X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27648
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
na stopień
nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko mgr inż. Katarzyna Krzyśko-Płachta
Szkoła Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych
im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
Stanowisko Nauczyciel kontraktowy
Nauczane przedmioty Nauczyciel bibliotekarz
Czas trwania stażu 1 września 2007 roku – 31 maja 2010 roku
Cel główny Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

WSTĘP
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 1 września 2007 do 31 maja 2010 r.
w Zespole Szkół Rolniczo Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.
Dnia 04 lipca 2005 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. W dniu
1 września 2007 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.
Zachodzące zmiany w programach nauczania oraz coraz mniejsze zainteresowanie młodzieży kształceniem się na kierunkach związanych z agrobiznesem, spowodowały zmniejszanie się ilości godzin, które do tej pory były moją główną specjalnością – marketing
w agrobiznesie i ekonomika agrobiznesu. Sytuacja ta zmusiła mnie do wnikliwej oceny własnych predyspozycji i przyjęcia nowego kierunku rozwoju zawodowego. Analiza potrzeb szkoły zainspirowała mnie do rozwoju w kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 24 maja 2008 roku nabyłam pełne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza.
Od 1 września 2008 roku w związku ze zmianą stanowiska pracy: z nauczyciela przedmiotów zawodowych na nauczyciela bibliotekarza, w postaci aneksu uaktualniłam swój plan rozwoju zawodowego nanosząc niezbędne korekty. Umożliwiło mi to w pełnym zakresie zaplanowanie rozwoju zawodowego na nowym stanowisku.
Obecnie pracuję jako nauczyciel bibliotekarz a przedmioty zawodowe jedynie dopełniają mój etat biblioteczny. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy aby sprostać wymaganiom jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
We wrześniu 2007 r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią Justyną Wilkiewicz, określający zasady współpracy pomiędzy opiekunem a nauczycielem stażystą.
W związku ze zmianą stanowiska, w dniu 1 września 2008 r., nastąpiła zmiana opiekuna. Funkcję tę przejęła pani Bożena Sowińska, z którą zawarłam kontrakt określający zasady współpracy przez pozostały okres stażu. Osoby te udzieliły mi wielu cennych wskazówek dotyczących planowania własnego rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi terminami. Wszystkie działania planowałam z myślą o rozwoju uczniów i rozwoju własnym z pożytkiem dla naszej szkoły.
Niniejsze sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniającymi rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Podczas stażu oprócz obowiązków wynikających z zajmowanego przeze mnie stanowiska, pełniłam dodatkowe funkcje przydzielone przez Dyrektora szkoły będące efektem bieżących potrzeb szkoły.
• Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespole wychowawczym – brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz posiedzeniach Zespołu Wychowawczego w szkole i na bieżąco wdrażałam wszelkie postanowienia podjęte na tych spotkaniach.
• Praca w komisji przedmiotowej – od września 2003 roku pracuję
w komisji przedmiotowej przedmiotów ekonomicznych. Wspólnie z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu zapoznawaliśmy się z obowiązującą w danym roku szkolnym podstawą programową do poszczególnych typów szkół, opracowywaliśmy wykazy podręczników do przedmiotów ekonomicznych, jak również przedmiotowe kryteria oceniania, które były dla mnie podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów.
• Opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej - dzięki przystąpieniu naszej biblioteki w 2005 roku, do współfinansowanego przez unijny Europejski Fundusz Społeczny projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu: „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” szkoła zyskała cenną bazę dydaktyczną. Centrum składa się z 10 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, skanera, drukarki
oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Od września 2008 opiekuję się Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej znajdującego się w naszej czytelni. Centrum stanowi bazę do zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów jak również warsztat pracy dla wielu uczniów i nauczycieli. W ramach funkcjonowania centrum uczniowie mogą wykonywać bezpłatnie wydruki potrzebnych materiałów. Współpracując z administratorem sieci komputerowej kolegą Pawłem Ozgą dbam o prawidłowe wykorzystywanie Centrum oraz o bieżące naprawy wszelkich występujących usterek. W czytelni znajduje się również pod moją opieką ePunkt - stanowisko komputerowe Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna.
• Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej - zgodnie z opracowanymi we wrześniu każdego roku, planami pracy biblioteki prowadzę lekcje w ramach edukacji czytelniczej i medialnej. Jest to ważna część mojej pracy pedagogicznej. Jej celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, krytycznego odbioru i selekcji informacji z różnych źródeł oraz sprawnego korzystania z warsztatu bibliograficznego różnych bibliotek. Większość zajęć odbywa się na zasadzie zastępstw. Dla klas I oraz klas maturalnych są to lekcje wcześniej zaplanowane z nauczycielem polonistą lub wychowawcą danej klasy.
• Organizacja i pomoc w organizacji imprez pozaszkolnych, szkolnych oraz klasowych - przed rozpoczęciem stażu uczestniczyłam w pracach zespołu organizującego III Zjazd Absolwentów ZSR-T 30.09-01.10.2006 roku. Byłam odpowiedzialna za zorganizowanie i pracę w dniu Zjazdu punktu rejestracji absolwentów.
- W trakcie stażu byłam organizatorką lub współorganizatorką różnych imprez szkolnych i środowiskowych:
1. Uczestniczyłam w przygotowaniu stoiska i prezentacji szkoły na Dożynkach Powiatowych – 2 września 2007 roku.
2. Mikołajki klasowe z klasą 2b – grudzień 2009.
3. Klasowy Dzień Kobiet, klasa 2b – marzec 2010.
4. Świąteczne spotkanie Wielkanocne, klasa 2b – kwiecień 2010.
5. „Dzień otwarty w ZSR-T” 25 maja 2010 roku. Wspólnie z koleżanką T. Dziekan przygotowałyśmy na „Dzień otwarty” występ młodzieży, prezentujący w sposób konkretny ale i żartobliwy wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole.
W prezentacji wzięło udział 53 uczniów.
Dzięki organizowaniu tych tak różnorodnych imprez zdobyłam nowe doświadczenia i umiejętności. Poznałam bliżej uczniów ze mną współpracujących
i mogłam doskonalić umiejętności motywowania ich do wspólnej pracy. Obserwacja ich zachowania poza godzinami zajęć dydaktycznych, dała mi możliwość nawiązania dobrego kontaktu i zdobycia zaufania uczniów oraz budowania własnego autorytetu. Oni sami podczas przygotowań poznali dobre strony pracy w zespole. Często mieli możliwość prezentując swoje zdolności organizacyjne i artystyczne, przełamywać obezwładniającą tremę, pokonywać kompleksy, tworzyć poczucie własnej wartości. Radzenie sobie ze stresem to bezcenna umiejętność, która będzie procentować w dalszej nauce i życiu zawodowym.

