X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27826
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
mgr Lucyna Jaworska

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami.
§8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

- Udział w szkoleniach, warsztatach dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. VIII.2012 - okres stażu (aktualiz.)
cały okres stażu
VIII.2012 wniosek o rozpoczęcie stażu

zaświadczenia uczestnictwa
plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - Założenie teczki "Awans zawodowy".
- Gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. IX.2012
cały okres stażu teczka "awans zawodowy"
j.w.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. V.2015 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. - Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych (warsztaty, konferencje, szkolenia)
- Wykorzystywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach w pracy. w trakcie stażu

j.w. potwierdzenie dyrektora
j.w.
materiały szkolen.

potwierdzenia uczestnictwa, notatki

scenariusze zajęć
5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego. - Studiowanie literatury, czasopism pedagogicznych i psychologicznych. w trakcie stażu wykaz lektur
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy - uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć. - Studiowanie literatury dotyczącej nowych form pracy.
- Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod innych niż tradycyjne - np. aktywizujących, czytania glob., ped. zabawy,itp w trakcie stażu

j.w. wykaz lektur

scenariusze zajęć
7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. - Przeprowadzenie obserwacji, diagnozy przedszkolnej, diagnozy gotowości szkolnej.
- Przewodniczenie w zespole podsumowującym wyniki diagnozy przedszkolnej. cały okres stażu
2012/2013 Podsum. wstępnej i końcowej obserwacji/ diagnozy przedszk./ diagnozy gotowości szkolnej
8. Udział w przygotowaniu i realizowaniu imprez przedszkolnych. - Organizowanie, współorganizowanie imprez, uroczystości dla całego przedszkola (Niebieski Dzień, Zielony Dzień, Spotkanie Świąteczne) cały okres stażu potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez
9. Wdrażanie dzieci w kulturę bycia. - Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia "Dobre maniery przedszkolaka". 2 semestr
2013/2014 opracowanie, plan realizacji przedsięw., sprawozd. z realizacji przedsięwzięcia
10. Umożliwienie poznania przez dzieci pracy ludzi różnych zawodów, kształtowanie u dzieci przynależności społecznej. - Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia "Poznajemy pracę ludzi różnych zawodów - chodzimy na wycieczki" - organizowanie wycieczek, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. 2013/2014 j.w.
11. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. - Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia "Zbieramy surowce wtórne". cały okres stażu plan i sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia
12. Kształtowanie u dzieci postawy aktywnego odbiorcy kultury. - Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia "Z kulturą za pan brat". 2014/2015 opracowanie, plan, sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
13. Włączenie rodziców do aktywnej współpracy z przedszkolem. - Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia "Rodzice partnerami przedszkola"
- Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców.
- Przewodniczenie w zespole ewaluacji dot. zagadnienia "Rodzice partnerami przedszkola". j.w. jw.

mat. z pedagogiz. rodziców
raport z ewaluacji

§8 ust.2 pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Opracowanie scenariuszy zajęć, uroczystości, referatów, dyplomów, ogłoszeń, ankiet, wywiadów, zaproszeń, zamierzeń, materiałów związanych z awansem zawodowym.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych (tablic demonstracyjnych, historyjek obrazkowych, napisów do czytania globalnego, itp.)
- Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
- Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców (gazetka ekologicznego rodzica, ogłoszenia kulturalne, książka dla rodzica).
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera (opracowanie prezentacji). cały okres stażu

j.w. materiały

pomoce dydaktyczne

materiały edukacyjne dla rodziców

prezentacje
2. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji. - Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych, encyklopedii multimedialnych.
- Śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych.
- Pobieranie ciekawych materiałów z internetu do realizacji (np. regulaminy konkursów, kampanii edukacyjnych).
- Zgłaszanie przez internet udziału w akcjach (REBA, Góra Grosza).
- Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym- udział w życiu nauczycielskich portali edukacyjnych. cały okres stażu

wydruki


3. Publikacje w internecie. - Opublikowanie w internecie scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego.
- Publikacja w miesięczniku pedagogicznym "Dialogi". 2014/2015

