X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27881
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Anna Krawczyk
Nauczyciel - wychowawca świetlicy
Posiadane kwalifikacje: mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Studia podyplomowe o kierunku „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny:
•uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
•poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
•poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
•nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy,
•doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
i omawianie ich,
•podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz poprzez samokształcenie
•organizowanie okolicznościowych uroczystości,
•wspieranie aktywności twórczej dzieci,
•pomaganie uczniom w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych,
•pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(zgodnie z § 6 ust.2 pkt.1.)

1. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego.
Formy realizacji: Analiza karty nauczyciela. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji: Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Termin: wrzesień 2014.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Bezpośrednia rozmowa.Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Dowody realizacji: Opracowanie zasad współpracy, rozmowy, hospitacje.
Termin: wrzesień 2014
3. Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Formy realizacji: Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Dowody realizacji: Scenariusze zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: wrzesień 2014
4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego.
Dowody realizacji: Zgromadzone dokumenty.
Termin: na bieżąco
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin: maj 2015
6. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
Formy realizacji: Udział w Radach Pedagogicznych. Obserwacja. Rozmowy z opiekunem stażu.
Dowody realizacji: Lista obecności na Radach Pedagogicznych, potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: okres trwania stażu.
7. 7. Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji.
Formy realizacji: Analiza dokumentacji szkoły. Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników. Opracowanie projektu rocznego planu pracy świetlicy.
Dowody realizacji: Wpisy w dzienniku. Projekt planu pracy świetlicy.
Termin: wrzesień 2014.
8. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Formy realizacji: Obserwacja. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Rozmowa z innymi nauczycielami.
Dowody realizacji: Organizacja własnych zajęć, listy obecności na spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Termin: wrzesień 2014
9. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole.
Formy realizacji: Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych.
Dowody realizacji: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Termin: wrzesień 2014
10. Określenie roli wychowawcy świetlicy.
Formy realizacji: Bezpośrednia rozmowa.
Dowody realizacji: Uwagi w autorefleksji.
Termin: okres trwania stażu

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający
właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
(zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2.)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Formy realizacji: Obserwacja zajęć. Omówienie i zapisanie wyników obserwacji.
Dowody realizacji: Wnioski z obserwacji.
Termin: Okres trwania stażu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć. Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorami.
Dowody realizacji: Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi z obserwacji.
Termin: Okres trwania stażu.
3. Ocena własnych umiejętności.
Formy realizacji: Działania autorefleksyjne.
Dowody realizacji: Samoocena.
Termin: na bieżąco
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym lub pozaszkolnym i w samokształceniu.
Formy realizacji: Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism oraz książek o tematyce pedagogicznej.
Dowody realizacji: Zaświadczenia. Pisemna prezentacja przeczytanych książek.
Termin: Okres trwania stażu.
5. Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych.
Formy realizacji: Organizowanie uroczystości, przedstawień.
Dowody realizacji: Sprawozdania z organizacji uroczystości.
Termin: Okres trwania stażu.
6. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
Formy realizacji: Odrabianie z dziećmi zadań domowych. Praca z dziećmi słabszymi. Gry i zabawy edukacyjne
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: Okres trwania stażu.
7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Formy realizacji: Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Dowody realizacji: Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
Termin: w trakcie stażu.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów
oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(zgodnie z §6 ust.2 pkt.3.)

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły oraz z planem opiekuńczo -wychowawczym świetlicy.
Formy realizacji: Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy. Wybór tematów na bieżący rok.
Dowody realizacji: Opracowany plan opiekuńczo – wychowawczy świetlicy i plan cykli tematycznych.
Termin: wrzesień 2014
2. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Formy realizacji: Obserwacje indywidualne. Rozmowy z dziećmi i z rodzicami.
Dowody realizacji: Charakterystyka grupy świetlicowej.
Termin: Okres trwania stażu
3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Formy realizacji: Realizacja zadań programu wychowawczego szkoły.
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin: Okres trwania stażu
4. Współpraca z wychowawcami klas i z pedagogiem szkolnym.
Formy realizacji: Bezpośrednie rozmowy z wychowawcami klas.
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu, wychowawców klas i pedagoga szkolnego.
Termin: Okres trwania stażu
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Formy realizacji: Udział w szkoleniach, kursach. Literatura pedagogiczna i psychologiczna.
Dowody realizacji: Zaświadczenia. Pisemna prezentacja przeczytanych książek.
Termin: Okres trwania stażu

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(zgodnie z §6 ust.2 pkt.4.)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Formy realizacji: Obserwacja zajęć. Omówienie i zapisanie wyników obserwacji.
Dowody realizacji: Wnioski z obserwacji.
Termin: Okres trwania stażu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć. Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorami.
Dowody realizacji: Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi z obserwacji.
Termin: Okres trwania stażu.
3. Ocena własnych umiejętności.
Formy realizacji: Działania autorefleksyjne. Dokumentacja efektów własnej pracy.
Dowody realizacji: Samoocena i wnioski do dalszej pracy.
Termin: na bieżąco
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Autorefleksja.
Dowody realizacji: Wnioski do dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Termin: Koniec stażu - maj 2015


O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.