- Wycieczki, podczas których pełniłam funkcję kierownika:
1. Wycieczka autokarowa do Teatru im. J. Osterwy na spektakl „Wesele” oraz zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Lublinie – 10 grudnia 2008 roku, udział klas
3c i 3b z wychowawcami.
2. Wycieczka autokarowa do Sandomierza zwiedzanie starego miasta, gór pieprzowych oraz rejs po Wiśle – 28 kwietnia 2009 roku, udział klas 1c, 1i, 1b z wychowawcami.
3. Wycieczka autokarowa do Teatru im. J. Kochanowskiego w Radomiu, na spektakl „Pamiętnik narkomanki” oraz zwiedzanie w Muzeum im. J. Malczewskiego wystawy na podstawie „Lalki” B. Prusa pt. „Z pamiętników starego subiekta” – 19 listopada 2009 roku, udział klas 2c i 1b/c z wychowawcami.
4. Wycieczka autokarowa do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz zwiedzanie Muzeum Zamkowego i seans pt. „Opowieść wigilijna 3D” w kinie Cinema City,
w Lublinie – 28 listopada 2009 roku, udział klas 2b i 2i z wychowawcami.
5. Wycieczka autokarowa do kina Helios na seans „Avatar 3D” oraz na lodowisko przy Hali MOSiR w Radomiu – 26 stycznia 2010 roku, udział klas 1a, 2b
z wychowawcami.

- Wycieczki, rajdy, podczas których pełniłam funkcję opiekuna młodzieży:
1. Wycieczka autokarowa do kina w Puławach na film „Katyń” A. Wajdy – 25 września 2007 roku.
2. Wycieczka autokarowa do kina w Puławach na film „Popiełuszko” luty 2008 roku.
3. Rajd klas pierwszych, opiekowałam się grupą rowerzystów – 2 października 2008 roku.
4. Wyjazd z uczniami samochodem osobowym do Warszawy, na Konferencję organizowaną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przez Polska Fundację im. Roberta Schumana „MŁODZIEŻ - ROLNICTWO - UNIA EUROPEJSKA” – opieka nad trójką uczniów klasy 4b1, 20 listopada 2008 roku.
5. Wyjazd autokarowy na Targi Ogrodnicze w Kielcach – 17 kwietnia 2009 roku.
Organizowanie wycieczek, rajdów pieszych lub rowerowych pozwala na integrowanie się zespołów klasowych, zarówno z rówieśnikami jak i nauczycielami. Rozpoczynający naukę w szkole średniej uczniowie pochodzą z różnych miejscowości
i środowisk. Spędzanie wspólnie czasu wolnego od nauki pozwala
z biegiem czasu tworzyć zgrane zespoły klasowe, nawiązywać przyjaźnie i budować odpowiednie kontakty interpersonalne.
• Wykonywanie zadań wynikających z potrzeb szkoły:
1. Praca jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej w Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – w marcu 2009 r. zostałam wybrana przez członków Rady Pedagogiczną ZSRT w Zwoleniu na jej przedstawiciela w Komisji ZFŚS. Moja działalność jako członka Komisji przedstawia się następująco:
- na podstawie materiałów otrzymanych od przewodniczącego Komisji – Dyrektora A. Jakóbika oraz materiałów zebranych samodzielnie, dotyczących tworzenia Regulaminu ZFŚS, opracowałam projekt nowego Regulaminu ZFŚS dla pracowników ZSRT w Zwoleniu,
- wg ustalonego harmonogramu biorę udział we wszystkich posiedzeniach Komisji
i jestem odpowiedzialna za sporządzanie protokołów z jej posiedzeń,
- przestrzegając zawartych w Regulaminie zasad funkcjonowania ZFŚS byłam inicjatorem i organizatorem:
• wyjazdu pracowników do teatru w Radomiu na spektakl pt. „Zimny prysznic”,
• 3-dniowej wycieczki pracowników na Roztocze i do Lwowa,
• 2 dniowej wycieczki pracowników do Wieliczki i w rejon Ojcowskiego Parku Narodowego,
• wyjazdu pracowników do teatru w Radomiu na spektakl pt. „Mayday”,
• zabawy choinkowej połączonej z wręczeniem upominków dla dzieci pracowników,
• wyjazdu pracowników do Warszawy – zwiedzanie Zamku Królewskiego
i spektakl teatralny w Studio Buffo pt. „Romeo i Julia”,
• 3-dniowej wycieczki dla pracowników do Torunia, Biskupina i okolic.
Praca w Komisji Socjalnej wymaga ode mnie bardzo dużo zaangażowania, odpowiedzialności, odpowiedniej wiedzy i entuzjazmu również. Jestem energiczną, chętną do poświęceń i działania osobą. Podejmując się tego wyzwania wiedziałam, że nie jest to proste i będę musiała wiele razy mocno się starać, aby moje pomysły i plany stały się rzeczywistością. Pracę w tym organie traktuję jako misję i służbę zarazem. Jako misję, ponieważ mam wizję tego jak można zgodnie z Regulaminem wykorzystywać środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, aby służyły pracownikom wielowymiarowo. Jako służbę ponieważ jest to praca na rzecz dużej grupy ludzi, która mi zaufała i chciałabym się sprawdzić w tym co robię.
2. Praca w Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej dokonującej naboru
do klas pierwszych na rok szkolny:
- 2009/2010,
- 2010/2011 (formalnie zostałam powołana w skład Komisji 12.02.2010 roku).
3. Praca w zespole rekrutacyjnym prowadzącym promocję szkoły w okolicznych gimnazjach – w marcu 2010 roku, byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie spotkania promującego szkołę w PG w Goździe - przedstawiłam proponowane kierunki kształcenia oraz możliwości rozwoju uczniów w naszej szkole.
4. Praca w komisjach egzaminacyjnych – corocznie pracuję jako przewodnicząca lub członek w różnych komisjach egzaminacyjnych:
- nadzorujących egzamin maturalny w ZSRT i LO w Zwoleniu,
- nadzorujących egzamin gimnazjalny w gimnazjum dla dorosłych, w ZSR-T,
- poprawkowych i klasyfikacyjnych.
5. Współpraca z instruktorami nauki jazdy w zakresie zdawania egzaminu na prawo jazdy – według ustalonych zasad, wykorzystując bazę biblioteki, przeprowadzam
z uczniami, których obejmuje programem zajęć nauka jazdy, wewnętrzny egzamin na kategorię B i T. Wyniki uczniów ewidencjonuję w specjalnym dzienniku.
6. Praca jako wychowawca klasy 2b – od października 2009 roku powierzona mi została funkcja wychowawcy klasy 2b, do momentu powrotu koleżanki A. Grabary z urlopu zdrowotnego i macierzyńskiego. Podjęłam się realizacji nowego obowiązku z pełnym zaangażowaniem i sumiennością.
7. Współpraca przy aktualizowaniu Regulaminu szkolnych imprez krajoznawczo- turystycznych – jako nauczyciel chętnie angażujący się w organizowanie różnego rodzaju wyjazdów dla młodzieży zgłosiłam się do pracy przy aktualizowaniu Regulaminu szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych. Uważam, że tego rodzaju działania są konieczne w placówkach szkolnych. Przynoszą one wiele korzyści uczniom.
Wszyscy wiemy, że podróże kształcą ponieważ stawiają uczniów w nowych, często na co dzień niespotykanych sytuacjach, które wpływają na ich postawy, kulturę osobistą, rozbudzają zainteresowania. Młodzież czuje większe przywiązanie
i lojalność do szkoły, w której nie tylko zdobywa wiedzę przedmiotową ale również uczy się ciekawego spędzania czasu i nawiązuje więzi przyjacielskie
z rówieśnikami oraz poznaje z innej strony swoich nauczycieli.
• Wspieranie uczniów słabych oraz praca z uczniami zdolnymi – przez cały czas stażu pracowałam zarówno z uczniami słabymi jak i zdolnymi pomagając im w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu zdolności. Na prowadzonych przeze mnie zajęciach dydaktycznych z przedmiotów zawodowych oraz edukacji czytelniczej i medialnej, dostosowywałam treści do możliwości danej osoby (biorąc pod uwagę możliwości uczniów określone w opiniach i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
• Pomoc w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz zdobywaniu pomocy naukowych – w trakcie stażu wielokrotnie pomagałam koleżankom i kolegom z pracy w przygotowywaniu materiałów wykorzystywanych przez nich na zajęciach lekcyjnych, poprzez wyszukiwanie odpowiednich pozycji książkowych, udostępnianie zestawień bibliograficznych, pomocy naukowych na nośnikach CD i DVD. Wielokrotnie dokonywałam zakupu pomocy naukowych dla nauczycieli według ich zamówień oraz własnych sugestii.

