X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27647
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej

Sprawozdanie z pracy Biblioteki Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

W roku szkolnym 2013/2014 biblioteka obsługiwała uczniów zarówno techników, liceum, zasadniczych szkół zawodowych oraz pracowników szkoły. W bibliotece w trakcie minionego roku szkolnego zatrudniona była jedna osoba w wymiarze 36 godzin do dnia 31.12.2013 r., od 1 stycznia 2014 r. został zmniejszony wymiar godzin w bibliotece do 30 godzin. Biblioteka jest skomputeryzowana, w pracy wykorzystywany jest program Mol Optivum.

W bibliotece funkcjonują dwa Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytelnicy mają do dyspozycji osiem komputerów stacjonarnych. Komputery są podłączone w sieć i podłączone do Internetu natomiast obsługa biblioteki to jeden komputer przenośny, który nie jest połączony do Internetu.

Główne cele jakie realizowała biblioteka w roku szkolnym 2013/2014 to:

- zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły: pomoc w nauce i przygotowywaniu się do zajęć,

- przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego,

-rozpoznawanie oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

- praca indywidualna z uczniami,

- biblioteka jako Internetowe Centrum Multimedialne: wspomagające naukę, prowadzenie zajęć praktycznych i dydaktycznych z różnych przedmiotów, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnych umiejętności,

- doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, udział w spotkaniach oraz zorganizowanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w środowisku lokalnym.

- kształtowanie postawy patriotyzmu i zwracanie uwagi na dbałość o kulturę języka oraz kulturę osobistą uczniów wobec pracowników szkoły i w grupie rówieśniczej,

- współpraca z nauczycielami, pedagogiem, wychowawcami w internacie oraz bibliotekarzami ze środowiska lokalnego,

- aktywny udział w życiu szkoły, współpraca z samorządem uczniowskim.

Podstawową część zbiorów biblioteki stanowią pozycje książkowe z różnych dziedzin. Jest to 14 528 woluminów. Miniony rok jest pierwszym od dawna rokiem kiedy nie zwiększyła się wielkość księgozbioru nawet o jedną pozycję książkową z zakupu. Jedyne wpływy biblioteki to w tym roku książki pozyskane jako dary, po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w naszej nowej szkole: dwa cenne słowniki polsko-angielski i angielsko-polski oraz dwa albumy o faunie i florze Mazowsza.

W minionym roku szkolnym odnotowano (oprócz wypożyczeń książek) wiele wypożyczeń słowników, encyklopedii, roczników, atlasów oraz będących w zbiorach biblioteki płyt DVD.

W bibliotece gromadzone są i udostępniane oprócz zbiorów książkowych różnorodne materiały np.:

- prenumerowane w czytelni czasopisma,

- scenariusze imprez i uroczystości szkolnych,

- materiały metodyczno – dydaktyczne do planowania kariery uczniów,

- regionalia,

- katalogi i oferty wydawnictw,

- oferty repertuarowe kin, teatrów i innych placówek kulturalno – oświatowych.

W zbiorach bibliotecznych znajdują się również prezentacje uczniów i nauczycieli, programy edukacyjne na płytach CD i DVD oraz obecnie tylko płyty DVD z filmami dokumentującymi życie naszej Szkoły.

Czytelnictwo

Główną część księgozbioru stanowią lektury i literatura piękna zarówno polska jak i zagraniczna. Ponadto znacząca ilość to książki związane z przedmiotami zawodowymi, których nauka prowadzona jest w naszej szkole. Obecnie zarejestrowanych jest 611 czytelników. W roku szkolnym 2013/2014 ze zbiorów książkowych biblioteki korzystało 437 uczniów oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. - 1669 odwiedzin. Zarejestrowanych zostało 1389 wypożyczeń książek, dzienna średnia wypożyczeń wyniosła w przybliżeniu nadal 4,8 książki na ucznia. Średnia dzienna wypożyczeń wyniosła 7,3 książki. Ilość zarejestrowanych odwiedziny w czytelni: 1366 (nie wliczone są tu osoby zdające w bibliotece egzamin wewnętrzny na prawo jazdy).

