X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27656
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 1. pkt. 1
UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym:
- uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem posiedzeń
- jako wychowawca klasy współpracowałam z nauczycielami w ramach prac klasowego zespołu nauczycielskiego, na bieżąco informowałam pozostałych nauczycieli uczących w mojej klasie o problemach uczniów
2. Udział w sprawdzaniu próbnego sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i uczestnictwo w pracy komisji egzaminacyjnej:
-byłam członkiem, a w 2014 roku przewodniczącą komisji egzaminacyjnej
- za każdym razem sprawdzałam próbne sprawdziany z zakresu zadań polonistycznych, a także wprowadzałam próbne wyniki z części polonistycznej do internetu na stronę Nowej Ery oraz Operonu.
3. Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim:
- współorganizowałam lub organizowałam różne akcje i uroczystości:
* wybory do samorządu szkolnego
* całoroczna akcja Super Klasa
*konkursy związane z Dniem Edukacji Narodowej, m.in. plebiscyt „Nauczyciel Roku”, wiersz o nauczycielu, konkurs plastyczny- portret nauczyciela
*Halloween- zdobienie okien, kostium halloweenowy
* dyskoteki szkolne
*ogólnopolska akcja „Góra Grosza”
* akcja UNICEF „Wszystkie kolory świata”
*zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki
*zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
*apel podsumowujący I i II semestr nauki
* Mikołajki szkolne- loteria mikołajkowa, kawiarenka, zadania dla klas, kiermasz itp.
*zbiórka karmy dla zwierząt z bydgoskiego Schroniska i Animalsów
* Pierwszy dzień wiosny- konkurs na Marzannę, pokaz mody
*poczta walentynkowa
*akcja „Piernikowe życzenia”
*Dzień Patrona
* Dzień Dziecka
*obchody 50- lecia Szkoły
* akcja Narodowe Czytanie Trylogii na Wyspie Młyńskiej ( wrzesień 2014)
* akcja Oddaj zużyty telefon komórkowy- odbierz nowy aparat fotograficzny
*akcja „Żonkile”, przy współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
*międzynarodowe czytanie Tolkiena
- każdego roku, we wrześniu, planowałam pracę samorządu szkolnego i przez cały rok szkolny ten plan realizowałam,
- organizowałam zebrania samorządu
- w przypadku akcji: zbiórka karmy dla zwierząt, „Wszystkie kolory świata”( 2014/15), zbiórka nakrętek, „Góra Grosza”, „Żonkile”, międzynarodowe czytanie Tolkiena, Narodowe Czytanie Trylogii pełniłam funkcję szkolnego koordynatora,
-efektem moich działań było zaangażowanie się uczniów w liczne akcje i konkursy i prace SU
4. Pełnienie roli wychowawcy klasy
- jako wychowawca klasy zachęcałam uczniów do włączania się w akcje społeczne i charytatywne, np. we wspomniane przeze mnie akcje SU, a także:
* akcja „Kartki dla Oliwki”
* akcja listy na Ukrainę
- wielokrotnie prowadziłam z uczniami rozmowy na temat nietolerancji i sposobów jej zwalczania, pomocy osobom słabszym
- dzięki tym akcjom i pogadankom uczniowie stali się wrażliwi na ludzką krzywdę, chętnie pomagają słabszym i potrzebującym, a co najważniejsze, same proponują przyłączenie się do różnych akcji charytatywnych i społecznych
5. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
- ułożyłam, we współpracy z opiekunem stażu, i wdrażałam Przedmiotowy System Oceniania, zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- zapoznawałam z nim co roku na pierwszej lekcji uczniów
- zaznajamiałam również rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu
6. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych:
- pełniłam funkcję opiekuna podczas jednodniowych wycieczek klasowych
-pełniłam funkcję opiekuna podczas wyjść do kina, muzeum, teatru
- organizowałam wyjścia do kina, teatru, muzeum i wycieczki klasowe po Bydgoszczy lub innych miastach
- każdorazowo zapoznawałam uczniów i rodziców z regulaminem wycieczki, planem wycieczki, robiłam listę uczestników zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn.8 listopada 2001r., w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516).
7. Realizowanie z klasą projektów edukacyjnych:
*2013/2014 Projekt „Trzymaj formę”
-wykonywanie różnych zadań, przydzielanych przez koordynatora według harmonogramu, np. zdrowe kanapki, strój inspirowany warzywami i owocami, plakat o zdrowym odżywianiu
*2014/2015 Projekt „Na ścieżkach zdrowia”
- wykonywanie różnych zadań, przydzielonych przez koordynatora według harmonogramu, np. gra planszowa „Bezpieczna droga do szkoły”, komiks „Niebezpieczne sytuacje w szkole i sposoby ich unikania” itp.


