X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27770
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie, to powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Przedstawia podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2014 roku
w przedszkolu, na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe magisterskie ze specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Z wielkim zaangażowaniem starałam się wypełniać powzięte przeze mnie założenia. Moim zdaniem udało mi się zrealizować cele zawarte w planie rozwoju zawodowego. Zgodnie
z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Przedszkola. Plan rozwoju zawodowego sporządziłam w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela ( Dz. N. Nr 260, poz. 2593) z uwzględnieniem rozporządzenia z 14 listopada 20067 roku ( Nr 214, poz. 1580), ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z koncepcją pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej przedszkola.

W czasie trwania stażu systematycznie i konsekwentnie realizowałam zaplanowane zadania, które sprzyjały wzbogacaniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to pracy przedszkola. W czasie trwania tego okresu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Poniżej zaprezentuję moją działalność zawodową w okresie realizacji stażu, zgodnie z podziałem przyjętym w planie rozwoju zawodowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w którym nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2. pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zasady naszej współpracy zostały określone w kontrakcie, który trwał od 1 września 2014 do 31 maja 2015 roku, który określał zakres zadań dla opiekuna i nauczyciela stażysty, możliwość doskonalenia kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych i psychospołecznych.

Kolejnym krokiem na etapie organizacji pracy w czasie stażu, było merytoryczne przygotowanie dotyczące procedury awansu zawodowego. W związku z tym, szczegółowo zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz z niżej wymienionymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej:
- Karta Nauczyciela- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. (ze zmianami z sierpnia 2004 r.)- rozdział 3a dotyczący awansu nauczycieli
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007, a także kolejno z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
- Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola, przeanalizowałam wspólnie
z opiekunem dokumentację regulującą organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola określone w następujących dokumentach:
1. Statut Przedszkola
2. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola
3. Plan Nadzoru Pedagogicznego
4. Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu
5. Procedura postępowania w razie wystąpienia poważnego wypadku z udziałem dziecka na terenie Przedszkola lub jego obrębie.

Poprzez zapoznanie się z tymi dokumentami lepiej zrozumiałam jak funkcjonuje Przedszkole, zarówno od strony prawnej, jak i w jego wewnętrznych mechanizmach. Wiem, jakie są prawa i obowiązki nauczyciela. Poznałam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: dyrektor, rada pedagogiczna. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz wewnętrznego systemu przedszkola prowadziłam wymaganą dokumentację pracy edukacyjnej:
1. Miesięczny plan zajęć
2. Scenariusze zajęć
3. Dziennik zajęć
4. Dziennik zajęć dodatkowych
5. Arkusz obserwacji dziecka
6. Raport śródroczny i końcoworoczny
7. Dokumentację współpracy z rodzicami

Pozwoliło mi to na dokumentowanie pracy mojej grupy przedszkolnej. Dodatkowo zapoznałam się z Ramowym Rozkładem Dnia dla wszystkich oddziałów w Przedszkolu, tygodniowym harmonogramem zajęć dodatkowych.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy
w przedszkolu jak i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą
realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust. 2 pkt 2)


W trakcie odbywania stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego
w Teczce Stażysty a ponadto we własnych notatkach i zapiskach.
W ramach realizacji tego zadania zapoznałam się szczegółowo z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z programem realizowanym w przedszkolu, co pozwoliło mi na efektywne przygotowanie i prowadzenie zajęć, a także uważne obserwowanie zajęć koleżeńskich.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli:

W roku szkolnym 2014/ 2015 w ramach zajęć koleżeńskich obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli i opiekuna stażu aby poznać specyfikę oraz różnorodność pracy
w różnych oddziałach Przedszkola:
zajęcia adaptacyjne w grupie żłobkowej
zajęcia dydaktyczne w grupie 4 latków
zajęcia plastyczne w grupie 3/4 latków
zajęcia dydaktyczne w zerówce
zajęcia dydaktyczne
zajęcia dydaktyczne wg Programu własnego zajęć edukacyjnych opartych na zabawach badawczych z elementami doświadczenia i eksperymentowania „Badam i już wiem- przedszkolak odkrywcą i twórcą” prowadzone przez opiekuna stażu
dodatkowe zajęcia z religii w grupie zerówkowej
dodatkowe zajęcia taneczne
zajęcia dydaktyczne w grupie żłobkowej.

Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na ciekawe pomysły prowadzenia zajęć, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem różnych umiejętności dzieci. Po każdych obserwowanych zajęciach sporządzałam arkusz obserwacji/ karta obserwacji i rozmawiałam z nauczycielami na temat stosowanych przez nich metod i form pracy, źródeł pomysłów na środki dydaktyczne, przeprowadzone zabawy i zajęcia plastyczne. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy
i zdobyłam nowe pomysły do wykorzystania podczas własnych zajęć.


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola:

W ramach tego zadania prowadziłam co miesiąc zajęcia w obecności opiekuna stażu, a także dyrektora przedszkola. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celu głównego i celów operacyjnych oraz przebiegiem zajęć.
Były to:
Scenariusz zajęć „Jesienny deszcz”
Scenariusz zajęć „Symbole naszego kraju”
Scenariusz zajęć” Co łączy motyla z kwiatem?”
Scenariusz ogólnoprzedszkolnej imprezy z okazji „2 Urodzin Marchewki”
Scenariusz zajęć „W rytmie deszczu”
Scenariusz zajęć „Skąd się biorą drzewa?”
Scenariusz zajęć matematycznych „Dekoracje choinkowe”
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
Scenariusz zajęć kulinarnych „Każdy lubi bajki- a bułeczki jeszcze bardziej”
Scenariusz zajęć „W kwiaciarni”
Scenariusz zajęć „Kraków”
Scenariusz zajęć logopedycznych „Zwierzęta na łące”.

Po każdych zajęciach omawiałam z opiekunem stażu lub dyrektorem przedszkola przeprowadzone zajęcia i dokonywałam analizy mocnych i słabych stron zajęć. Skłaniało mnie to do samooceny moich osiągnięć, skuteczności przeprowadzonych zajęć i realizacji założonych celów. Dzięki nim nabyłam umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć, co nie jest zadaniem łatwym. Uwagi udzielane mi po zajęciach, porady i wskazówki były cennym źródłem informacji właściwie kierunkującym rozwój mojego doświadczenia nauczycielskiego. Stopniowo eliminowałam nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć, widząc jednocześnie, że moja praca przynosi efekty.

Zarówno zajęcia obserwowane jak i prowadzone przeze mnie pomogły mi wzbogacić mój warsztat pracy oraz efektywniej prowadzić zajęcia z popełnianiem coraz mniejszej ilości błędów.


Doskonalenie wiedzy i umiejętności:

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach w przedszkolu jak również poza nim:
warsztaty szkoleniowe „ABC wiedzy logopedycznej w pracy nauczyciela przedszkolnego”
e- warsztaty metodyczne „Język obcy w edukacji przedszkolnej. Rytuały i gesty w pracy
z dziećmi
kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
udział w e- konferencji edukacji wczesnoszkolnej „Praca nauczyciela klasy 1. Praktyczne rozwiązanie na co dzień
udział w konferencji „Jak skutecznie kształcić dzieci i mieć z tego przyjemność? Zadania dla nauczycieli i rodziców”
Udział w konferencji „Nauczanie matematyki w szkole podstawowej przyjazne młodszemu uczniowi”

Uważam poza przedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, którzy dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Udział w szkoleniach, kursach i konferencjach pomógł mi poszerzyć nabytą wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze dla dzieci.

Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno- pedagogicznej:
Noga Ewa, Wasilak Anna, „Stare i nowe zabawy podwórkowe”
Day Christopher, „Rozwój zawodowy nauczyciela”
Laura C. Martin, „Zabawy plastyczne”
Vohland Urlich, „Radość zabawy”
Brzozowska Lucyna, „Uczymy się bawiąc”
Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler, „Każde dziecko to potrafi”
czasopisma „Wychowanie w przedszkolu”
Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, „Dziecięca matematyka”
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa, „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych”
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa, „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania”.


Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej:

W trakcie stażu bardzo często korzystałam i doskonaliłam umiejętność wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnej. Przygotowując się do codziennych zajęć wykonałam szereg materiałów do zajęć, stosując technikę komputerową m.in. dyplomy, podziękowania, zaproszenia, karty pracy, zdjęcia, ilustracje, nagrania piosenek oraz odgłosy natury, odgłosy
z otoczenia, historyjki obrazkowe, a także prezentacje multimedialne, filmiki edukacyjne. Wykonując te zadania korzystałam z edytora tekstu Microsoft Office Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel, programu graficznego Paint oraz Photoshop. Realizując jeden z punktów planu rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej przygotowane przeze mnie, pod okiem opiekuna stażu, mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Publikowałam także, różne scenariusze zajęć na portalach internetowych. W ramach poszerzania wiedzy i korzystania
z technologii informacyjnej na bieżąco śledziłam propozycje scenariuszy zajęć, przedstawień okolicznościowych, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.publikacje.edux.pl
www.literka.pl
www.awans.pl
www.men.gov.pl
www.blizejprzedszkola.pl


