto być dobrym”.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W pracy uwzględniałam zalecenia poradni. Tworzyłam Plan Działań Wspierających dla uczniów wymagających pomocy. Na prośbę rodziców tworzyłam opinie dotyczące swoich wychowanków (do kart kolonijnych, na potrzeby rodzica składającego wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przebadania dziecka itp). Dokonywałam analizy możliwości uczniów poprzez przeprowadzanie testów diagnozujących, próbnych sprawdzianów, półrocznych i rocznych testów kompetencyjnych. Organizowałam pomoc uczniom poprzez:
- organizację pomocy koleżeńskiej,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki,
- prowadzenie zajęć koła matematycznego,
- prowadzenie zajęć informatycznych dla zainteresowanych uczniów.
Na bieżąco wg harmonogramu organizowałam i przeprowadzałam zebrania z rodzicami, na których:
• zapoznawałam rodziców ze szkolnymi dokumentami,
• przekazywałam informację dotyczącą organizacji roku szkolnego,
• zapoznawałam z wynikami nauczania oraz zachowania uczniów,
• zapoznawałam z procedurami organizowania i przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty,
• zapoznawałam z wynikami i analizami próbnych sprawdzianów,
• podejmowałam sprawy bieżące.
Efekty realizacji: Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy mną a nimi. Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniu moich uczniów poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze. Uczniowie czują się dobrze w społeczności klasowej i szkolnej
2. Diagnoza zainteresowań i potrzeb uczniów.

Korzystając z fachowej literatury oraz zasobów internetowych, jak również przeprowadzając ankiety i wywiady wśród swoich wychowanków zapoznawałam się z problemami, zainteresowaniami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku uczniów. Wnioski z analiz wdrażałam modyfikując plan pracy wychowawcy klasy, dobierając metody i środki dydaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów. W pracy wychowawczej uwzględniałam propozycje uczniów i ich rodziców.
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Nieustannie staram się motywować i wspierać uczniów. Organizowałam takie imprezy, jak: Andrzejki, Dzień Chłopca i Dzień Dziewczynek, Walentynki. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów na spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
We współpracy z rodzicami organizowałam wycieczki dla uczniów :
• do kina KDK w Kutnie,
• na basen do Aquaparku w Kutnie,
• do kręgielni w Kutnie,
• do pizzerii w Kutnie,
• wycieczki rowerowe.

Efekty realizacji: Poznanie zainteresowań i potrzeb uczniów poprawia jakość pracy, szczególnie wychowawczo-opiekuńczej. Uczniowie czują się dowartościowani, zyskują pewność siebie i darzą nauczyciela większym szacunkiem i zaufaniem. Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia uczniom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.
3. Ukazywanie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W ramach zajęć z wychowawcą przeprowadzałam pogadanki i prezentacje multimedialne dotyczące przemocy i agresji, szkodliwości stosowania używek. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, w lutym 2013 wykonałam i przedstawiłam uczniom prezentację dotyczącą zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Systematycznie podczas zajęć z komputerem uświadamiałam uczniom o konieczności dbania o higienę pracy z komputerze, zwracałam uwagę na przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Ukazywałam objawy uzależnienia od komputera i jego następstwa.

Efekty realizacji: Podejmowanie działań mających na celu ukazywanie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ukazuje uczniom na jakie zagrożenia muszą uważać. Uczniowie potrafią znaleźć sposób na rozwiązanie danego problemu, wiedzą gdzie należy szukać pomocy i co robić by się ustrzec przed negatywnymi skutkami zjawisk cywilizacyjnych.
4. Samodzielne studiowanie literatury.

W ciągu całego stażu korzystałam z dostępnych pozycji książkowych i zasobów portali edukacyjnych. Przeczytałam takie artykuły jak: „Rodzina wobec zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych”, „Zagrożenia cywilizacyjne jako wstęp do patologii społecznej, na które są narażone dzieci szkół podstawowych”.
Efekty realizacji: Przeczytane lektury podniosły jakość mojej pracy. Sytuacje oraz przedstawione sposoby radzenia sobie z nimi bezpośredni wpłynęły na doskonalenie warsztatu mojej pracy.
5. Opieka nad uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce.

