X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27599
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na awans na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie ze stazu n-la kontraktowego na mianowanego w przedszkolu.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Bogumiła Ambroziak
PRZEDSZKOLE: nr 406 w Warszawie
NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowanie przedszkolne
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia magisterskie na kierunku „ Pedagogika religijna i etyka”- Chrześcijańska Akademia Teologiczna, studia podyplomowe „ Klasyczne i alternatywne metody wychowania przedszkolnego”- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: Iwona Durejko
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2012r – 31.05.2015r.

Jestem nauczycielem z 9 letnim stażem pedagogicznym. W pierwszym roku stażu prowadziłam grupę dzieci 4 letnich. W drugim roku trwania stażu byłam wychowawcą dzieci 5 letnich. W ostatnim roku stażu miałam możliwość wprowadzać w świat przedszkolnej zabawy dzieci najmłodsze 3 letnie, starając się razem z nimi przeżywać radość i satysfakcję
z odniesionych małych i dużych sukcesów.
Z dniem 01.09.2012r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Opiekunem mojego stażu została pani Iwona Durejko, która jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem. Na początku września 2012r ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu. Pani Iwona Durejko uświadomiła mi jakie obowiązki będą na mnie spoczywać i pomogła mi zaplanować dalszą pracę związaną
z moim awansem zawodowym.
W okresie całego stażu starałam się realizować wszystkie założone cele w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego ( zgodnie z rozporządzeniem MENiS). Po przeanalizowaniu szczegółowych wymagań dotyczących awansu zawodowego opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym ujęłam potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor Lucynę Rudko.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Koncentrowałam się głównie na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym
w internecie. Ciekawych stronach i portalach edukacyjnych. Dokonywałam analizy stron edukacyjnych zamieszczanych w internecie w celu zbierania informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Pani Dyrektor, nauczycielek z pracy.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach przedszkola związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb przedszkola. Pojawiające się zadania w trakcie trwania stażu, ale nie ujęte w planie rozwoju zawodowego, wpływały pozytywnie na bieżące potrzeby przedszkola oraz środowiska lokalnego. Wywiązując się z powierzonych mi zadań podnosiłam jakość własnej pracy a tym samym pracy przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w pracy z dziećmi był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw.
Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub poprzez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola.
Poniżej przedstawiam swoje sprawozdanie, z realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, stworzonego na podstawie wymagań zawartych w § 7 ust.
2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.

L.p. Zadania formy realizacji :
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Współpracę z opiekunem stażu nawiązałam wraz z rozpoczęciem roku szkolnego tj. 01.09.2012r poprzez zawarcie kontraktu. We wrześniu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu p. Iwoną Durejko, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy. Ustaliłyśmy zasady współdziałania oraz zadania do wykonania ujętych w kontrakcie, omawianie przebiegu zajęć, jak doskonalić warsztat metodyczny, wyciągać wnioski do własnej pracy oraz jak korygować błędy. Pani Iwona Durejko przekazywała mi wskazówki dotyczące stosowania metod aktywizujących, rozwiązywania problemów wychowawczych.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem na cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia otwarte prowadzone przez Iwonę Durejko. Było to istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Szczególną uwagę zwracałam na formułowanie poleceń do dzieci na zajęciach, rodzaj zastosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualną pracę z dziećmi słabszymi oraz zdolniejszymi. Zwracałam uwagę na czas poświęcony na zajęciach a także stosunek nauczyciela do dzieci. Omawiałam obserwowane zajęcia i robiłam notatki. Rozwijałam umiejętności analizowania i oceniania własnych
i cudzych działań. Dokonane obserwacje sprawiły, iż zajęcia, które teraz przeprowadzam
w grupie najmłodszej stają się coraz bardziej interesujące i zachęcające dzieci do działania. Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez inne nauczycielki młodsze i starsze stażem pracy na terenie przedszkola i innych placówkach.
Obserwowałam imprezy i uroczystości przedszkolne takie jak:
• Bale związane z porami roku,
• Uroczystości z okazji Dnia Przedszkolaka,
• Bale z okazji święta pluszowego misia,
• spotkania Mikołajkowe,
• Uroczystości z okazji Świąt Bożonarodzeniowych – Jasełka,
• Bale karnawałowe,
• Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• Zabawy z okazji Tłustego czwartku,
• Z okazji Dnia Mamy i Taty, zakończenia roku szkolnego,
• Zabawy z okazji Dnia dziecka,
• Przygotowanie dzieci z okazji pożegnania starszaków,
• teatrzyki i koncerty na terenie przedszkola,
• Konkursy na terenie przedszkola i między przedszkolne ,

