X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27611
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: KAROLINA GRYCZYŃSKA
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: NAUCZYCIEL MIANOWANY
NAZWA I ADRES SZKOŁY: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. T.KOŚCIUSZKI W TURKU, UL. UL. KOŚCIUSZKI 4, 62-700 TUREK
NAUCZANY PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012R.
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05. 2015R.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2LATA 9 MIESIĘCY

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Rozwój własnej osobowości.
3. Podniesienie jakości pracy szkoły.
4. Udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego i metod pracy wychowawczej.
5. Dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
6. Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe.
7. Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego, przygotowanie pełnej dokumentacji.

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LpZadania, Formy realizacji, Termin realizacji, Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, VIII, IX, Okres stażu, Złożony u Dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły w celu podjęcia zadań podnoszących jakość jej pracy. Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, Planu Rozwoju Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego Szkoły, Planu Dydaktycznego Szkoły. IX 2012, Notatki
3. Wstępna ocena własnych umiejętności. Samoocena, autorefleksja. IX 2012 Teczka osiągnięć zawodowych.
4. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego poprzez:
a)udział w konferencjach i warsztatach,
b)udział w szkoleniach w ramach WDN oraz w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
c)obserwacje lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, d)prowadzenie własnych lekcji w obecności Dyrektora oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy, e)systematyczne zaznajamianie się z literaturą fachową, metodyczną i psychologiczno-pedagogiczną, wykorzystanie jej w doskonaleniu własnym i w pracy z uczniami.Okres stażu, Certyfikaty, zaświadczenia, Potwierdzenie Dyrektora szkoły, Arkusze hospitacji,
recenzje
5. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego oraz zespołach nauczycieli pracujących w danej klasie.Spotkania w zespołach, wykonywanie zleconych zadań. Okres stażu, Potwierdzenia przewodniczących zespołów, zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego.
6. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.Prowadzenie konsultacji, przygotowanie i przeprowadzenie testów, omówienie arkuszy maturalnych, analiza ustnych zestawów. Okres stażu Analizy, potwierdzenia.
7. Podnoszenie jakości pracy szkoły. Organizowanie, współorganizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i wewnątrzszkolnych z języka angielskiego. Okres stażu, Potwierdzenia, analizy,Aktywny udział we współtworzeniu dokumentów szkolnych -PSO. Okres stażu, PSO, Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych i zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych.Pomoc w organizacji pracowni językowych.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.Opracowanie planów dydaktycznych i wychowawczych klas.Okres stażu

8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji, Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera. Opracowywanie i wykonywanie dokumentów, scenariuszy lekcji oraz pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Okres stażu, Opracowane materiały, testy, sprawdziany.
2. Wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.Okres stażu, Konspekty lekcji.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.Poznanie i korzystanie ze stron internetowych związanych z nauczanym przedmiotem. Umieszczanie informacji oraz własnych opracowań na internetowej stronie szkoły lub innych witrynach edukacyjnych. Regularna analiza przepisów pranych i innych informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania., Okres stażu, Spis stron internetowych, notatki.
4. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego.Przedstawienie wymaganej dokumentacji. Okres stażu, Załączona dokumentacja.

§ 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla stażystów i kontraktowych, [prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji, Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Przygotowanie i przeprowadzenie otwartych zajęć z języka angielskiego. Okres stażu, Konspekty przeprowadzonych lekcji, potwierdzenie dyrektora, sprawozdania.
2. Zgromadzenie bazy pomocy i dzielenie się zakupionymi i samodzielnie zgromadzonymi pomocami z innymi nauczycielami. Założenie teczek tematycznych do praktycznego wykorzystania na lekcjach przez nauczycieli języka angielskiego. Okres stażu Teczki

3. Praca w komisjach szkolnych i konkursowych. Udział w pracach komisji zleconych przez dyrekcję szkoły bądź na prośbę innych nauczycieli. Okres stażu, Potwierdzenie dyrektora.
4. Opublikowanie opracowanych przez siebie materiałów i pomocy. Dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez zamieszczanie dokumentów na stronach internetowych.Okres stażu, Tekst publikacji, kserokopia.

5. Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej.Pomoc w organizowaniu planu rozwoju zawodowego, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji.
Okres stażu, Zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, arkusze.

Realizacja co najmniej czterech z następujących zadań:

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin, Dowody realizacji, uwagi
1.Sprawowanie roli wychowawcy klasowego.
Opracowanie i realizacja planu wychowawczego klasy liceum ogólnokształcącego zgodnego z Planem Wychowawczym Szkoły. Działania na rzecz integracji zespołu klasowego oraz rozwiązywanie bieżących problemów.Okres stażu, Plan wychowawczy,zapisy w dziennikach, potwierdzeni e dyrektora.
2Współpraca z rodzicami. Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne, spotkania grupowe , wywiadówki. Okres stażu, Program, sprawozdanie.
3. Praca z uczniem zdolnym i słabym.Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych. Okres stażu, Opis działań

4
Diagnozowanie potrzeb uczniów., Ankietowanie.Okres stażu, Ankiety i analizy ankiet.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin, Dowody realizacji, uwagi
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Udział w pracach OKE. Pełnienie funkcji egzaminatora.Okres stażu, Umowy, karta powołania, zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin, Dowody realizacji, uwagi
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami. Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, działania na rzecz wybranych organizacji. okres stażu, Wpisy do dziennika

2Organizowanie wycieczek szkolnych oraz wyjść. Opracowanie i realizacja planów wycieczek.Okres stażu, Karty wycieczek, regulaminy, potwierdzenia dyrektora.
3. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych. Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki anglisty.Okres stażu, Spis książek, artykułów.
4. Działania profilaktyczne.Pogadanki, organizacja spotkań z psychologiem, pielęgniarką.Okres stażu, Opis działań.
5.Organizowanie konkursów z języka angielskiego.
Przygotowywanie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów z języka angielskiego. Okres stażu, Regulaminy, sprawozdania, zaświadczenia.
6. Organizowanie spotkań klasowych z okazji różnych świąt i uroczystości.Organizowanie wspólnych spotkań klasowych z uczniami podczas lekcji wychowawczych.Okres stażu, Wpisy do dziennika.
7.Badanie wyników nauczania.Przygotowanie i przeprowadzenie badania wyników nauczania w klasach pierwszych i drugich.Okres stażu Zaświadczenia, dokumentacja, analizy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin, Dowody realizacji, uwagi
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, opinie, konsultacje.Okres stażu, Zaświadczenia
2Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.Okres stażu, Zapisy w dzienniku, notatki.
3. Współpraca z biblioteką szkolną. Rozbudzenie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych. Okres stażu, Zapisy w dzienniku.
§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.Zadania, Formy realizacji, Termin, Dowody realizacji, uwagi
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, opieka nad dziećmi z rodzin najuboższych. Ankieta, indywidualne spotkania z rodzicami, analiza dokumentów wychowawczych.Okres stażu Sprawozdanie.
2. Kształtowanie umiejętności, radzenie sobie z uczniem trudnym. Spotkania z psychologiem. Okres stażu, Opis sytuacji,zaświadczenia.
3. Zapobieganie dysproporcjom na lekcjach języka angielskiego. Przeprowadzenie testu diagnostycznego dla klas pierwszych, podział na grupy. Okres stażu, Zaświadczenia, sprawozdania.
4. Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów. Spotkania z psychologiem, lekarzem itp. Lekcje na temat agresji. Okres stażu Sprawozdanie, kserokopie konspektów.
5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów.Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi. Okres stażu, Opis, sprawozdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.