§ 7 ust.1 pkt.2
POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE,
SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
-Uczestnictwo w radach szkoleniowych:
*rady szkoleniowe dotyczące projektu „Cyfrowa Szkoła”
*ustawa rekrutacyjna obowiązująca w szkole podstawowej
*rada szkoleniowa „Jak postępować z dzieckiem z zespołem Aspergera”
*rada szkoleniowa „Zachowania seksualne u dzieci”
2. Udział w pracach zespołu polonistycznego:
- uczestnictwo w pracach zespołu polonistycznego zgodnie z harmonogramem
- regularne spotkania z przewodniczącą zespołu i opiekunem stażu Panią J. Krobską, podczas których omawiałyśmy sposoby sprawdzania, prowadzenia lekcji, organizowania szkolnych konkursów itp.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- rozpoczęcie studiów podyplomowych na UKW z zakresu historii (trzy semestry, koniec luty 2013)
-Konferencja metodyczna „Kształcenie polonistyczne uczniów na II etapie edukacyjnym w myśl nowej podstawy programowej”, wrzesień 2012
- Ocenianie prac z języka polskiego jako sposób rozwijania umiejętności redagowania dłuższych form wypowiedzi, listopad 2012
- Podróże wyobraźni- jak zachęcić do przygody z czytaniem?, luty 2013
- ADHD- jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego?, marzec 2013
-wykład prowadzony przez prof. A. Markowskiego „W okopach polszczyzny, czyli jak przekonać uczniów do nauki języka polskiego”, marzec 2013
- konferencja „Teatr- przestrzenie edukacji”- wykłady i warsztaty teatralne, spektakle,organizowana przez Teatr Polski w Bydgoszczy, listopad 2013
- W poszukiwaniu twórczych rozwiązań. O efektywnym nauczaniu na lekcjach języka polskiego i historii, luty 2014
- Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego- warsztaty, marzec 2014
-rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki (dwa semestry, koniec czerwiec 2015)
- Praca z uczniem zdolnym- szkolenie w ramach WDN, listopad 2014
- Podstawa programowa w teorii i praktyce. Konferencja dla nauczycieli historii, listopad 2014
4. Tworzenie bazy materiałów potrzebnych do pracy:
-opracowywanie kart pracy dla uczniów z problemami dydaktycznymi
-opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego dla klasy, której wychowawcą zostałam
- opracowanie testów i sprawdzianów
- opracowanie kart pracy potrzebnych do lekcji, np. wzorów zaproszeń, przepisów, instrukcji, kart pocztowych
- korzystanie z gotowych, przykładowych testów szóstoklasisty

§ 7 ust. 1 pkt. 3
POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY,
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
1. Analiza dokumentacji:
Zapoznanie z następującymi aktami prawnymi:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela z późn. zm. (rozdział 3a: awans zawodowy nauczycieli)
-Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 listopada 1991
-Nowa podstawa programowa- Rozporządzenie MEN z dn. 23grudnia 2008 r.
- Rozporządzenie MEN z dn. 1 grudnia 2004, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

