X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27828
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł 2 lata i 9 miesięcy. Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej terminami i z pożytkiem dla uczniów i mojej szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania zawarte w moim planie rozwoju zawodowego ( zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli).

§7 ust.2, pkt. 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Realizację stażu rozpoczęłam od uczestnictwa w szkoleniu związanym z awansem zawodowym ( załącznik 1).
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i procedurą opracowania planu rozwoju zawodowego.

Następnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią mgr Elżbietą xxxxxx nauczycielem dyplomowanym matematyki i w styczniu 2010r. , ze względu na zmianę opiekuna, z panią mgr Małgorzatą xxxx nauczycielem dyplomowanym fizyki. Określiłyśmy zasady współpracy, które obejmowały m.in. obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna oraz hospitowanie zajęć prowadzonych przeze mnie. Omówiłyśmy przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego oraz opracowania planu rozwoju zawodowego.

1. Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam udział w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych, które pozwoliły mi na zastosowanie w praktyce wielu nowoczesnych metod nauczania. Uczestniczyłam w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego:
• Wojewódzka konferencja dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych -organizator OKE
• Metoda portfolio w przygotowaniu uczniów do obowiązkowej matury z matematyki- SOD
• Analiza wyników maturalnych-wnioski do pracy dydaktycznej nauczycieli –OPERON
• Jak rozwiązywać konflikty w szkole?- WOM
• Excel jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela- SOD
• Standardy maturalne w zadaniach- NOWA ERA
• Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym- TENET
• Nowa podstawa programowa z matematyki w świetle polityki edukacyjnej Unii Europejskiej- SOD
• Krzyżówka, quiz i inne łamigłówki z wykorzystaniem komputerowych programów narzędziowych- SOD
• Reforma programowa w szkole ponadgimnazjalnej- SOD
• Planowanie lekcji wychowawczych i sposoby ich prowadzenia- SOD
• Poznać, zrozumieć ... i zdać maturę!- WSiP
• Szkoła dla rodziców i wychowawców- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ
• Strategie przygotowania do obowiązkowej matury z matematyki- SOD
• Strategie rozwiązywania zdań zamkniętych, czyli jak przygotować uczniów do obowiązkowej matury z matematyki- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
• Matura z matematyki- analiza wyników próbnej matury i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej
• Jak motywować uczniów do nauki- Nauczycielska Akademia Internetowa
(załączniki 2-18)
Wiadomości wyniesione z tych spotkań są dla mnie pomocne w uaktualnianiu wiedzy.
W zakresie dydaktyki szczególnie pomocne były dla mnie szkolenia dotyczące przygotowania młodzieży do nowej obowiązkowej matury z matematyki. Równie ważny był dla mnie kurs Nauczycielskiej Akademii Internetowej dotyczący motywowania uczniów do nauki. Na kursie poznałam nowe, bardzo przydatne techniki motywujące uczniów oraz miałam okazję przećwiczyć znane mi już techniki. Poznane techniki wprowadziłam do jednej z pierwszych klas, w której już na pierwszych zajęciach zauważyłam brak motywacji i niechęć do nauki matematyki, uczennice czuły się niepewnie. Po zastosowaniu technik zauważyłam dużą poprawę i uważam, że moje działania zakończyły się sukcesem. Techniki nauczyły młodzież odpowiedzialności, ukształtowały umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, zwiększyły zaangażowanie uczniów i zmotywowały do nauki.
Kurs składał się z ośmiu modułów, każdy z nich kończył się sprawozdaniem (załącznik 19). W trakcie trwania kursu moim zadaniem było przeszkolenie rady pedagogicznej lub zespołu nauczycieli z każdego modułu. W prowadzonych przeze mnie szkoleniach wykorzystałam techniki multimedialne.
W sferze wychowania szczególnie ważne było dla mnie szkolenie w
„ Szkole dla rodziców i wychowawców”. Nabywane tam umiejętności są podstawą dla prawidłowego funkcjonowania i oddziaływania na ludzi, z którymi się przebywa. Szkolenie to pomogło mi w sferze zawodowej- wychowawca i osobistej- rodzic. Głównym zadaniem tego szkolenia była analiza zachowań dzieci i młodzieży oraz omówienie naszych reakcji na te zachowania. Nauczyłam się rozumieć pewne reakcje młodzieży i skutecznie na nie reagować.