Obserwowane zajęcia, uroczystości były dla mnie cennym źródłem inspiracji i nowych pomysłów do zrealizowania w przedszkolu. Przekonałam się też, że moją pracę z dziećmi wykonuję prawidłowo. Kontakty z innymi nauczycielami oraz współpraca z opiekunem stażu dały mi możliwość pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola.

Realizując założone cele w planie rozwoju zawodowego zgodnie z harmonogramem
i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam raz w miesiącu zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu, kolegów nauczycieli oraz Dyrektora Przedszkola nr 406 w Warszawie.
Przygotowałam i prowadziłam Bal Jesienny w przedszkolu pt. „Taniec liści” (25.10.2013r), imprezę Andrzejkową (29.11.2013r), zajęcia otwarte dla rodziców i pani Dyrektor.
Prowadzone przeze mnie zajęcia przygotowywałam zgodnie ze scenariuszem
i określeniem celów zajęć. Starałam się stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Wspólnie
z opiekunem stażu omawiałyśmy przebieg zajęć, zastosowane metody i środki dydaktyczne, tempo pracy i aktywność dzieci w czasie prowadzonych różnego rodzaju zajęć w ciągu 3 lat. Przeprowadzone zajęcia poddawane były ewaluacji, analizie mocnych i słabych stron.
W czasie całego stażu kontaktowałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy tematy, które przysparzały mi wiele trudności, ale także i sukcesów. Mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu, która pokazywała
i motywowała mnie do dalszych działań. Dzieliła się własnymi umiejętnościami
i doświadczeniami, pomagała w przezwyciężaniu trudności.

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy.

Miesięczne plany pracy przygotowywałam w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego.
W trakcie odbywania stażu starałam się realizować :
• Program Wychowawczy Przedszkola nr 406,
• Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Wiesławy Żaby Żabińskiej „Nasze przedszkole” zatwierdzony przez MEN,
• Program Edukacji Przedszkolnej „Zanim będę uczniem”,
• Program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych „ Z uśmiechem do przedszkola”,
• Program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole” i „Zdrowy przedszkolak”,
• Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
• Program edukacji ekologicznej mst.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym,
Opracowywałam konspekty do zajęć otwartych, uroczystości i imprez przedszkolnych takich jak :
• bal jesienny Taniec liści,
• zabawę andrzejkową,
• warszawskie spotkania,
Konkursy, w których brałam czynny udział na terenie przedszkola:
• „Tęczowe smaki lubią zdrowe dzieciaki” między przedszkolny konkurs plastyczny organizowany na terenie Przedszkola nr 406 promujący zdrowy tryb życia.
W konkursie tym byłam współprowadzącą i współodpowiedzialną za jedną z wielu konkurencji konkursowych.
• „Jedz i rośnij zdrowo”, konkurs plastyczno- kulinarny. Polegał na promowaniu zdrowego odżywiania wśród dzieci oraz przygotowaniu zdrowej potrawy i wykonania do niej pracy plastycznej. Opracowałam i sporządziłam regulamin konkursu, dbałam
o jego przebieg i zakończenie.
• „Cztery pory roku w obiektywie” rodzinny konkurs fotograficzny. Ukazujący przyrodę w czterech porach roku.
• „Aniołek Bożego Narodzenia” konkurs plastyczny dla Rodziców i dzieci. Polegał na wykonaniu aniołka Bożego Narodzenia przy użyciu różnych form plastycznych,
w technice płaskiej lub przestrzennej. Opracowałam i sporządziłam regulamin konkursu, dbałam o jego przebieg i zakończenie.
Samodzielnie przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem techniki komputerowej, takie jak: karty pracy, karty do ćwiczeń grafomotorycznych, wiersze, obrazki. Wzbogaciłam również własną bazę muzyczną o płyty Cd i teksty piosenek a także płyty
z różnymi rodzajami muzyki dziecięcej. Dokonywałam ewaluacji własnych działań
i przedsięwzięć. W procesie dydaktycznym stosowałam miedzy innymi aktywne metody nauczania: pedagogikę zabawy „Klanza”, „Odimienną metodę nauki czytania” I. Majchrzak,
„ Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk –Kolczyńskiej. W grupie dzieci najmłodszych udało mi się zrealizować temat zajęć „Jabłko” metodą projektu. Gromadziłam materiały, zdjęcia dotyczące realizacji przeprowadzonych zajęć. W 2015r wspólnie z innym nauczycielem opracowałam Program adaptacyjny w przedszkolu nr 406 „Z uśmiechem do przedszkola”.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć,
w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 l oraz analizę
i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Prowadząc najstarszą grupę z opiekunem stażu diagnozę wstępną przeprowadzałam na przestrzeni października i listopada a końcową
w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami oraz wpisów do zeszytu rozmów z rodzicami. Rozbudowywałam bibliotekę przedmiotową i zaplecze środków dydaktycznych. Studiowałam literaturę fachową pod kątem wychowania przedszkolnego i rozwoju zawodowego. Zbierałam i gromadziłam scenariusze zajęć do pracy z dziećmi, między innymi z wykorzystaniem metody do naturalnej nauki języka „Słoneczna biblioteka”. Uczyłam się dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W ten sposób poznawałam przyczyny ich trudności na zajęciach. Przydatne okazywały się opinie opiekuna stażu.

5. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej.

W okresie całego stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Podnosiłam swoje kompetencje, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych. Protokołowałam spotkania Rady Pedagogicznej. Współtworzyłam dokumentację w pracach przygotowawczych Koncepcji Pracy Przedszkola. Na bieżąco starałam się dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego gromadząc dyplomy, zaświadczenia, świadectwa oraz inną dokumentację poczynionych działań (scenariusze zajęć). Stosowałam aktywizujące metody do pracy z dziećmi.
Dwa razy uczestniczyłam w pracach Zespołu Ewaluacyjnego na terenie placówki. Wspólnie z nauczycielem sporządziłyśmy ankietę dla nauczycieli dotyczącą „Wyrównywania szans edukacyjnych w przedszkolu” i sporządziłyśmy raport końcowy ewaluacyjny wewnętrzny przedszkola pod tym samym tytułem.
Na przestrzeni ostatnich lat poszukiwałam i poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach, forum.
Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli -Klub twórczego nauczyciela.
W spotkaniach wspierających edukację ekologiczną w placówkach oświatowych M. St. Warszawy w roku 2012/2013/2015.
Ukończyłam seminarium:
• „Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole” organizowane przez MSCDN (07-13.12.2012r),
• Klub Twórczego Nauczyciela „Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole” (14.05.2013r),
• „Ewaluacja zewnętrzna – jak przygotować się do zadań wynikających z nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym” (05.05.2014r),
Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych:
• „Warsztaty w przestrzeni wystaw” organizowane przez Centrum Nauki Kopernik (17.10.2012r),
• „Warsztaty Edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym” prowadzone przez E. Zielińską (19.10.,07.11,09.11.2012r),
• „Wykorzystanie tańców integracyjnych i metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą (27.03.2013/24.04.2013r),
• „Bezpieczeństwo przedszkolaka” (13.11.2013r),
• „Zabawy z tekstem literackim” (05.12.-12.12.2013 r),
• „Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych” (11.01.2014 r),
• „Zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci w wieku przedszkolnym” (27.02.2014r),
• „Pszczoły dla ziemi” w ramach projektu „Bemowskie Obchody Dnia Ziemi” (26.02.2015r),
Udział w forum :
• „ Dziecko z autyzmem w wychowaniu przedszkolnym”,(26.11.2013 r),
W kursach:
• „ Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci” (13.02.2014 r)
Udział w szkoleniach:
• „Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia narzędzi do ewaluacji i kontroli” MSCDN(07.12.2012-13.12.2012r),
• w P. 406 „Wykorzystanie tablicy multimedialnej i programów w przedszkolu (12.02.2013/22.01.2015r),
• z zakresu Pierwszej pomocy przedmedycznej” (02.12.2013 r),
• w P. 402 dotyczące ewaluacji w przedszkolu (04.06.2014 r).
• „Czyste powietrze wokół nas” 2014/2015 zorganizowanym przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, (03.12.2014r),
• „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy nauczyciela” (10.04.2014r),
Uczestniczyłam w otwartych zajęciach koleżeńskich na terenie przedszkola we wszystkich grupach wiekowych oraz zajęciach w innych przedszkolach na terenie gminy Bemowo;
• P. 222 „Twórcze jesienne zabawy” (22.10.2013r),
• P. 214 „ Chory mis” (16.04.2013r),
• P. 253 „Kłopoty pani wiosny” (08.05.2013r),
• prowadziłam zajęcia adaptacyjne w P.406 dla dzieci 3 letnich (17 i 18.06.2014r),
• P. 214 „Kreatywny rodzic-kreatywne dziecko” (15.04.2015r),
Powyższe formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Ponadto zwiększyły one mój poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej, wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy
z dzieckiem. Samodzielnie zaczęłam tworzyć różnorodne formy sprawdzania wiedzy np. karty pracy, w których zwracałam uwagę na odpowiednie formułowanie pytań tak, by sprawdzały nie tylko wiedzę dzieci ale też umiejętności liczenia, łączenia obrazków w pary, ćwiczenia grafomotoryczne. Analiza osiągnięć dzieci w pracach plastycznych dała mi pogląd na możliwości dzieci, pomogła w odpowiednim doborze treści i metod pracy.

