X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27639
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Sołonko
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy:
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy : 01.09.2012 - 31.05.2015
Posiadane kwalifikacje:


I. CEL GŁÓWNY

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego, rozwój kompetencji zawodowych, a w związku z tym podniesienie poziomu jakości pracy własnej i placówki oraz lepsze przygotowanie wychowanków do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, a także świadomego wyboru dalszego kształcenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 Nr 260, poz.2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. z 01 marca 2013r. Nr 214 poz. 393) oraz Ustawą- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli) dokonałam następujących działań:
Rozpoczynając staż, zadbałam o jego właściwą organizację:
· zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego;
· zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
· podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr
· w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola.

Moją pracę zawodową w Przedszkolu Publicznym
rozpoczęłam 01.09.2010 roku. Pracę rozpoczęłam z uzyskanym stopniem nauczyciela kontraktowego , który to nabyłam w dniu 24. 08.2010 roku po odbytym 9 miesięcznym stażu w Przedszkolu Niepublicznym.
Po przepracowaniu dwóch lat, jako nauczyciel kontraktowy, w dniu 01.09.2012 roku, złożyłam do dyrektora Przedszkola Publicznego nr 45 wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Do wniosku o rozpoczęcie stażu zgodnie z wymaganiami dołączyłam projekt planu rozwoju zawodowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie (wyższe wykształcenie pedagogiczne) oraz byłam zatrudniona w pełnym wymiarze godzin.
W dniu 12.09.2012 roku dyrektor placówki pozytywnie zaopiniował mój plan rozwoju zawodowego.
Po zakończeniu stażu, zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej realizację założeń planu oraz analizie i ocenie własnych działań sporządziłam sprawozdanie uwzględniające wyznaczone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004roku. następujące kierunki rozwoju.


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.( § 7 ust. 2 pkt.1)

1.1. Współpraca z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu, było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu . We wrześniu 2012 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć oraz pomocy w prowadzeniu dokumentacji, analizowaniu mocnych i słabych stron nauczyciela odbywającego staż; doradztwa w zakresie prowadzenia zajęć, stosowanych metod i form pracy, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Prowadzone obserwacje , jak również analiza obserwowanych działań i rozmowy z opiekunem stażu pozwoliły mi bardzo rozwinąć własny warsztat pracy. Obserwując mojego opiekuna stażu przy przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, a także podczas prowadzenia zajęć poszerzyłam moje umiejętności z zakresu zachowania dyscypliny na zajęciach, sposobów pozytywnego motywowania wychowanków do pracy, twórczego prowadzenia zajęć. Doświadczenie i wiedza mojego opiekuna stażu pozwoliła mi na wprowadzenie w mojej pracy systematyczności i dobrej organizacji pracy. Podczas współpracy z moim opiekunem stażu zawsze mogłam liczyć na dobrą radę i wsparcie.
Doskonałą formą wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, w czasie trwania stażu było uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez moje koleżanki. Uczestnicząc w tych zajęciach sporządzałam notatki, formułowałam pytania, a następnie rozmawiałam z koleżankami na temat ich sposobów prowadzenia zajęć, wyciągając wnioski do dalszej pracy.
Prowadziłam także zajęcia hospitowane przez p. dyrektor. Dzięki temu mogłam doskonalić umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a także pokazać osiągnięcia moich wychowanków .


1.2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Swój warsztat pracy wzbogacałam poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Przedszkola. Nowe metody pracy czerpałam również z literatury pedagogicznej, czasopism pedagogicznych. W swojej pracy stosowałam także aktywne metody nauczania.


