X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27831
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Sanecka

Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Głuszynie.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu: mgr Artur Chowański


GŁÓWNE GŁÓWNY AWANSU: UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO – NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Podnoszenie jakości pracy szkoły i edukacji wczesnoszkolnej.
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.

WYMAGANIE I: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania Podejmowanie działanie Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego wrzesień 2011 - poprawnie sformułowany wniosek o wszczęcie procedury awansu zawodowego do dyrektora szkoły
- plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu wrzesień 2011
wrzesień 2011
raz w miesiącu

raz na dwa miesiące - kontrakt
- harmonogram spotkań
- konspekty zajęć

- wnioski z obserwacji zajęć

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje)
• Opracowanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy i materiałów pomocniczych
• Opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, kolorowanki, plakaty itp.
okres trwania stażu
okres trwania stażu
okres trwania stażu
- zaświadczenia, świadectwa, dyplomy
- konspekty

- pomoce dydaktyczne
- potwierdzenie dyrektora


4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrz i wewnątrzszkolnym doskonaleniu


• Uczestnictwo w szkoleniach formacyjnych SPSK.

• Uczestnictwo w letnich rekolekcjach dla nauczycieli

• Warsztaty metodyczne

• Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

trzy razy w każdym roku
okres trwania stażu


według harmonogramu
- autoanaliza

- autoanaliza

- listy obecności

- protokół z posiedzenia rady
- potwierdzenie dyrektora szkoły

5. Publikacja własnych prac

• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Zamieszczanie scenariuszy lekcji i imprez na stronie WWW
• Zamieszczanie kart pracy na stronie WWW okres trwania stażu - zaświadczenie od portalu edukacyjnego o zamieszczeniu prac
6. Samoocena własnej pracy • Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach
• Dokształcanie się (kursy, warsztaty, sympozja) okres trwania stażu
na bieżąco -notatka

- zaświadczenia, świadectwa itp.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw, podziękowań, programów, scenariuszy zajęć, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

okres trwania stażu Zgromadzone dokumenty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z samorządem szkolnym

okres trwania stażu - sprawozdania ze spotkań
- potwierdzenie dyrektora szkoły
9. Studiowanie literatury fachowej • Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki
• Korzystanie z Internetu
• Poznanie i studiowanie ,, Programu Wychowawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich”
• Lektura książek i dokumentów:
- ,, Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości”- wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickij i wychowania,
- ,,Dzienniczek św. Faustyny”,
- ,,Rozważania o wierze” Tadeusza Dajczera,
- ,, Encyklika Jana Pawła II ,,Diver in Misericordia”,
- ,,List apostolski JP II ,,Novo milleninio ineunte”. okres trwania stażu - notatki, sprawozdania

- refleksja z lektury zawarta w sprawozdaniu z realizacji stażu
10. Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną
• Dbanie o wystrój klasy: gazetki, hodowla roślin doniczkowych, urządzenie kącików tematycznych
Okres trwania stażu -sprawozdania, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie dyrektora

WYMAGANIE II: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyka środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych cywilizacyjnych.

Zadania Podejmowanie działanie Termin Sposoby realizacji
1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. • Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi- kart obserwacji na bieżąco -karty obserwacji
2. Współpraca z rodzicami

• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów- rozmowy indywidualne z rodzicami, ankiety

• Pomoc i udział w organizowaniu imprez szkolnych okres trwania stażu

okres trwania stażu -potwierdzenie w dzienniku lekcyjnym
- wzór ankiety wraz z opisem
- zaświadczenia o współpracy
3. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych
• Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad praca uczniów
według kalendarza imprez - zdjęcia
- nagrania
- potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Zorganizowanie imprez szkolnych. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

• Festyn rodzinny
• Dzień Chłopaka
• Pasowanie pierwszoklasistów
• Wigilia szkolna
• Jasełka, Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Kobiet
• Dzień Dziecka wrzesień 2011
31.09.2011
15.10.2011
Grudzień 2011
Styczeń 2011
08.03.2012
01.06.2012

- scenariusze uroczystości,
- karty imprez,
- potwierdzenie dyrektora
5. Udział w imprezach środowiskowych

• Sprzątanie świata
• Święto Patronalne SPSK
• Udział w konkursach szkolnych, oraz międzyszkolnych.
na bieżąco
08.12.1011 r.

