X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania organizacyjne

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
VIII/IX 2012

VIII 2012

Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Założenie teczki „ Awans zawodowy”

• Gromadzenie dokumentacji
IX 2012

Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 8 ust.1 pkt.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, planów miesięcznych pracy wych.-dydakt.-opiekuńczych referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Referaty, informacje
Cały okres stażu

Wymienione materiały

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

• Śledzenie aktualności na portalach internetowych

• Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym

• Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola Cały okres stażu

Przygotowywanie materiałów z życia grupy
Opis i analiza wykorzystania

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

Potwierdzenie dyrektora

3. Publikacje w Internecie. • Opracowanie i opublikowanie w Internecie ,,Planu rozwoju zawodowego” na www.literka.pl, scenariuszy zajęć, Cały okres stażu

Potwierdzenie publikacji
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. • Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera Cały okres stażu

Zaświadczenia, dokumentacja

§ 8 ust.1pkt. 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

1.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).

• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie dyrektora

2.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.

• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii

3.
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.

• Zajęcia i zabawy
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

• Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców
- Przygotowanie i zorganizowanie
,, Uroczystości pasowania na
przedszkolaka”.
• Zorganizowanie imprez takich jak Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp. przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków.

Cały okres stażu

Harmonogram imprez, potwierdzenia

5.
Podejmowanie działań promujących placówkę w środowisku


• Współorganizowanie festynów dla dzieci i ich bliskich
• Redagowanie ulotek i plakatów promujących przedszkole w najbliższym środowisku
Cały okres stażu
Zajęcia , potwierdzenia dyrektora

6.
Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
• Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
• Przygotowanie,, Kącika muzycznego”
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
Zdjęcia

Kształtowanie postawy ekologicznej
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska zarówno w domu jak i przedszkolu

• Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków segregowanie odpadów, zbieranie makulatury
• wykorzystanie tzw. „śmieci” do prac plastycznych,
• propagowanie zdrowego odżywiania się,

• zorganizowanie kącika ekologicznego,
• wycieczki badawczo- obserwacyjne
Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora,
Zdjęcia, wystawki

Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja.

• Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.

VI 2013, VI 2014,
VI 2015
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora

10.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

Wdrożenie programu «,,Adaptacja dziecka w przedszkolu”.

• Obserwacja i analiza możliwości dzieci

• Zajęcia adaptacyjne z rodzicami i nowoprzyjętymi przedszkolakami

2014/2015

VIII/2012
Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci

Lista obecności na zajęciach

11. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.

• Organizowanie konkursów plastycznych. Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Cały okres stażu Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa

12. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. • Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Cały okres stażu Scenariusze zajęć
13. Opracowywanie i udostępnianie dla wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały

14.

15.
Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u.

Uczestniczenie w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji placówki
• Zorganizowanie rady szkoleniowej na temat: „Praca zespołowa” – Przygotowanie referatu, zaprezentowanie na radzie, rozdanie materiałów. Zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli

• Zapoznanie z nowymi ustawami, zmianami w oświacie
2014/2015

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, treść referatu

Ankiety, dokumentacja placówki

16.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz studentów odbywających praktykę studencką.

• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi, opracowanie scenariuszy do zajęć.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
17.

Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.

• Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8 ust.1 pkt.3
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły .
2.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady


• Aktywny udział w kursach doskonalących, kursach kwalifikacyjnych, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach .
- Udział w kursie,, Kinezjologia Edukacyjna „ P.Dennisona II º Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu

X-2012 Zapis w księdze protokołów

Zaświadczenia, potwierdzenia
3. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. • Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Cały okres stażu Opis i analiza zdobytej wiedzy
4. Wykorzystywanie w pracy materiały z kursów, konferencji, szkoleń i warsztatów. • Udział w szkoleniach, kursach...
Cały okres stażu
Materiały , zestawy ćwiczeń, referaty, wykaz literatury
scenariusze

5. Samodzielne studiowanie fachowej prasy, literatury
(nowości wydawniczych) z zakresu pedagogiki, psychologii. • Pogłębianie wiedzy, opracowywanie nowych i lepszych metod w pracy z dziećmi.
Cały okres stażu

Materiały, prasa, książki,
6.

Zapoznawanie się z opracowywaniami innych
nauczycieli. • Doskonalenie wiedzy i umiejętności

Wg potrzeb

Materiały , zestawy ćwiczeń, referaty, wykaz literatury
scenariusze

7. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli( zajęcia otwarte, koleżeńskie, imprezy edukacyjno- ogólnoprzedszkolne). • Wystawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu. Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

Zatwierdzenie planu do realizacji

............................... ........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.