§ 7 ust.2 pkt.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY,
DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA
ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
1. Współpraca z opiekunem stażu
- wrzesień 2012- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią Jadwigą Krobską
- w porozumieniu z opiekunem stażu sporządziłam projekt planu rozwoju zawodowego
- obserwowałam lekcje prowadzone przez Panią Krobska
- zapraszałam opiekuna stażu na moje lekcje
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-dokonywanie analizy informacji dotyczących uczniów , opinii z PPP
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowywanie i przygotowywanie licznych pomocy dydaktycznych
3. Publikowanie własnych prac:
- publikowanie scenariuszy zajęć na stronie internetowej
- regularnie pisałam teksty na stronę internetową szkoły, opisywałam różne wydarzenia z działalności SU, wyniki konkursów
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- prowadziłam teczkę wychowawcy, dzienniki zajęć dodatkowych ( wyrównawczych i kół zainteresowań)
- wypełniałam regularnie dziennik elektroniczny

§ 7 ust.2 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
1. Współorganizowanie uroczystości szkolnej z okazji 50- lecia szkoły i 10- lecia nadania szkole imienia:
- przydzielanie zadań koleżankom i kolegom z grona pedagogicznego
-wysyłanie zaproszeń do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły
- pozyskiwanie sponsorów
- ozdabianie sali gimnastycznej
- wykonanie podziękowań i dyplomów dla sponsorów i przyjaciół szkoły
-wydanie jubileuszowej gazetki szkolnej
- sprzedaż ciasta w kawiarence jubileuszowej

2. Przygotowywanie gazetek ściennych o różnej tematyce:
- wraz z wychowankami przygotowywałam gazetki o tematyce polonistycznej w mojej sali
-wraz z uczniami z SU przygotowywałam gazetkę samorządu