- dokumentacja fotograficzna

6. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie
• Współpraca z biblioteka publiczną w Brzezinach
na bieżąco
- dokumentacja fotograficzna
7. Spotkania z różnymi ludźmi- organizowanie wycieczek • Spotkanie ze stomatologiem
• Spotkanie z policjantem
• Spotkanie ze strażakiem
• Wycieczka rowerowa okres trwania stażu - dokumentacja fotograficzna
8. Zorganizowanie konkursu na najładniejszy zeszyt w klasach I-III
• Konkurs pt. ,,Mój zeszyt-moja wizytówka”
czerwiec 2012 - regulamin konkursu,
- dokumentacja fotograficzna
9. Zorganizowanie wycieczki do muzeum

• Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. październik 2011 - dokumentacja fotograficzna
- karta wycieczki

WYMAGANIE III: Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Zadania Podejmowanie działanie Termin Sposoby realizacji
1.Realizacja statutowych zadań szkoły w zakresie integralnego rozwoju nauczyciela

2. Realizacja statutowych zadań szkoły zakresie integralnego rozwoju ucznia.

1) Kształcenie:

a) własne przygotowanie do prowadzenia zajęć

b)przygotowanie ucznia do następnego etapu edukacyjnego

c) indywidualizacja kształcenia

d) problemowe poznawanie praw i zjawisk

e) rozumienie przekazywanej wiedzy

f) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie.

g) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego

h) rozbudzenie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra.

i) kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

2) Wychowanie i profilaktyka:

a) kontakt indywidualny z uczniem jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy środek wychowawczy.

b) formacja duchowa uczniów.

c) formacja moralna uczniów.

d) formacja kulturowa uczniów.

e) formacja społeczna uczniów.

f) kształtowanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra.

g) kształtowanie u uczniów postaw dialogu.

h) poznanie zagrożeń (w tym moralnych) i sposobów obrony przed nimi.

3) Opieka:

a) bezpieczeństwo uczniów

b) troska o rozwój fizyczny uczniów.

c) troska o zdrowie uczniów

d) pomoc specjalistyczna

e) pomoc socjalna

4) Pozyskiwanie ucznia dla prowadzonej w szkole pracy dydaktycznej i wychowawczej.

5) Edukacja życiowa uczniów:

a) rozwijanie zdolności realistycznego myślenia

b)zdobywanie umiejętności budowania zdrowych więzi międzyosobowych

c) zdobywanie umiejętności kierowania się w codziennym życiu obiektywną hierarchią wartości.

d) przygotowanie do życica w rodzinie.

e) nabywanie umiejętności szanowania przyrody i środowiska naturalnego jako daru Bożego oraz właściwego korzystania z tych dóbr

3) Realizacja zadań ogólnoszkolnych w zakresie budowania wspólnoty szkolnej:

a) budowania wspólnoty nauczycieli, od której zależy jakość wspólnoty szkolnej

b) kształtowanie ewangelicznego środowiska szkolnego

c) praca metodą wychowawczą, jaką jest samorząd uczniowski

e) planowanie i przezywanie wspólnych uroczystości, imprez i spotkań

f) troska o członków wspólnoty szkolnej przeżywających trudności, zagubionych i niedostosowanych.

g) stawanie w prawdzie jako droga do autentyzmu i żywotności wspólnoty

h) kształtowanie postawy otwartości na przebaczenie.

4) Realizacja zadań ogólnoszkolnych w zakresie wspierania roli wychowawczej rodziny:

a) szanowanie rodziców- pierwszych wychowawców swoich dzieci i ich decyzji.

b) ochrona i budowanie
autorytetu rodziców

c) kształtowanie postawy posłuszeństwa dziecka wobec rodziców
d) realizowanie zadań szkoły przygotowujących uczniów do życia w rodzinie

e) współpraca z rodzicami w procesie nauczania, wychowania i opieki

f) ukazywanie rodzicom drogi wychowania określonej w Programie wychowawczym i zapraszanie ich na te drogę w celu budowania jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych

g) pomoc rodzinie w zgłaszanych trudnościach

5) Podejmowanie działań w zakresie badania jakości pracy szkoły

6) Troska o rozwój i zabezpieczenie bazy materialnej

7) Podejmowanie działań w zakresie promocji szkoły.