W ciągu całego stażu prowadziłam zajęcia koła matematycznego. Poprzez dobór odpowiednich metod i środków, zajęcia rozwijały umiejętności matematyczne uczniów i rozbudzały ich ciekawość.
W ramach godzin z art. 42., ust. 2, pkt. 2 a i b Karty Nauczyciela prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Zajęcia te miały głównie na celu wyrównanie wiadomości uczniów, oraz pokazanie, że matematyka może być przyjemna. Dzięki tym zajęciom większość uczniów chętniej sięgała po zeszyty i nie zniechęcała się niepowodzeniami. Formy pracy oraz środki dostosowywałam do możliwości uczniów.
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach godzin z art. 42., ust. 2, pkt. 2 a i b Karty Nauczyciela jeden raz w tygodniu prowadziłam indywidualne zajęcia z matematyki dla uczennicy klasy szóstej. Posiadając orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, uczennica miała przyznane przez organ prowadzący szkołę zaledwie 2 godziny matematyki tygodniowo. Dodatkowa lekcja stworzyła optymalne warunki, by uczennica mogła opanować materiał określony w podstawie programowej.
Dużą popularnością cieszyła się zorganizowana przeze mnie pomoc koleżeńska. Uczniowie, którzy zgłaszają się na te konsultacje, osiągają choć minimalne sukcesy. Potrafią szybciej nadrobić braki, uzupełnić wiadomości i rozwijać swoje zainteresowania.

Efekty realizacji: Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy.
Praca z uczniem mającym problemy w nauce daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków, analizę problemu i wypracowanie sposobu postępowania. Zaobserwowałam zdecydowane osiąganie lepszych wyników w nauce, korzystanie z proponowanej pomocy. Uczniowie, którym zależało na ocenach i nauce zdecydowanie usprawnili własny proces uczenia się, podjęli próby samodzielnego rozwiązywania problemów, wykazali wzmożoną aktywność. Wzrosła ich wiara we własne możliwości i podniosło się ich poczucie własnej wartości.
6. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do sprawdzianu szóstoklasisty.

Cały czas prowadziłam zajęcia, mające na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Tworząc program zajęć uwzględniłam potrzeby uczniów i ich możliwości zgodnie z przeprowadzoną wstępną ankietą. Uczniowie określili w niej zagadnienia z którymi mają najwięcej problemów i które chcieliby przypomnieć i utrwalić przed sprawdzianem. Organizowałam próbne sprawdziany szóstoklasisty, również z wydawnictwem Operon, WSiP oraz GWO. Analizowałam wyniki tych sprawdzianów i tworzyłam wnioski do dalszej pracy.

Efekty realizacji: Zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty pomogły w usystematyzowaniu wiedzy, doskonaliły umiejętności matematyczne, utrwalały i ćwiczyły umiejętności z którymi szóstoklasiści radzili sobie gorzej. Oswajały uczniów z formą sprawdzianu, pokonywały lęk i strach. Dzięki temu szkoła od kilku lat osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego.

7. Organizowanie akcji dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

We wrześniu 2012 roku zgłosiłam szkołę do XV edycji akcji „Komputery za tonery” i do dzisiaj jestem jej koordynatorem. Akcja ma charakter ekonomiczno-ekologiczny. Zadaniem szkoły jest zbieranie do recyklingu zużytych pojemników po tuszach i tonerach. W ramach tej akcji współpracowałam nie tylko z uczniami, ale również z ich rodzicami, którzy chętnie włączali się w zbiórkę pojemników. Podjęłam również współpracę z przedsiębiorstwami, dzięki którym otrzymaliśmy znaczną część przekazanych do recyklingu pojemników. W wyniku tego szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe. Planuje kontynuowanie akcji w dalszych latach. Co roku wraz ze swoimi wychowankami brałam udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Efekty realizacji: Udział w akcji pokazuje uczniom konieczność interesowania się ekologią. Uczeń zna zagrożenia wynikające z niedbałości o środowisko przyrodnicze. Rozumie potrzebę segregowania i recyklingu śmieci.

8. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki uczniów.

Systematycznie dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i przerw. Realizowałam plan dyżurów nauczycieli wg harmonogramu. Zwracałam uwagę na higienę pracy uczniów. Nadzorowałam przestrzeganie zasad korzystania z pracowni komputerowej. Przeprowadzałam pogadanki na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Uświadamiałam uczniom o niebezpieczeństwach podczas ferii letnich i zimowych.
Dostosowywałam salę lekcyjną do potrzeb i możliwości uczniów. Dbałam o wygląd i estetykę klasopracowni.