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.


• Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych – od momentu podjęcia pracy
w Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych systematycznie poszerzałm swoją wiedzę
i umiejętności dydaktyczne, aby móc efektywnie pracować na każdym stanowisku jakie przyszło mi pełnić. Duży nacisk położyłam na samodoskonalenie, ponieważ często, w zależności od zaistniałej konieczności, zmieniały mi się w przydziale nauczane przedmioty. Wymagało to bardzo wiele wysiłku i pracy z mojej strony. Dużo łatwiej jest się specjalizować w jednej dziedzinie wiedzy niż co jakiś czas mierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem. Myślę, że dzięki samodyscyplinie
i otwartości na zmiany pomimo wielu trudności nakładane na mnie powinności wypełniłam.
• Zdobywanie nowych kwalifikacji i doskonalenie zawodowe – otwartość na zmiany
i śledzenie aktualnych potrzeb szkoły zainspirowały mnie, do wzbogacenia swoich kwalifikacji zawodowych w kierunku bibliotekoznawstwa. 24 maja 2008 roku ukończyłam kursu kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa (270 godzin), prowadzony przez Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych „EDUKACJA – 2001” w Radomiu. Zdobyte kwalifikacje zawodowe dają mi uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Ponadto od początku pracy w szkole starałam się systematycznie doskonalić zawodowo biorąc udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i kursach.

- Przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego uczestniczyłam
w następujących formach pozaszkolnego doskonalenia nauczycieli:
1. Kursie dotyczącym „Sporządzania wniosków i zarządzania projektami dla wsi
i rolnictwa” (8-10.06.2005 roku) organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
2. Szkoleniu w zakresie „Metodyki nauczania przedsiebiorczości” (26-29.06.2006 roku) organizowanym przez EKORYS Nederland B.V. w Warszawie.
3. Szkoleniu „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej cz. I”- 24 godziny (23-25.01.2006 roku), cz. II”- 24 godziny (26-28.01.2006 roku),
cz. III” - 24 godziny (20-22.03.2006 roku) zorganizowanym przez DC Edukacja
w Warszawie.

- W trakcie stażu brałam udział w następujących szkolnych formach doskonalenia:

4. Szkoleniu Rady Pedagogicznej „Narkomania i sposoby jej przeciwdziałania
w środowisku szkolnym” (22.10.2008 roku),
5. Szkoleniu „Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe” (04.11.2008 roku) organizowanym przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Radomiu z siedzibą w Iłży.
6. Szkoleniu nauczycieli zawodowców „Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla sektora edukacji” (04.11.2008 roku) organizowanym przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży.
7. Szkoleniu Rady Pedagogicznej „Umiejętności efektywnego wychowawcy” (19.11.2008 roku) organizowanym przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Radomiu z siedzibą w Iłży.
8. Szkoleniu dla uczniów, rodziców i nauczycieli „Bezpieczny Internet - bezpieczne dzieci” (11.12.2008 roku) zorganizowanym przy współpracy z fundacją Kidprotect.pl
i Powiatową Komendą Policji w Zwoleniu.
9. Szkoleniu „Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej” (18.03.2009 roku).
10. Szkoleniu Rady Pedagogicznej „Bezpieczny Internet – bezpieczne dziecko” (04.11.2009 roku) organizowanym przez Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl.
11. Szkoleniu „Dokumentacja szkolna” (18.11.2009 roku) organizowanym przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży.

Uczestniczyłam również w pozaszkolnym szkoleniu dla nauczycieli bibliotekarzy „Klub Przyjaciół Biblioteki w pracy bibliotek szkolnych” zorganizowanym przez MODN w Radomiu (23.10.2007 roku).

• Studiowanie literatury fachowej, czasopism i innych – mimo pewnej wiedzy
i doświadczenia staram się stale pogłębiać wiedzę z zakresu nauczanych przeze mnie przedmiotów.
Korzystałam z poradników metodycznych jak np.: „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie” E. Brudniak, A. Moszyńska, B. Owczarska lub „Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych” F. Szlosek. Ponadto często sięgałam po prenumerowane przez bibliotekę czasopisma: Biblioteka w Szkole, Cogito, Polonistyka, Wiedza
i Życie, Top Agrar Polska, Biuletyn Informacyjny ARR. Chętnie korzystam również ze źródeł internetowych oraz portali edukacyjnych. Zdobyte w ten sposób wiadomości mogę na bieżąco wykorzystywać w zaplanowanym toku nauczania sprawiając,
że lekcje stają się ciekawsze, a wiedza uczniów aktualna.
Każdego roku planując swoją pracę aktualizuję tematykę zajęć mając świadomość, że postępujący rozwój dezaktualizuje wiele informacji. Zdobywane za pomocą Internetu porady metodyczne i ciekawe narzędzia dydaktyczne, pozwoliły mi na atrakcyjne przekazywanie wiedzy uczniom. W pracy nauczyciela – wychowawcy korzystałam z pozycji książkowych naszej biblioteki np. „Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę” A. Nowak. Dzięki literaturze fachowej łatwiej jest rozwijać umiejętności interpersonalne a także szukać rozwiązań problemów wychowawczych. Wielką pomocą była dla mnie również systematyczna wymiana doświadczeń i rady udzielane przez koleżanki i kolegów nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt.2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa - na początku pracy
w szkole zapoznałam się z prawem oświatowym, tj. Ustawą o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniami do tych dokumentów. W okresie stażu poznałam regulacje prawne związane z prawem bibliotecznym. Jako, że prawo zarówno oświatowe jak i biblioteczne ulega modyfikacjom, na bieżąco starałam się śledzić zmiany, aby wykorzystać je w pracy zawodowej. Pomagał mi dostęp do zasobów globalnej sieci Internet, gdzie na bieżąco mogłam odszukać wprowadzane zmiany. Adresy stron WWW:
- http://www.men.gov.pl (wcześniej http://www.menis.gov.pl),
- http://www.kuratorium.waw.pl,
- http://www.abc.com.pl,
- http://edukadry.pl,
- http://www.bn.org.pl/o-bn/ustawa-o-bibliotekach,
- http://www.ebib.info/content/view/517/.
Na bieżąco śledzę opatrzone komentarzami prawników publikacje w „Głosie Nauczycielskim” dotyczące nowelizacji prawa oświatowego i bibliotecznego. Różne wątpliwości omawiałam z opiekunem stażu oraz zasięgałam rady kolegów z pracy. Takie dzielenie się wiadomościami pozwoliło mi obiektywnie spojrzeć na wszystkie zadania jakie są wypełniane przez szkołę.
• Stworzenie zbioru podstawowych dokumentów – dla potrzeb koleżanek i kolegów nauczycieli oraz swoich, stworzyłam na płytach CD zbiór podstawowych dokumentów obowiązujących w szkole: Statut, Regulamin Szkoły, Przedmiotowy System Oceniania, Program Wychowawczy, Regulamin Szkolnych Imprez Krajoznawczo-Turystycznych, Procedury postępowania w szczególnych przypadkach. Na bieżąco wprowadzam zmiany zatwierdzane przez Rade Pedagogiczną.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