Systematycznie uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych:
2007/2008
• Nowe technologie w edukacji- analiza sytuacji bieżącej w kraju i naszej szkole oraz zamierzenia na podstawie planu działań dotyczącego nauczania dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym przygotowanego przez MEN.- 11.02.08
• Procesy wychowawcze podczas lekcji przedmiotowych, ich charakter i znaczenie.- 12.02.08
• Doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu.- 13.02.08
2008/2009
• Konstruowanie testów sprawdzających – 04.03.09
• Przeciwdziałanie nadużyciom powstałym w związku z rozwojem i użytkowaniem technologii informacyjnych i multimedialnych- 06.03.09
2009/2010
• Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela- 26.03.10
• Pierwsza pomoc przedmedyczna-29.03.10
• Nauczycielska Akademia Internetowa -30.03.10 (szkolenie przeprowadzone przez kursantów m.in. przeze mnie)
(załączniki 20- 27)

2. W ramach okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych, dokonywania korekt pracy i modyfikacji pracy z uczniami oraz porównywania uzyskanych wyników i oceny skuteczności podejmowanych działań zrealizowałam:
a) Aktywnie uczestniczyłam w pracach (załącznik 28) i spotkaniach
(załącznik 29) zespołu przedmiotowego, w ramach współtworzenia PSO dokonaliśmy kilka istotnych zmian zgodnych z WSO szkoły (załącznik 30) , jako zespół ujednoliciłyśmy plany wynikowe umieszczając w nich treści ścieżek i technik multimedialnych.
Opracowałam plany wynikowe dla klas zasadniczych oraz dla klasy IV technikum (załącznik 31).
Wraz z innymi nauczycielami matematyki opracowałam testy jednolite dla klas I- III. (załącznik 32).
Dokonaliśmy analizy badań osiągnięć uczniów szczególnie w klasach pierwszych liceum i technikum(w klasach pierwszych zostały założone teczki ze sprawdzianami, badaniami wyników oraz z informacją nauczyciela informującą o aktualnej wiedzy ucznia- tzw. kartę obserwacji wiedzy ucznia).
Wspólnie z panią E.Sxxxxx opracowałyśmy analizę wyników próbnej matury z matematyki w celu polepszenia wyników egzaminacyjnych. (załącznik 33)
Uważam, że systematyczne utrwalanie i kontrolowanie wiedzy
i umiejętności młodzieży zaowocuje dobrymi wynikami egzaminów maturalnych.

b) Doskonaliłam swoje praktyczne umiejętności dydaktyczne poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (p. E. xxxx, p. M.xxxx, p. xxxxx). Prowadziłam zajęcia w obecności pani wicedyrektor, opiekuna i innego nauczyciela.(załącznik 34-41).
Analiza zajęć i uwagi osób hospitujących na temat przebiegu zajęć umożliwiły mi dokonanie ewaluacji mojej pracy. Pani wicedyrektor i opiekunki doceniały osiągnięcia i wskazywały na co jeszcze zwrócić uwagę. Konstruktywne komentarze umożliwiły mi wprowadzenie stosownych zmian we własnym działaniu i usprawniły moje działania pedagogiczne.

c) W ramach opracowania zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć prowadziłam lekcje z uwzględnieniem technik multimedialnych oraz w klasie I liceum systematycznie wprowadzałam techniki motywujące. (załącznik 42)

d) Jako rozbudowa własnego warsztatu pracy zgromadziłam wiele testów oraz scenariuszy zajęć. Potrafię sporządzać materiały dydaktyczne wedle potrzeb i skutecznie wykorzystać je na zajęciach.

e) W ramach pełnienia dodatkowych funkcji byłam protokolantem
(załącznik 43), uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej
(załącznik 44) oraz opiekowałam się gablotą matematyczną.
W roku szkolnym 08/09 i 09/10 promowałam naszą szkołę wśród gimnazjalistów.( załącznik 45)
Dodatkowe funkcje pozwoliły mi w pełni uczestniczyć w pracach szkoły. Systematycznie dokształcałam się i zdobywałam wiedzę dotyczącą pracy i funkcjonowania szkoły. Poznałam czynniki mające wpływ na pracę szkoły i jej jakość, wiem jak można je poprawić.