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem
(§6 ust. 2 pkt 3)


Posiadanie wiedzy na temat środowiska dzieci, ich problemów, doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem

W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniłam przede wszystkim rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy, jak i zainteresowania. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi poznałam środowisko rodzinne dzieci, nawiązywałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji o dziecku. Moja współpraca z rodzicami przebiegała w następujący sposób:
konstruowanie comiesięcznych raportów dla rodziców informujących o zrealizowanych zadaniach edukacyjnych poprzez programowe tematy kompleksowe oparte na planie miesięcznym a także ciekawsze zabawy, uroczystości, które odbyły się w przeciągu miesiąca
umieszczanie miesięcznych tematów i zadań na tablicę dla rodziców, zawierających informacje co będzie realizowane w danym miesiącu
tworzenie comiesięcznej kroniki wydarzeń przedszkolnych dla rodziców i umieszczanie jej na stronie internetowej przedszkola
udział rodziców na początku roku szkolnego w spotkaniu organizacyjnym
udział rodziców w zajęciach otwartych- dni otwarte, program „Witaj Szkoło”
systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców, umieszczanie informacji, artykułów dotyczących zdrowego żywienia, a także przykładowych przepisów kulinarnych
angażowanie rodziców do nauki wierszyków w ramach zbliżających się uroczystości Dnia Babci i Dziadka oraz uroczystości Dnia Mamy i Taty
codzienny stały kontakt z rodzicami i przekazywanie im podstawowych informacji
o dziecku
zaangażowanie rodziców- wycieczka do biura podróży, gdzie pracuje tata jednego z dzieci, przynoszenie robionych przez dzieci i rodziców w domu zdrowych babeczek (co pozwoliło mi, poprowadzić zajęcia o zasadach savoir-vivre przy stole), przywiezienie prosto z Włoch słodkich mandarynek przez jednego z rodziców (co pozwoliło mi w grupie przygotować zdrowy sok mandarynkowy), pomoc w zbiórce środków czystości, zabawek, słodyczy, bielizny dla Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku- Białej. Motywując dzieci oraz rodzicó
z mojej grupy przedszkolnej, udało nam się zebrać 3 duże reklamówki potrzebnych rzeczy
stworzenie według potrzeb rodziców dyżurów konsultacji indywidualnych nauczyciela raz w tygodniu w celu spotkania się i omówienia wszechstronnego rozwoju dziecka
kontakt telefoniczny- informowanie rodziców o samopoczuciu dziecka oraz wypadkach zaistniałych w przedszkolu.

W ciągu swojej pracy miałam możliwość obserwacji swoich wychowanków, co zainicjowało przygotowaniem/ uzupełnieniem przeze mnie Diagnozy Przedszkolnej ( karty pracy, WSiP). Pierwszą obserwację poczyniłam w miesiącu wrześniu, następnie w miesiącu maju dokonałam kolejnej diagnozy, dzięki, której można było zauważyć postępy poczynione przez moich wychowanków.
Wszelkie wątpliwości lub spostrzeżenia dotyczące dzieci zawsze konsultowałam
z psychologiem- logopedą. Chętnie korzystałam z rad specjalistów odnośnie postępowania
w różnych przypadkach z dziećmi. Opracowałam również dwie opinie o dzieciach. Opinie te, zostały napisane na prośbę rodziców.

Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach
przedszkolnych zamkniętych i otwartych:

W trakcie odbywania stażu wykonałam również następujące działania wpływające na jakość pracy przedszkola:
„2 Urodziny Marchewki”. 30 września zorganizowałam celebrowanie święta marchewki. Aby tradycji stało się zadość, każdy przedszkolak założył tego dnia ubranko w kolorze pomarańczowym oraz urodzinową, marchewkową opaskę. Tego dnia zajęcia były poświęcone marchewce. Dzieci ćwiczyły rozpoznawanie wielkości, odnajdywały ukryte marchewki. Mogli również porównać dwa rodzaje marchewek: zakupionych w sklepie oraz uprawianych na przydomowych grządkach. W pięknych strojach dzieci bawiły się wspólnie na „Balu Marchewkowym”. Miały również okazję zjeść galaretkowy tort, który był zrobiony na cześć naszej solenizantki. Przedszkolaki wykonały marchewkowe ludziki.
Organizowanie wycieczek edukacyjnych. Przez cały okres stażu organizowałam comiesięczne wyjścia poza przedszkolne w mojej grupie zerówkowej. W niektórych wyjściach towarzyszyły nam również inne grupy przedszkolne. Wycieczki są swoistą formą aktywności społecznej, intelektualnej i emocjonalnej. Twórcze nauczanie i twórczy rozwój możliwości tkwiący w dzieciach, podnosi je na wyższy poziom rozwoju, a właśnie dobrze zorganizowane wycieczki przedszkolne mogą i powinny spełniać wszystkie warunki nowoczesnego wychowania i nauczania. Zorganizowałam następujące wycieczki edukacyjne:
wyjście do pobliskiego sklepu/ warzywniaka/ straganu, który umożliwił nam praktyczne zrealizowanie tematyki związanej z jesiennymi owocami i warzywami, dostępnymi na stoisku.
Ogólnopolska Akcja „Ratujmy Kasztanowce”. 8 października zorganizowałam akcję „Ratowania Kasztanowców”. Cała akcja nie nabrałaby na jakości, gdyby nie pomoc osób z Urzędu Miasta, od którego otrzymaliśmy worki na liście oraz rękawiczki, a także pomoc w przekazaniu pełnych worków do odpowiednich organów związanych z Zielenią Miejską w naszym mieście. W słoneczne przedpołudnie dzieci wybrały się do pobliskiego Parku. Tam udało się zgrabić z trzech dużych kasztanowców sześć worków liści. Dzieci były dumne ze swojej pracy i jednocześnie zachwycone, że przyczyniły się do ratowania Natury.
„88 Urodziny Kubusia Puchatka”.14 października Kubuś Puchatek obchodził swoje 88 urodziny. Z tej okazji zorganizowałam wyjście dla obu Zerówek a także grupy 3 latków, na przedstawienie pt. „Jesienne przygody Krasnala Hałabały”. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, szczególnie śpiewy i stroje małych aktorów. Brawom i wiwatom nie było końca. Przedstawienie pomogło utrwalić dzieciom leśne zwierzęta, ale również umiejętność odpowiedniego zachowania podczas spektaklu. Na zakończenie każde z dzieci otrzymało słodkie co nieco, a także wysłuchało bajek o przygodach Kubusia Puchatka.
Program „Witaj Szkoło”. W listopadzie, a także w maju przygotowałam wizytę/ spotkanie Zerówkowiczów w szkole. Listopadowe spotkanie miało charakter zapoznawczy. Dzieci zobaczyły występy tamtejszej zerówki – przedstawienie „Na straganie” Jana Brzechwy oraz angielskie piosenki. Po scenowych atrakcjach, dzieci zostały oprowadzone po szkole i zobaczyły klasy. Największym zainteresowaniem cieszyło się oglądanie plecaków, piórników, zeszytów wypełnionych literami, wyrazami i zdaniami . Najciekawsze były podręczniki do języka hiszpańskiego i niemieckiego. Zerówkowicze byli bardzo podekscytowani tym spotkaniem. Z kolei majowe spotkanie dotyczyło poznania siebie- dzieci miały możliwość brać udział w godzinnych zajęciach w sali (zajęcia dydaktyczne, ruchowe), a także wspólnie z rodzicami uczestniczyć w zabawach integracyjnych (zabawy słuchowe, muzyczne, ruchowe, rywalizacje).
„Wycieczka do biura podróży”. W miesiącu listopadzie zorganizowałam wyjście obu Zerówek do biura podróży, dzięki uprzejmości jednego z rodziców. Wyjście związane było z poznaniem funkcjonowania biura, które pomaga w zorganizowaniu wyjazdu na upragniony wypoczynek. Dzieci dowiedziały się jakimi środkami transportu można podróżować, do jakich krajów wyjeżdża się najczęściej, a także co znaczą gwiazdki w hotelach i do czego one są potrzebne. Pobyt w biurze, umiliły nam również ciasteczka upieczone przez jedną z matek.