Efekty realizacji: Uczniowie czują się bezpiecznie w sali lekcyjnej. Włączają się w dbanie o pracownie: przynoszą dekoracje, kwiaty. Wraz z rodzicami zakupują elementy wyposażenia klasy.

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego:
• opracowuję za pomocą komputera m.in: testy, pomoce dydaktyczne, plakaty, informację dla rodziców, dokumentację wychowawczą, scenariusze uroczystości, dyplomy, zaproszenia, ulotki i broszury z informacją o szkole itp.,
• korzystam z dostępnych w Internecie, między innymi na w/w stronach, publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych moich uczniów. Odwiedzałam strony tj.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• korzystam z pracowni komputerowej celem udostępnienia uczniom zasobów internetowych oraz wykonania dodatkowych wcześniej przygotowanych ćwiczeń,
• przygotowuję i wykorzystuję na zajęciach prezentacje multimedialne,
• zachęcam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
• na zajęciach korzystam z dostępnych platform edukacyjnych (m.in.: www.matzoo.pl, www.eduseek.pl, www.scholaris.pl, gwo.pl),
• przygotowuję na uroczystość zakończenia klas szóstych prezentacji multimedialnej o danej klasie,
• prowadzę statystykę wyników sprawdzianu w oparciu o arkusz kalkulacyjny,
• przedstawiam wyniki analizy sprawdzianów szóstoklasisty w postaci wykresów,
• przygotowuję program zebrania w formie prezentacji multimedialnej.

Efekty realizacji: Korzystanie z technik komputerowych w pracy nauczyciela i wychowawcy podnosi atrakcyjność zajęć. Zagadnienia przedstawione w formie prezentacji są bardziej czytelne i jasne. Przeprowadzając zajęcia w pracowni internetowej podwyższam jakość nauczania w naszej szkole. Dzięki tym zajęciom uczniowie klas V - VI poznali podstawy obsługi komputera oraz nauczyli się korzystać z gier i programów dydaktycznych, a co za tym idzie, rozwijali i doskonalili swoje umiejętności informatyczne. Często przy różnych projektach doskonalili umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność oraz planowanie wspólnych działań.

2. Uzyskanie drogą internetową wiedzy na temat szkoleń oraz awansu zawodowego nauczycieli.
W ciągu trwania stażu zapoznawałam się za pomocą technologii komputerowej z ofertą szkoleń proponowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, terminami konferencji i warsztatów organizowanych przez wydawnictwa oświatowe. Brałam udział w kursach e-learningowych dla nauczycieli. Były to następujące kursy:
• „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI” –Kurs internetowy OPERON
• „Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami” –Kurs internetowy OPERON
• „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom” – Kurs internetowy OPERON
• „Sojusznicy czy wrogowie” – o współpracy z rodzicami – Kurs internetowy OPERON
• „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” – Kurs internetowy OPERON
Korzystałam również z technik informacyjno- komunikacyjnych w celu:
• uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• przygotowania za pomocą komputera dokumentacji wymaganej do procedury uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli,
• poznawania przepisów prawa oświatowego i ich aktualizacji.

Efekty realizacji: W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie oraz kursy i szkolenia.

3. Komunikacja w zespole przedmiotowym.
Pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowo–wychowawczego klas IV-VI komunikowałam się z innymi nauczycielami również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.

Efekty realizacji:. Nauczyciele w szkole zwracają się z problemami natury informatycznej do mnie, pomagam im, co owocuje zwiększoną efektywnością pracy. Cieszy mnie to, że mogę służyć im pomocą.
4. Organizowanie szkoleń, kursów z zakresu obsługi komputera.
W roku szkolnym 2012/2013 na zebraniu RP dnia 2 listopada 2012r. przeprowadziłam szkolenie w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli z zakresu obsługi komputera. Na bieżąco według potrzeb pomagam nauczycielom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera.

Efekty realizacji: Uważam, że szkolenie z obsługi komputera podniosło umiejętności komputerowe nauczycieli , a więc wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Społecznie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, pomagając im przy profesjonalnym opracowaniu opraw graficznych konkursów, jak też dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi podstawowych programów komputerowych.
5. Redagowanie szkolnej strony internetowej.
Cały czas pełnie funkcję administratora szkolnej strony internetowej. Umieszczam artykuły, informację oraz zdjęcia. Ponadto zgłaszam szkołę do badania trzecioklasisty OBUT, próbnych sprawdzianów szóstoklasisty.