8) Podejmowanie działań w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

a) Kościół

b) samorząd terytorialny

c) szkoły i instytucje społeczno-kulturowe

d) misja edukacyjna na rzecz środowiska. 1) FORMACJA DUCHOWA
• Podejmowanie trudu jakim jest nawracanie się, szukanie i odkrywanie obecności Boga. Odwracanie się od zła poprzez skruchę.
• Udział we mszach świętych, nabożeństwach.
• Regularne przystępowanie do spowiedzi i komunii świętej.
• Systematyczny udział w uroczystościach religijnych.(organizowanie Jasełek, Wigilii szkolnej itp.).
• Codzienna modlitwa osobista.
• Praktykowanie wiary w życiu codziennym.
• Lektura Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, czasopism religijnych.

2)FORMACJA MORALNA
• Akceptowanie i identyfikowanie się z wartościami moralnymi.
• Zachowanie norm etycznych w życiu codziennym.
• Zasięganie rady u ludzi godnych zaufania i dojrzałych.
• Rachunek sumienia, regularna spowiedź, żal za grzechy.
• Naprawianie wyrządzonych szkód.
• Doskonalenie własnych postaw i działań w życiu codziennym.
• Podejmowanie właściwych wyborów.

3)FORMACJA KULTUROWA
• Propagowanie kultury polskiej, poznanie znaczenia i wartości kultury poprzez kontakt z nią.
• Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum.
• Krytyczna ocena obejrzanego filmu, sztuki teatralnej, wystawy artystycznej.
• Studiowanie literatury związanej tematycznie z religia chrześcijańską.
• Wspólna modlitwa poranna w szkole.
• Realizacja treści zawartych w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
• Troska o poprawne i kulturalne wypowiadanie się w szkole i poza nią.


4) FORMACJA SPOŁECZNA
• Szanowanie praw i godności człowieka poprzez dostrzeganie w bliźnim obecności Boga.
• Przeżywanie dobra wspólnego jako wartości poprzez tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, karty pracy, testy diagnostyczne itp.
• Właściwy stosunek i posłuszeństwo przełożonym, przestrzeganie praw i obowiązków wydanych przez władze szkoły.
• Podejmowanie i pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole:
-prowadzenie kółka artystycznego dla klas 0-VI
- pełnienie funkcji logopedy szkolnego
- prowadzenie kroniki szkolnej
• Uczestnictwo w pracach zespołów nauczycielskich.

5) FORMACJA FIZYCZNA
• Odkrywanie wiary jako podstawy życia fizycznego i psychicznego.
• Reagowanie z humorem na trudności i niepowodzenia, co pozwala na zachowanie równowagi psychicznej.
• Prowadzenie higienicznego trybu życia, w wolności od nałogów.
• Przestrzeganie zasad higieny pracy, przeprowadzanie badań okresowych.

• Pisanie konspektów i scenariuszy zajęć.
• Przygotowanie środków dydaktycznych (kart pracy, sprawdzianów, kolorowanek, gazetek, plakatów itp.)
• Odpowiedni dobór ćwiczeń.
• Dobór właściwych metod pracy z uczniem zdolnym i słabym.


• Zrealizowanie w pełni podstawy programowej.
• Opracowanie odpowiednich narzędzi sprawdzających poziom wiedzy uczniów.
• Opracowanie planów wynikowych dla klas 0-I

• Diagnoza możliwości intelektualnych ucznia.
• Dobór odpowiednich treści, metod i form nauczania do poziomu wiedzy ucznia.
• Stopniowanie trudności.
• Prace indywidualne z uczniem po zajęciach lekcyjnych.
• Postawienie wymagań, które uwzględniają poziom intelektualny ucznia.