wyjście w kierunku Placu, podziwianie choinki, śpiewanie na placu kolęd w języku polskim i angielskim. Taki mały koncert miał specyficzny klimat, tradycję
i wymiar. Roztaczał aurę świątecznego nastroju, ciszy, beztroski i rodzinnego szczęścia, ale też zjednoczył dwie grupy przedszkolne we wspólnym działaniu na rzecz pielęgnowania tradycji kolędowania.
wyjście do galerii, wystawa zdjęć dzikiej przyrody.
wyjście na wystawę obrazów dzikich zwierząt.
Wewnątrz przedszkolny konkurs na „Najpiękniej Udekorowaną Dynię”. W związku
z pomarańczowym dniem, zbliżającym się świętem Halloween a także świętem dyni zorganizowałam w miesiącu październiku wewnątrz przedszkola konkurs na najpiękniej udekorowaną dynię. Konkurs był adresowany do wszystkich grup wiekowych. Spośród wszystkich złożonych dyń (po jednej z każdej grupy wiekowej) komisja wybrała tę jedyną. Zdjęcia wszystkich dyń zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola. Wygraną dynią została dynia, która otrzymała najwięcej kliknięć „Lubię to”. Zwycięzka grupa otrzymała dyplomy i drobne upominki, w słodkiej formie. Przedszkolaki pokazały, że Święto Dyni może być także naszym, polskim świętem.
„Dzień Babci i Dziadka”. Pod koniec stycznia z okazji święta dziadków Zerówkowicze przygotowały się przedstawienia. Przygotowały wierszyki, piosenki i tańce. Dodatkową atrakcją było wspólne przygotowywanie ciekawych prac plastycznych. Dzieci wręczyły przez siebie wykonane drobne upominki. W czasie tej uroczystości dziadkowie mogli zobaczyć czego nauczyły się ich pociechy.
„Serduszkowa zabawa”. 12 lutego przedszkole świętowało walentynkowy dzień. Zorganizowałam scenariusz zajęć dla dzieci młodszych oraz dla zerówek- trudniejszy.
Z pomocą mojej grupy przygotowaliśmy ozdoby/ dekoracje w sali. Zorganizowałam losowanie walentynek dla każdego dziecka z przedszkola. Wśród zabaw, konkursów, tańców przypominaliśmy sobie czym jest pojęcie miłości, przyjaźni oraz jak możemy ją sobie okazywać.
„Topienie Marzanny”. Wraz z rozpoczęciem wiosny przygotowałam wraz z swoją grupą kukłę marzanny, by móc wyruszyć nad pobliską rzekę. Żegnając w ten sposób zimę, przywitaliśmy wiosnę. Po drodze szukaliśmy oznak wiosny. Po powrocie na podstawie zrobionych podczas spaceru zdjęć rozmawialiśmy o tych oznakach. Dzieci poznały kwiaty, które zakwitają jakie pierwsze na wiosnę, zachowania ptaków.
„Nasi dzielni strażacy”. W maju zorganizowałam wycieczkę do największej w Polsce Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Udało mi się ustalić z pracownikiem straży dwa terminy spotkania- pierwszy dla grup młodszych oraz drugi dla grup starszych. W tym czasie szczegółowo i bardzo profesjonalnie zostaliśmy oprowadzeni po placówce. Dzieci miały możliwość zobaczyć/ poznać wozy strażackie o różnym przeznaczeniu, wszystkie pomieszczenia, wsiąść do samochodów strażackich, przebiec się po ogromnej sali gimnastycznej. Na zakończenie Zerówkowicze wręczyli przygotowane wcześniej niespodzianki w formie podziękowania, dyplomy. Wycieczka zrobiła na dzieciach bardzo duże wrażenie, ze względu na ogrom przestrzeni placówki, wielkości samochodów.
„Akademia Aquafresh”. Przez cały rok Zerówkowicze brały udział w kolejnym cyklu ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej związanej z profilaktyką jamy ustnej. Nadrzędnym celem programu było uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od okresu przedszkola, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej, które jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych. Zajęcia dotyczyły prawidłowego mycia zębów, poznania czym są zęby stałe a czym zęby mleczne, co należy jeść, żeby mieć zdrowe zęby.
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Przez cały rok dzieci brały udział w kolejnej edycji tym razem pod tytułem „PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA”. W tym edukacyjnym roku wyruszyłam z dziećmi na wyprawę dookoła świata, podczas której przedszkolaki poznały krainy Zdrowia- Kraina Pełna Zdrowia, Eco Kraina, Kraina Aktywności, Bezpieczna Kraina. Program ten pozwala propagować i utrwalać wśród dzieci
i rodziców wiedzy jak dbać o zdrowie stosując zasady racjonalnego odżywiania.