6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych pogłębiałam poprzez uczestnictwo w radach pedagogicznych szkoleniowych, rozmowach z psychologiem oraz czytanie fachowej literatury, artykułów z Doradcy nauczyciela przedszkola, publikacji i pozycji zamieszczanych w internecie na takich stronach jak;
• www.bliżejprzedszkola.pl,
• www.szkolnictwo.pl
• www.men.gov.pl
• www.wychowaniewprzedszkolu.pl
• www.przed.webd.pl
Gromadziłam i studiowałam literaturę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiałam swoją wiedzę metodyczną
i merytoryczną, którą wykorzystywałam w codziennej pracy z dziećmi.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
Poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci polegało głównie na stałej i wnikliwej ich obserwacji. Dokumentowałam je poprzez stworzone przeze mnie i opiekuna stażu arkusze obserwacji dziecka 3 i 4 letniego oraz arkusz gotowości szkolnej w grupie 5 latków. Wiele razy rozmawiałam z dziećmi i ich rodzicami na temat rozwoju dziecka. Z ewaluacji osiągnięć dzieci wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne
i wychowawcze by eliminować niepowodzenia i porażki dzieci. Wątpliwości konsultowałam z logopedą i psychologiem przedszkolnym, który mnie wspierał w różnorodnych działaniach na terenie przedszkola a także w rozwiązywaniu problemów. Praca z dzieckiem polegała na działaniu, zabawie, przekazywaniu treści wynikających z tematów kompleksowych a także poprzez udział w konkursach, akcjach, programach, spotkaniach takich jak:
• Udział w akcji „Psia gwiazdka” (11.2012r), zbiórka żywności i kocyków dla piesków,
• Konkurs „ Przedszkolak sprawny do zabawy zawsze gotowy” organizator P 416 (26.02.2013r), otrzymałam dyplom,
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Narysuj ilustrację do opowiadania Piotra Gabrysza organizator portal Bezpieczne przedszkole (27.02.2013r), otrzymałam podziękowanie,
• Konkurs „ Jedz i rośnij zdrowo” na terenie placówki (27.02.2013r), promujący zdrowe odżywianie przedszkolaka, wręczałam upominki i przygotowałam dyplomy,
• Konkurs między przedszkolny „ Tęczowe smaki lubią zdrowe dzieciaki” (18.04.2013r), promujący zdrowy tryb życia,
• Konkurs „Wojtek został strażakiem i ty możesz” na temat wiedzy o straży pożarnej
i strażaku (10.05.2013) organizowany przez P. 402, otrzymałam dyplomy i nagrody,
• Konkurs ekologiczny „Nasze rady na odpady” na terenie przedszkola nr 406
( 11.2013r),wykonanie pracy przestrzennej z surowców wtórnych,
• udział w akcji zbiórki zużytych baterii (12.09.2013r) organizowanej przez Ratusz Bemowo w zamian otrzymaliśmy kilka roślinek ozdobnych, które zostały posadzone wspólnie z dziećmi w ogrodzie przedszkolnym ( 23.09.2013r),
• konkurs plastyczny na wykonanie mandali zbożowej z ziaren, makaronów, organizowaną przez portal edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolaka (16.10.2013r),
• konkurs „Znaki nadziei” na Kartkę Świąteczną dla chorych z Ośrodka Hospicjum Domowego pt. „Ubogi Jezus w Betlejem” (30.11.2013r),
• konkurs plastyczny pt. „ Moja ulubiona postać z wierszy Tuwima” organizowany przez P. nr 39 Pod Topolami (05.11.2013r), otrzymałam dyplom i upominki dla dzieci biorących udział w konkursie,
• zawody sportowe XVI Bemowska spartakiada przedszkolaków (07.12.2013r), przygotowywałam dzieci do spartakiady, wyłoniłam spośród licznej grupy dzieci 10 zawodników biorących udział w spartakiadzie, otrzymałam dyplomy i nagrody,
• udział w akcji Góra Grosza 2012/13/14r organizowanej pod patronatem MEN na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych, otrzymałam dyplom,
• konkurs pt. „ Drugie życie śmieci” praca plastyczna wykonana przez dzieci pt. „Ekologiczne kręgle” organizowany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego - Departament Środowiska (11.02.2014r), otrzymałam zaświadczenie,
• konkurs plastyczny pt. „Książka oknem na świat-wiersze Natalii Usenko” organizowanym przez P. nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Świat (03.02.2014r), otrzymałam podziękowanie za przygotowanie uczestników do konkursu,
• konkurs dwuetapowy plastyczno-artystyczny organizowany przez P. 417 pt.„ Muzyką malowane, tańcem i pląsem pokazane” (27.03.2014r), otrzymałam podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu, praca plastyczna do utworu pt. „ Szara piosenka”,
• konkurs całoroczny pt. „Wody kropelka do życia rzecz wielka” (13.05.2014r), otrzymałam dyplomy i nagrody, przygotowywałam dzieci poszerzając ich wiedzę na temat oszczędzania wody, organizowany przez P 214,
• konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców całoroczny pt. „ Cztery pory roku
