X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27615
Przesłano:

Prawa człowieka - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ LEKCJI – GODZINA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Prawa człowieka.
CEL OGÓLNY: nabycie podstawowej wiedzy związanej z pojęciami godność, prawa i wolność.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- potrafi wskazać źródło praw i wolności człowieka,
- określa czym są prawa człowieka,
- uświadamiania sobie, że prawa człowieka dotyczą każdego z nas,
- potrafi odróżnić wolności od praw.

METODY: pogadanka, dyskusja dydaktyczna, rozmowa kierowana.
FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna.


PRZEBIEG ZAJĘĆ
Przywitanie i wprowadzenie do zajęć
1.Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: czym wg was są prawa człowieka?
Przykładowe odpowiedzi:
Prawa człowieka to:
- gwarancja szacunku dla każdego człowieka bez względu na to czy jest biedny, bogaty, stary, młody, czarny lub biały,
- wymaganie szacunku wobec innych ludzi,
- zbiór wskazówek, które mówią jak masz się zachować,
- ochrona bez względu na okoliczności,
- to normy, których źródłem jest ludzka godność.

2.Nauczyciel wymienia akty prawne, które przedstawiają i gwarantują prawa człowieka.
Przykładowa odpowiedź:
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
- Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

3.Nauczyciel wymienia uczniom cechy wolności oraz praw człowieka.
Przykładowa odpowiedź:
Dla funkcjonowania wolności można sformułować następujące warunki:
- istnienie podmiotu zdolnego do postępowania według własnej woli;
- konieczność wyboru spośród co najmniej dwóch możliwości;
- brak nacisków zewnętrznych na dokonanie określonego wyboru.
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że akt normatywny dotyczący wolności powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać formę normy deklarującej wolność, a nie kreującej;
- wyczerpująco wymieniać ograniczenia wolności w formie nakazów, zakazów oraz sankcji za ich naruszenie;
- gwarantować prawnie, instytucjonalnie i materialnie możliwość realizacji wolności w części nie podlegającej ograniczeniom oraz wykonalność zakazów i nakazów.
Z kolei akt normatywny dotyczący prawa osoby powinien:
- wymieniać przysługujące prawa w formie normy kreującej;
- wyczerpująco określać, kto, komu i co ma świadczyć;
- gwarantować realność świadczenia, w tym także możliwość jego dochodzenia przed organami sądowymi i administracyjnymi

4.Nauczyciel włącza uczniom przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną dotyczącą przykładów wolności i praw oraz sposobów ich ochrony.
5.Nauczyciel przeprowadza rozmowę dydaktyczną z uczniami na temat praw człowieka przedstawionych w prezentacji i które są najcenniejsze dla młodego pokolenia.
6.Wychowawca podsumowuje z uczniami temat lekcji.
7.Nauczyciel dziękuje młodzieży za aktywny udział w zajęciach i prosi o ewentualne zgłaszanie na kartkach problemów związanych z ochroną praw człowieka, które chcieliby poruszyć na następnym spotkaniu.

Opracowała: Monika Szpura-Kazimierczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.