X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27856
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Działania podjęte do realizacji wymagań:

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, warsztatach, kursach. Wdrażanie do codziennej praktyki, kompetencji nabytych podczas kursów i warsztatów.

• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i ogólnopolskich.

• Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców

• Wdrażanie programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej”

• Praca w zespole ds. sprawdzianu klas VI

• Monitorowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej (ankiety, testy diagnostyczne, zebrania z rodzicami)


• Przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji w poczcie sztandarowym i flagowym. Realizowanie zadań opiekuna Ceremoniału szkoły.

• Modernizacja pracowni historii, gromadzenie pomocy dydaktycznych


§ 8ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania podjęte do realizacji wymagań:

• Stosowanie technologii komputerowej do opracowania:
- autorskich sprawdzianów i testów
- materiałów pomocniczych w pracy np. dyplomy, foldery

• Wykorzystanie na lekcjach programów komputerowych, multimedialnych

• Korzystanie w pracy dydaktycznej z komputerowych zasobów baz danych oraz programów edukacyjnych

• Udział w kursach mających na celu wykorzystanie komputera na zajęciach historii i tworzenia dydaktycznych pomocy multimedialnych

• Zamieszczanie własnych scenariuszy imprez, testów, planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych


§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Działania podjęte do realizacji wymagań:

• Aktywna praca w zespole przedmiotowym, przygotowanie referatów

• Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.

• Opracowanie referatów, scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych i opublikowanie ich na stronie internetowej szkoły lub przekazanie do biblioteki szkolnej.

• Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem innych nauczycieli

• Organizowanie spotkań z zasłużonymi obywatelami miasta.

§ 8 ust.2 pkt.4 a

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Działania podjęte do realizacji wymagań:


• Opracowanie i wdrożenie programu Klubu Europejskiego

• Opracowanie i wdrożenie programu Kółka regionalnego

§ 8 ust.2 pkt.4 c

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Działania podjęte do realizacji wymagań:

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kółka historycznego dla klas IV - VI

• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego

• Przystąpienie i realizacja projektu edukacyjnego

• Współudział w prowadzeniu Klubu Europejskiego

• Przygotowanie i prowadzenie debat szkolnych z udziałem wychowanków

• Współudział w prowadzeniu Kółka regionalnego

• Współudział o organizacji Festynów szkolnych


§ 8 ust.2 pkt.4 e

e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Działania podjęte do realizacji wymagań:


• Organizacja i udział w wycieczkach krajoznawczo- turystycznych

• Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy najbardziej potrzebującym (współpraca z pedagogiem szkolnym, PPP)

• Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta: Muzeum Rzemiosła Tkackiego, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Urzędem Miasta)

• Udział w akcjach charytatywnych (kiermasze świąteczne, dyskoteki o charakterze charytatywnym, programy i projekty szkolne)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.