Dbałam również o rozwijanie zainteresowań, umiejętności i talentów swoich wychowanków poprzez ich udział w konkursach plastycznych i muzycznych takich jak:
„Najpiękniej udekorowana dynia”
„Koncert angielskich kolęd i piosenek świątecznych”
„Najciekawsza kartka bożonarodzeniowa”
„Najpiękniejsza kartka wielkanocna”
„Od bieguna do bieguna”- polarne ozdoby choinkowe
„Zima- czy my ją znamy? Czyli jak bohaterowie książek dla dzieci spędzają zimę”
„Geometryczny obrazek”
Bałwankowa rodzina”
„Dinozaur”
„Na wiosennej łące”.


Rozwijanie zainteresowań dzieci:

W trakcie swojej pracy nieustannie starałam się stwarzać dzieciom atmosferę do twórczego rozwoju. Planując zajęcia starałam się zawsze kierować zasadą różnorakich inteligencji tak by każda była rozwijana. Obserwując dzieci mogłam stwierdzić, w jakich obszarach kompetencji porusza się każde z nich. Podczas całego stażu starałam się tak dostosowywać zadania do psychofizycznych możliwości intelektualnych dzieci, aby umożliwić im rozwój indywidualnych zainteresowań, także talentów. Podczas współpracy z moimi podopiecznymi starałam się stworzyć warunki dla dzieci do poznawania świata poprzez zapoznawanie ich z różnymi technikami plastycznymi. W tym celu przez okres całego roku dzieci tworzyły projekty przestrzenne takie jak:
rakieta kosmiczna
maski dinozaurów z kartonu
różnego rodzaju kartonowe samochody
duże ruchome postacie Mikołaja, bałwanków, strażaka
dekoracje sal, rekwizyty na rożnego rodzaju uroczystości- kolędowanie, dzień Babci
i Dziadka, zakończenie roku
Tworzenie makiet- kosmosu, dżungli, Arktyki.

Mając również na uwadze to, iż eksperymentowanie jest doskonałym środkiem do rozbudzania ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenia dzieci prowadzenia obserwacji
i wyciągania wniosków z doświadczeń zorganizowałam dla grupy zerówkowej szereg eksperymentów. Dzięki czemu dzieci zaczęły lepiej rozumieć świat. Co ważniejsze, wciąż chcą dowiadywać się więcej. Przygotowywałam proste do przygotowania zabawy w grupie. Zabawy edukacyjne nie tylko edukowały, ale i bawiły, m.in.:
Mieszanie kolorów, czyli doświadczenie artystyczne
Widowiskowe doświadczenie, czyli jak wykorzystać tabletkę musującą do zabawy edukacyjnej
poznanie podstawowych właściwości wody
Papierowe śmigło, czyli jak działa helikopter
Mały ogrodnik - hodowla cebuli i fasoli.

........................................

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach oraz uzmysłowić moje mocne i słabe strony własnej działalności zawodowej. W tym okresie, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.

Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy ponieważ praca
z dziećmi w grupie zerówkowej wymaga ogromnego zaangażowania i przede wszystkim przygotowania do łatwego „wpłynięcia” w świat szkoły. Piąty rok życia dziecka to okres ogromnej chłonności wiedzy, szybkiego rozwoju psychofizycznego stąd praca dydaktyczna
z przedszkolakami w tym wieku stanowiła dla mnie jako nauczyciela stażysty nie lada wyzwanie. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi Zerówkowiczami, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiemu dziecku.

Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w przedszkole, nauczanie
i wychowywanie dzieci, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Chciałam, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się coraz bardziej atrakcyjne.

Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.

Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela kontraktowego stała się dla mnie wyzwaniem
i okazją do zweryfikowania opinii, o tym, jakim jestem nauczycielem. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To, co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu, jakości mojej pracy. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Stoję dopiero na początku drogi zawodowej dlatego odczuwam głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem – „nauczycielem przyszłości”. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Praca ta jest dla mnie nie tylko wyzwaniem ale i realizacją moich marzeń.

Sporządziła: Marta Durajczyk

Potwierdzam otrzymanie sprawozdania (data) ........................................

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla opiekuna stażu Pani mgr ... oraz dyrektora Przedszkola ... za opiekę, okazaną pomoc oraz cenne wskazówki i rady podczas trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.