X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27861
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań
wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

Imię i nazwisko: Iwona Raszczyk
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2011
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2014
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Piszu
Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r. • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
• wszczęcie postępowania;
• plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły • Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, itp. Wrzesień 2011r. • Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
• umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Analiza własnej pracy;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
• praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżąco

Czerwiec 2014r. • Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
• ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2014r. • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego • Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2014r. • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach;
• Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
• Przewodniczący Zespołu Samokształceniowego języków obcych. Na bieżąco • Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;

• potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;

• plany pracy.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. • Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
• poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
• wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych.
• Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa Pearson Longman. Na bieżąco • zaświadczenia
3. Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego. • Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego;
• zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO. Okres stażu • Przedmiotowy System Oceniania.
4. Koordynowanie pracą Zespołu Nauczycieli Języków Obcych;

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięc uczniów. • Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego;
• Opracowywanie rocznych planów pracy;
• Analiza badań osiągnięć uczniów. Czas trwania stażu; według potrzeb • Sprawozdania z pracy zespołu przedmioto
Wego;
• Przykładowe testy.

5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

• Opracowanie regulaminów i konkursów organizowanych przez nauczycieli języka angielskiego;
• przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego, dotyczących znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych dla poszczególnych klas;
• praca w komisjach konkursowych;
• praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych;
• prowadzenie nieodpłatnych konsultacji. Zgodnie z harmonogra
mami konkursów • Regulaminy konkursów;

• treść konkursów;

• sprawozdania i protokoły z przeprowadzo
nych konkursów;

• Zgłoszenia do konkursów;

• Plan przygotowań do konkursów.
6. Opracowanie programu pracy i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych • Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych. Czas trwania stażu • Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy • Pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli języka angielskiego;
• wzbogacenie wyposażenia gabinetu języka angielskiego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe);
• współpraca z wydawnictwami Longman, ,Macmillan. Czas trwania stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły;

• Potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw językowych.
8. Organizowanie imprez szkolnych • Organizowanie imprez językowych na terenie szkoły. Czas trwania stażu • Scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzo
nych imprez
szkolnych.
9. Współpraca z wychowawcami klas • Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych Czas trwania stażu • Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
10. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, m.in. przygotowanie i przeprowadzenie projektu współpracy międzynarodowej • Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu współpracy międzynarodowej, którego efektem będzie współpraca szkół za pośrednictwem internetu. Czas trwania stażu • Program współpracy;

• Sprawozdanie z realizacji;

• Artykuły publikowane na stronie internetowej szkoły.
11. Opieka nad Samorządem Uczniowskim • Opracowywanie rocznych planów pracy;
• Organizowanie imprez i akademii szkolnych, konkursów,akcji charytatywnych itp Czas trwania stażu • Sprawozdanie z realizacji działań SU.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • Opracowanie pomocy dydaktycznych;
• pisanie scenariuszy lekcji;
• opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
• przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka angielskiego;
• Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Czas trwania stażu • Pomoce dydaktyczne;
• scenariusze lekcji;
• konkursy i sprawozdania.
2. Publikacja materiałów w Internecie • Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie. Czas trwania stażu; wedle potrzeb • Adres stron www..
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej • Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu • Adresy stron www.
4. Stosowanie Internetu jako środka komunikacji • korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca, np. Wydawnictwa;
• Wykorzystanie poczty elektronicznej w korespondencji z uczniami i nauczycielami szkół partnerskich w ramach współpracy. Czas trwania stażu; wedle potrzeb • Wydruki z poczty elektronicznej;
• Zamieszczanie przykładów korespondencji na stronie internetowej szkoły.

5. Opracowanie prezentacji komputerowych • Wykorzystywanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach angielskiego. Czas trwania stażu • Prezentacje.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca w zespole przedmiotowym, dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami • Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
• realizacja przydzielonych zadań;
• współtworzenie wymaganej dokumentacji;
• Wygłoszenie referatu. Czas trwania stażu • Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego;
• analizy testów, konkursów;
• Tekst referatu.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych • Przygotowanie zajęć otwartych. Czas trwania stażu • Scenariusze zajęć.
3. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego. • Opracowanie materiałów do udostępnienia nauczycielom przedmiotu;
• Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego. Czas trwania stażu • Scenariusze, karty pracy, testy;
• Adres strony internetowej.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. • Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów;
• Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości. Czas trwania stażu • Scenariusze lekcji, uroczystości, projekty.
5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów • Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów. Czas trwania stażu • Notatki, opis działań.

§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Przygotowanie programu edukacyjnego dotyczącego projektu współpracy międzynarodowej. • Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu współpracy międzynarodowej, którego efektem będzie współpraca szkół za pośrednictwem internetu Czas trwania stażu • Program współpracy;

• Sprawozdanie z realizacji.

2. Opracowanie autorskiego programu nauczania na zajęcia z uczniem słabym lub zdolnym • Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć. Czas trwania stażu • Program;
• Dziennik zajęc dodatkowych.
3.
Diagnozowanie potrzeb uczniów • Badanie osiągnięć uczniów, poprzez testy, rozmowy. Wg potrzeb • Sprawozdanie z przeprowadzonego badania.
4. Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania. • Kontakt z pedagogiem szkolnym;
• Wyłonienie uczniów posiadających orzeczenia PPP, dostosowanie wymagań. Czas trwania stażu • Potwierdzenie.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek. Czas trwania stażu • Karta wycieczek;
• wpis do dziennika klasowego.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych • Opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
• opracowanie materiału nauczania;
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Czas trwania stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły;
• wpis do dziennika.
3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów • Prowadzenie konsultacji dla uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Czas trwania stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów • Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
• kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu • Potwierdzenia od pedagoga szkolnego.
5. Działania profilaktyczne • Współdziałanie w szkolnym programie „ Szkoła bez przemocy”. Czas trwania stażu • Opis działań
6. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych. • Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki i pomocy naukowych. Czas trwania stażu • Baza pomocy dydaktycznych
7. Współpraca międzynarodowa • Udział uczniów i nauczycieli w projekcie wymiany uczniów. Czas trwania stażu • Projekt, wymiana uczniów.

§8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca międzynarodowa w ramach projektu eTwinning • Aktywny udział w projekcie. Czas trwania stażu • Sprawozdanie, zdjęcia, prezentacje.
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących • Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. Czas trwania stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego.
3. Pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego • Organizowanie i współudział w zaplanowanych przedsięwzięciach. Czas trwania stażu • Sprawozdanie z działalności SU.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
i pedagogiem szkolnym. • Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
• wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
• korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów. Czas trwania stażu • Dokumentacja Poradni i szkolna.
5. Pozyskiwanie sponsorów • Pozyskiwanie dofinansowania do wycieczek szkolnych, zakupu nagród, itp.
• Pozyskiwanie darmowych podręczników do nauki języka angielskiego. Czas trwania stażu • Potwierdzenie.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze • Studium przypadku. Czas trwania stażu • Opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z języka angielskiego. Czas trwania stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Inne osiągnięcia zawodowe. • Dokumentowanie osiągnięć zawodowych. Czas trwania stażu • Zgodnie z rozporządzeniem.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.