1.3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o pogłębianie wiedzy merytorycznej oraz własnego warsztatu pracy. Starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz nowoczesne metody aktywizujące. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy przedszkola. W okresie stażu brałam w następujących formach doskonalenia:
· Warsztaty: „Rozwój i awans zawodowy nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowany przez PODN w Stargardzie Szczecińskim.
· Warsztaty: „ Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” zorganizowany przez Usługi Szkoleniowe Pedagogiczno-Psychologiczne mgr Ewa Zielińska.
· Warsztaty: „ Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.” Zorganizowany przez PODN w Stargardzie Szczecińskim.
· Warsztaty: „ Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej cz. II” zorganizowany przez PODN w Stargardzie Szczecińskim.
· Warsztaty: „ Zabawy z chustą animacyjną i chustkami do żonglowania” zorganizowany przez Centrum Szkoleniowe KLANZA Filia w Szczecinie.
· Warsztaty: „Proste tańce integracyjne” zorganizowany przez Centrum Szkoleniowe KLANZA Filia w Szczecinie.
· Szkolenie: „Edukacja ekologiczna współczesnego przedszkolaka” zorganizowane przez AJAK Anna Jankowska Szkolenia Pedagogiczne.
· Warsztaty: „ Rozwijanie umiejętności poznawczych u dzieci” zorganizowany przez Centrum Szkoleniowe KLANZA Filia w Szczecinie.
· Warsztaty: „ Od chłopczyka i dziewczynki własnoręcznie wykonane upominki” zorganizowany przez Centrum Szkoleniowe KLANZA Filia w Szczecinie.
· Szkolenie: „ Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era, prowadzący dr Maciej Błaszak w Szczecinie.
· Szkolenie : Nauczyciel-pedagog i Kreator” ” zorganizowane przez Grupa Edukacyjna S.A. Szczecin.
· Szkolenie: „ Diagnoza możliwości umysłowych i działalności matematycznej starszych przedszkolaków i małych uczniów. Koncepcja, metody, interpretacje” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era, prowadzący prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska w Szczecinie.
· Szkolenie z zakresu „Pierwszej Pomocy” zorganizowane przez M&D Profesjonalne Szkolenia w Szczecinie.
· Szkolenie: „Asertywność i komunikacja w zgodzie ze sobą” zorganizowane przez EduAktiv w Szczecinie.
· Szkolenie: „Efektywna komunikacja w przedszkolu” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era, prowadzący prof. dr hab. Stanisław Dylak w Szczecinie.
· Szkolenie: „Sztuka uczenia” zorganizowane przez Wydawnictwo JUKA w Szczecinie.

Uczestnicząc w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego sporządzałam notatki, a jeśli było to możliwe gromadziłam udostępnione przez prowadzących materiały. Udział w wymienionych kursach, warsztatach, szkoleniach jest potwierdzony stosownymi zaświadczeniami.


1.4.Systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej- dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci , plan wynikowy.

Podczas trwania stażu rzetelnie i sumiennie prowadziłam dokumentację przedszkolną
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć oraz dzienników zajęć wyrównawczych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.
Terminowo wywiązywałam się z prowadzenia obserwacji dzieci. Plan wynikowy opracowywałam uwzględniając w nim potrzeby, umiejętności oraz zainteresowania moich wychowanków.

Efekty działań:
· Analiza przeprowadzonych zajęć pozwoliła mi na określenie mocnych i słabych stron własnej działalności oraz wzmocnienie wiary w siebie i swoje możliwości.
· Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy placówki.
· Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
· Stosowanie nowych aktywnych metod nauczania.
· Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne.
· Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzprzedszkolne jak i pozaprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.


2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego(§ 7 ust. 1 pkt. 1).


2.1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych placówki. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

Podczas trwania stażu uczestniczyłam we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej, aktywnie włączając się w rozwiązywanie zaistniałych problemów. Pomagałam w opracowaniu ujednoliconych arkuszy obserwacji umiejętności dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych.
Współtworzyłam aktualizację koncepcji pracy przedszkola nr 45. Aktywnie realizowałam zadania i priorytety edukacyjno-wychowawcze wyznaczone w rocznym planie pracy przedszkola. Przedstawiałam sprawozdania ze swojej pracy oraz z osiągnięć swoich wychowanków w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej.