• Poznanie procedur awansu zawodowego - Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurami oraz aktami prawnymi regulującymi powinności, które nauczyciel na tym etapie musi spełnić. Przeanalizowanie
§7 rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 roku z późniejszymi zmianami oraz Karty Nauczyciela umożliwiło mi poprawne skonstruowanie i złożenie w terminie planu rozwoju zawodowego a w roku kolejnym aneksu do dyrektora szkoły.
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu – organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią Justyną Wilkiewicz. W trakcie stażu nastąpiła zmiana osoby opiekuna. Została nim pani Bożena Sowińska. Tak w pierwszym jak i drugim przypadku współpraca oparta była na określonych wcześniej zasadach. Zgodnie z ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna, co w rezultacie pozwoliło mi na udoskonalenie swoich metod i poznanie nowych sposobów pracy
z uczniami. Po przeprowadzonych hospitacjach omawialiśmy celowość stosowanych narzędzi dydaktycznych podczas poszczególnych zajęć.
Opiekun stażu obserwując prowadzone przeze mnie zajęcia, organizowane konkursy akcje i wyjazdy, podczas wspólnej ewaluacji podpowiadał mi kierunek dalszego działania oraz metody aktywizowania uczniów. Wspólne konsultacje i analizy pomagały mi efektywniej organizować czas pracy. Przekładało się to na poprawę efektów zarówno w pracy z uczniami jak i planowanie kolejnych przedsięwzięć.
• Prawidłowe dokumentowanie przebiegu stażu i przygotowanie sprawozdania - systematycznie potwierdzałam wykonywane działania stosownymi zaświadczeniami, które są wyznacznikiem zdobytej wiedzy i umiejętności. Zdobyta wiedza
i doświadczenie pozwoliły mi prawidłowo konstruować plany pracy biblioteki Regulamin pracy Koła Przyjaciół Biblioteki, Regulaminy organizowanych konkursów i wycieczek. Konsultacje z opiekunem stażu oraz autorefleksja stanowiły podstawę bieżącej ewaluacji prowadzonych działań. Szczegółowa analiza osiągnięć uzyskanych w okresie stażu, poparta wiedzą prawną z zakresu oświaty umożliwiła mi stworzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Starałam się, w sposób przystępny i zorganizowany przedstawić swoje osiągnięcia i ścieżkę rozwoju zawodowego, popartą odpowiednimi zaświadczeniami.
• Udział spotkaniach Zespołu Smokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy – przez okres stażu byłam członkiem Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy z okolicznych placówek. Spotkania odbywają się raz na dwa miesiące -
w pierwszą środę. W spotkaniach bierze udział 12 osób zatrudnionych w:
Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu filia w Zwoleniu, Bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, Bibliotece Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu oraz Bibliotece Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie. Dwukrotnie sama organizowałam takie spotkanie w mojej szkole. Celem naszych spotkań jest przede wszystkim wymiana doświadczeń
i spostrzeżeń z oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących naszych bibliotek. Ponadto na spotkaniach omawiamy sprawy związane z prawem bibliotecznym, awansem zawodowym, komentujemy różne artykuły z prasy fachowej oraz publikacje internetowe doradzamy sobie w sprawach dokonywania zakupów. Spotkania te pomogły mi zarówno w doskonaleniu jak i w umiejętnym podsumowywaniu dokonań i oceny skuteczności swojej pracy.
• Planowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy z uwzględnieniem specyfiki szkoły - w trakcie całego stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz formy pracy z uczniem. Zadanie to wykonałam między innymi przez dostosowywanie planów wynikowych z moich przedmiotów do możliwości danej klasy. Podobnie działałam przy realizacji edukacji czytelniczej
i medialnej a wyglądało to następująco:
- Każda klasa I po rozpoczęciu nauki ( na początku października) jest zapraszana do biblioteki na spotkanie w ramach przysposobienia czytelniczego.
Polega ono na zapoznaniu uczniów ze zbiorami, regulaminem biblioteki szkolnej, czytelni oraz Multimedialnego Centrum Informacji. Najmłodsi czytelnicy mają zakładane karty w programie komputerowym Mol, poznają katalogi
a także zapoznają się z zasadami wypożyczania różnych zbiorów.
- Zajęcia z klasami maturalnymi dotyczą sposobu sporządzania bibliografii do prezentacji maturalnych. Ich głównym celem jest przedstawienie najważniejszych obowiązujących zasad w świetle istniejących norm, związanych z przygotowaniem opisów bibliograficznych. Poznanie zasad opisu różnego rodzaju dokumentów możliwych do wykorzystania w prezentacji (reprodukcje, plakaty, filmy, mapy, artykuły z czasopism, materiały online) zwiększyło kreatywność uczniów, spowodowało podniesienie atrakcyjności i urozmaicenie przygotowywanych prac. Zajęcia przeprowadzałam przy pomocy przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej. Termin, który wybrałam na ich realizację to koniec listopada
i początek grudnia, w moment gdy wybrany temat maturalny jest już rzeczywistym zadaniem uczniów. Przeprowadzone ćwiczenia praktyczne udowodniły, że ten obrazowy sposób przekazu i różnorodność przygotowanych przykładów sprawdziły się. Uważam, że taka forma zajęć przynosi korzyści uczniom oraz podnosi jakość ich prac. Są wiarygodne i ciekawe. Lekcje z maturzystami były obserwowane przez uczących daną klasę nauczycieli polonistów i opiekuna stażu.
- W pozostałych klasach zajęcia dotyczące edukacji czytelniczej i medialnej realizuję na godzinach zastępstw. Poruszane na nich tematy dotyczą np.: opiniotwórczej roli mediów, manipulacji komunikacyjnej, roli książek we współczesnym świecie, wytłumaczenia pojęć - ebooki i bookcrosing, przemocy
i agresji w filmie, programów multimedialnych i zasobów Internetu jako źródła samokształcenia oraz wielu innych. Doboru tematów dokonuję na podstawie współpracy z wychowawcami i polonistami danych klas oraz na podstawie własnych obserwacji uczniów.
• Dostosowanie jednostek lekcyjnych do aktualnych potrzeb uczniów - na podstawie rozmów z młodzieżą, analizując swój plan pracy, dostosowywałam tematykę zajęć do możliwości danej klasy i konkretnej sytuacji. Spotkania i rozmowy z uczniami
w czytelni pozwoliły mi na indywidualną pracę zarówno z uczniami słabymi jak
i zdolnymi. Uczniom słabym starałam się podsuwać pomysły na eksponowanie swojej wiedzy poprzez właściwe wykorzystanie posiadanych predyspozycji interpersonalnych oraz poznanie nowych np. asertywność. Uczniom zdolnym podsuwałam wykraczające poza program nauczania pozycje książkowe i materiały ze zbiorów biblioteki dotyczące ich zainteresowań. Ponadto udostępniając zestawienia bibliograficzne i inne materiały pomagałam w przygotowywaniu się uczniów do różnych konkursów i olimpiad. Indywidualną pomoc i pracę z uczniami dokumentuję w dzienniku.

