X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27682
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Jestem nauczycielem matematyki w Zespole Szkół nr 2 w Płocku. W 2007 roku ukończyłam uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi na Wydziale Matematyki i Informatyki. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.
Planując swój rozwój zawodowy wiedziałam, że moimi najważniejszymi priorytetami w pracy zawodowej są:
· rozwijanie swoich umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie form i metod pracy,
· realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
· uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

W okresie od 1 września 2007 roku do 7 października 2010 roku realizowałam opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego wypełniając zaplanowane i niezaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego.

Sfera organizacyjna

· W 2005 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2 w Płocku, a z dniem 31.08.2007 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

· We wrześniu 2007 roku opracowałam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 6.09.2007 roku podpisałam kontrakt z Opiekunem Stażu, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy.

· W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele:
– brałam m. in. udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Płocku oraz potrzeb szkoły,
– pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia,
– zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN, Statutem Szkoły, Planem Wychowawczym Szkoły, WSO, Zasadami BHP),
– brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zebraniach Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Matematyki, Informatyki, Fizyki i Techniki.

· Jako nauczyciel matematyki dbałam o wyposażenie pracowni matematycznej. W tym celu wraz z uczniami przygotowywałam pomoce naukowe. Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów i pomocy dydaktycznych, które wykorzystywałam na lekcjach matematyki. Między innymi przygotowałam ekspozycję ścienną na temat: klasyfikacja czworokątów, klasyfikacja trójkątów, pola figur płaskich, cechy podzielności liczb itp.


· Zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki, materiały dydaktyczne, czasopisma matematyczne, z których wielokrotnie korzystałam podczas zajęć.

· W latach 2007/2008 i 2009/2010 byłam przewodniczącą Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Matematyki, Fizyki, Informatyki i Techniki w naszej szkole. Organizowałam zebrania zespołu, konkursy matematyczne dla uczniów, przygotowywałam i analizowałam sprawdziany matematyczne w poszczególnych ciągach klasowych.

Sfera osobista

· W sierpniu 2007 roku dokonałam wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności. Po rozpoznaniu własnych mocnych i słabych stron, zainteresowań zawodowych i predyspozycji zaplanowałam przebieg własnego rozwoju zawodowego. Zwróciłam się do Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Płocku z wnioskiem o rozpoczęcie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

· Przez cały okres stażu zbierałam informacje dotyczące uzdolnień i możliwości moich uczniów. Zapoznałam się ze wszystkimi opiniami badań uczniów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na ich podstawie stosowałam indywidualny sposób oceniania uczniów (szczególnie tych z obniżonymi wymaganiami) oraz wdrażałam wnioski i zalecenia Poradni.

· Co roku moi uczniowie biorą udział w konkursach matematycznych: KANGUR, ALFIK, MAT, TEST MATEMATYKA PLUS oraz w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Ogromną satysfakcją dla mnie jest, po ciężkiej wspólnej pracy, zajęcie przez ucznia znaczącego miejsca w konkursie. Oto największe sukcesy moich uczniów w okresie stażu:
– MLP 2008 – II miejsce uczennicy klasy V
– II miejsce drużynowo klas piątych ( w drużynie było troje moich uczniów)
– TEST MATEMATYKA PLUS 2009 – wyróżnienie ucznia klasy czwartej za najlepszy wynik w szkole.
– ALFIK MAT. 2009 – wyróżnienie ucznia klasy czwartej za najlepszy wynik w
kategorii klas czwartych
– ALFIK MAT. 2007 – I miejsce(laureatka) uczennicy klasy piątej.
W czerwcu 2009 roku drużyna dwuosobowa z klas V (w tym jedna osoba przygotowywana przeze mnie) brała udział w Międzyszkolnym Konkursie ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY zajmując IV miejsce. Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku.

· W okresie stażu uczestniczyłam w pracach Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Matematyki, Fizyki, Informatyki i Techniki. Udział w pracach tego Zespołu bardzo mi pomógł w mojej pracy zawodowej.