§7 ust.2, pkt. 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. W ramach poszerzenia oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeby uczniów zrealizowałam:
a) Wraz z panią A.xxxxx zorganizowałam i przeprowadziłam Tydzień przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych.(załącznik46)
W trakcie tego tygodnia skutecznie zachęcałyśmy młodzież do uczestnictwa i promowania matematyki. Pokazałyśmy, że matematyka to nie tylko wzory i trudne zadania ale również zabawa.
(załącznik 47).
W ramach Tygodnia Przedmiotów matematyczno- Przyrodniczych razem z panią A.xxxxxx zorganizowałyśmy dla młodzieży wyjazd do Katowic na święto Liczby П.( załącznik 48)
W roku szkolnym 2008/2009 sprawowałam opiekę nad uczennicą Katarzyną xxxxxxx, która brała udział w konkursie organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie pt. „Matematyka w obiektywie” .( załącznik 49)

b) Przygotowałam uczniów do Kangura, prowadziłam zajęcia wyrównawcze i dla maturzystów.
W trakcie trwania stażu pomagałam uczniom przygotować się do konkursu matematycznego „Kangur”, byłam również odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu w mojej szkole. (załącznik 50)
Wielu uczniów ma trudności w uczeniu się. Wychodząc naprzeciw tym problemom w okresie stażu prowadziłam nieodpłatne dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Na zajęcia mógł przyjść każdy uczeń potrzebujący pomocy, w efekcie wielu z nich poprawiło oceny cząstkowe i semestralne. (załącznik 51)
W roku szkolnym 2009/10 prowadziłam dodatkowe zajęcia dla maturzystów. Na zajęciach przy pomocy nauczyciela uczniowie mieli okazję rozwiązywać zestawy maturalne udostępnione przez wydawnictwa szkolne oraz przez portale edukacyjne.

c) Organizowanie i przygotowanie wyjść klasowych- Kino, Jasna Góra, Muzeum archeologiczne, Teatr. Przez cały okres stażu byłam wychowawcą w klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wyjścia klasowe były realizacją celów i zamierzeń zawartych przeze mnie w planie wychowawczym. Efektem była integracja klasy oraz podniesienie kultury osobistej uczniów. (załącznik 52)

d) Przygotowałam wraz z uczniami naszej szkoły akademie z okazji zakończenia i podsumowania Tygodnia Matematyki. Jako wychowawca drugiej klasy przygotowałyśmy wraz z panią M. Wojtowicz akademię pożegnalną dla trzecich klas zasadniczych.

e) W ramach współpracy z PCK brałam udział w zbiórce przyborów szkolnych i odzieży. (załącznik 53)
Wraz z uczniami naszej szkoły byłam z wizytą z okazji św. Mikołaja u dzieci hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. (załącznik 54) Współpracowałam z samorządem uczniowskim. W roku szkolnym 2007/08 pełniłam opiekę nad uczniami podczas szkolnych dyskotek.
(załącznik 55)
f) Wspólnie z panią A.xxxxxxx pomogłyśmy uczennicą naszej szkoły przygotować się do konkursu Urzędu Miasta Częstochowy
pt. „ Miniaudyt Mojej Szkoły”. (załącznik56)
Efektem naszej pracy było zajecie 4 miejsca.
W ostatnim czasie wśród młodzieży zmalało zainteresowanie matematyką, tydzień Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych miał na celu zwiększenie zainteresowania i zastosowania matematyki w życiu codziennym (pokaz fryzur, biżuterii inspirowanych bryłami matematycznymi). Poprzez swoje działania zachęcałam młodzież do studiowania na kierunkach Matematyczno- Przyrodniczych. Skutecznie motywowałam uczniów do udziału we wszystkich konkursach.

2. W ramach realizacji potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych zrealizowałam:
a) Dobrałam odpowiednią tematykę lekcji wychowawczych , promowałam osiągnięcia i sukcesy uczniów ( Dyplomy w trakcie podsumowania Tygodnia przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych) załączniki

b) Jako wychowawca spotykałam się z rodzicami , współpracowałam z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. Brałam udział w spotkaniach zespołu wychowawczego, na których bardzo często mogłam skorzystać z pomocy innych nauczycieli.załącznik

c) Skutecznie realizowałam program profilaktyki szkoły.
W gronie naszych uczniów, również w mojej klasie były osoby stwarzające kłopoty wychowawcze. Częste rozmowy z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami , współpraca z rodzicami a także odpowiednia dobrana tematyka godzin wychowawczych i realizacja planu wychowawczego miały na celu rozwiązywanie na bieżąco kłopotów wychowawczych. Przydatne wskazówki jak postępować z młodzieżą w trudnych sytuacjach otrzymałam na szkoleniach jak i w fachowej literaturze. Systematycznie prowadziłam dokumentację wychowawczą co miało bardzo pozytywny efekt w obserwacji wychowawczej i dydaktycznej moich uczniów.