Efekty realizacji: Umieszczone informacje, artykuły oraz zdjęcia z życia szkoły służą przede wszystkim uczniom i ich rodzicom. Prowadzenie szkolnej strony internetowej przyczynia się również do promocji szkoły. Zgłaszanie szkoły do wszelkiego rodzajów badań i sprawdzianów jest czynnością niezbędną i poprawiającą jakość pracy szkoły.
6. Obsługa programu „Świadectwa na 6+”. Obsługa programu „SIO” oraz „SIO-nowe”.
Wprowadzam dane do programu „Świadectwa na 6+”. Na bieżąco prowadzę frekwencję klasy. Wypełniam arkusze oraz wyniki klasyfikacji. Odpowiadam za uaktualnianie programu. Drukuję świadectwa i arkusze uczniów. Pracuję również z programem „SIO” oraz „SIO-nowe”. Aktualizuję program, wypełniam danymi oraz tworze raporty.

Efekty realizacji: Drukowanie świadectw za pomocą programu komputerowego niweluje wykonywanie błędów związanych z ręcznym pismem. Usprawnia prowadzenie archiwum dokumentacji.
7. Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci Internet.
Na bieżąco wg rozkładu przeprowadzam zajęcia lekcyjne z zakresu zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci Internet. Przeprowadziłam prelekcję dla rodziców z zakresu zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i sieci Internet. Systematycznie zwracam uczniom uwagę na zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera i Internetu. Organizuję czynności związane z obchodami Bezpiecznego Dnia Internetu.
Efekty realizacji: Uczniowie znają regulamin korzystania z pracowni komputerowej oraz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Korzystają w praktyce z zasad netykiety. Potrafią wymienić zarówno korzyści, ale również i zagrożenia wynikające z korzystania z komputera oraz z Internetu. Rodzice wiedzą jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci.
8. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
W ciągu stażu systematycznie umieszczam na stronach internetowych własne dokumenty. Na stronie www.edux.pl umieściłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Publikuje również samodzielnie opracowane pomoce dydaktyczne takie, jak: domino matematyczne, krzyżówki matematyczne, gazetki, ulotki itp.

Efekty realizacji: Uważam, że udostępnione przeze mnie materiały mogą być szczególnie przydatne nauczycielom młodym stażem. Natomiast pozostali mogą dokonać porównań przy własnych opracowaniach.
9. Promocja szkoły.
Za pomocą programu Microsoft Word oraz Microsoft Publisher opracowałam dokumenty, które służą promocji szkoły w środowisku lokalnym. Były to m.in.: broszurki informacyjne, plakaty przedstawiające informacje o szkole, zaproszenia do oddziału przedszkolnego, plakaty z informacją o dniu otwartym w szkole, plakaty dotyczące festynu szkolnego, itp. Zorganizowałam konkurs informatyczny na logo szkoły. Wraz z uczniami zainteresowanymi opracowałam szkolne logo szkoły.

Efekty realizacji: Uważam, że opracowane i wykonane przeze mnie materiały przyczyniają się do dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
W celu doskonalenia swojej wiedzy z tego zakresu, samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną oraz dostępne w Internecie prace lub publikacje innych nauczycieli z tych dziedzin. Były to między innymi materiały na temat tradycyjnych i aktywizujących metod nauczania, budowy programu nauczania oraz metod i form pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych: uczniami zdolnymi, słabymi, dyslektycznymi, dysgraficznym. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam również poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom z zakresu omawianych dziedzin.
• „Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc czwartoklasiście w nauce matematyki” – kurs doskonalący MSCDN Wydział w Płocku
• „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI” –Kurs internetowy OPERON
• „Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów” - Kurs doskonalący WODN Łódź
• „Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami” –Kurs internetowy OPERON
• „Pomiar dydaktyczny jako podstawa diagnostyki edukacyjnej” – Centrum Doskonalenia STIMULUS
• „Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom” – Kurs internetowy OPERON
• „Sojusznicy czy wrogowie” – o współpracy z rodzicami – Kurs internetowy OPERON
• „Bezpieczeństwo uczniów w szkole a promocja” – Instytut kształcenia EKO-TUR
• „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” – Kurs internetowy OPERON
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Korzystałam z czasopism:
• „Matematyka w szkole” – miesięcznik