W rankingu czytelnictwa jak co roku wyłonione zostały najlepsze klasy oraz najlepsi-wzorowi czytelnicy. W zestawieniu klas technikum i liceum w roku szkolnym 2013/2014 najlepsze klasy to:

I miejsce klasa 2p - 214 książek,

II miejsce to klasa 3f - 100 książek,

III miejsce to klasa 1p - 85 książek,

Najlepsi czytelnicy uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego to:

I miejsce - Wiktoria P - 77 książek,

II miejsce Katarzyna S - 20 książek,

III miejsce Edyta J- 18 książek.

W zestawieniu zasadniczych klas zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 najlepsze klasy to:

I miejsce klasa 1m 31 książek

II miejsce klasa 2w 15 książek

III miejsce klasa 2m 12 książek


W oparciu o własne obserwacje oraz szczegółowy wykaz wypożyczeń mogę stwierdzić, że w roku 2013/2014 wielu uczniów chętnie odwiedza bibliotekę w różnych celach. Maturzyści w bibliotece o wiele częściej korzystali z pomocy indywidualnej przy doborze literatury do swoich prezentacji. Z proponowanych pozycji książkowych sporządzali opisy bibliograficzne, prosili o pomoc przy porządkowaniu i poprawie błędów.

W ramach pracy biblioteki prowadzono działalność pedagogiczną oraz organizacyjno-techniczną.

W ramach działalności pedagogicznej w bibliotece w roku szkolnym 2013/2014 :

- przeprowadzono 80 lekcji bibliotecznych w ramach godzin zastępstw,

- udostępniano zbiory biblioteczne w wypożyczalni i czytelni,

- udzielano informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych uczniom i nauczycielom,

- udostępniano materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

- kształtowano umiejętności uczniów niezbędne do samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat, propagowano sposoby efektywnego uczenia się,

- rozwijano kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborach czytelniczych, oraz promowanie czytania i czytelnictwa w środowisku szkolnym,

- jak co roku przeprowadzono przysposobienie czytelnicze uczniów klas pierwszych: zostali zapoznani ze zbiorami, zasadami funkcjonowania biblioteki, wypożyczeń, czytelni oraz ICM (zapoznanie z obowiązującymi regulaminami),t

- zakładanie profili dla kandydatów na kierowców oraz nadzór i dokumentowanie przebiegu egzaminów,

- organizowane są szkolne konkursy o zróżnicowanej tematyce,

- promowana jest artystyczna aktywność uzdolnionych uczniów: w tym roku talenty plastyczne,

- prowadzony był w bibliotece kiermasz "taniej książki": albumów oraz innych ciekawych pozycji książkowych na nagrody na zakończenie roku szkolnego dla klasy maturalnych, samorządu szkolnego oraz innych uczniów uczestniczących w konkursach i wyróżniających się w minionym roku szkolnym.

- propagowano poezję przez „Literackie Walentynki w Bibliotece”,

- propagowano zasady savoir vivre'u, oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego w trakcie wyjazdów na wycieczki, wyjść na spektakle, oraz na uroczystości w środowisku lokalnym,

- kontynuowane jest nagradzanie najlepszych czytelników.

W ramach prowadzonej pracy pedagogicznej podobnie jak w roku ubiegłym ważnym celem jest uświadamianie negatywnego znaczenia Internetu, który może stać się przyczyną uzależnienia. Jest to największym negatywnym skutkiem nieograniczonego do niego dostępu mającym wpływ na naukę, życie codzienne i stan emocjonalny młodego człowieka.

Internet jako ogromny zasób wiedzy i rozrywki jest współcześnie elementem naszego życia, który może służyć każdemu jeżeli posiada umiejętność organizacji czasu(określony czas korzystania) oraz celów jego wykorzystania.