· W ramach Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Matematyki, Informatyki, Fizyki i Techniki wygłosiłam opracowane wcześniej przez siebie referaty:
– 3.10.2007r. – „Metody i sposoby kształtowania w uczniach pozytywnej motywacji do zdobywania wiedzy”.
– 4.03.2009r. – „Metoda projektu na lekcjach matematyki”
– 3.03.2010r. – „Drama na lekcjach matematyki”

· W trakcie stażu systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

· Ustawicznie podnoszę kwalifikacje służące własnemu rozwojowi oraz pracy szkoły. W okresie stażu brałam udział w szkoleniach:
a) organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
– „Sposoby i metody motywowania rodziców do lepszej współpracy ze szkołą w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych”
b) organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie:
– „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”
c) radach i spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Dyrektora Szkoły dot.:
– zespołu Aspergera
– współpraca nauczycieli z rodzicami
– „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – czyli jak walczyć z agresją w szkole” – szkolenie organizowane przy współudziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Siedleckiego Centrum Edukacyjnego
d) konferencjach organizowanych przez wydawnictwa:
– „Magiczna matematyka” – GWO
– „Jak uczyć matematyki wobec zmian w edukacji” – WSiP
– „Nowa jakość nauczania matematyki i informatyki w oparciu o cykle: Nic dodać nic ująć oraz Dodaj do ulubionych” – MAC Edukacja
– „Nie tylko wynik – czyli nowa jakość nauczania” – MAC Edukacja
– „Szkolne zmagania z nieskończonością” – GWO
– „Pokonywanie trudności w uczeniu się matematyki z cyklem Matematyka 2001 w szkole podstawowej oraz Realizacja wymagań ogólnych określonych w nowej podstawie programowej z cyklem Matematyka 2001 w gimnazjum” – WSiP
– „Seria gotowa na wszystko M+ ujarzmia nowa podstawę” – GWO
– „Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością” – GWO
– „W co grają uczniowie, czyli jak utrzymać autorytet nauczyciela” – Nowa Era
– „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań” – GWO
Poprzez udział w tych szkoleniach mogłam znacznie poszerzyć swój warsztat pracy. Dostarczyły mi wielu ciekawych zadań, różnych interesujących form pracy na lekcji.

· W miarę potrzeb w okresie stażu korzystałam z literatury pedagogicznej, bądź też czasopism. Dzięki temu mogłam poszukiwać doskonalszych metod pracy z dziećmi, aby osiągnąć cele lekcji.

· Na bieżąco przeglądam strony internetowe. Prowadząc lekcje, staram się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję omawianych treści.

· Zdobyta wiedza i umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego uatrakcyjniły moją pracę dydaktyczną i wychowawcza. Zmusiły do autorefleksji i podejmowania różnych metod i form pracy z uczniem.

· Przez cały okres stażu raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności nauczyciela – Opiekuna Stażu.

· W okresie stażu brałam udział w pracach komisji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej – matematyka: 2010r. – klasa IV – w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku oraz „Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla klas III gimnazjum”
· W roku szkolnym 2007/2008 byłam szkolnym organizatorem konkursu Alfik Matematyczny oraz MAT 2008 (w roku szkolnym 2009/2010 byłam ich współorganizatorem). Byłam również współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego – KANGUR.

· W okresie stażu byłam również członkiem komisji przeprowadzających wiele wewnętrznych konkursów matematycznych m. in. Matematyczne potyczki dla klas IV i V, wiersz o tematyce matematycznej, Zabawa z Tangramami, Łamigłówki Matematyczne .

Sfera dydaktyczna rozwoju zawodowego

· Zgodnie z treścią kontraktu, który podpisałam na początku września 2007 roku, w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez Opiekuna Stażu. Zajęcia obserwowane pozwoliły mi poznać różne możliwości przeprowadzenia lekcji, pokazały wiele sposobów pracy z uczniem zdolnym i słabym, ciekawe formy prowadzenia lekcji w różnych zespołach klasowych, sposoby aktywizowania uczniów, a także zastosowanie ciekawych środków dydaktycznych. Ponadto obserwacja lekcji opiekuna stażu była dla mnie ciekawym doświadczeniem ze względu na możliwość porównywania mojego warsztatu pracy u nauczyciela z większym doświadczeniem zawodowym.