§7 ust.2, pkt 3 umiejetność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. W ramach doskonalenia umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej brałam udział w nastepujących kursach i szkoleniach:
• Excel jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela- SOD
• Krzyżówka, quiz i inne łamigłówki z wykorzystaniem komputerowych programów narzędziowych- SOD
• Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym- TENET
• Szkolenie rady pedagogicznej- Excel i Power Point

2. W ramach korzystania z programów komputerowych, internetu w praktyce szkolnej realizowałam swoją wiedzę przez cały rok.
Technologię komputerową i informacyjną swojej pracy pedagogicznej wykorzystałam do:
• Przygotowania dokumentacji szkolnej: planów wynikowych, wychowawczych, tematyki godzin wychowawczych, testów jednolitych .
• Opracowania pomocy dydaktycznych typu karty pracy, prezentacji multimedialnych
• Wyszukiwania materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie.
• Poszukiwania na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki.
W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystałam w następujące sposoby:
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświęcone awansowi)
• Poznanie przepisów prawa i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
• Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach.
• Komunikacja z Dyrekcją Szkoły, doradcą metodycznym.
• Ukończenie kursu Nauczycielskiej Akademii Internetowej.
Ukończone trakcie stażu szkolenia związane z technologia informacyjną były bardzo pomocne zarówno w sferze rozwoju zawodowego jak i sferze dydaktycznej i wychowawczej.

§7 ust.2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
W ramach rozwijania własnych kompetencji pedagogicznych brałam udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki takich jak:
• Procesy wychowawcze podczas lekcji przedmiotowych, ich charakter i znaczenie-NEOS
• Planowanie lekcji wychowawczych i sposoby ich prowadzenia- SOD
• Szkoła dla rodziców i wychowawców- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ
Swoją dotychczasową wiedzę poszerzałam analizując następujące publikacje:

Jako wychowawca aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze poprzez:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, (załącznik)
• rozmowy wychowawcze- indywidualne oraz w obecności pedagoga i rodziców, obserwacje uczniów
• współprace z rodzicami
• współpracę z pedagogiem i innymi nauczycielami (załącznik)
• współpracę z zespołem wychowawczym (załącznik)
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.

W codziennej praktyce bardzo często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza zdobyta w trakcie trwania stażu. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami starałam się radzić najlepiej jak umiałam. Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony pedagoga i innych nauczycieli. Byłam w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w mojej klasie załącznik oraz z wychowawcami klas, w których uczyłam. Starałam się o dobry kontakt i wspólną pracę nad trudnościami wychowawczymi uczniów z ich rodzicami co było bardzo pomocne w wielu przypadkach, szczególnie przy opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

§7 ust.2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
W ramach przeanalizowania aktów prawnych i poznania procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli wzięłam udział w szkoleniu Opracowanie planu rozwoju zawodowego- SOD. Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MeNiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Na początku stażu przeanalizowałam podstawowe dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki. Pozwoliło mi to poprawnie wykonywać obowiązki nauczyciela –wychowawcy. Uzyskaną wiedzę miałam szansę wykorzystać w praktyce prowadząc dokumentacje wychowawczą, brałam udział w dostosowaniu przedmiotowych planów wynikowych i PSO do obowiązujących uregulowań prawnych, byłam protokolantem Rad Pedagogicznych. W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnych takich jak matura i egzaminy zawodowe. Pełniłam funkcję członka oraz przewodniczącej zespołu nadzorującego. Załącznik


Podsumowanie
Podsumowując mogę stwierdzić, że realizują działania ujęte w moim planie rozwoju zawodowego poprawiłam efektywność swojej pracy, stworzyłam uczniom lepsze możliwości rozwoju, dzięki czemu miałam wpływ na podniesienie poziomu nauczania w szkole.
Czas trwania stażu był okresem bardzo wytężonej pracy. Szukałam sposobów, żeby zainteresować uczniów przedmiotem i przekonać, że matematyka jest ciekawa i praktyczna. Moim celem było przygotowanie młodzieży do sprostania wymogom maturalnym i uzyskania pozytywnych wyników.
W pełni uświadomiłam sobie, że zawód nauczyciela to nie tylko sfera dydaktyczna ale również organizacyjna, wychowawcza i osobista. Borykając się z problemami wychowawczymi nauczyłam się słuchać i rozmawiać zarówno z młodzieżą, jak i z rodzicami. Współpracowałam z gronem pedagogicznym, pogłębiałam własna wiedzę. Dużym wyzwaniem było dla mnie wychowawstwo w klasie zasadniczej, w której już na samym początku wystąpiło wiele problemów wychowawczych.
Koniec stażu to dla mnie punkt wyjścia do podjęcia dalszych działań w kierunku własnego rozwoju. Zdaję sobie sprawę z tego, że praca jakiej się podjęłam wymaga ciągłego poszukiwania, uczenia się, poznawania nowych metod pracy oraz odkrywania coraz to nowych dróg do zrozumienia młodych ludzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.