Miłośnicy ,,podróżowania” w wirtualnej przestrzeni znajdują w Internecie odpowiedzi na różne pytania. Internet odbija przekrój zainteresowań współczesnej młodzieży.

Niestety przez swoją anonimowość utrudnia on rzeczywiste kontakty międzyludzkie, przez stosowanie skrótów i graficznej formy wypowiedzi w znacznym stopniu zubaża słownictwo. Niestety bardzo często widać brak umiejętności krytycznego odbioru publikowanych treści oraz brak umiejętności wyszukiwania wiarygodnych informacji. Tak oto przytoczę jedną z poznanych w minionym roku szkolnym ciekawostek: autor tak znanych powieści jak "Przedwiośnie", "Ludzie bezdomni" ma na imię Stanisław?!? natomiast poszukiwaną lekturą do prezentacji maturalnej na określony temat może być "Magnet" czy "Cierpienia młodego Woltera"... ponieważ tak było napisane w Internecie.? ...

Na podstawie zaobserwowanych u uczniów dużych kłopotów z prezentowaniem swojego zdania i wypowiadaniem się na dany temat wobec grupy, prowadziłam w minionym roku na lekcjach bibliotecznych zajęcia pod hasłem "Oswoić nieśmiałość - sztuka autoprezentacji, tego można się nauczyć". Wypowiadanie się na forum klasy dla części uczniów stało się problemem możliwym do pokonania. Zarówno pod względem tego co mają do przekazania jak również poprawności wypowiedzi widać drobne postępy. Przy współpracy z nauczycielami polonistami starałam się nagradzać oceną z aktywności na j. polskim najbardziej zaangażowane w zajęcia osoby. W przyszłym roku szkolnym planuję na dalsze doskonalenie prowadzonych zajęć, i rozszerzenie ich o zajęcia: "Trema-potwór do okiełznania". Umiejętność, taka jest współcześnie niezbędna w życiu młodego człowieka.

Z życia biblioteki

W minionym roku szkolnym biblioteka aktywnie uczestniczyła w życiu naszej szkoły:

brałam udział jako opiekun młodzieży w wycieczkach, w wyjściach na spektakle teatralne do Kina Świt,

pomagałam w wyszukiwaniu materiałów do scenariusza akademii z okazji konstytucji 3 Maja, i studniówki oraz wielu okolicznościowych gazetek ściennych.

wspólnie z samorządem uczniowskim biblioteka zorganizowała obchody Światowego Dnia Uśmiechu, galerię dokumentującą obchody do dziś można oglądać na w budynku głównym szkoły,

w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych w październiku wspólnie z chętnymi uczniami powstała prezentowana w bibliotece wystawa prac plastycznych z kontynuowanego później na Dniach Otwartych cyklu "Biblioteka promuje uzdolnionych" Gazetka wzbudziła duże zainteresowanie rówieśników zarówno dla osób artystów, ich prac ale również wśród osób, które postanowiły doskonalić swoje umiejętności,

w ciągu roku uczestniczyłam w 3 Zespołach Samokształceniowych nauczycieli bibliotekarzy, w grudniu zorganizowałam w naszej szkole takie spotkanie,

została zorganizowana na terenie szkoły akcja zbiórki makulatury pod hasłem: "Zmień makulaturę na literaturę" oraz towarzysząca jej zbiórka korków na cel charytatywny wspólnie z pedagogiem. Zostało zebrane prawie 1700 kg makulatury na kwotę 289 zł. Za zebraną kwotę zostaną w nowym roku szkolnym zakupione pozycje z współczesnej literatury młodzieżowej.