Efekty realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną i było inspiracją do działań praktycznych.
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
W trakcie odbywania stażu wypełniałam zadania wychowawcze szkoły, realizowałam program wychowawczy oraz profilaktyki szkoły. Na bieżąco realizowałam zadania ujęte w planie wychowawczym klasy. Przeprowadzałam zajęcia z wychowawcą na których poruszałam tematy dotyczące relacji między ludzkich, akceptacji samego siebie, sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami, itp. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie. Swoją wiedzę wykorzystywałam do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych oraz edukacyjnych. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam. Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należą:
• zabawa karnawałowa styczeń 2013, styczeń 2014, styczeń 2015
• Festyn szkolny czerwiec 2013, czerwiec 2014, czerwiec 2015
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.
Swoje działania wychowawcze i edukacyjne poddawałam ocenie poprzez przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych z zajęć z wychowawcą, zajęć wyrównawczych itp. Przeprowadzałam również ankiety i wywiady wśród rodziców swoich wychowanków.

Efekty realizacji: Diagnoza i wywiady na temat sytuacji rodzinnej moich wychowanków zaprocentowały w późniejszej pracy na ich rzecz. Wszystkie moje poczynania ukierunkowałam na dobrą współpracę z rodzicami, uczniami oraz całym gronem pedagogicznym, celem wyszukania najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów. Moje działania i przedsięwzięcia na rzecz uczniów zaowocowały dużym zaangażowaniem rodziców w życie szkoły. Poprzez pracę na rzecz klasy (wystrój, wykonywanie stroików świątecznych, itp.) nauczyłam uczniów współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego, udzielania się dla innych oraz przedsiębiorczości na płaszczyźnie życia codziennego przez co uzyskałam dobrą integrację grupy. Starałam się na bieżąco rzetelnie informować rodziców o postępach ich dzieci w nauce.
3. Organizowanie pomocy uczniom w procesie kształcenia.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. W swojej pracy wychowawczej oraz nauczyciela matematyki brałam pod uwagę zalecenia poradni, sugestie i propozycje psychologa i pedagoga. W trakcie trwania stażu tworzyłam i realizowałam program indywidualnego nauczania z matematyki. W tym celu współpracowałam z pedagogiem, logopedą oraz szkolna higienistką. W trudnych sytuacjach korzystałam z ich pomocy.
Systematycznie dokonywałam kontroli wyników nauczania oraz zachowania. Przeprowadzałam pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, mini kartkówki z tabliczki mnożenia. Na bieżąco oceniałam ćwiczenia praktyczne oraz aktywność podczas zajęć lekcyjnych. Analizę i wnioski z przeprowadzanych form oceniania i sprawdzania wiedzy, przedstawiałam uczniom i ich rodzicom. Rozpoznawałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Planowałam i wdrażałam działania naprawcze. W ciągu 2 lat opracowałam i przeprowadzałam program indywidualny z matematyki. Organizowałam pomoc dla uczniów w następujących formach: przeprowadzałam dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia informatyczne, opiekowałam się uczniami w ramach bezpłatnego punktu opieki.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów. Dostosowywałam warsztat pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.

Efekty realizacji: Dzięki przeprowadzanej pomocy uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, pokonują trudności i uprzedzenia do matematyki. Uczniowie klasy szóstej poprzez udział w próbnych sprawdzianach i zajęciach przygotowujących do tego sprawdzianu osiągają bardzo wysokie wyniki.
§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. W tych działaniach wykorzystałam wiedzę zdobytą na kursie „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”.

Efekty realizacji: Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
2. Pogłębianie znajomości obowiązujących przepisów dotyczących systemu oświaty w Polsce.
Poznawałam przepisy prawa oświatowego. Realizacja służących temu czynności przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dot. programów nauczania, Rozporządzenie MEN dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencję o Prawach Dziecka, rozporządzenie w sprawie BHP,
- brałam udział w zebraniach Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, szczególnie w związku z systemem awansu zawodowego ,
- gromadziłam własne zasoby aktów prawnych w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej, poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie
- nieustannie aktualizowałam swą wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi.
Aby w pełni spełniać omawiane wymagania kwalifikacyjne oprócz poznawania przepisów systemu oświaty podejmowałam również czynności mające na celu uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
- służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającymi staż,
- posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin,
- uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem dokumentów szkolnych takich jak WSO czy Statutu Szkoły w ramach zebrań Rady Pedagogicznej,
- brałam udział w procesie konstruowania, modyfikowania i wdrażania Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz tworzenia planów wynikowych w ramach prac Zespołu Przedmiotowego- Wychowawczego,
- uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących zebraniach Rady Pedagogicznej.
- uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez opracowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających z matematyki oraz biorąc aktywny udział w ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły.

