X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27606
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Paulina Batóg
Miejsce pracy: Zespół Szkół ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie,
Szkoła Podstawowa nr 91
Nauczane przedmioty: język angielski
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Czas stażu: od 01.09.2012 r. do 31.05.2015 r.

I Czynności organizacyjne:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN)
sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły:
zapoznanie z dokumentami szkoły: statut szkoły, program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, regulamin klas sportowych, WSO
opracowanie planu rozwoju zawodowego
3. Pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego:
analiza artykułów w czasopismach fachowych oraz na portalach edukacyjnych
śledzenie stron internetowych MEN oraz Kuratorium Oświaty
udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
gromadzenie dokumentów w formie:
zaświadczeń
świadectw
planów pracy
scenariuszy
konspektów
programów
sprawozdań
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju:
uporządkowanie zgromadzonych dokumentów
analiza realizacji podjętych zadań
autorefleksja
opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
uzyskanie oceny dorobku zawodowego
złożenie wniosku i dokumentacji


II. Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym:
udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
2. Samodzielne studiowanie literatury:
literatura czasopism pedagogicznych
śledzenie aktualności na portalach internetowych
korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
3. Opieka nad pomieszczeniem dydaktycznym:
przygotowywanie wraz z uczniami plakatów tematycznych
pozyskiwanie oraz gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (m. in. dzięki współpracy z wydawnictwami anglojęzycznymi)
4. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów:
przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników
5. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego:
zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
6. Doskonalenie metod i form pracy:
stosowanie w pracy metod aktywizujących
wdrażanie uczniów do pracy metodą projektu
wymiana doświadczeń w ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli języka angielskiego i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
7. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów celem podwyższenia jakości pracy szkoły:
praca indywidualna z uczniem zdolnym
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych
przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z problemami w nauce
organizacja szkolnych konkursów językowych oraz dni promujących kulturę państw anglojęzycznych
8. Analiza własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy:
przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów
9. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej i pracy Rady Pedagogicznej:
systematyczny i aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
protokołowanie posiedzeń
pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji konkursowych
10. Promowanie szkoły:
udział w komisji ds. promocji szkoły
organizacja dnia otwartego szkoły
promocja szkoły podczas Targów Edukacyjnych
11. Udział w organizacji uroczystości szkolnych oraz międzyszkolnych:
organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych, np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Międzynarodowy Turniej w Piłce Ręcznej o Puchar Lajkonika
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w organizacji pracy dydaktycznej
korzystanie z zasobów Internetu w procesie przygotowywania się do zajęć lekcyjnych
przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, kart pracy, dyplomów, ankiet, zaproszeń, scenariuszy itd. z wykorzystaniem komputera.
prowadzenie dokumentacji nauczyciela-wychowawcy w formie elektronicznej, pisanie protokołów RP, dokumentowanie realizacji planu z wykorzystaniem techniki komputerowej
przygotowywanie własnych prezentacji w Power Point
przygotowywanie materiałów promujących szkołę w programach graficznych (zaproszenia, plakaty)

2. Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych
prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, prezentacji w programie PowerPoint,
lekcje w pracowni językowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji
aktywny udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich, publikacja własnych materiałów
wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębiania wiedzy na tematy zw. z oświatą, przepisami prawa, wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych oraz poszukiwania nowych, ciekawych pomysłów do pracy

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1. Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego:
przygotowanie lekcji otwartych i zaproszenie zainteresowanych osób
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji i uroczystości szkolnych, własnych opracowań na portalu edukacyjnym.
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami:
aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
współpraca w ramach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych (dzielenie się doświadczeniami, podnoszenie atrakcyjności zajęć)
opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkolnej bibliotece własnych materiałów scenariuszy zajęć, testów i ankiet

Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4

1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust 2 pkt 4 a)
opracowanie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów gimnazjum
przygotowanie programu koła z języka angielskiego dla uczniów zdolnych
opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem realizującym program szkoły specjalnej
2. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej (§8 ust 2 pkt 4 b)
uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE- egzamin gimnazjalny
wykorzystanie zdobytych kompetencji podczas pracy przy poprawie prac egzaminacyjnych oraz przy przygotowywaniu uczniów do egzaminu
3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust 2 pkt 4 c)
organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych
organizacja dni kultury anglojęzycznej
umożliwienie uczniom obcowania z żywym językiem angielskim oraz literaturą anglojęzyczną poprzez organizację wyjazdów na spektakle teatru anglojęzycznego.
zapewnienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej poprzez systematycznie gromadzenie materiałów i uruchomienie wypożyczalni lingwistycznej w pracowni języka angielskiego
4. Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym (§8 ust 2 pkt 4 d)
kontynuacja nauki języka hiszpańskiego
5. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust 2 pkt 4 e)
sprawowanie opieki nad praktykantami
aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań opiekuńczo-wychowawczych.
współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
realizacja programu wychowawczego oraz profilaktycznego
współpraca z biblioteką szkolną (konsultowanie z nauczycielem bibliotekarzem wyboru pozycji książkowych z zakresu j. angielskiego zakupywanych celem wzbogacania księgozbioru)
współpraca z rodzicami
współpraca z przedstawicielami wydawnictw OUP, Longan i innych.
pozyskiwanie sponsorów (pozyskiwanie darmowych podręczników dla najuboższych uczniów, pozyskiwanie nagród za udział w konkursach)
6. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§8 ust 2 pkt 4 f)
uzyskiwanie przez uczniów nagród w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym i radzenia sobie z uczniem trudnym:
udział w warsztatach związanych z tematem.
konsultacje z pedagogiem i psychologiem
zgłębianie fachowej literatury
2. Analiza i rozpoznanie dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi:
identyfikacja problemu
geneza i dynamika zjawiska
znaczenie problemu
prognoza
propozycja rozwiązania problemu
wdrożenie
uzyskane efekty

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje ze względu na potrzeby szkoły i własne.

Opracowała: Paulina Batóg

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.