w obiektywie” (od dn.05.09.2013 do dn. 30.05.2014r), opracowałam regulamin konkursu i nadzorowałam przebieg konkursu przez cały rok, zbierałam prace dzieci, zdjęcia przyrody ukazujące w czterech porach roku, zakończony uroczyście (06.06.2014r) poprzez wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie,
• konkurs ekologiczny polegający na posprzątaniu zanieczyszczonego terenu organizowany przez portal edukacyjny Bic Eco smyk (27.05.2014r), nagrodą były małe drzewka oraz przybory plastyczne dla całego przedszkola,
• udział grupy przedszkolnej w programie „ 5 porcji warzyw owoców lub soku, poszerzającej wiedzę na temat spożywania 5 porcji dziennie wybranych warzyw owoców lub soku,
• udział w programie portalu edukacyjnego Akademia Aquafresh promującego dbanie
o zęby poprzez przeprowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej, otrzymałam podziękowanie za udział w programie trwającym cały rok szkolny 2013/2014,
• udział w biciu rekordu Guinesa (09.2014r) w myciu zębów przedszkolaków,
• konkurs plastyczny „Ozdoby wielkanocne” org. Przez P. 415, otrzymałam podziękowanie i nagrody,
2. Dostosowanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci.
Obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków na zajęciach dydaktycznych, zabawach swobodnych, spotkaniach, wycieczkach, uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Treści dotyczące zagadnień ujmowane w koncepcjach pracy przedszkola realizowałam z dziećmi w poszczególnych grupach dostosowując do wieku i możliwości dzieci. Różnicowałam stopnie trudności z uwagi na rozwój dzieci. Realizowałam opracowane plany pracy indywidualnej. Zwracałam uwagę na potrzeby i możliwości edukacyjne także dzieci, które posiadały opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (Michał W.) oraz (Jakub L.). Dla M.W. opracowany został indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Pisałam półroczne i roczne sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej
w poszczególnych grupach przez cały okres stażu. Rozbudzałam zainteresowanie książką oraz kształtowałam motywację dziecka do podejmowania prób czytania wykorzystując książeczki z cyklu Słonecznej biblioteki E. Czerwińskiej, M. Narożnik, Wprowadzanie dziecka w świat pisma I. Majchrzak, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz. W swojej pracy pedagogicznej podczas prowadzonej pracy wyrównawczej stosowałam różne formy pracy a także metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, korekcyjno-kompensacyjne, usprawniające. Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
• ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
• ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów; ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
• ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie i barwienie wody w naczyniu, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
• ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo -słuchowo -ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, na kolanach, dywanie, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
• ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
3. Współpraca z rodzicami.
Na początku każdego roku szkolnego odbywało się zebranie z rodzicami, które miały charakter informacyjno-organizacyjny. Wybierano Radę Rodziców działającą przy przedszkolu. W wyniku częstych rozmów z samymi dziećmi oraz ich rodzicami poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym.
Współpraca z rodzicami polegała na spotkaniach indywidualnych, zebraniach, uroczystościach przedszkolnych, cyklicznych zajęciach otwartych. Będąc wychowawcą
w grupie 5 latków odbyły się dwa zebrania dotyczące diagnozy przedszkolnej, na którym rodzice zostali poinformowani o wynikach przeprowadzonych badań. Odwiedzali nas rodzice chcący podzielić się z nami ciekawostkami swojego zawodu, który wykonują lub hobby jakie uprawiają. Wśród form współpracy z rodzicami dominowały codzienne rozmowy podczas, których przekazywane były informacje o postępach i problemach wychowanków. Z uwagi na specyfikę przedszkola kontakty te były łatwe. Odbywały się comiesięczne dni otwarte dla rodziców, w celu rozmowy o funkcjonowaniu dziecka. Rodzice włączali się do różnorodnych działań na rzecz przedszkola: pomoc w organizacji imprez, wycieczek, zakupie prezentów dla dzieci, konkursach, akcjach, dostarczają papier xero, kolorowanki, gadżety, pomoce do zajęć czy uroczystości. W przedszkolu z udziałem rodziców zostały zorganizowane takie uroczystości jak; Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i dziadka, zakończenie roku szkolnego Pożegnanie starszaków. Częstą formą kontaktu były wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, zeszyt spotkań i rozmów z rodzicami oraz redagowanie gazetki Kadenki przybliżając życie przedszkola.