juz kolejny raz świętowane były Walentynki w bibliotece, ma w formie "Literackich Walentynek" wybierane były i przepisywane przez uczniów najpiękniejsze według nich z literatury krajowej i zagranicznej wiersze o miłości. Zdobiły one bibliotekę a każdy kto włączył się do zabawy otrzymał słodki upominek,

przygotowałam materiały dla uczennicy Wiktorii Przepiórki na organizowany przez bibliotekę publiczną konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim. Wiktoria zdobyła I miejsce, otrzymała nagrodę rzeczową, którą wręczyła z Panią Burmistrz Pani Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na imprezie lokalnej na stałe wpisanej do kalendarza imprez w Zwoleniu: "Imieninach pana Jana",

zorganizowanie konkursu pod hasłem: "Uczę się by spełnić swoje marzenia", laureaci zostali nagrodzeni na uroczystym zakończeniu roku szkolnego z rąk Dyrekcji,

w trakcie Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem "Noc Profilaktyki" opiekowałam się młodzieżą naszej szkoły oraz brałam aktywny udział w organizacji spotkania profilaktycznego społeczności PAT w Kinie Świt,

ponadto przygotowywałam dla uczniów różnych klas wiersze i prozę na konkursy recytatorskie, aktualizuję zakładkę biblioteki na stronie internetowej szkoły,

przez okres od początku marca do końca czerwca prowadziłam kiermasz książek Hurtowni Marko. Oferowane pozycje książkowe oprócz pięknego wydania były bardzo atrakcyjne cenowo. Wielu nauczycieli skorzystało z tej oferty aby za pośrednictwem biblioteki zakupić książki na nagrody dla uczniów. Biblioteka za prowadzenie kiermaszu otrzymała 5 pięknych pozycji książkowych, które przeznaczone są na nagrody dla uczniów,

w ciągu roku szkolnego w czytelni przy pomocy komputerów z ICM pomagałam uczniom przygotowywać się oraz zdawać wewnętrzny egzamin na prawo jazdy. (przy nowym programie pełnię funkcję administratora umożliwiam uczniom logowanie się do programu),

w trakcie roku szkolnego biblioteka jest miejscem, w którym różne grupy zajęciowe realizują wybrane tematy wykorzystując przy tym zarówno zbiory biblioteki jak i sprzęt komputerowy z ICM.

W ramach prac organizacyjno-technicznych w bibliotece przeprowadzono prace dotyczące:

- planowania pracy biblioteki,

- prowadzenie dziennika biblioteki,

- prowadzenie statystyki czytelnictwa semestralnej i rocznej,

- prowadzenia ewidencji zdających wewnętrzny egzamin na prawo jazdy,

- opracowywania formalnego i rzeczowego otrzymanych darów,

- naprawy i reperowania zniszczonych egzemplarzy lektur szkolnych,

- foliowania książek,

- akcesji czasopism.

Wnioski

Miniony rok szkolny był czasem wytężonej pracy w bibliotece szkolnej. Zarówno prowadzone zajęcia jak i indywidualna współpraca z uczniami dała wiele korzyści. Wpłynęły one zarówno na osiągane przez uczniów wyniki w nauczaniu jak również na ich stan emocjonalny. W wielu przypadkach udało się doprowadzić do rozwiązania sytuacji konfliktowych i problemowych między uczniami.

Ponadto udało się zgromadzić co prawda nie satysfakcjonującą kwotę pieniędzy w zbiórce makulatury ale będzie ona w całości przeznaczona na książki do czytania według zapotrzebowania przedstawionego przez młodzież.

W pracy pedagogicznej szczególną uwagę chciałabym zwracać nadal na:

- odpowiednie zachowanie i kulturę osobistą w szkole,

- wzbogacanie wiedzy uczniów o literaturze i języku ojczystym,

- poprawność językową ustnych i pisemnych form wypowiedzi,

- utrzymanie bardzo dobrych warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł,

- doskonalenie umiejętności uczniów korzystania z warsztatu informacyjnego,

- dalsza pomoc przy wzmacnianiu osobowości uczniów przez budowanie umiejętności autoprezentacji oraz opanowywaniu termy,

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, budzenie i pogłębianie nawyku czytania i efektywnego uczenia się,

- organizowanie wydarzeń i konkursów w życiu biblioteki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.