· Zgodnie z treścią kontraktu, który podpisałam na początku września 2007 roku, w okresie stażu – raz w miesiącu, prowadziłam lekcję w obecności Opiekuna Stażu. Przed każdymi hospitowanymi zajęciami przedstawiałam tematykę zajęć, cele oraz sposoby (metody) ich prowadzenia. Po przeprowadzeniu zajęć omawiałyśmy ich treść oraz metody pracy. Nauczyciel opiekun przekazywał cenne uwagi pomocne w uzyskiwaniu lepszych efektów pracy. Wskazywanie mocnych i słabych stron prowadzonych lekcji, pomocne rady pozwoliły mi wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszej pracy na lekcjach.

· W okresie stażu prowadziłam również lekcje w obecności Pani Wicedyrektor. Przed każdymi hospitacjami przedstawiałam konspekt zajęć, w którym zawarte były metody pracy na lekcji, jej cele główne i poboczne oraz środki dydaktyczne, które wykorzystywałam podczas realizacji zajęć. Każda hospitowana przez Panią Dyrektor lekcja była szczegółowo przeanalizowana, a analiza hospitacji zawierała wiele wskazówek do pracy z uczniami, które pozwalały doskonalić mój warsztat pracy.

· Realizując postawione zadania, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy pedagogicznej. Starałam się przez ten cały czas wykonywać rzetelnie i sumiennie wszystkie powierzone mi zadania, pracowałam traktując każdego ucznia podmiotowo, a koleżanki i kolegów z pracy z szacunkiem i sympatią.

· Staż trwający 2 lata 9 miesięcy oraz zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Ten okres był dla mnie swoistym sprawdzianem wiedzy i umiejętności, czasem wytężonej pracy i zarazem wielkim wyzwaniem.
Uważam, że do moich mocnych stron można zaliczyć pełne zaangażowanie w pracę w szkole i w nauczanie, jak też wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe formy i metody (min. metody nauczania praktycznego).
Do słabych stron mojej pracy można zaliczyć małą ilość prowadzonych lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz lekcji otwartych. W związku z tym będę starała się częściej wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

· Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
– przygotowywania dokumentacji szkolnej: planów pracy, programów nauczania, kryteriów oceniania, sprawozdań
– przygotowywania prac klasowych, środków dydaktycznych potrzebnych w czasie zajęć
– poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metod, psychologii i pedagogiki
– wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w internecie.
– wielokrotnie wykorzystuję pakiet Microsoft Office do opracowywania różnych materiałów na zajęcia lekcyjne, analizy sprawdzianów.

· W okresie stażu przeprowadzałam eliminacje do Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej z matematyki w klasach piątych. Eliminacje polegały na opracowaniu zadań o wyższym poziomie trudności jednak zgodnym z rozkładem materiału nauczanym w klasie piątej. Test zawierał zadania zamknięte oraz zadania otwarte wymagające samodzielnego rozwiązania. Czworo uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów zakwalifikowało się do MLP z matematyki.

· W latach 2007/2008 i 2008/2009 prowadziłam zajęcia koła matematycznego dla klas piątych. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania pod względem nauki matematyki. Na zajęciach uczniowie m.in. wiele dowiadywali się na temat słynnych matematyków oraz rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności, a także zadania konkursowe. W ramach zajęć koła matematycznego uczniowie, którzy zakwalifikowali się do MLP z matematyki lub byli uczestnikami konkursów matematycznych byli przeze mnie przygotowywani do tych konkursów.

· W roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla klasy piątej. Podczas zajęć uczniowie uzupełniali braki wiadomości, których znajomość jest konieczna do kontynuowania nauki. Praktycznie utrwalali umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki.