• Nie dawanie uczniom gotowych rozwiązań, zmuszanie do wysiłku szukania odpowiedzi.
• Posługiwanie się prostym językiem, zrozumiałym dla ucznia.
• Stosowanie jasnych i przejrzystych sposobów przekazywania wiedzy.
• Sprawdzanie wiedzy uczniów, upewnianie się, czy uczeń ją zrozumiał. Kontrolowanie ich zeszytów, kart pracy.
• Dostrzeganie i wyjaśnianie różnorodnych zjawisk w świecie prowadzące do lepszego rozumienia świata, ludzi i samego siebie.
• Pokazywanie, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek
• Stawianie przed uczniami zadań wymagających myślenia.
• Wyrabianie nawyku obserwacji poprzez osobiste poszukiwanie prawdy w nauce.
• Przekazywanie wiedzy z pasją i zaangażowaniem.
• Stosowanie odpowiedniego systemu motywującego do nauki (stosowanie kar i nagród, urozmaicanie zajęć, stosowanie nowoczesnych metod pracy).
• Osobiste poszukiwanie prawdy w nauce.
• Uświadomienie uczniom, że zdobyta wiedza powinna prowadzić do rozwoju wiary.
• Uświadomienie uczniom, że porażki oraz trudności w nauce są drogą do odkrycia rzeczywistości wiary.
• Przyjęcie ucznia w postawie szacunku i pokory.
• Słuchanie, które powinno być odzwierciedleniem miłości Boga.
• Zainteresowanie osobą ucznia i jego problemami związanymi nie tylko z procesem edukacji.
• Kształtowanie w uczniach postaw miłości i szacunku do bliźniego.
• Zachęcanie uczniów do głębokiej modlitwy, aktu wdzięczności i skruchy.
• Ukazanie uczniom, że Bóg jest obecny w życiu codziennym, w każdej sytuacji, która nam się przydarza.
• Udział uczniów w rekolekcjach, różańcu, drodze krzyżowej, roratach, nabożeństwach majowych.
• Kształtowanie u uczniów postaw pokory, ukierunkowanie go na miłość bliźniego.
• Wywiązywanie się uczniów z pełnionych obowiązków (dyżurny, prowadzenie modlitwy, pomoc w wykonywaniu gazetek).
• Odpowiednie reagowanie na dziejącą się krzywdę.
• Dbanie o kulturalne zachowywanie się uczniów.
• Wyrobienie nawyku dbania o estetykę klasy, estetyczne prowadzenie zeszytów, porządek na swoim stanowisku pracy itp.
• Poznanie znaczenia i wartości kontaktu z kulturą poprzez kontakt z nią.
• Ukazanie godności praw człowieka.
• Wychowanie ucznia w miłości do bliźniego poprzez szacunek i pomoc.
• Ukazanie uczniom dobra wspólnego jako wartości.
• Kształtowanie kultury bycia na co dzień- pozdrawianie dorosłych i siebie wzajemnie, unikanie wulgaryzmów.
• Zachęcanie ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji, dostrzeganie jego pomysłów.
• Stwarzanie własnej inicjatywy podczas prowadzonych zajęć.
• Uświadomienie uczniom odpowiedzialności i konsekwencji własnych działań.