2.2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych

Włączałam się aktywnie w przygotowanie uroczystości przedszkolnych zgodnie z wyznaczonym w planie rocznym kalendarzem imprez. Pomagałam przy organizacji:

· Zabaw z okazji pożegnania lata i powitania jesieni
· Jasełek ze starszą grupą wiekową( pięciolatki- sześciolatki) Prezentacja występu dla rodziców dzieci oraz pracowników przedszkola, występ w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka z Asyżu dla mieszkańców osiedla.
· Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
· Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
· Zabawy z okazji Dnia Wody
· Festynu rodzinnego

Przygotowując powyższe imprezy sporządzałam plany imprez oraz scenariusze uroczystości. Pomysłów do organizacji przedstawień i zabaw poszukiwałam w literaturze zawierającej scenariusze przedstawień, zabaw, wiersze dla dzieci, piosenki oraz w Internecie. Pomysłów na prezenty dla Babci, Dziadka i Rodziców oraz dekoracji na poszczególne uroczystości poszukiwałam w pozycjach o tematyce plastycznej np.: „ Dziecięce origami”, „365 rzeczy do zrobienia”, „Wycinanki z papieru”, a także w czasopismach: „ Hobby”, „ Mały artysta”, „Nauczycielka przedszkola”.
Relacje z organizowanych imprez i uroczystości zamieszczane były w gablocie dla rodziców pt. „ Nowinki z życia przedszkola”, którą prowadziłam od początku trwania stażu. Gablota zawierała zdjęcia i krótkie opisy bieżących wydarzeń z życia przedszkola.

2.3. Współpraca podczas organizacji festynu rodzinnego

Podczas organizacji festynu rodzinnego rzetelnie i sumiennie wykonywałam powierzone mi przez p. dyrektor zadania. Pomagałam w przygotowaniu i oznaczeniu fantów do loterii fantowej. Udoskonaliłam umiejętność malowania twarzy i razem z koleżankami z innych grup prowadziłam podczas festynu stanowisko z malowaniem twarzy dzieciom.
Podczas imprezy dbałam o bezpieczeństwo i wesołą zabawę moich wychowanków. Włączałam się w zabawę, poprzez wyszukanie odpowiedniego stroju dopasowanego do tematu festynu np. stroju wikingów.

2.4 Współpraca w organizacji konkursu makiet przyrodniczych.

Do tradycji naszego przedszkola należy organizacja konkursu makiet przyrodniczych.
Konkurs polega na wykonaniu makiety z dostępnego jesienią materiału przyrodniczego, który można łączyć z innymi materiałami według pomysłu wykonawców. Każdego roku prace konkursowe dotyczą określonego tematu. W pierwszym roku trwania stażu były to zwierzęta z safari w kolejnym planeta dinozaurów. Każdego roku na konkurs wpływa wiele oryginalnych prac, które wystawiliśmy w galerii przedszkolnej.
Pomagając w organizacji konkursu makiet przyrodniczych byłam odpowiedzialna za:
· Przygotowanie dyplomów oraz podziękowań
· Podczas pracy w grupie starszej przygotowanie przedstawienia wprowadzającego w tematykę konkursu
· Organizację wystawy prac
· Przygotowanie dekoracji sali

Swoje działania dokumentowałam zdjęciami i opisami zamieszczonymi w gablocie „ Z życia przedszkola”

2.4 Współpraca w organizacji konkursu recytatorskiego o tematyce ekologicznej

Organizacja konkursu recytatorskiego o tematyce ekologicznej także jest już tradycją placówki. Celem konkursu jest propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci oraz rozwijanie szacunku wobec przyrody .
W poprzednich latach dzieci układały wraz z rodzicami wiersze w domu. Podczas rozstrzygnięcia konkursu dzieci recytowały swoje wiersze w przedszkolu. Wszystkie wiersze które wpłynęły na konkurs są zbierane w tomik wierszy. W ostatnich latach zasady konkursu zostały zmienione. Przyjęto formę przeglądu, a wiersze są układane w przedszkolu przez dzieci i nauczycieli.
Organizując przeglądy twórczości literackiej o tematyce ekologicznej byłam odpowiedzialna za:
· Przygotowanie przedstawienia ze starszą grupą wiekową
· Przygotowanie tomików z wierszami
· Dekorację sali
· Współpracę przy sporządzaniu regulaminu konkursu
· Przygotowanie dyplomów, podziękowań za udział w konkursie.
Działania podjęte przeze mnie udokumentowałam zdjęciami.