4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Kreowałam wizerunek przedszkola poprzez współorganizowanie konkursów, nawiązanie współpracy z portalami edukacyjnymi oraz aktywny udział w akcjach
i konkursach celem prezentowania umiejętności wychowanków. Podczas stażu współpracowałam z następującymi organizacjami:
• z portalem edukacyjnym Zdrowy przedszkolak, Bezpieczny przedszkolak,
• z WCIES,
• z CZiEE w gminie Bemowo,
• współpraca w projekcie pt. „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy, cykliczne spotkania, otrzymanie ulotek, kalendarzy
z tematyką ekologiczną i książek (2013-2015r),
• współpraca ze Strażą Miejską, spotkania w przedszkolu z krótkimi pogadankami na temat bezpieczeństwa w domu i przedszkolu (2014r), umówione spotkanie telefonicznie,
• współpraca z Policją, spotkania na terenie przedszkola pod hasłem „ Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, rozmowy na temat bezpieczeństwa w podróży, podczas jazdy samochodem (08.10.2013r), umówione spotkanie przez internet,
• biblioteką publiczną na terenie Bemowa,
• Szkołą Podstawową nr 321 w Warszawie,
5. Organizowanie uroczystości przedszkolnych.
Jako nauczyciel w grupie stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować dzieci. Dążyłam do tego, aby dzieci darzyły się szacunkiem, by między nimi panowała przyjazna atmosfera. Opracowywałam scenariusze uroczystości przedszkolnych. Współorganizowałam imprezy oraz przygotowywałam dzieci do miedzy innymi: Wigilii Bożego Narodzenia Jasełek, Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Z okazji Dnia Mamy i Taty, pożegnania starszaków. Uczestniczyłam w teatrzykach
i koncertach, pomagałam w organizacji Dnia przedszkolaka, bali związanych z porami roku, Dnia dziecka, organizowałam konkursy na terenie przedszkola, spotkania o Warszawie.

6. Stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań dzieci.
Organizowałam wycieczki autokarowe i piesze o charakterze edukacyjno- kulturowym oraz rozrywkowym. Rodzice wyrażali zgody na wyjścia poza teren przedszkola. Na każdej wycieczce robiłam zdjęcia, które umieszczane były na stronie przedszkola.
Byłam z dziećmi:
• W teatrze Wat na przedstawieniu „Buty krasnali” (2015r),
• na wycieczce całodniowej w Drogoszewie (05.06.2014r),
• pieszej wycieczce do Pizzerii (w 2014 i 2015r),
• w zakładzie fryzjerskim (11.03.2014r),
• w Szkole Podstawowej nr 321 (16.05.2014r),
• w zakładzie krawieckim ( 28.11.2013 i w 2015r),
• odwiedziłam z dziećmi pana na straganie z warzywami i owocami (24.09.2013
-2014r),
• na poczcie w pobliżu przedszkola (2013r),
• w bibliotece publicznej na Bemowie (2013r),
• dzieci poznawały zasady ruchu drogowego będąc na skrzyżowaniu (21.10.2013r),
• spacerując po Bemowie poznawały okolice przedszkola,
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Prowadzenie kącika dla rodziców.
Redagując czasopismo przedszkolne opracowywałam ciekawe artykuły dla rodziców. Przygotowywałam ogłoszenia informacyjne o bieżących wydarzeniach. Aktualizowałam drzewko podziękowań dla rodziców.
2. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy.
Podczas trwania stażu na bieżąco korzystałam ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Przy pomocy komputera opracowywałam tematy kompleksowe, scenariusze zajęć, karty pracy, prezentacje do zajęć, arkusze i ankiety. Wyszukiwałam informacji, korzystałam z zasobów portali edukacyjnych. Dobra znajomość obsługi komputera oraz ciągłe wykorzystywanie internetu jako narzędzia pracy wspomagały proces nauczania
i sprawiały, że zajęcia stawały się ciekawsze dla dzieci. Umieszczałam swoje materiały między innymi na edux.pl oraz chomikuj.pl. Przy użyciu internetu i komputera mogłam redagować gazetkę przedszkolną Kadenkę letnią, jesienną i zimową, zamieszczając artykuły dla rodziców dotyczące życia przedszkola, spraw bezpieczeństwa. Przygotowywałam zaproszenia, dyplomy, podziękowania i kartki okolicznościowe. Wykorzystywałam do przygotowywania ćwiczeń grafomotorycznych i logicznych.
3.Publikacje w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego oraz ciekawe konspekty zajęć i scenariusze uroczystości szkolnych umieszczałam na edukacyjnych stronach internetowych. Wykorzystywałam publikacje internetowe innych nauczycieli. Umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem wykorzystywałam w pozyskiwaniu wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego i awansu zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Praca indywidualna z dzieckiem.
Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy ułożone zostały zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań. Pracowałam z dziećmi na przygotowanych wcześniej kartach pracy, gromadziłam prace dzieci. Prowadziłam ćwiczenia grafomotoryczne wg. M. Bogdanowicz ( kreślenie po śladzie, po dywanie, tablicy interaktywnej. Praca z dzieckiem zdolnym polegała na aktywizowaniu do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, przekazywaniu treści wykraczających a także poprzez udział w konkursach, akcjach, programach. Będąc wychowawcą w grupie najstarszej realizowałam plan pracy korekcyjno-kompensacyjny skierowany do dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną celem uzyskania opinii do pracy z dzieckiem.
Przez cały okres stażu konsultowałam się z psychologiem przedszkolnym. Kierowałam dzieci do Poradni Psychologiczno-pedagogicznej mających zaburzenia rozwojowe w celu uzyskiwania niezbędnych opinii do pracy z dzieckiem. Rodzice mogli skorzystać z warsztatów organizowanych przez poradnię z udziałem psychologa.
3. Współpraca z logopedą.
Kierowałam dzieci na zajęcia logopedyczne wykazujące zaburzenia w rozwoju mowy. Przez cały okres stażu współpracowałam i konsultowałam się w sprawach wychowanków objętych terapią logopedyczną.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Rozpoczęcie stażu wiązało się z podjęciem czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Analizowałam przepisy ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się z takimi aktami prawnymi jak:
-Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r wraz z nowelizacjami;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 1grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012r w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 8 lipca 2014r w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 listopada 2007r z późniejszymi zmianami w sprawie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Koncentrowałam się na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym
na ciekawych stronach edukacyjnych i portalach między innymi: www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.portaloswiatowy.pl., BIP MEN, Internetowy System Aktów Prawnych. Dokonywałam analizy stron edukacyjnych zamieszczanych w internecie w celu zbierania informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Pani Dyrektor, nauczycielek i opiekuna stażu.