3. Przygotowywanie uczniów do konkursów:
- w ramach prowadzonego przeze mnie koła polonistycznego dla uczniów zdolnych przygotowywałam uczniów do różnych konkursów z języka polskiego:
* Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego
* Wojewódzki Konkurs Kaligraficzny „O złote pióro dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy”
* Szkolny Konkurs Recytatorski
* Konkursy recytatorskie o różnej tematyce organizowane przez Pałac Młodzieży
* Miejski Konkurs Literacki „Twórca rodzi się w Tobie”
* Miejski konkurs literacki „Z książką w trampkach”
* Spotkajmy się na Olimpie- konkurs o mitach greckich
* Konkurs recytatorski W II rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej
* Konkurs z okazji rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego
*Międzynarodowy konkurs literacki „Bazgroł”
* Miejski Konkurs Literacki „Słowa, które uzdrawiają duszę. Niezwykły inny- bajkoterapia”
* Międzyszkolny konkurs literacki „Ludzie listy piszą”
4. Organizowałam lub współorganizowałam różne konkursy i wystawy z zakresu języka polskiego i historii :
- Szkolny Konkurs Recytatorski na różne tematy- eliminacje szkolne do konkursu recytatorskiego organizowanego przez Pałac Młodzieży
- Szkolny konkurs kaligraficzny
- Szkolny konkurs ortograficzny „Potyczki z ortografią”
- Szkolne etapy Konkursu Przedmiotowego z j.p.
- szkolne etapy Konkursu Wojewódzkiego z historii
- Szkolny Konkurs Literacki „50 lat minęło”
- wystawy prac uczniów, w ramach projektów:
* Biblioteki świata
* Drzewo rodowe
* Makieta folwarku szlacheckiego
* Makieta zamku średniowiecznego
*Album- wycieczka do Malborka
*Wystawa plakatów „25 lat wolności”
* Mapa Narnii
5. Organizowałam wyjścia klasowe z zakresu edukacji regionalnej:
-2012/2013:
*pamiętamy o zmarłych- wyjcie na Cmentarz Starofarny, zapoznanie uczniów z historią tego cmentarza
*Szlakiem legend bydgoskich- zwiedzamy Stary Rynek i jego okolice
-2013/2014
* Historia Kanału Bydgoskiego- wizyta w Muzeum Kanału Bydgoskiego
* Bydgoskie kościoły- odwiedzamy Kościół Farny i Kościół Klarysek
-2014/2015
* Bydgoszcz podczas II wojny światowej- wystawa w Spichrzach
* Śladem Bohaterów- historia Cmentarza Bohaterów
6. Sukcesy uczniów w konkurach szkolnych i międzyszkolnych:
*2012/2013:
- Wyróżnienie w konkursach:
>XIII edycja Miejskiego Konkursu „Co wiem o Bydgoszczy”
>Konkurs Międzyszkolny „Spotkajmy się na Olimpie”
*2013/2014
- zakwalifikowanie się uczennicy do III etapu konkursu recytatorskiego organizowanego przez Pałac Młodzieży
*2014/2015
- II miejsce w Miejskim Konkursie Literackim „Z książką w trampkach- wychowanie przez czytanie. II edycja”
- wyróżnienia, III i II miejsce w Miejskim Konkursie Literackim „Słowa, które uzdrawiają duszę. Niezwykły inny- bajkoterapia”
- wyróżnienia oraz II miejsce w kategorii fotograficznej konkursu „Kazimierz Wielki założyciel mojego miasta- miasto w obiektywie”; konkurs w ramach obchodów rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego
- wyróżnienie oraz I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Ludzie listy piszą”
-II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w II rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poezja Jana Pawła II”
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Spotkanie z poezją Juliana Tuwima”
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć w postaci koła dziennikarskiego:
- wydawanie gazetki szkolnej „Projekt: Gazeta”
- wprowadzenie uczniom pojęć związanych z tworzeniem gazety
- mobilizowanie uczniów do pisania artykułów
8.Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod nazwą „Polski jest spoko!”
- w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 prowadziłam te zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdiagnozowanymi przez PPP, a także dla uczniów bez zdiagnozowanej dysfunkcji
- w roku szkolnym 2012/2013 na tych zajęciach realizowałam m.in. program „Ortograffiti”
- w roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, tłumaczyłam nowe zasady sprawdzianu, analizowałam przykładowe sprawdziany i zadania testowe, mobilizowałam do wzmożonej pracy poprzez dawanie uczniom zadań dodatkowych
9. Wprowadzenie zeszytu lektur oraz listy lektur dodatkowych, spoza kanonu (dla uczniów chętnych)- aby zachęcić uczniów do czytania książek, np.:
- „Mały Książę”
- Harry Potter- dowolna część lub całość sagi
- „Opowieści z Narnii”- poza pierwszą częścią
-Cykl powieści o Panu Samochodziku
- „Oskar i pani Róża”
10. Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii, poprzez pokazywanie im fragmentów filmów i kronik filmowych lub proponowanie, by po dany film sięgnęli.
11. Dzięki opiekunce stażu moja klasa w roku szkolnym 2013/2014 miała przez tydzień prowadzone zajęcia z języka esperanto. Zajęcia były prowadzone przez Annie Grente, nauczycielkę języka angielskiego z Francji
12. Kontakt z pedagogiem szkolnym:
- jako wychowawca klasy podtrzymywałam kontakt z panią pedagog
- odbywałam z nią liczne rozmowy odnośnie uczniów i moich wychowanków
13. Kontakt z rodzicami uczniów:
- spotkania z rodzicami podczas zebrań i drzwi otwartych
- utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez pocztę elektroniczną
- indywidualne rozmowy z rodzicami na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz postępów w nauce i zachowaniu
- przekazywanie na bieżąco informacji o ocenach, wyjściach, konkursach, akcjach
- zaangażowanie rodziców w imprezy organizowane przez Szkołę czy Samorząd Szkolny ( dostarczanie fantów na loterię szkolną, pieczenie ciast do kawiarenki, szycie laleczek, ozdabianie sali gimnastycznej itp.)

