X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27641
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej

Sprawozdanie z pracy Biblioteki przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych za rok szkolny 2012/2013 r.

Biblioteka Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych prowadziła swoją działalność w oparciu o plan pracy sporządzony na początku roku szkolnego. W bibliotece zatrudniony jest jeden nauczyciel bibliotekarz w pełnym wymiarze godzin. Biblioteka jest skomputeryzowana, w pracy bibliotecznej wykorzystywany jest program Mol Optivum. W bibliotece funkcjonują dwa Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytelnicy mają do dyspozycji osiem komputerów stacjonarnych. Komputery są podłączone w sieć i podłączone do Internetu natomiast obsługa biblioteki jeden komputer przenośny, który nie jest połączony z Internetem.

Główne cele biblioteki to:

zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informatyczno – bibliograficznego,

kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

współpraca z nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekarzami, ,

biblioteka jako multimedialne centrum informacji.

Podstawową część zbiorów biblioteki stanowią książki, zgromadzony zbiór składa się z różnych dziedzin. Jest to 14 528 woluminów w głównej księdze inwentarzowej. Miniony rok jest pierwszym od dawna, kiedy nie zwiększyła się wielkość księgozbioru nawet o jedną pozycję książkową z zakupu. Jedyne wpływy biblioteki to książki pozyskane z darów (20 szt. literatura piękna i literatura faktu ), zostały one opracowane i wprowadzone do księgozbioru.

W minionym roku szkolnym odnotowano oprócz wypożyczeń książek wiele wypożyczeń czasopism, roczników, atlasów oraz będących w zbiorach biblioteki płyt CD oraz DVD dokumentujących życie naszej szkoły.

Czytelnictwo

Trzon księgozbioru stanowią lektury i literatura piękna zarówno polska jak i zagraniczna. Ponadto duża część to książki związane z przedmiotami zawodowymi, których nauczanie prowadzone jest w naszej szkole. Obecnie zarejestrowanych jest 642 czytelników. W roku szkolnym 2012/2013 ze zbiorów książkowych biblioteki korzystało 397 uczniów oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. - 1569 odwiedzin.

Zarejestrowanych zostało 1304 wypożyczeń książek, dzienna średnia wypożyczeń wyniosła 4,8 książki na ucznia. średnia dzienna wypożyczeń wyniosła 7,8 książki. Ilość zarejestrowanych odwiedziny w czytelni to 1387 (nie wliczone są tu osoby zdające w bibliotece egzamin wewnętrzny na prawo jazdy).

W rankingu czytelnictwa jak co roku wyłonione zostały najlepsze klasy oraz najlepsi-wzorowi czytelnicy.

Oto klasy technikum i liceum, które w roku szkolnym 2012/2013 są najlepsze:

1. I miejsce klasa 2o – 198 książek,

2. II miejsce to klasa 3a – 114 książek,

3. III miejsce to klasa 1p – 101 książek.

Najlepsze klasy w rankingu czytelnictwa w zasadniczej szkole zawodowej to:

1. I miejsce klasa 2m -16 książek,

2. II miejsce klasa 1w- 13 książek,

3. III miejsce klasa 2w2- 10 książek.

Najlepsi czytelnicy uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego to:

1. I miejsce - Wiktoria Przepiórka z klasy 1p - 36 książek,

2. II miejsce Aleksandra Serafin z klasy 2o - 22 książki,

3. III miejsce Izabela Jaśkiewicz z klasy 2d/e - 19 książek.

W oparciu o przedstawione wyniki, własne obserwacje oraz szczegółowy wykaz wypożyczeń mogę stwierdzić, że w roku 2012/2013 klasy maturalne o wiele rzadziej pojawiały się w bibliotece wypożyczać książki a o wiele częściej uczniowie korzystali z pomocy przy doborze literatury do swoich prezentacji na miejscu w czytelni sporządzając z proponowanych pozycji książkowych opisy bibliograficzne.

Struktura wypożyczeń wyglądała następująco:

wypożyczenia lektur było to 45,8 % wszystkich wypożyczeń,

wypożyczenia innych książek (w tym literatury pięknej, faktu, poezji, książek do różnych przedmiotów zawodowych) było to 54,2 %.

W celu dostosowania działalności biblioteki do rzeczywistych potrzeb młodzieży oraz zbadania zainteresowań czytelniczych, żeby lepiej wypełniać założone sobie cele w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam ankietę adresowaną do 2 klas technikum oraz liceum w naszej szkole. Analizę i wnioski z przeprowadzonego badania chciałabym przedstawić na końcu sprawozdania.

Praca pedagogiczna

W ramach zajęć prowadzonych w bibliotece przeprowadzono 92 lekcje biblioteczne w ramach zastępstw, w tym przysposobienia czytelnicze dla klas pierwszych.