· W ramach podnoszenia kwalifikacji służących własnemu rozwojowi oraz pracy szkoły w zakresie wewnątrzszkolnego badania osiągnięć uczniów uczestniczyłam w opracowaniu, przeprowadzeniu i dokonaniu analizy sprawdzianów z matematyki dla klas czwartych (wrzesień 2007) oraz szóstych (październik 2009). Sprawdziany te pozwoliły mi zorientować się, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności z matematyki objęte podstawą programową i standardami wymagań.
W dniu 24.09.2007 roku został przeprowadzony sprawdzian z matematyki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach czwartych. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie zadań oraz opracowanie jego analizy. W przygotowanej przeze mnie analizie sprawdzianu zawarte były główne jego cele, rodzaje zadań, średnie klas czwartych ze sprawdzianu, ogólna średnia klas czwartych ze sprawdzianu, wnioski końcowe zawierające mocne i słabe strony uczniów w znajomości zagadnień oraz wnioski do dalszej pracy.
W dniu 28.10.2009 roku został przeprowadzony szkolny próbny sprawdzian szóstoklasisty dla uczniów klas szóstych. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie zadań oraz opracowanie jego analizy. W przygotowanej przeze mnie analizie sprawdzianu zawarte były główne jego cele, rodzaje zadań, średnie klas szóstych ze sprawdzianu, ogólna średnia klas szóstych ze sprawdzianu, wnioski końcowe zawierające mocne i słabe strony uczniów w znajomości zagadnień oraz wnioski do dalszej pracy.

· W okresie stażu w roku szkolnym 2008/2009 prowadziłam zajęcia w ramach nauczania indywidualnego – w miesiącach kwiecień – maj 2009 roku. Zajęcia odbywały się u uczennicy klasy szóstej.

· W czasie trwania stażu doskonaliłam warsztat i metody pracy poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji służących własnemu rozwojowi oraz pracy szkoły.
– 12.11.2007r. – 26.11.2007r. byłam uczestnikiem 15 godzinnego szkolenia zorganizowanego przez MSCDN w Płocku pt.: „Sposoby i metody motywowania rodziców do lepszej współpracy ze szkołą w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych”. Celem szkolenia było m.in. ukazanie skutecznych metod motywowania rodziców do lepszej współpracy ze szkołą, ukazanie potrzeb rodzica w stosunku do szkoły, w jaki sposób poprawić frekwencję rodziców na zebraniach, jak efektywnie i ciekawie przeprowadzić zebranie z rodzicami.
– W grudniu 2007r. byłam uczestnikiem spotkania informacyjnego zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt.: „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Celem tego spotkania było pokazanie jak zachęcać uczniów do wyruszenia w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte obiekty, miejsca i relacje uczniowie biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.
– 7.10.2009r. brałam udział w 4 godzinnym szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era pt.: „W co grają uczniowie, czyli jak utrzymać autorytet nauczyciela”. Szkolenie to polegało na ukazaniu nauczyciela jako osoby, która nie tylko wymaga, ale także potrafi w sposób partnerski współpracować z uczniem.
– 4.11.2009r. uczestniczyłam w szkoleniu Rady Pedagogicznej na temat „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny”. Te warsztaty szkoleniowe pozwoliły mi zapoznać się z pojęciem „funkcjonariusza publicznego” oraz ukazały mi zakres jego ochrony prawnej.

· W trakcie trwania stażu wypracowałam skuteczne metody pracy z uczniem zdolnym i słabym poprzez realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe. W miarę potrzeb zostawałam z uczniami po lekcjach w szkole i przygotowywaliśmy się do konkursów lub wyrównywaliśmy braki.

· Ucząc matematyki starałam się w jak największym stopniu realizować ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, ekologiczną, wychowanie do życia w społeczeństwie.

· Jako nauczyciel matematyki oraz wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
a) rozkłady materiału w poszczególnych klasach w oparciu o Podstawę Programową Szkoły Podstawowej
b) program koła matematycznego oraz zajęć wyrównawczych z matematyki
c) przedmiotowy system oceniania (PSO)
d) kryteria oceniania z uwzględnieniem zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
e) plan pracy wychowawcy klasy w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły.

