X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27846
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
IRINY KOWALIK
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Podstawowe dane personalne
Nauczany przedmiot: Język angielski
Wykształcenie: Wyższe magisterskie – filologia angielska i nauczanie początkowe
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Irina Kowalik

Radzyń Podlaski, wrzesień 2012
Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1580) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
II. Zagadnienia organizacyjne
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Konsultacje z dyrektorem szkoły
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i złożenie projektu planu rozwoju zawodowego 09.2012

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Założenie teczki „Awans zawodowy”
• Zbieranie informacji o realizacji zadań
• Gromadzenie materiałów, zaświadczeń, sprawozdań i innych dokumentów
• Przygotowanie ewentualnych korekt 09.2012

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Notatki

Zaświadczenia, sprawozdania
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego • Opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego 05.2015

05.2015

Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

III. Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
Czynności organizacyjne Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. • Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych, dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne) Na bieżąco

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu • Studiowanie literatury fachowej
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze, materiały multimedialne)
• Opieka nad pracownią języka angielskiego (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)
• Wykorzystanie publikacji internetowych
• Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw: Macmillan, Oxford University Press, MM Publications, Cambridge University Press, Express Publishing, Longman Na bieżąco

Spis pomocy
3. Opracowanie i/lub przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego • Opracowanie i/lub zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu
• Przygotowanie uczniów
• Opracowanie i/lub przeprowadzenie konkursu
• Pozyskanie nagród dla uczniów

Cały czas

Cały czas
Zgodnie z terminami
Cały czas Regulamin konkursu

Sprawozdanie

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela • Opracowanie treści i celów
• Przeprowadzenie zajęć
• Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć 09 co roku
Cały czas

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć
5. Współpraca z wychowawcami klas • Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia Na bieżąco Notatki
6. Pełnienie funkcji protokolanta podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej • Pisanie protokołów z posiedzeń Termin według przydziału Potwierdzenie
7. Podział klasy na grupy • Przygotowanie i przeprowadzenie testu różnicującego dla klas
IV,V i VI
• Sprawdzenie testu wrzesień każdego roku Potwierdzenie
8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów • Aktywny udział we wdrażaniu WZO
• Opracowanie wymagań PSO z języka angielskiego Na bieżąco

Notatki
9.

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla zainteresowanych uczniów • Przygotowanie materiałów
• Przeprowadzenie dodatkowych zajęć W miarę potrzeb

Materiały, notatki

10. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziałów w różnych konkursach językowych • Udział w ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego (Test Oxford Plus)
• Organizowanie szkolnych konkursów z języka angielskiego Według planu pracy szkoły Spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów

11. Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych • Pomoc w przygotowywaniu i organizacji imprez oraz uroczystości szkolnych W miarę potrzeb Zdjęcia, artykuły prasowe i internetowe
12.

Współpraca z wydawnictwami językowymi • Organizacja kiermaszu podręczników z języka angielskiego po konkurencyjnych cenach
• Organizowanie nagród dla uczniów
• Pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych Czerwiec każdego roku

Według potrzeb Potwierdzenie

Spis

13. Współpraca z Samorządem Uczniowskim • Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu różnych akcji jak „Walentynkowa poczta”, „Góra grosza” Według terminarza Poświadczenie współpracy
14. Współpraca z rodzicami uczniów • Prowadzenie rozmów indywidualnych
• Aktywizowanie rodziców W miarę potrzeb
Opis, notatki

§ 8. ust. 2. pkt 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno - wychowawczej • Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
• Korzystanie z internetowych, edukacyjnych newsletterów
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Notatki własne.

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej • Samodzielne tworzenie pomocy naukowych
• Opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
• Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach
• Pisanie oceny studenckich praktyk pedagogicznych
• Opracowywanie informacji dla rodziców (informacje o postępach uczniów)

• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauką języka obcego W miarę potrzeb
W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb Kserokopie

Przykłady


Sprawozdania, plany

Dyplomy

3. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami • Przeprowadzenie zajęć pochodzących z Internetu
• Wykorzystanie portalu „Facebook”, aplikacji „Skype” do komunikacji uczniów w języku angielskim
Cały czas

W miarę możliwości

Scenariusze przeprowadzonych zajęć
4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży • Pomoc w korzystaniu z portali międzynarodowych i anglojęzycznych W miarę potrzeb
5. Współpraca z biblioteką szkolną • Wykorzystywanie sali komputerowej Według potrzeb Potwierdzenie

§ 8. ust. 2. pkt. 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenia otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli obecnych i przyszłych (praktykantów) • Opracowanie scenariusza zajęć
• Przygotowanie materiałów
• Przeprowadzenia zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli, praktykantów
• Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy
• Konsultacja z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i z innych szkół
• Praca w szkolnym zespole przedmiotowym
• Praca w szkolnym zespole wychowawczym Według potrzeb

Scenariusze zajęć

Notatki
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy • Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego W okresie stażu
3. Objęcie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej • Opracowywanie planu i programu praktyk studenckich
• Wystawienie oceny końcowej praktyki studentki/studenta Według potrzeb Plan, program

Oceny
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym • Konsultacje Według potrzeb Poświadczenie współpracy

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może ulec zmianom.

Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy ........................................

Zatwierdzam do realizacji ........................................ ........................................
(miejscowość/data) (podpis i pieczęć dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.