2.5 Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.

Przez okres stażu moi wychowankowie wzięli udział w następujących konkursach:

· XV Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej Szkół i Przedszkoli Miasta Szczecin organizowany przez Przedszkole Publiczne nr 62 „ Baśniowe”. Zespół dzieci prezentował swoje umiejętności wokalne i grę na instrumentach.


· XI Przegląd Twórczości Poetyckiej „Leci Jabłko w Chmury” organizowany przez Przedszkole Publiczne nr 35 „ Krasnala Hałabały”.

· XI Między przedszkolny Konkurs Plastyczny organizowany przez Przedszkole Publiczne nr 54 „ Plastusiowo”.

· Konkurs makiet przyrodniczych organizowany przez Przedszkole Publiczne nr 45 „Leśne”.

· Konkurs recytatorski o tematyce ekologicznej zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 45 „Leśne”

· Konkurs plastyczny pt. „ Szczecin Miastem czystej zieleni- posprzątaj po swoim psie” organizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Szczecin.

· Konkurs plastyczny pt. „ Zapobiegamy pożarom” organizowany przez Szczecinską Straż Pożarną .

Konkursy organizowane na terenie przedszkola, jak i poza przedszkolem są atrakcją dla dzieci i ich rodziców. Sprawiają wszystkim zainteresowanym dużo radości i satysfakcji. Ich liczba oraz różnorodność świadczy o dostrzeganiu przez przedszkole wszystkich zdolności i potrzeb dzieci, ponieważ dzięki nim, wszyscy wychowankowie i ich rodzice mają szansę wykazać się własna kreatywnością.


2.6 Współpraca z rodzicami.

Współpraca z rodzicami podczas trwania stażu polegała na:
· Systematycznym informowaniu rodziców o postępach ich dzieci.
· Poradnictwie w sprawach wychowawczych
· Informowaniu rodziców o ewentualnych problemach dydaktycznych , wychowawczych i zdrowotnych oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań.
· Angażowaniu rodziców do działań na rzecz grupy(pomoc w przygotowaniu potrzebnych do zajęć materiałów, lub udział rodziców w zajęciach np. podczas zajęć o bezpieczeństwie zaproszenie rodzica-policjanta; udział w konkursach dla dzieci i rodziców organizowanych w przedszkolu, pomoc w dowożeniu dzieci na konkursy zewnętrzne , udział w przedstawieniu z okazji Dnia Dziecka).

Efekty działań:
· Uczestniczenie w wyżej wymienionych działanich i udział w zebraniach Rady Pedagogicznej przyczyniły się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.
Dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować i realizować założone cele.
· Udział w konkursach dał dzieciom dużo satysfakcji, pozwolił na zdobycie nowych doświadczeń, uczył zdrowej rywalizacji, dał możliwość wykazania się dziecku swoją wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach.
· Dzięki dobremu przygotowaniu dzieci do licznych konkursów podczas trwania stażu podniosłam swoje kompetencje i nabyłam cennego doświadczenia do pracy na przyszłość
· Przygotowanie prac konkursowych sprzyjało zacieśnianiu więzi rodzinnych oraz współpracy w relacji dom rodzinny- przedszkole.

3. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych(§ 7 ust. 2 pkt.2)

3.1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:

Podczas trwania stażu dużą uwagę zwracałam na edukację regionalną swoich wychowanków. Swoje najbliższe otoczenie, swoje miasto dzieci mogły poznać podczas:
· Spacerów ulicami Płoni
· Poznania zabytkowej części osiedla z pomnikami przyrody Lipa św. Ottona.
· Wizyt w pobliskich obiektach usługowo-handlowych ( zakład fryzjerski, sklepy spożywcze, przychodnia)
· Zwiedzanie kościoła pw. Św. Rodziny
· Wizyty w kopalni kruszyw w Płoni (KERAMZYT)
· Wizyty w Jednostce Straży Pożarnej
· Wizyty w Jednostce Wojskowej
· Wizyty w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
· Wyjazdu do szczecińskiego teatru lalek „Pleciuga”.
· Wyjazdów do Szczecińskiego Zamku-udział w koncertach muzycznych.
· Wyjazdu do Szczecińskiego Muzeum Narodowego.