Sfera wychowawczo - opiekuńcza rozwoju zawodowego

· W roku szkolnym 2007/2008 pełniłam funkcję wychowawcy klasy Va, a w roku szkolnym 2009/2010 – klasy IVc (w roku szkolnym 2010/2011 kontynuacja wychowawstwa w klasie Vc). W związku z powierzoną mi funkcją wychowawcy klasy we wrześniu każdego roku opracowałam własny plan pracy wychowawczej w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły oraz tematykę godzin wychowawczych odpowiednią dla każdego zespołu klasowego, które zostały zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.

· Realizując obowiązki wychowawcy klasy na bieżąco przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów i uczniami w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a w szczególności z tymi którzy sami chcieli na ten temat rozmawiać.

· Pełniąc obowiązki wychowawcy klasy utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałam i prowadziłam zebrania, co zawsze było przeze mnie odnotowane w dzienniku lekcyjnym. W każdą pierwszą środę miesiąca uczestniczyłam w indywidualnych spotkaniach z rodzicami chcącymi uzyskać informacje o zachowaniu i postępach w nauce swoich dzieci.

· Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, jeśli zaistniała potrzeba interwencji lub konsultacji w sprawie ucznia. W trudnych przypadkach wychowawczych wynikających, np. z agresji ucznia wobec rówieśników, dużej absencji na zajęciach, czy bardzo słabych ocen korzystałam z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego .

· Jako wychowawca klasy kładłam duży nacisk na integrację zespołu klasowego. W ramach godzin wychowawczych stosowałam różne formy i metody pracy, takie jak burza mózgów, praca w grupie czy praca w kręgu, co ułatwiało uczniom komunikowanie się. Chcąc zadbać o dobre relacje wśród moich wychowanków w każdym roku szkolnym organizowałam dzieciom przy ich współpracy wiele okolicznościowych imprez klasowych, m. in.: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię klasową, Walentynki, Dzień Kobiet. Klasa często bawiła na dyskotekach klasowych i szkolnych.
· Dbając o dobre relacje między uczniami oraz ze mną jako wychowawcą, dnia 3.09.2007 roku wspólnie przygotowaliśmy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 pt. „Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!” - opracowałam scenariusz tej uroczystości.
W roku szkolnym 2009/ 2010 moi uczniowie brali udział w przygotowaniu wystawy „Historyczne Centrum Warszawy, 1980” z okazji Tygodnia Europejskiego.
W roku szkolnym 2010/2011 powierzono mi i klasie organizację uroczystości w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości - opracowałam scenariusz tej uroczystości.

· Na godzinach wychowawczych realizowałam m. in. tematy związane z historią naszego kraju w ramach wychowania patriotycznego (np. Jestem patriotą, Polskie Święta Narodowe – 11 listopada) oraz tematy związane ze współczesnymi problemami cywilizacyjnymi(m.in. alkohol, papierosy, narkotyki, komputer). Uczniowie wykonywali plakaty dotyczące uzależnień od papierosów, narkotyków, alkoholu i komputera. Odbywały się dyskusje po scenkach tematycznych pokazywanych w czasie zajęć.

· W ramach programu profilaktycznego uczniowie mieli organizowane spotkania z pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką, jako realizację ujętych tam zadań.

· W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam program wychowawczo – profilaktyczny pod nazwą „ Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. Był to program przeznaczony dla uczniów klasy czwartej oraz ich rodziców. Zrealizowany był we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka. Program ten między innymi miała na celu nauczenie uczniów mówienia NIE w sytuacjach, gdy ktoś wywiera na nich nacisk, wskazywał zdrowy styl życia, pokazywał uczniom różne ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Uczył wzmacniania poczucia własnej wartości i walki z przykrymi emocjami.
Podjęłam się realizacji tego programu wśród swoich wychowanków, ponieważ uważam, że gdy młodzi ludzie nauczą się dbać o swoje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, zdobędą podstawowe informacje o środkach uzależniających oraz skutkach ich zażywania – wówczas groźba sięgania po substancje uzależniające będzie mniejsza.