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola.

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu; Statutem Przedszkola, wewnątrz przedszkolnymi zasadami motywowania nauczycieli, programami realizowanymi
w przedszkolu, Regulaminem bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu przedszkola. W trakcie odbywania stażu zgłębiałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych i podsumowujących. Przez dwa lata prowadziłam księgę protokołów. Cyklicznie redagowałam gazetkę przedszkolną „Kadenkę”, odpowiadałam za aktualizację tablicy podziękowań dla rodziców i tablic informacyjnych, przygotowanie dekoracji na imprezy przedszkolne.
Wspólnie z zespołem nauczycieli pracowałam nad tworzeniem i aktualizacją dokumentacji przedszkola: innowacjami pedagogicznymi, Planami Pracy Przedszkola. Uczestniczyłam i pracowałam w zespole ewaluacyjnym. Wspólnie z drugim nauczycielem opracowałam Program Adaptacyjny „Z uśmiechem do przedszkola” realizowanym w placówce.

Podsumowanie:
Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się w całości zrealizować założone cele zawarte w planie rozwoju zawodowego. Podejmowałam wiele nowatorskich działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz udokumentować prowadzone przez mnie działania. W swojej pracy pedagogicznej ujmowałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Planowałam i organizowałam pracę zgodnie z potrzebami dzieci zapewniając im wszechstronny rozwój oraz swobodną, twórczą aktywność. Zawsze służyłam im pomocą, zabiegałam o to by zawsze czuły się dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu. Co roku sporządzałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W dalszym ciągu będę podwyższać swoje kompetencje zawodowe, starać się korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty). Korzystać z technologii komputerowej i informacyjnej, gdyż jest nieodzownym elementem mojej pracy.
Na bieżąco będę pogłębiać wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu pedagogiki, stosować przepisy prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań wewnątrz przedszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu przedszkola. Zamierzam nadal rozwijać się i udoskonalać swoje umiejętności oraz dzielić się nowymi doświadczeniami z innymi nauczycielami.


Sprawozdanie opracowała: Bogumiła Ambroziak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.