3.2. Współpraca ze środowiskiem.

Aby dać dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim, podjęłam współpracę z następującymi instytucjami:

· Stowarzyszenie ekologicznye Klub Gaja i przyłączenie się wraz z dziećmi do programu proekologicznego pt. „ Zaadoptuj rzekę”.
· Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie
· Radą Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce.
· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
· Ośrodkiem Terapii Zajęciowej
· Logopedą
· Szkołą Podstawowa nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego w Szczecinie.
· Nawiązanie współpracy z Domem dziecka w Stargardzie Szczecińskim.
· Urzędem Pocztowym
· Strażą Miejską
· Policją
· Strażą Pożarną

3.3. Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych i festynów.

Przez cały okres stażu w sposób aktywny uczestniczyłam we wszystkich imprezach organizowanych na terenie przedszkola. Rzetelnie wykonywałam powierzone mi zadania podczas współorganizowania uroczystości okolicznościowych. Podczas trwania mojego stażu miałam okazję nawiązać współpracę z radą osiedla, na którym znajduje się przedszkole , dzięki czemu grupa moich wychowanków brała udział w występach podczas osiedlowego festynu rodzinnego. Występy artystyczne spotkały się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności i stał się główną atrakcją festynu. Możliwość prezentacji przed szerszą publicznością , sprawił zarówno dzieciom , jak i mi wiele satysfakcji.

3.4. Działalność na rzecz przedszkola.

Podczas trwania stażu włączałam się w akcje o charakterze charytatywnym i ekologicznym :
· Zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka
· Zbiórka karmy, koców dla zwierząt ze schroniska.
· Udział w akcji „Góra Grosza”
· Zbiórka makulatury
· Zbiórka zużytych tuszy i kartridży
· Zbiórka baterii


Efekty działań:
· Dzięki zwiedzaniu najbliższej okolicy moi wychowankowie a także ich rodzice mieli okazję poznać niekiedy po raz pierwszy lub z całkiem innej strony miejsca w bliskiej okolicy przedszkola. Dodatkowo uczestnictwo w wycieczkach do lokalnych instytucji sprzyjało promowaniu naszego Przedszkola.
· Poprzez współprace z Stowarzyszeniem Ekologicznym oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, udało mi się stworzyć cykl niezwykle rozwijających zajęć, podnoszących świadomość dzieci i rodziców w zakresie dbania o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu. Pozyskać ciekawe materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach. Jak również zorganizować dla dzieci z najstarszych grup wiekowych spotkanie z ekologiem z Klubu Gaja który przyjechał z Białegostoku na zajęcia edukacyjne.
· Uświadomienie dzieciom oraz rodzicom zasad bezpiecznego życia. Zasad bezpieczeństwa wobec osób obcych, zwierząt.
· Kształtowanie postaw proekologicznych – segregowanie śmieci, zbiórka zużytych baterii, makulatury itp.
· Kształtowanie postaw humanitarnych i charytatywnych, wyrabianie nawyku dbania o ludzi i zwierzęta.

4. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§ 7 ust. 2 pkt.3)


4.1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera

Wykonując pomoce i materiały do zajęć opanowałam obsługę następujących programów komputerowych:
· Microsoft Word
· Microsoft Powerpoint
· Microsoft Exel
· Cdex program służący do zgrywania płyt Audio

4.2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Wszelkie sprawozdania, konspekty, plany pracy wykonywałam przy pomocy komputera, co znacznie usprawniło moją zdolność obsługi poszczególnych programów. Uatrakcyjniłam też wykonywane przez siebie pomoce do zajęć dydaktycznych. Nauczyłam się przygotowywać dyplomy, zaproszenia na różnorodne uroczystości przedszkolne. Komputer posłużył mi również do opracowania dokumentacji przebiegu awansu zawodowego.