Podczas zajęć przekazywałam uczniom wiadomości z zakresu wiedzy o naszej bibliotece szczególnie w klasach I-regulamin i zasady korzystania z ICM, o interesujących książkach nie tylko w naszej bibliotece. Popularyzowałam wiedzę o literaturze pięknej przede wszystkim polskiej ale również zagranicznej - o najważniejszych konkursach literackich, ich laureatach. Zapoznawałam uczniów z najnowszymi kierunkami współczesnego bibliotekarstwa, zachęcałam do korzystania z książek elektronicznych oraz wykorzystania zarówno w nauce jak i rozwijaniu zainteresowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Ponadto tematem, który poruszany był wielokrotnie na zajęciach była pamięć i sposoby na efektywniejsze uczenie się. Przygotowałam prezentacje multimedialną, w której w prosty czasem zabawny sposób przedstawiłam czym jest pamięć jakie są jej rodzaje oraz co zrobić żeby jak najlepiej ją wykorzystać w procesie uczenia się. Podałam tam kilka przykładów z literatury fachowej oraz z własnego doświadczenia, które przekonywały do tego, że uczenie się nie musi być żmudne, nudne i bezowocne.

W pracy pedagogicznej w tym roku szkolnym duży nacisk położyłam na umiejętność krytycznego odbioru informacji szczególnie publikowanych w sieci Internet, szczególną uwagę zwróciłam na zagrożenia jakie wynikają z możliwości nieograniczonego dostępu do Internatu. Na lekcjach bibliotecznych zapoznawałam uczniów z artykułem naukowym opublikowany przez uczonych na uniwersytecie w Berkley dotyczącym zagrożeń ze strony Internetu oraz skutków nieograniczonego dostępu do Internetu. Po odczytaniu artykułu przeprowadzałam krótką ankietę, w której każdy z uczniów anonimowo dopowiadał na pytania dotyczące częstotliwości, powodów, korzyści oraz zagrożeń związanych z nieograniczonym dostępem do zasobów Internetu.

Najczęściej pojawiające się ze strony uczniów twierdzenia to:

Internet jest niezbędny elementem w życiu codziennym, (większość uczniów korzysta z niego nawet kilka razy dziennie),

Internet przede wszystkim służy do zagospodarowywania czasu wolnego - czyli rozrywek różnego rodzaju (portale społecznościowe, gry, ściąganie pików, oglądanie filmów, pogawędki na forach itp),

cenne źródło informacji do odrabiania prac domowych, referatów itp.

Po przeprowadzonej ankiecie wspólnie określaliśmy najważniejsze wnioski. Do najważniejszych, na które staram się nakierować młodzież na zakończenie lekcji należą:

uświadomienie, że myślenie, że Internet jest niezbędny do funkcjonowania w życiu to jeden z objawów uzależnienia, które jest największym negatywnym skutkiem nieograniczonego dostępu, oraz sposobu w jaki wpływa każde uzależnienie w dłuższym czasie na życie codzienne i stan emocjonalny człowieka,

wskazanie Internetu jako jednej z najważniejszych przyczyn słabych wyników w nauce - spędzanie czasu w ten sposób zupełnie odciąga od nauki, brakuje czasu!!!

Internet przez swoją anonimowość utrudnia rzeczywiste kontakty międzyludzkie, przez stosowanie skrótów i graficznej formy wypowiedzi (emotionki) w znacznym stopniu zubaża słownictwo,

uświadomienie, że Internet jako ogromny zasób wiedzy i rozrywki jest współcześnie elementem naszego życia, który może służyć każdemu jeżeli posiada umiejętność organizacji czasu(określony czas korzystania) oraz celów jego wykorzystania.

W trakcie prowadzonych zajęć zaobserwowałam u wielu uczniów bardzo duże kłopoty z prezentowaniem swojego zdania na dany temat wobec grupy. W rozmowach indywidualnych lub w formie pisemnej o wiele łatwiej było uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania. Wypowiadanie się przy klasie nawet na moich zajęciach gdzie nie stawiane są przecież stopnie dla bardzo wielu uczniów jest ogromnym problemem, zarówno pod względem tego co mają do przekazania jak również poprawności wypowiedzi. W przyszłym roku szkolnym planuję na prowadzonych zajęciach położyć większy nacisk na temat autoprezentacji, jako umiejętności, która jest współcześnie niezbędna w życiu młodego człowieka. Chciałabym przeprowadzić cykl zajęć pod hasłem "Oswoić nieśmiałość - sztuka autoprezentacji, tego można się nauczyć". Na posiedzeniu RP w sierpniu chciałabym przedstawić swój pomysł już w przygotowanej do realizacji formie, następnie na zakończenie roku przedstawić jego ewaluację.

Z życia biblioteki

W minionym roku szkolnym oprócz wykonywania standardowych prac bibliotecznych, aktywnie uczestniczyłam w życiu naszej szkoły:

brałam udział jako opiekun młodzieży w dwóch dwudniowych wycieczkach,

jako opiekun młodzieży brałam udział dwukrotnie w wyjściach na spektakle teatralne do Kina Świt,

pomagałam w wyszukiwaniu materiałów do scenariusza akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

przy okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych w październiku wspólnie z chętnymi uczniami powstała prezentowana na terenie szkoły gazetka.