• Wdrażanie nowatorskich metod pracy z uczniem - szczególną uwagę zwracałam na to, aby swoje działania prowadzić uwzględniając metody aktywizujące np.: inscenizacja, metoda projektu czy drama. Dzięki możliwości pracy z poprzednim nauczycielem bibliotekarzem koleżanką Teresą Przepiórką zdobyłam cenną wiedzę praktyczną dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć i określania zasad współpracy
z młodzieżą. Z własnej inicjatywy, w ramach promocji czytania wśród młodzieży prowadzę ranking czytelniczy uczniów. Najlepsi czytelnicy są wyróżniani nagrodami książkowymi z rąk Dyrekcji na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Nagrody książkowe pozyskuję w ramach rabatu jakiego udziela mi hurtownia, dla której prowadzę kiermasz taniej książki wśród nauczycieli i uczniów. W 2007 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

• Praca z Kołem Przyjaciół Biblioteki – koło zostało powołane do życia
26 września 2008 roku. W pierwszym zebraniu uczestniczyło 14 osób z różnych klas. Współpracująca ze mną młodzież pracuje na rzecz biblioteki chętnie, z bardzo dużym zaangażowaniem. Działalność ta ma służyć propagowaniu czytelnictwa, promocji książek i biblioteki jako przyjaznego miejsca w środowisku szkolnym. Członkowie oprócz tego, że poszerzają wiedzę o bibliotece i książkach to również kształtują swoją systematyczność, odpowiedzialność, poczucie obowiązku. Działalność koła przedstawia się następująco:
- Coroczne w październiku – przygotowywane są gazetki ścienne dotyczące laureatów oraz historii powstania najważniejszych nagród literackich –
Nike i Nobel.
- Organizacja obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych –
1. (22 października 2008 roku) - w tym dniu odbył się finał dwuetapowego konkursu czytelniczego dla maturzystów pod hasłem: „Z lekturą na wesoło -”,
w którego przygotowywanie oraz realizację zaangażowani byli członkowie.
W gronie Jury zasiadali: przewodniczący - pan Dyrektor Arosław Jakóbik, członkowie - pani Dyrektor Aneta Knieć, pani Teresa Przepiórka – nauczyciel bibliotekarz, pani Teresa Zawadzak – kierownik internatu. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki z rąk pana Dyrektora. Oprócz tego przygotowane zostały okolicznościowe gazetki ścienne i wykonano „Kartę dobrych życzeń” dla biblioteki. W tym dniu wszyscy odwiedzający bibliotekę obdarowywani byli słodyczami.
2. (25 październik 2009 roku) - z inicjatywy członków koła obchody święta biblioteki zaplanowaliśmy jako akcję promocyjną w środowisku szkolnym pod hasłem: „Biblioteka - dobre miejsce dla każdego człowieka.
Bo mądrym być to nie moda a cnota wielka i wyzwanie,
w bibliotece zaś łatwo o cnoty tej rozwijanie.”
Uczniowie umieścili na terenie całej szkoły plakaty, które w ciekawy i atrakcyjny sposób prezentowały koleżankom i kolegom zalety biblioteki szkolnej czyli możliwość ciekawego spędzania czasu.
Biblioteka została przedstawiona uczniom nie tylko jako bogate źródło różnorodnych informacji, ale również jako miejsce rozwijania własnych zainteresowań i oczywiście pogłębiania wiedzy (bogaty księgozbiór, czasopisma, zbiory multimedialne, dostęp do Internetu - 12 stanowisk). Po raz kolejny pojawiła się w bibliotece „Karta dobrych życzeń”, która tym razem bardzo szybko została zapełniona wpisami przede wszystkim przez uczniów ale również przez nauczycieli. Wszyscy goście biblioteki w tym dniu jak i w roku poprzednim byli obdarowywani słodyczami. Organizacja „świąt biblioteki” zgodnie ze swoją ideologią miała za cel promocję książek i czytania ale także samej biblioteki jako przyjaznego – atrakcyjnego miejsca w środowisku szkolnym.
- Organizacja „Wieczornicy Andrzejkowej” dla uczniów ZSRT – (27 listopada 2008 roku) zorganizowany wieczór wróżb andrzejkowych oprócz dobrej zabawy miał za cel przypomnienie tradycji naszych prababci i pradziadków, przysłów
i przyśpiewek ludowych. Dzięki obowiązkowości, sumienności oraz pełnemu zaangażowaniu członków (wszyscy uczestnicy byli wspaniale ucharakteryzowani a same wróżby wymagały wielu rekwizytów).
Wieczór ten był bardzo udany i długo wspominany przez młodzież biorącą udział w zabawie. „klubowicze” postanowili jeszcze bardziej uatrakcyjnić nasz występ
i pokazać się po raz kolejny w listopadzie 2009 roku. Niestety ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa „świńskiej grypy” i środki bezpieczeństwa z nią związane występ nie odbył się.
- Corocznie w styczniu – przygotowywane są okolicznościowe gazetki związane
z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczpospolitej patrona danego roku. Mają one za zadanie przypomnieć i upamiętnić dokonania wielkich Polaków zasłużonych dla naszej historii, literatury czy sztuki. Wykonane zostały gazetki upamiętniające twórczość Juliusza Słowackiego - patrona roku 2009 oraz Fryderyka Chopina - patrona roku bieżącego.
- Organizacja obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich –
(23 kwietnia 2010 roku) - zorganizowana i przeprowadzona przez członków koła akcja pod hasłem: „Książki mówią” miała na celu przedstawienie znaczenia książki w historii i życiu codziennym oraz przypomnienie wartości czytania. Wszyscy nauczyciele uczący w tym dniu na 3 godzinie lekcyjnej otrzymali wykonane przez uczniów symboliczne „czerwone kwiaty” z przywieszonymi na specjalnych bilecikach cytatami i złotymi myślami sławnych ludzi, dotyczącymi książek i czytania. Nauczyciele zostali poproszeni o odczytanie tych cytatów uczniom z podkreśleniem okoliczności ich otrzymania. Uczniowie przygotowali również z tej okazji gazetki ścienne w bibliotece i na terenie szkoły. Ponadto we współpracy z polonistami został ogłoszony przez bibliotekę konkurs literacki – na najlepsze wypracowanie, na temat: „Książka mojego życia – historia do której zawsze będę wracać”, lub „Znaczenie książki w historii i życiu codziennym człowieka”. Na konkurs napłynęło 43 prace. Laureaci zostaną uhonorowani dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi na tegorocznym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.
- Organizacja Literackiego Turnieju Wiedzy dla Gimnazjalistów – (25 maja 2010 roku) - członkowie koła byli współtwórcami testu na konkurs pod hasłem: „Wokół Harry’ego Pottera” zorganizowanego dla uatrakcyjnienia „Dnia otwartego” szkoły. Celem konkursu było promowanie szkoły i biblioteki w środowisku. Test dotyczył całej serii książek o Harrym Potterze, zawierał 22 pytania.