• Zachęcanie uczniów do dialogu z rodzicami i nauczycielami i rówieśnikami.
• Kształtowanie świadomości, że fundamentem dialogu jest miłość.
• Kształtowanie umiejętności rezygnowania z własnych przekonań w imię miłości do Boga i bliźniego.
• Kształtowanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności wobec zagrożeń i nałogów.
• Uwrażliwienie uczniów na zasady BHP, ruchu drogowego.
• Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia moralne, oraz ukazanie sposobów na obronę przed nimi.
• Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wyjść na wycieczkę, na plac zabaw itp.
• Przestrzeganie przepisów BHP, przeciw pożarowych, ruchu drogowego.
- zorganizowanie lekcji ze strażakiem, policjantem.
• Troska o właściwą postawę ciała podczas pisania, czytania itp.
• Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych.
• Zorganizowanie wyjazdu na basen.
• Rozbudzanie w uczniach potrzeby aktywności fizycznej.
• Zachęcanie do uprawiania dyscyplin sportowych.
• Odpowiedni dobór ławek i krzeseł.
• Dbanie o odpowiednie natężenie oświetlenia w sali lekcyjnej.
• Częste wietrzenie pomieszczeń.
• Zwracanie uwagi na dostosowanie odpowiedniego ubioru do panującej pogody.
• Uświadomienie uczniom, że zdrowie jest darem od Boga i należy o nie dbać.
• Objęcie ucznia różnymi formami pomocy specjalistycznej:
- logopedycznej
- psychologicznej
- pedagogicznej.
• Zakwalifikowanie uczniów na zajęcia dodatkowe, które są organizowane w szkole lub po za nią (gimnastyka korekcyjna).
• Współpraca z pielęgniarką szkolną.
• Poznanie trudnych warunków w domu rodzinnym wychowanka.
• Zaoferowanie pomocy w ośrodkach pomocy społecznej.
• Uwrażliwienie uczniów na krzywdę i potrzeby innych ludzi poprzez zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych, zbiórki zabawek.

• Włączanie uczniów w organizację wycieczek, konkursów i imprez szkolnych.
• Organizowanie uczniom czasu wolnego.
• Prowadzenie kółka artystycznego.
• Stwarzanie dziecku przyjaznej atmosfery w szkole
• Pomoc uczniom mającym problemy w nauce
• Nagradzanie uczniów za ich osiągnięcia
• Uświadamianie, że bez włożonego wysiłku nie będzie efektów (dobrych wyników w nauce).
• Uświadomienie uczniom, że za dobro odpłacamy dobrem, że inni w zamian za miłość i przyjaźń dadzą nam to samo.
• Ukazanie uczniom jakimi wartościami należy kierować się w życiu.
• Życie zgodnie z dekalogiem.
• Kierowanie się w życiu dobrem do bliźniego i miłością do Boga.
• Wskazywanie autorytetów i wzorców do naśladowania (np. wśród świętych).

• Uświadomienie uczniom jak wielką wartością jest dla niego rodzina.
• Ukazanie prawidłowego wzorca rodziny chrześcijańskiej- ojciec, matka, dzieci, dziadkowie.

• Kształtowanie w uczniach szacunku dla przyrody i środowiska poprzez organizowanie wycieczek do lasu, na łąkę, do ogrodu.
• Uświadomienie uczniom, że środowisko naturalne jest darem od Boga i powinniśmy we właściwy sposób z niego korzystać.

• Wspólna modlitwa w gronie nauczycieli przed rozpoczęciem wszystkich posiedzeń rady pedagogicznej.
• Wspólne organizowanie świąt i uroczystości szkolnych.
• Pomoc nauczycielom młodszym stażem. Udostępnianie im swoich pomocy dydaktycznych, pomoc w sporządzaniu dokumentacji itp.
• Podejmowanie z uczniami wspólnej modlitwy.
• Uczestnictwo w mszach świętych z całą wspólnota szkolną.
• Prowadzenie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Powierzanie im odpowiedzialnych zadań, aby mogli się rozwijać.
• Pomoc w organizacji uroczystości kościelnych oraz szkolnych.
• Praktykowanie miłości bliźniego poprzez szacunek i zaradzenie jego problemom.
• Modlitwa w intencji osób zagubionych, potrzebujących pomocy.
• Bezinteresowna i bezwzględna pomoc osobom przeżywającym życiowe trudności.
• Życie w prawdzie wobec bliźnich i siebie samego.
• Ciągłą troska o rozwój wiary.
• Umiejętność przebaczania bliźniemu.
• Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
• Wspieranie rodziców w podjętych przez nich decyzjach
• Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie świąt i uroczystości szkolnych.
• Okazywanie szacunku dla wszystkich decyzji podjętych przez rodziców.
• Podkreślanie wartości pełnej chrześcijańskiej rodziny.
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce.
• Gotowość do stałego kontaktu i rozmów z rodzicami.
• Przygotowywanie zajęć otwartych dla rodziców.
• Podejmowanie wspólnych działań dotyczących organizacji imprez szkolnych.
• Zapoznanie rodziców z programem swoich lekcji wychowawczych.
• Wspieranie rodziców, pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych.
• Przeprowadzenie ankiety dla uczniów klas 0-III
• Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.
• Przeprowadzenie sprawdzianu na zakończenie klasy I
• Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy I.
• Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną w klasie I i oddziale przedszkolnym.
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
• Pozyskiwanie funduszy na zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych- organizacja festynu, balu karnawałowego
• Dbanie o wystrój klasy.
• Udział w konkursach międzyszkolnych, gminnych.
• Współpraca z lokalną gazetą -umieszczanie artykułów promujących szkołę.
• Dbanie o dobre imię placówki oraz wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Budowanie więzi z parafią poprzez uczestniczenie wraz z uczniami we Mszach Świętych, odpustach i innych uroczystościach kościelnych.
• Organizacja Jasełek Bożonarodzeniowych
• Organizacja festynu rodzinnego wraz z rodzicami, oraz OSP w Głuszynie
• Współpraca z radnym.
• Współpraca z sołtysem wsi.
• Współpraca z przedstawicielami gminy.
• Współpraca ze szkołą SPSK w Czempiszu:
- przygotowanie konkursu plastycznego
- wspólne wycieczki: kino, muzeum, basen.
• Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Brzezinach.
- udział w lekcjach bibliotecznych
- warsztaty plastyczne