2014/2015 potwierdzenia

wydruk artykułu
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. - Samokształcenie - poznanie i wykorzystanie w pracy programów Excel, Power Point. 2014/2015 wydruki, prezentacje

§8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych. - Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. zgodnie z terminami posiedzeń Rady Ped. zapisy w księdze protokołów
2. Udział w radach szkoleniowych WDN. - Przygotowanie materiałów, referatów dla nauczycieli. okres stażu materiały szkoleniowe
3. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - Udostępnienie scenariuszy zajęć na portalach nauczycielskich.
- Opracowanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach.
- Udostępnianie materiałów do pedagogizacji rodziców.
- Udostępnianie materiałów do pracy z dzieckiem zdolnym i z deficytami. 2014/2015

j.w. potwierdzenia

materiały
j.w.

j.w.
4. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. - Organizacja i prowadzenie zajęć koleżeńskich. cały okres stażu scenariusze zajęć
5. Opieka nad nauczycielem stażystą. - Realizacja zadań wynikających z funkcji opiekuna stażu:
- Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
- Hospitacja zajęć.
- Pomoc w przygotowaniu scenariuszy.
- Przygotowanie projektu oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
- Pomoc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. IX.2012 - VI.2013
j.w.

j.w.
j.w.
VI.2013

VI.2013
plan rozwoju zawodowego
harmonogram spotkań,
scenariusze
projekt oceny
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawod.
6. Opieka nad studentką pedagogiki. - Pomoc w napisaniu scenariuszy zajęć
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez studentkę.
- Przygotowanie zajęć (obserwacja zajęć przez studentkę).
- Przygotowanie opinii z praktyki studentki.
- Zapoznanie studentki z dokumentacją prowadzoną przez nauczyciela. 2012/2013
j.w.
j.w.
j.w.
j.w. scenariusze zajęć

kserokopia opinii
7. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych. - Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych we współpracy z innymi nauczycielami. cały okres stażu scenariusze uroczystości
8. Współpraca z nauczycielami innych placówek - szkoła. - Opracowanie planów współpracy ze szkołą.
- Przygotowanie spotkań, zajęć dla przedszkolaków i uczniów. IX.2013,IX.2014
2014/2015 plany współpr. ze szkołą, scenariusze spotkań w przedszkolu, sprawozdania ze spotkań w szkole, zdjęcia
9. Udział w mierzeniu jakości pracy przedszkola (ewaluacja wewnętrzna). - Realizacja zadań wynikających z funkcji przewodniczącego zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej (wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola.) 2014/2015 harmonogram działań, narzędzia badawcze, raport z ewaluacji wewnętrznej

§8 ust.2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie własnego programu z zakresu edukacji ekologicznej. - Opracowanie programu własnego "Tęczowe ekoludki".
- Realizacja programu wg ustalonego planu pracy.

- Podsumowanie realizacji programu - sprawozdanie. IX.2014
IX.2014 - V.2015

V.2015 opracowanie, plan realizacji programu
zdjęcia, scenariusze, materiały
sprawozdanie, galeria zdjęć

§8 ust.2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poszerzenie umiejętności i wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. -Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

- Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach wiedzy i umiejętności w pracy (m.in. realizacja programu "Przyjaciele Zippiego"). okres stażu

okres stażu potwierdzenia udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach
scenariusze zajęć
2. Włączenie placówki do udziału w ogólnopolskich i lokalnych akcji, przedsięwzięć. - Organizacja pomocy dla niepełnosprawnego Adriana - koordynowanie.
- Udział w akcji "Sprzątanie Świata"- koordynowanie.
- Udział w akcji "Góra Grosza" - koordynowanie. Od IX.2012