Tematyka dotyczyła tego święta popularyzująca książki, czytanie oraz samą bibliotekę w naszym środowisku, oraz powstała autorska gazetka ucznia klasy 2a/c Pawła Więcława przedstawiająca jego poetyckie spojrzenie na miłość i przyjaźń. Gazetka wzbudziła duże zainteresowanie wśród rówieśników. Zgłosiły się dwie kolejne osoby, które chciałyby się "zaprezentować" w bibliotece w następnym roku szkolny.

w ciągu roku uczestniczyłam w 3 Zespołach Samokształceniowych n-li bibliotekarzy oraz w grudniu zorganizowałam w naszej szkole takie spotkanie,

juz kolejny raz świętujemy Walentynki w bibliotece, ma to formę "Literackich walentynek" wybierane są i przepisywane przez uczniów najpiękniejsze według nich w literaturze wiersze o miłości. Zdobią one później bibliotekę a każdy kto włączył się do zabawy otrzymał słodki upominek.

został przeprowadzony konkurs na Ex Libris naszej biblioteki, niestety nie przyznana została I nagroda tylko 2 wyróżnienia dla uczennic klasy 1a/c. Dzięki konkursowi udało się zapoznać uczniów z historią i ideą tworzenia tego rodzaju znaków własnościowych.

przygotowałam materiały dla uczennic Wiktorii Przepiórki i Aleksandry Serafin na organizowany przez bibliotekę publiczną konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim. Dziewczyny zajęły II i III miejsce, otrzymały nagrody rzeczowe, które wręczyła z Panią Burmistrz Pani Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

w trakcie Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem "Noc Profilaktyki" opiekowałam się młodzieżą naszej szkoły oraz brałam aktywny udział w heppeningu na Placu Jana Kochanowskiego",

ponadto przygotowywałam dla uczniów różnych klas wiersze i prozę na konkursy recytatorskie, aktualizuję zakładkę biblioteki na stronie internetowej szkoły,

przez okres od początku marca do końca czerwca prowadziłam kiermasz książek Hurtowni Marko. Oferowane pozycje książkowe oprócz pięknego wydania były bardzo atrakcyjne cenowo. Wielu nauczycieli skorzystało z tej oferty aby za pośrednictwem biblioteki zakupić książki na nagrody dla uczniów. Biblioteka za prowadzenie kiermaszu otrzymała 5 pięknych pozycji książkowych, które przeznaczone są na nagrody dla uczniów,

w ciągu roku szkolnego w czytelni przy pomocy komputerów z ICM pomagałam uczniom przygotowywać się oraz zdawać wewnętrzny egzamin na prawo jazdy. (przy nowym programie pełnię funkcję administratora umożliwiam uczniom logowanie się do programu),

w trakcie roku szkolnego biblioteka jest miejscem, w którym różne grupy zajęciowe realizują wybrane tematy wykorzystując przy tym zarówno zbiory biblioteki jak i sprzęt komputerowy z ICM.

Podsumowując mogę powiedzieć, że zwiększyła się liczba uczniów korzystająca nie tylko ze zbiorów biblioteki - ale z biblioteki jako centrum informacji. Celem odwiedzin jest pomoc w nauce, zdobywanie informacji oraz rozwijanie swoich zainteresowań. Zwiększyła się również w stosunku do ubiegłego roku ilość osób czytających dla przyjemności.

Na podst. przeprowadzonej ankiety oraz obserwacji uwzględniając potrzeby uczniów chciałabym w kolejnym roku szkolnym wzbogacić księgozbiór we współczesną literaturę młodzieżową, ponieważ trudno zachęcać młodzież do czytania nie posiadając ciekawych pozycji do wypożyczenia. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie szczęśliwszy pod tym względem dla biblioteki. żeby przynajmniej w jakiejś części zrealizować to założenie chciałabym w przyszłym roku szkolnym przeprowadzić na rzecz biblioteki na terenie całej szkoły i nie tylko akcję zbierania makulatury pod hasłem "Odświeżamy księgozbiór naszej Biblioteki" i za uzyskane pieniądze kupić młodzieżową literaturę do czytania czyli książki które spodobają się uczniom - zostaną przez uczniów wpisane na listę zakupów przy oddawaniu makulatury.

Wnioski

W nowym roku szkolnym głównym celem będzie wzbogacenie księgozbioru biblioteki z uwzględnieniem przy zakupie nowości oraz dezyderatów czytelniczych i uczniów oraz nauczycieli. Natomiast w trakcie udostępniania zbiorów szczególną uwagę chciałabym zwrócić na:

- utrzymanie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł,

- doskonalenie umiejętności korzystania uczniów z warsztatu informacyjnego biblioteki,

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, tworzenie i pogłębianie nawyku czytania oraz uczenia się,

- odpowiednie zachowanie i kulturę osobistą w szkole,

- wzbogacanie wiedzy uczniów o literaturze i języku ojczystym,

- poprawność językową ustnych i pisemnych form wypowiedzi,

- organizowanie wydarzeń i konkursów w życiu biblioteki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.