• Wypożyczanie rodzicom prasy katolickiej.

- sprawozdanie przeprowadzonej ankiety
- dokumentacja, zapis w dzienniku
- dokumentacja, zapis w dzienniku
- samoocena, potwierdzenie dyrektora
- potwierdzenie dyrektora
- potwierdzenie dyrektora
- zgromadzone pomoce i sprzęt
- samoocena
- samoocena, potwierdzenie dyrektora
- sprawozdanie z konkursów
- artykuły
- autoanaliza
- scenariusz, karta imprezy, dokumentacja fotograficzna
- dokumentacja fotograficzna, karta imprezy
- regulamin konkursu
- karty wycieczek
- dokumentacja fotograficzna
-potwierdzenie dyrektora

WYMAGANIE VI. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie Podejmowane działanie Termin Sposób realizacji

1)Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

2) Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie

3) Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć przy pomocy komputera.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Opracowanie dokumentacji szkolnej.
• Publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.
• Prowadzenie zajęć komputerowych w klasie I.
• Korzystanie na zajęciach z programów i gier edukacyjnych.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z Internetu jako źródła informacji.

okres trwania stażu

okres trwania stażu

stały wysiłek

w miarę potrzeb

- gazetki, sprawdziany, dyplomy, scenariusze itp.
- dokumentacja dorobku zawodowego
- dokumentacja szkolna

- strony internetowe, zaświadczenia
-zapisy w dzienniku

WYMAGANIE V. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadanie Podejmowane działanie Termin Sposób realizacji

1)Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii

2) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki

3) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania

4) Umiejętność zastosowania ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

5) Umiejętność zastosowania ogólnych zagadnień z zakresu pomocy społecznej.

• Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii.
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii podczas rozwiązywania sporów i konfliktów
• Studiowanie literatury pedagogicznej.
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego.
• Fachowe rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole.
• Odpowiednie przygotowywanie się do wszystkich zajęć.
• Przestrzeganie przepisów oświatowych w pracy zawodowej.
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów.
• Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich- Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna
• Poinformowanie rodziców o możliwych formach pomocy społecznej.


WYMAGANIE VI. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zadanie Podejmowane działanie Termin Sposób realizacji
1) Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty i pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

2) Umiejętność posługiwania się poznanymi przepisami.

3) Znajomość i realizacja procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Śledzenie zmian w przepisach.
• Analizowanie ustaw, rozporządzeń, dokumentów określających specyfikę szkoły.
• Analiza programu wychowawczego, programu profilaktyki.
• Śledzenie na bieżąco zmian dotyczących przepisów oświatowych.

• Umiejętność zastosowania poznanych przepisów w praktyce.

• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Karta Nauczyciela (rozdz.3a Awansu zawodowego nauczyciela)
• Ustawa o systemie oświaty
• Najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.