• Rozbudowa i unowocześnienie warsztatu informacyjnego biblioteki. Zakup nowego oprogramowania - jako nauczyciel kontraktowy dbałam o ciągłą rozbudowę
i w miarę możliwości unowocześnienie warsztatu pracy. Oprócz gromadzenia informacji w teczkach tematycznych prowadzę kartotekę zagadnieniową w oparciu
o prenumerowane przez szkołę czasopisma. Modyfikowałam opisy katalogowe, dokonałam selekcji książek popularno-naukowych oraz z dziedziny literatury pięknej. Dokonywałam reklasyfikacji zbiorów w działach: historia Polski i historia powszechna, geografia i językoznawstwo. W związku z powstaniem nowego kierunku kształcenia o profilu architektura krajobrazu stworzyłam nowy dział 712
w księgozbiorze dotyczący tego kierunku. Po konsultacjach z uczącymi nauczycielami włączyłam do prenumeraty 5 nowych tytułów czasopism.
Z pozyskanych przeze mnie prac uczniów (kolorowych własnoręcznie wykonanych albumów) dotyczących Powiatu i Gminy Zwoleń, przygotowałam wystawkę
w bibliotece. Albumy te na stałe wzbogaciły zbiory biblioteki. W ramach rozbudowy
i odświeżenia księgozbioru pozyskiwałam fundusze na nowe zakupy książkowe.
W związku z pojawiającymi się coraz częściej problemami technicznymi
z użytkowanym programem bibliotecznym Mol 2.43 1997, biorąc pod uwagę ewentualność utraty stworzonej przez moją poprzedniczkę koleżankę Teresę Przepiórkę bazy, starałam się pozyskać środki na zakup nowego programu bibliotecznego z niezbędnym do jego instalacji sprzętem. W grudniu 2009 roku udało się zakupić najnowszy program biblioteczny Mol Optivum oraz przenośny komuter Toschiba Satellite L500–1EK niezbędny do instalacji programu. Od 15 lutego 2010 roku pracuję na nowym sprzęcie z przeniesioną całą bazą danych ze starego programu.
• Analiza wyników nauczania, współpraca z nauczycielami - w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, dzięki współpracy z polonistkami, realizowane zajęcia są dostosowane do programu nauczania poszczególnych klas. Oprócz tego elementem tej współpracy są działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa oraz samej biblioteki wśród uczniów. Liczne konkursy i akcje jakie przeprowadzam są udane, dzięki pomocy koleżanek. Wspólnie z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu przedmiotów zawodowych na początku każdego roku szkolnego, ustalaliśmy zakres poszczególnych treści ekonomicznych realizowanych na danych przedmiotach.
W efekcie pozwoliło to uczniom połączyć w całość wiedzę i umiejętności
z poszczególnych przedmiotów.
Jest to ważne, ponieważ wszyscy dążymy do podniesienia zdawalności przez uczniów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W trakcie stażu na koniec każdego roku dokonywałam autoanalizy podejmowanych przeze mnie zadań pod kątem ich celowości i przydatności w pełnieniu edukacyjnej roli szkoły. Po ich przeanalizowaniu, dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami z opiekunem stażu, słuchałam uwag i notowałam wnioski. Dzięki możliwości pracy z poprzednim nauczycielem bibliotekarzem koleżanką Teresą Przepiórką zdobyłam cenną wiedzę praktyczną dotyczącą prowadzenia prac bibliotecznych i dokumentacji sposobu oraz wyciągania wniosków do dalszej pracy.
• Diagnoza potrzeb czytelniczych uczniów oraz nauczycieli – zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, prowadziłam rozmowy indywidualne w celu zdiagnozowania potrzeb czytelniczych. Składane dezyderaty uwzględniałam przy planowaniu
i dokonywaniu zakupów do biblioteki. Obecnie pomagam koleżankom i kolegom zamawiać pomoce naukowe do nowego kierunku kształcenia jakim jest technik spedytor. W miarę możliwości staram się wzbogacać zbiory biblioteki o nowe pozycje książkowe, wydawnictwa multimedialne oraz tytuły czasopism.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Po rozpoczęciu pracy w ZSRT nawiązałam stały kontakt z pedagogami szkolnymi. Liczne spotkania związane były z zapoznaniem się z opiniami
i orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej poszczególnych uczniów oraz bieżącymi problemami wychowawczymi.
• Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów oraz uczestniczenie
w spotkaniach z rodzicami – podejmując zadania wychowawcy klasy zapoznałam się
z sytuacją rodzinną moich uczniów. Starałam się udzielać odpowiedniej pomocy potrzebującym. Zorganizowałam dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę oraz finansowanie obiadów w szkolnej stołówce na cały rok dla uczennicy z mojej klasy
w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Często przeprowadzam rozmowy z młodzieżą, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Występujące problemy zgłaszałam pedagogowi szkolnemu, i Dyrekcji jeśli zachodziła taka potrzeba. Motywowałam uczniów do organizowania imprez klasowych (Mikołajki, Dzień Kobiet, świąteczne spotkanie Wielkanocne) czy wyjazdów (Wycieczka do Lublina 100% frekwencja, wyjazd na łyżwy i do kina). Oprócz tego klasa własnoręcznie przygotowała dla wszystkich uczących nauczycieli kartki bożonarodzeniowe i życzenia wielkanocne. Uważam,
że rola wychowawcy polega przede wszystkim na dawaniu przykładu i zwracaniu uwagi na stosowne zachowanie uczniów w często nowych dla nich sytuacjach.
Imprezy klasowe i ogólnoszkolne integrują i budują zaufanie moich wychowanków. Zawsze staram się pomagać w rozwiązywaniu problemów uczniów, pokazać że własnym wysiłkiem i pracą mogą osiągnąć coś bardzo cennego - zadowolenie i poczucie wartości. W trakcie stażu w wielu sytuacjach kontaktowałam się z rodzicami, na indywidualnych konsultacjach i wywiadówkach poszczególnych klas. Od października 2009 roku pełnię w zastępstwie rolę wychowawcy klasy 2b. Zorganizowałam trzy spotkania z rodzicami, na których była prawie 100% frekwencja. W związku z pełnieniem takiej funkcji zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły i zadaniami nauczyciela – wychowawcy. Opracowywałam swój plan pracy wychowawcy.
Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które przynosi pozytywne efekty i pomaga podnosić poziom pracy placówki. Staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno młodzieży, rodzicom jak i szkole.
• Uczestnictwo w realizacji planu wychowawczo – opiekuńczego i profilaktycznego szkoły - aktywnie uczestniczyłam w realizacji planu wychowawczo – opiekuńczego,
a także szkolnego programu przeciwdziałania agresji i przemocy. Współpracowałam również z opiekunami szkolnych programów profilaktycznych:
- Wybierz życie – pierwszy krok,
- Zapobieganie HIV / AIDS i chorobom przenoszonym drogom płciową.
Na lekcji wychowawczej przekazywałam najważniejsze informacje dotyczące wyżej wymienionych programów oraz kierowałam uczniów na spotkania i pogadanki.
W bibliotece pomagałam opracowywać materiały do poszczególnych programów.
• Pozyskiwanie czytelników „opornych” – realizując zaplanowaną pracę pedagogiczną kładłam duży nacisk na rolę książki w życiu człowieka. Walory czytania można wymieniać bardzo długo ale dla młodych współczesnych ludzi są one jakby niezrozumiałe i ciężkie do zaakceptowania. Wynika to przede wszystkim z braku nawyku sięgania po książkę od lat najmłodszych w domu rodzinnym. Jest na szczęście w naszej szkole grono osób, które regularnie odwiedza bibliotekę pociągając za sobą tych, którzy sami pewnie nigdy by tu nie trafili. Zauważyłam także, że uczniowie, gdy tylko zechce się ich słuchać, chętnie zaglądają do biblioteki na pogaduszki, a często wtedy pod koniec spotkania proszą o "coś do czytania". Wszystkie konkursy i akcje organizowane w bibliotece sprawiają także, że jest ona inaczej postrzegana przez młodzież. Słodycze rozdawane przy okazji „świąt” biblioteki uczniom i nauczycielom, niby to nic wielkiego ale są pamiętane i doceniane przez czytelników. Jednocześnie rośnie prestiż placówki i coraz mniej daje się słyszeć obiegowych sądów,
że "w bibliotece nic się nie robi". To miejsce gdzie wiele się dzieje.