IX.2014
XI.2014- I.2015 ogłoszenia,sprawozdanie

zdjęcia, sprawoz. z akcji
j.w.
3. Organizacja konkursu ogólnoprzedszkolnego "Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa". - Przygotowanie konkursu.
-Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu. XII.2014
j.w. ogłoszenie, regulamin, protokół z posiedzenia komisji, zdjęcia
4. Realizacja zadań wynikających z przystąpienia przedszkola do konkursów zewnętrznych - promocja przedszkola. - Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach, imprezach organizowanych przez inne przedszkola, organizacje, placówki. w trakcie stażu potwierdzenia udziału, dyplomy
5. Umożliwienie rodzicom stałego dostępu do kontaktów ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. - Zorganizowanie spotkań ze specjalistami z poradni w formie wykładów, warsztatów. 2014/2015 zdjęcia, sprawozdania ze spotkań
6. Poszerzanie dostępu do kultury i sztuki. -Organizacja wizyt w instytucjach kulturalnych: kino, teatr, muzea, zabytki. 2014/2015 zdjęcia, sprawozdania z wizyt
7. Wspomaganie rozwoju uzdolnień plastycznych dzieci. Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia "Mały artysta - praca z dzieckiem uzdolnionym plastycznie". 2014/2015 galeria prac plastycznych, plany pracy z dz.uzdoln.plast.

§8 ust.2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. - Nawiązanie współpracy ze specjalistami z PPP nr 1 w Szczecinie.
- Opracowanie planu współpracy i harmonogramu spotkań.
- Konsultowanie problemów wychowawczych ze specjalistami.
- Zachęcanie rodziców do korzystania z usług poradni. w trakcie stażu

IX.2014
w trakcie stażu
j.w.

plan współpracy z PPP
opinie do poradni
scenariusze zebrań z rodzicami
2. Współpraca ze Szkoła Podstawową. -Opracowanie planu współpracy i realizacja przedsięwzięcia "Szkoła tuż, tuż. Współpraca ze szkołą". 2014/2015 opracowanie, plan przedsięwzięcia, harmonogram spotkań, zdjęcia
3. Współpraca ze Strażą Miejską. - Udział w cyklu spotkań "Bezpieczny przedszkolak". 2014/2015 plan spotkań, zdjęcia, sprawozdania ze spotkań
4. Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim. - Udział w warsztatach plastycznych organizowanych w uczelni. 2013/2014 zdjęcia
5. Współpraca z Edukacyjną Pracownią Przyrodniczą "Na Głębokim" i z Szczecińskim Centrum Informacji Turystycznej "Szmaragdowe - Zdroje". - Nawiązanie współpracy z pracownią "Na Głębokim".
-Opracowanie harmonogramu wycieczek.
- Udział w warsztatach organizowanych przez pracownie: "Na Głębokim" i SCIT "Szmaragdowe - Zdroje". IX.2014

2014/2015
j.w. zdjęcia,
harmonogram spotkań,
zdjęcia, sprawozdania z wycieczek
6. Współpraca z bibliotekami. - Udział w spotkaniach z bibliotekarzem w Bibliotece Miejskiej nr 19.
- Udział w spotkaniu w bibliotece i czytelni naukowej PUM. 2013/2014

2014/2015 zdjęcia

j.w.
7. Współpraca z organizacjami, firmami działającymi w zakresie ekologii. - Nawiązanie współpracy z firmami działającymi w zakresie ekologii (Ekoport, Reba). okres stażu zdjęcia, wydruki
8. Współpraca z Fundacją "Nasz Dom". - Organizacja i realizacja akcji "Góra Grosza". 2014/2015 zdjęcia, sprawozdanie
9. Współpraca z instytucjami kultury. - Organizacja i udział w warsztatach muzealnych (Muzeum Narodowe).
- Udział w spektaklu teatralnym (Teatr Lalek "Pleciuga").
- Udział w koncercie muzycznym (Szkoła Muzyczna).
- Udział w seansie filmowym (kino "Helios"). 2014/2015

j.w. zdjęcia, sprawozdania z wyjść

§8 ust.2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w którym nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. - Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy, opis podjętych działań.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
- Opis uzyskanych rezultatów i sformułowanie wniosków końcowych. w trakcie stażu
opis i analiza przypadków problemów

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Opracowała: Lucyna Jaworska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.