· W roku szkolnym 2007/2008 realizowałam program edukacyjny pt. „Jem kolorowo”. Celem programu było propagowanie wśród dzieci i dorosłych prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw i owoców. Program pokazywał co dobrego oferują one naszemu organizmowi i w jaki sposób można je smacznie przyrządzać, by nie straciły swoich wartości zdrowotnych. Każde przeprowadzone warsztaty zostały przeze mnie odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

· Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje regionalne poprzez organizowanie m.in. spotkania opłatkowego ze wspólnym śpiewaniem kolęd.

· Chcąc też zaspokoić potrzeby wychowanków organizowałam w ciągu roku szkolnego wyjścia i wycieczki mające na celu integrację uczniów poza zajęciami dydaktycznymi, jak również zapoznanie ich z historią i kulturą naszego regionu i kraju.
Wyjścia i wycieczki zorganizowane przeze mnie:
– w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku podjęłam działania mające na celu zorganizowanie jednodniowej wycieczki klasowej do Mega Parku w Rudniku koło Grudziądza (wycieczka odbyła się dnia 07.06.2010 roku).Byłam kierownikiem tej wycieczki.
– w miesiącach wrzesień – październik 2010 roku podjęłam działania mające na celu zorganizowanie jednodniowej wycieczki klasowej szlakiem piastowskim: Kruszwica – Biskupin – Gniezno (wycieczka odbędzie się dnia 19.10.2010 roku).Byłam kierownikiem tej wycieczki.
– W każdym roku szkolnym w miarę możliwości organizowałam częste wyjścia do kina, teatru, muzeum, ogrodu zoologicznego.

· Umiejętnie motywowałam uczniów by brali udział we wszystkich zbiórkach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w akcji „Segreguj odpady”, „Góra Grosza”

· Jako wychowawca na bieżąco prowadzę i uzupełniam dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa). Natomiast wszelkie problemy z jakimi zwracają się do mnie uczniowie staram się brać pod uwagę i wychodzić naprzeciw potrzebom uczniów.

· W roku szkolnym 2009/2010 zostałam wybrana przez społeczność uczniowską naszej szkoły na jednego z czterech opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Mając świadomość iż uczniowie obdarzyli mnie zaufaniem starałam się ich nie zawieść i w związku z tym angażowałam się do wielu spraw związanych z działalnością Samorządu Uczniowskiego, m.in.:
a) 30.09.2009r. – dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka
b) 16.10.2009r. – akademia dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej pt. „A wdzięczność nasza bez granic”
c) październik 2009r. – wybór Rzecznika Praw Ucznia
d) 17.11.2009r. dyskoteka andrzejkowa
e) 10.01.2010r. – udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
f) wykonywanie dekoracji i gazetek tematycznych, organizowanie konkursów

· W miarę potrzeb korzystałam z pomocy szkolnego pedagoga oraz psychologa. W ramach samodoskonalenia czytałam literaturę fachową.

Innowacje

· W okresie odbywania stażu aby podnieść atrakcyjność zajęć dydaktycznych stosowałam następujące aktywne metody pracy:
– gry i zabawy matematyczne (domino, karty do gry, rebusy, wycinanki, krzyżówki, itp.)
– wewnątrzklasowe konkursy matematyczne (Jeden z dziesięciu )
– lekcje przygotowane przez kilkoro uczniów
– wykonywanie zadań o treściach związanych z zainteresowaniami uczniów, o różnorodnych treściach, np. o zwierzętach, o samochodach,
– tworzenie odpowiedniego nastawienia do nauki: czas na wykonanie ćwiczenia lub zabawę, krótka, luźna rozmowa
– praca różnymi metodami nauczania

· Realizacja planu rozwoju zawodowego wzbogaciła mnie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia. Nauczyła mnie też wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu. Sądzę, że zadania, jakie postawiłam sobie do zrealizowania w trakcie stażu, udało mi się osiągnąć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.