4.3. Publikacja w Internecie artykułu o tematyce pedagogicznej.

W okresie trwania stażu, jak również przed jego rozpoczęciem, planując swoją pracę, przygotowując się do zajęć korzystałam z doświadczenia pedagogów, umieszczających liczne publikacje na stronach internetowych poświęconych pracy nauczyciela, zwłaszcza nauczyciela wychowania przedszkolnego. Dlatego też zaplanowałam udostępnić swoją pracę innym poprzez umieszczenie w Internecie:
· Plan rozwoju zawodowego.
· Ciekawe scenariusze zajęć.
· Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Na umieszczone przez siebie publikacje , posiadam odpowiednie zaświadczenia.

Efekty działań:
· Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji z przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
· Poprzez publikację promowałam placówkę na łamach Internetu ,podnosząc jej rozpoznawalność nie tylko w Szczecinie.

5. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7 ust. 2 pkt.4)

5.1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z książek i czasopism:

· „Charaktery”- miesięcznik
· „ Edukacja i Dialog”- miesięcznik
· „Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno- pedagogiczny
· „Nauczycielka przedszkola” – miesięcznik
· „ Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym” M. Bogdanowicz.
· „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”- A. Faber, E. Mazlish.
· „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” –D. Waloszek.

5.2. Pedagogizacja rodziców.

Podczas trwania stażu zajmowałam się następującymi formami pedagogizacji rodziców:

· Zajęcia otwarte prezentacja osiągniętych umiejętności dzieci z zakresu: matematyki, tańca, muzyki.
· Wdrażanie do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
· Propagowanie znajomości wśród rodziców Praw dziecka
· Prowadzenie zebrań z rodzicami , informowanie o postępach dydaktycznych, wychowawczych dzieci.
· Zamieszczanie w gablocie pt. „ Informację dla rodziców” artykułów z przykładowymi zabawami , ćwiczeniami do wykonywania w domu.

Po każdych zajęciach wręczałam rodzicom materiały o tematyce dziecięcej np. spis ciekawej literatury odpowiedniej do czytania dzieciom, spis umiejętności jakimi powinno wykazywać się dziecko w danym wieku.

Efekty działań:
· Poznanie ciekawych publikacji i wartościowych dla pracy nauczyciela czasopism, książek, wpłynęło na lepsze poznanie specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
· Rozwijanie prawidłowych relacji między rodzicem a nauczycielem.
· Poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozwoju dziecka.

6. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami. (§ 7 ust. 2 pkt.5)

6.1. Analiza podstawowych dokumentów placówki.

Podczas odbywania stażu analizowałam szczegółowo następujące dokumenty:
· Statut przedszkola
· Program Wychowawczy
· Programy Autorskie.
· Koncepcja pracy przedszkola

6.2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego.

W czasie trwania stażu aktualizowałam swoją wiedzę, poprzez samodzielne zagłębianie się w szczegóły reformy oraz prawa oświatowego. Szczególną uwagę podczas trwania stażu skierowałam na:

· Analizę dokumentacji zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli.
· Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
· Rozporządzenie MEN z 01MARCA 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
· Analizę Karty Nauczyciela.
· Aktualizację wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Efekty działań:
· Analizując podstawowe dokument przedszkola znacznie podniosłam efektywność swojej pracy z wychowankami i ich rodzicami.
· Poprzez analizę dokumentacji prawa oświatowego, znacznie sprawniej zrealizowałam przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

PODSUMOWANIE

Omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie stawianych nauczycielowi kontraktowemu niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wymagań. Między innymi poprzez ustanowienie trzech koniecznych czynności wskazywanych nauczycielowi kontraktowemu przez § 7.1.(rozporządzenia MENiS z dnia 01.1202004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) jako moich nadrzędnych powinności, a formy realizacji tychże zadań potwierdzają, że rzeczywiście tym wymaganiom sprostałam.Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.