Efekty realizacji: Pogłębianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa podnosi jakość mojej pracy. Dzięki zdobytej wiedzy prawidłowo spełniam swoje obowiązki nauczyciela i wychowawcy.
3. Analiza dokumentów wewnątrzszkolnych.
W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji, zadania szkoły i zasady jej funkcjonowania poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Analizowałam dokumenty prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowałam Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Przedmiotowy System Oceniania,
- brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych oraz współtworzyłem wskaźniki do mierzenia jakości pracy szkoły.

Efekty realizacji: Dzięki poznawaniu zasad organizacji oraz funkcjonowania szkoły dobrze realizuję zaplanowane działania. Swoją pracę wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną realizuję zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz szkolnym.
4. Udział w pracach komisji szkoły.
Uczestniczyłam w pracach następujących zespołów:
- przedmiotowo-wychowawczego kl. IV-VI,
- zadaniowego do analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty,
- do opracowania planu pracy na rok 2014/2015,
- nauczycieli do wyboru podręczników na rok szkolny 2015/2016,
- ds. nowelizacji Statut Szkoły.
Dwukrotnie byłam członkiem szkolnej komisji nadzorującej podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Pełniłam również funkcję przewodniczącej szkolnego zespołu nadzorującego na części 2 sprawdzianu szóstoklasisty w kwietniu 2015r.
Znajomość prawa i przepisów wykorzystywałam w pracy również przy:
- tworzeniu regulaminu konkursów: konkurs informatyczny na logo szkoły, konkurs matematyczny dla klas III,
- tworzeniu testów konkursowych,
- sprawdzaniu arkuszy konkursowych.

Efekty realizacji: Pracując w różnych zespołach pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności. Doskonaliłam współpracę z nauczycielami i dyrektorem. Dzieliłam się swoją wiedzą i przyczyniałam do podnoszenia jakości pracy szkoły.
5. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Brałam czynny udział w zebraniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Do moich obowiązków należało:
- protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej,
- opracowywanie sprawozdań nauczyciela przedmiotu i wychowawcy,
- analizowanie wyników nauczania,
- analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty,
- opracowywanie wniosków do dalszej pracy.

Efekty realizacji: Elektroniczne protokołowanie zebrań Rad Pedagogicznych ułatwia pracę wszystkich nauczycieli. Poprzez tworzenie sprawozdań, analiz sprawdzianu itp. doskonalę warsztat swojej pracy, rozwijam swoje umiejętności i przyczyniam się do poprawy jakości pracy szkoły.
6. Współpraca z pedagogiem, logopedą.
Przeprowadzałam rozmowy dotyczące spraw wychowawczych i edukacyjnych uczniów z psychologiem oraz logopedą. W swojej pracy korzystałam z ich porad i wskazówek. Byłam inicjatorem spotkań uczniów i ich rodziców ze specjalistami: pedagogiem, logopedą, funkcjonariuszem policji, dzielnicowym. Podejmowałam również współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną we Wroczynach. Przy organizowaniu imprez oraz przeprowadzaniu różnych akcji współpracowałam z rodzicami oraz ich bliskimi.

Efekty realizacji: Współpraca ze specjalistami podnosi jakość pracy nauczyciela. Wykorzystując wskazówki i zalecenia specjalistów pomagałam uczniom w ich funkcjonowaniu w szkole. Współpraca ze środowiskiem integruje uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie mają okazję poznać różne zawody i funkcje społeczne.

POSUMOWANIE
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie stawianych nauczycielowi kontraktowemu niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wymagań, między innymi poprzez ustanowienie trzech koniecznych czynności wskazywanych nauczycielowi kontraktowemu przez § 7.1. jako moich nadrzędnych powinności. Formy realizacji tychże zadań potwierdzają, że rzeczywiście tym wymaganiom sprostałam.
Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Moja energiczna osobowość powoduje, że mam coraz to nowe pomysły, myślę, że zjednałam sobie wiele koleżanek i kolegów, którzy ze mną współdziałają. Nawzajem sobie pomagamy i wspólnie organizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć. Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam nie pozwoli mi spocząć. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wychowawczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.