§ 7 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORAMCYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
1. Udział w comiesięcznych spotkaniach w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”:
- wykonywanie powierzonych przez koordynatorów zadań
2. Wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnej:
- prowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 klasowego bloga
- przeprowadzenie lekcji z udziałem Gazety Wyborczej, na temat „Projektujemy afisz teatralny”- lekcja z wykorzystaniem TIK, opisana w artykule Gazety Wyborczej w ramach programu Cyfrowa Szkoła
- wysyłanie uczniom zadań pocztą elektroniczną
- przesyłanie przez uczniów zadań pocztą elektroniczną
- mobilizowanie uczniów do wykonywania prezentacji multimedialnych np. „Polscy nobliści”, „Śladami Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, „Powstanie Warszawskie”, „Moje miasto- Bydgoszcz”, „Filozofowie” , „Kręcimy reklamy”, „Wynalazki XIX wieku”, „Słynni naukowcy i odkrywcy”
- jako koordynator akcji „Żonkile” utrzymywałam kontakt mailowy z organizatorem akcji- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przesyłałam sprawozdanie i zdjęcia z akcji
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, kart pracy itp.
4. Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych i stron
-z których korzystałam na zajęciach
www.zyraffa.pl, www.learningapps.org, www.superbelfrzy.edu.pl
www.kreatywnynauczyciel.edu.pl, www.kurnik.pl/literaki
www.literka.pl, www.sprawdzian6.nowaera.pl
- z których czerpałam informacje i pomoc w przygotowywaniu się do zajęć
www.men.gov.pl, www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl , www.gwo.pl
www.nowaera.pl, www.edux.pl, www.oke.pl, www.cke.pl
5. Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych i komunikacyjnych- tablica interaktywna, komputery dla uczniów
6. Umieszczanie na polecenie Pani Dyrektor informacji na szkolną stronę Biuletynu Informacji Publicznej
7. Przeprowadzenie na zebraniu z rodzicami we wrześniu 2012 roku pogadanki nt. na temat edukacji medialnej oraz prawidłowego wykorzystania i odbioru mediów.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ W ZAKRESIE OŚWIATY REALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ NAUCZYCIELA
1. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach opisanych w § 7 ust. 1 pkt. 2.
2. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwojowego:
- dopasowywanie analizowanego materiału lekcyjnego do potrzeb uczniów
- uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach wystawionych przez PPP
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów i wychowanków

§ 7 ust. 2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELATNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

1. Sugerowanie rodzicom przebadania dzieci w PPP
- w roku szkolnym 2012/2013, kiedy zaczęłam uczyć języka polskiego w klasach czwartych, dostrzegłam u niektórych uczniów problemy z pisownią i ortografią
- po rozmowach z rodzicami tych uczniów zasugerowałam wizytę w PPP
- sześcioro uczniów otrzymało opinię o stwierdzonej dysleksji lub dysgrafii, jedna uczennica jest nadal w trakcie badań
2. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego ( pisałam o tym wcześniej, w
§ 7 ust. 1. pkt. 3 )

3. Konstruowanie planów wynikowych, planu pracy na zajęcia dodatkowe:
- corocznie dostosowywałam wynikowy plan nauczania do klas, w których uczyłam
- tworzyłam plany pracy na zajęcia dodatkowe, które prowadziłam
- współopracowywałam program naprawczy po egzaminie klas szóstych
4. Udział w pracach różnorodnych komisji- egzaminacyjnej, konkursowych itp.
- corocznie w Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (etap szkolny)
- dwukrotnie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (etap szkolny)
- corocznie w eliminacjach do różnych konkursów recytatorskich, ortograficznych i kaligraficznych, literackich
- w komisji nadzorującej przebieg próbnego i właściwego sprawdzianu po klasie szóstej (2012/2013, 2013/2014)
- dwukrotnie w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrzyków w Języku Angielskim „Young Artist” organizowanym przez naszą Szkołę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.