X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27610
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:
a) Rozdział 3a ustawy - Karta Nauczyciela
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Plan rozwoju zawodowego
mgr Barbary Wyder
nauczyciela kontraktowego

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach

ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2012- 31.05. 2015
Opiekun stażu: Mariola Stefanowska

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Współpraca
z opiekunem stażu w zakresie ewaluacji podejmowanych działań

zawarcie „kontraktu” z opiekunem stażu określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji

IX 2012

Wg kontraktu
Wg kontraktu

Kontrakt i harmonogram współpracy

Scenariusze
Arkusz obserwacyjny
Spisane wnioski z obserwowanych zajęć

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu

Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia)
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu

zaświadczenia

Potwierdzenie udziału
w spotkaniach
Potwierdzenie udziału
w spotkaniach

Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Dostosowanie Sali lekcyjnej 36 do wymagań zawartych w nowej podstawie programowej (aktualizacja kącika przyrody wg pór roku oraz klasowej biblioteczki).
Korzystanie podczas lekcji z pomocy multimedialnych
(e-booka, tablicy interaktywnej)
Przeprowadzenie diagnozy uczniów klasy pierwszej w oparciu o testy otrzymane z wydawnictwa ale również samodzielnie opracowane narzędzia
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

Cały okres stażu

Cały okres stażu

IX 2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Fotografie

Fotografie

Arkusze do przeprowadzenia diagnozy

Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
Spis środków dydaktycznych

Notatka
0,1

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Poznawanie sytuacji materialnej i życiowej uczniów

Zapoznanie się z dokumentacją uczniów: opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej
Rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz objęcie opieką rodzin o trudnej sytuacji materialnej, dysfunkcyjnych oraz eurosierot
Współpraca z instytucjami takimi jak MOPS, MOPR oraz pedagogiem szkolnym.
stosowanie indywidualizacji w nauczaniu
praca w zespole wychowawczym oraz protokołowanie posiedzeń


IX 2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki

Potwierdzenia kontaktów z rodzicami (podpisy w dzienniku)

Listy obecności

Udział w imprezach środowiskowych

Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją: np.„Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, Dzień Ziemii, Dzień Patrona, Piknik szkolny.
Udział w konkursach organizowanych przez gazety, Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenie

fotografie
3.

Rozwijanie potrzeb kulturalnych

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw kulturalnych w klasach 1-3
Organizacja wycieczek
Pogadanki dla rodziców i uczniów na temat wpływu TV i Internetu na rozwój dzieci
Cały okres stażu

Cały okres stażu
X 2013


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Stosowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii multimedialnej

Tworzenie prezentacji multimedialnych programie Power Point i wykorzystanie ich na lekcjach
Wzbogacanie warsztatu pracy wychowawcy poprzez tworzenie dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej
Korzystanie z tablicy interaktywnej
Korzystanie podczas zajęć z podręczników multimedialnych

2 na semestr

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu


Prezentacje multimedialne

Narzędzia pracy

Wykorzystanie w pracy wychowawcy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Umieszczanie na stronie internetowej szkoły własnych publikacji oraz ogłoszeń dla rodziców
Stworzenie adresu e-mail do kontaktów z rodzicami – wymiana informacji

Cały okres stażu

IX 2012

strona internetowa (wydruki)

adres e-mail

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl,www.edux.pl,
www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Spis stron www

Spis stron www

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy i wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji zadań szkoły

Cały okres stażu

Dyplom/zaświadczenie

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specyficznych potrzebach

Opracowanie IPET -ów dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, oraz programów Działań Wspierających dla uczniów wymagających innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Realizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych z uczniami mającymi trudności w nauce
Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie
Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych – wymiana informacji, doradztwo, pomoc pedagogiczna

X 2012 oraz na bieżąco wg potrzeb
Cały okres stażu
Cały okres stażu

IPET


Dzienniki zajęć
notatki

Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Stosowanie w pracy metod aktywizujących
Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

Cały okres stażu

Według potrzeb
Na bieżąco

Notatki

Spis metod wykorzystywanych w pracy
Notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz analiza dokumentacji szkolnej

Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego – statutu, regulaminów, procedur, zarządzeń dyrektora - realizacja zapisów w praktyce
Analiza przepisów prawnych związanych z oświatą i opieką społ. (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia: nowa podstawa programowa, ramowe plany nauczania, o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów, o pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych i inne
Praca w komisji stypendialnej

XI 2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Biblioteczka

Listy obecności

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.