• Podejmowanie starań o podnoszenie kultury osobistej uczniów - w trosce
o podnoszenie kultury osobistej uczniów i zainteresowanie ich zasadami dobrego wychowania zorganizowałam dwu etapowy szkolny konkurs pod hasłem: „Obycie umila życie”. Finaliści zmierzyli się z różnymi zadaniami zarówno praktycznymi, jak składanie serwetek czy wiązanie krawata, jak i teoretycznymi, dotyczącymi sposobu zachowania się w określonej sytuacji. Zadanie zlecone finalistom do przygotowania wcześniej (wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: ”Poradnik dobrych manier dla koleżanek i kolegów z ZSRT”) pokazało, że młodzi ludzie wiedzą jak obycie naprawdę może umilać życie. Prezentacje te wzbogaciły moje zbiory multimedialne. Finał z udziałem publiczności odbył się 12 maja 2009 roku. Laureatem została reprezentacja klasy 3b, która oprócz dyplomu z rąk pana Dyrektora otrzymała także 4,5 kg słodyczy aby z całym zespołem klasowym mogła zakosztować słodyczy zwycięstwa. W Jury zasiadali: przewodniczący – pan Dyrektor Arosław Jakóbik, członkowie – pani Bożena Sowińska opiekun stażu, pani Teresa Przepiórka - nauczyciel bibliotekarz, pani Teresa Zawadzak - kierownik internatu. Wielokrotnie
w rozmowach indywidualnych z uczniami oraz na godzinie wychowawczej również poruszałam tematykę związaną z zasadami dobrego zachowania i kulturą dnia codziennego.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój szkoły – w trakcie stażu oprócz współpracy z bibliotekarzami w Zespole Samokształceniowym współpracowałam
ze zwoleńską filią Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. W związku z dużym zainteresowaniem uczniów konkursem dotyczącym Savoir Vivre’u, a niestety ograniczoną ilością pozycji książkowych na ten temat u nas. Prowadziłam
z Biblioteką Pedagogiczną wypożyczenia międzybiblioteczne dotyczące literatury związanej z zasadami dobrego wychowania. Pożyczone od nich pozycje udostępniałam zainteresowanej młodzieży. Filia BP organizowała spotkanie autorskie
z pisarzem i scenarzystą Zbigniewem Masternakiem, w którym wzięłam udział. Ważną instytucją w środowisku lokalnym jest Miejsko – Gminną Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Organizowane są tam corocznie, przy okazji obchodów „Imienin Pana Jana”, spotkania autorskie. Ostatnio, uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym z okazji Roku Chopinowskiego pod hasłem „Chopin u Kochanowskiego”.
• Kształtowanie krytycznego stosunku do mediów, uczulanie na współczesne problemy cywilizacyjne – w trakcie zajęć dotyczących edukacji czytelniczej i medialnej poruszam tematy dotyczące np.: opiniotwórczej roli mediów, manipulacji komunikacyjnej, przemocy i agresji w życiu i w filmie, konsumpcyjnego sposobu życia nastolatków. Jednym z tematów, który pojawił się w trakcie dyskusji na zajęciach z inicjatywy uczniów był sponsoring nieletnich. Dyskusja oparta była na głośnym, jak później sprawdziłam filmie „Galerianki”, na który ja w zapowiedziach kinowych nawet nie zwróciłam uwagi.
Wypowiadający się zarówno chłopcy jak i dziewczęta mieli w większości odpowiednie podejście i zdecydowanie potępiali przedstawione bohaterki. Przyznawali też, że podobne przypadki znają również ze swego otoczenia rówieśniczego. Dyskusja mocno zapadła mi w pamięć i uświadomiła jak cenne jest słuchanie młodzieży.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

• Doskonalenie obsługi komputera – współcześnie w procesie nauczania i wychowania korzystanie z komputera jest bardzo ważne i wręcz nieodzowne. Samodzielnie wykorzystując podręczniki i informacje znajdujące się w globalnej sieci Internet wzbogacam swoją wiedzę z tej dziedziny. Umiejętności korzystania z komputera
i wyszukiwarek internetowych są dla mnie często źródłem pomysłów dotyczących organizowania różnych konkursów, wyjazdów zarówno kulturalnych jak
i turystycznych. Swoje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej postanowiłam dalej doskonalić przez uczestnictwo w kursie języka angielskiego i obsługi aplikacji biurowych i Internetu w ramach projektu „Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu w zależności od harmonogramu w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Kurs zakończy się w grudniu tego roku.
• Program biblioteczny Mol – całość prac bibliotecznych wykonywana jest przy pomocy komputera (prowadzenie ksiąg inwentarzowych, zestawienia, statystyki).
W momencie rozpoczęcia pracy w bibliotece zapoznałam się z funkcjonowaniem programu Mol 2.34 1997. Okazało się, że poziom posiadanej wiedzy zapewnia mi bezproblemową pracę w tym programie. Od lutego 2010 roku pracuję na pozyskanej, najnowszej wersji Mola - Optivum. Dzięki zawartemu w plikach instalacyjnych świetnie przygotowanemu podręcznikowi praca z nowym Molem okazała się dość prosta.
• Gromadzenie dokumentacji foto – video z życia szkoły – w bibliotece gromadzę
jako dokumenty życia społecznego zdjęcia i filmy dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia naszej szkoły.
• Przygotowywanie z pomocą komputera materiałów dydaktycznych, wychowawczych - opracowując dokumenty szkolne: plany pracy, plany wynikowe, regulaminy, sprawdziany wiadomości, ćwiczenia, scenariusze zajęć, opinie, dokumentację dorobku zawodowego, dyplomy itp.;
korzystałam z edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Wyniki pracy drukowałam lub zapisywałem na nośnikach CD i pamięci przenośnej. Ponadto na zajęciach wykorzystywałam programy, słowniki, i encyklopedie multimedialne. Poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach uatrakcyjniałam uczniom odbiór omawianych treści.
• Prowadzenie multimedialnej kroniki biblioteki – razem z członkami koła prowadzę
w programie Power Point Multimedialną Kronikę Biblioteki. Co roku uaktualniam ją, dodaję zdjęcia i opisy wydarzeń związanych z życiem biblioteki. Naszą pracę zapisuję na nośnikach DVD.
• Publikowanie własnych materiałów na WWW, korzystanie z portali edukacyjnych –na stronie internetowej szkoły publikuję materiały dokumentujące organizowane pod moim kierunkiem wydarzenia. W pracy zarówno dydaktycznej jak i pedagogicznej często korzystam ze źródeł internetowych oraz portali edukacyjnych takich jak:
- http://biblioteka.oeiizik.waw.pl,
- http://www.poradnikbibliotekarza.pl/,
- http://www.vulcan.edu.pl/mapa.aspx/,
- http://www.literka.pl/forum/,
- http://www.profesor.pl,
- http://www.agroinformacje.pl/index.php.
Korzystając z wiedzy i doświadczenia nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego, z całej Polski wzbogacam swoje metody pracy. Dzięki wzajemnej wymianie poglądów możemy sobie pomagać znajdując podpowiedzi a czasem rozwiązania spotykanych w pracy problemów. Wykorzystywałam poznane metody ewaluacji i ankiety. Internet dał mi również możliwość ograniczenia wykorzystania papieru.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

• Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy - wiedząc, że atmosfera w szkole i na lekcjach wpływa bezpośrednio na efektywność nauczania, starałam się kształtować i doskonalić kompetencje osobowościowe. Rozwijałam u uczniów umiejętności prowadzenia konstruktywnej dyskusji, nieprzerywania wypowiedzi innym oraz popierania argumentami własnych pomysłów i wypowiedzi. Starałam się nawiązywać dobry kontakt, oparty na życzliwości
i szczerości. Swoją postawą dawałam przykład uczniom: punktualnie rozpoczynałam zajęcia lekcyjne, dotrzymywałam terminów sprawdzenia prac, odnosiłam się do nich
z szacunkiem, nie tolerując ich obraźliwego zachowania wobec siebie lub innych pracowników szkoły. Otwartość na problemy wychowanków i ciągła gotowość do rozmowy zaowocowały obustronnym zaufaniem, dzięki czemu skuteczniej pełnię rolę wychowawcy klasy. Współpracując z gronem pedagogicznym przy różnych wyznaczonych zadaniach oraz w różnego typu komisjach nauczyłam się kooperacji
i sztuki kompromisu.
• Rozmowy z pedagogiem, kierownikiem internatu na temat poznanych problemów - wielokrotnie po rozpoznaniu trudnej sytuacji lub po wyniknięciu jakichś problemów wychowawczych u uczniów z którymi miałam styczność kontaktowałam się zarówno z pedagogiem jak i kierownikiem internatu w przypadku jego mieszkańców. Sytuacje takie w pierwszej kolejności omawiałam sama na spokojnie z konkretnym uczniem. Swoje dalsze postępowanie uzależniałam od wagi problemu.
12. Udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych podejmujących z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty – w trakcie stażu wielokrotnie uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Wychowawczego poruszających w/w tematy. Do najbardziej przydatnych
w praktyce zaliczyłabym „Bezpieczny Internet – bezpieczne dziecko”, szkolenie organizowane było przez Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl,
oraz szkolenie „Narkomania i sposoby jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym”. To ostatnie organizowane było przez Komendę Powiatową Policji w Zwoleniu. Omówiono na nim i pokazano różne środki psychotropowe, halucynogenne i typowe objawy jakie te środki powodują. Mówiono jak należy postępować po odkryciu takiego nałogu u ucznia.

• Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej
i wychowawczej - przemiany zachodzące u dorastającej młodzieży mają wydatny wpływ na proces edukacyjny. Świadomość tych procesów pomaga skutecznie zaplanować tok nauczania i organizację innych zajęć dla poszczególnych roczników. Wiadomości z dziedzin psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki pozwalają na stosowanie zróżnicowanych metod nauczania oraz stworzenia przyjaznej atmosfery. Chcąc poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki zapoznałam się z fachową literaturą dostępną w naszej bibliotece.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

• Analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - by poznać prawne podstawy funkcjonowania szkoły przeanalizowałam: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Przedmiotowy System Oceniania. Prowadziłam dyskusję z opiekunem stażu na temat niektórych sformułowań zawartych w w/w dokumentach. Przeanalizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawę o bibliotekach, Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, szczególnie w związku awansem zawodowym.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
i bibliotecznego – założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:
1. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów globalnej sieci Internet,
2. Posłużyłam się aktami prawnymi w czynnościach związanych z realizacją swojego planu rozwoju zawodowego: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego i przygotowywania się
do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzaminacyjną,
3. Prawidłowo sformułowałam regulaminy: biblioteki, czytelni, Multimedialnego Centrum Informacji,
4. Prawidłowo prowadziłam dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, dziennik biblioteki, arkusze ocen, itp.). Brałam udział w posiedzeniach plenarnych oraz klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych, a także przy konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych,
5. Wykorzystywałam odpowiednie przepisy przy organizowaniu wyjazdów
i wycieczek szkolnych.
6. Realizowałam zalecenia zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

WNIOSKI

W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z młodzieżą. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków.
W pełni angażuję się w przydzielone mi zadania oraz jestem inicjatorką wielu działań wykraczających poza obowiązkowe ramy.

Uzyskane efekty podzieliłam na trzy zakresy:

Efekty dla ucznia:
• Większa wiedza i umiejętność organizowania czasu przeznaczonego na naukę
i zajęcia dodatkowe, co daje wymierne efekty w postaci dobrych ocen i właściwego zachowania.
• Wykorzystanie poznanych zasad prawidłowego opisu bibliograficznego do opisu różnego rodzaju dokumentów w prezentacjach maturalnych z języka polskiego.
• Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji i samodzielny krytyczny ich odbiór.
• Doskonalenie umiejętności autoprezentacji poprzez udział w różnych formach pracy biblioteki.
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych.

Efekty dla szkoły:
• Wykształcony pracownik samodzielnie pogłębiający wiedzę i umiejętności, znający doskonale specyfikę i zasady funkcjonowania placówki, orientujący się w prawie oświatowym i bibliotecznym.
• Inicjator, współorganizator i opiekun różnorodnych imprez szkolnych oraz różnych form wypoczynku pracowników.
• Biblioteka - jako znaczący element życia szkoły.

Efekty dla mnie:
• Podniesienie wiedzy i kwalifikacji nauczycielskich.
• Nabycie umiejętności odpowiedniej analizy rezultatów podejmowanych działań.
• Satysfakcja z efektywnej współpracy z Kołem Przyjaciół Biblioteki.

Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.