X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27560
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu

Szkoła Podstawowa
im. Ewy Szelburg- Zarembiny
w Skidziniu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA OKRES STAŻU

mgr Katarzyna Gancarczyk-Obacz
wychowawca świetlicy

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy rozpoczęłam we wrześniu 2005 roku w Szkole Podstawowej w Skidziniu. W dniu 1 września 2005 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż i uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Po upływie dwóch lat od uzyskania awansu złożyłam wniosek o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Po zapoznaniu się z przepisami prawa i wstępnym rozpoznaniu potrzeb szkoły przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego. Opracowałam go na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U.Nr 260, poz.2593).Został on przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora .
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. W ciągu całego stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Brałam pod uwagę potrzeby rozwojowe swoich uczniów oraz uwzględniłam problematykę środowiska lokalnego, a także problemy społeczne i cywilizacyjne. W swojej pracy wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W czasie stażu aktywnie i systematycznie współpracowałam z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
i wychowania. Zapoznałam się też z wieloma zagadnieniami z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, które pomogły mi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz ułatwiały kontakty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W moim planie uwzględniłam:
§ 7 ust.2 pkt.1
wykazanie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
§ 7 ust.2 pkt.2
wykazanie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
§ 7 ust.2 pkt.3
wykazanie umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
§ 7 ust.2 pkt.4
posiadanie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętne posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Realizacja planu rozwoju zawodowego była możliwa dzięki zapewnieniu przez Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu prawidłowych warunków przebiegu stażu i wspieraniu podejmowanych inicjatyw oraz dzięki wsparciu opiekuna stażu.
Podczas realizacji zadań umieszczonych w planie rozwoju zawodowego poddawałam się samoocenie i autorefleksji, a dokumentację prowadziłam na bieżąco.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.W ramach działań znajdujących się w tym wymaganiu zapoznałam się
z przepisami regulującymi zasady przyznawania stopni awansu zawodowego czyli Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. . Na ich podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym założyłam zrealizowanie zadań jakie podniosą efektywność mojej pracy.
2.Współpracowałam z opiekunem stażu.
W trakcie spotkań z opiekunem stażu:
- opracowałam zasady naszej współpracy ( kontrakt)
- obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli
- umiejętność pracy z uczniami doskonaliłam także poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły, przygotowywanie konspektów zajęć, w których starałam się uwzględniać różne metody aktywizujące.
- na bieżąco analizowałam sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych
3.Uczestniczyłam w urządzaniu sali i w przygotowywaniu dekoracji do sali.
4..Zgodnie z tematyką zajęć i zainteresowaniami uczniów regularnie dbałam o tematyczny wystrój świetlicy mając na uwadze estetyczny wygląd sali. Świetlica wzbogaciła się o nowe przybory papiernicze artykuły szkolne, zakupione z pieniędzy z Kiermaszu Świątecznego, sprzęt audio( więżę).
5. Podczas trwania stażu zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju książki do zajęć plastycznych, ortograficznych materiały dydaktyczne, czasopisma , z których wielokrotnie korzystałam podczas zajęć.
6. Zorganizowałam konkursy świetlicowe
- „ Wiosna w origami”
- „ Konkurs piosenki walentynkowej”
- „ Jaka to melodia”
- „ Świat z kartki papieru”
7. Prowadziłam świetlicowe spotkania z książką
8. Starałam się wprowadzać nowe metody pracy i organizować zajęcia tak, aby uatrakcyjnić uczniom czas spędzany na świetlicy. Zwracałam uwagę na ich rozwój umysłowy i fizyczny, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie postaw społecznych poprzez - realizację następujących działań:
- zajęcia sportowe
- gry i zabawy ruchowe,
- gry zespołowe
- zajęcia artystyczno–plastyczne (wprowadzenie nowych technik plastycznych) przygotowywanie szeregu gazetek ściennych, udział uczniów w konkursach świetlicowych,
- zajęcia umożliwiające osiąganie powodzenia szkolnego – nauka własna, czytelnictwo, pomoc w odrabianiu prac domowych,
9. Wykorzystywałam komputer i Internet w pracy własnej i z uczniami w celu zdobycia ciekawych treści przydatnych do wykorzystania w zajęciach.

10. Przygotowywałam plany pracy świetlicy na kolejne lata szkolne gdzie uwzględniłam potrzeby uczniów ich zainteresowania i treści wynikające z zadań planu pracy szkoły na dany rok szkolny.
11. Opracowałam również kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
12. Wraz z wychowankami spisałam regulamin dla uczniów, gdzie określone zostały ich prawa i obowiązki.
13.Prowadziłam dziennik zajęć świetlicowych.
14 Prowadziłam zajęcia programu profilaktyczny dla klas IV-VI „ 1,2,3 Internet”.
15. W ramach dodatkowej godziny wynikającej z artykułu 42 Karty Nauczyciela opracowałam program koła origami. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z różnymi technikami składania papieru, rozwój wrażliwości estetycznej, wspieranie rozwoju zdolności poznawczych prowadzących do rozbudzania zamiłowań i zainteresowań dziecka. Dzięki pracy na kółku uczniowie mieli możliwość dokonywania samooceny swoich prac i uczyli się obiektywnie i życzliwy sposób oceniać prace całej grupy, kształcili się we współdziałaniu w grupie i w sposób konstruktywny mogli spędzić swój czas wolny.
16.Zapoznałam się z literaturą pedagogiczną i psychologiczną,
17. Chcąc jak najlepiej doskonalić własny warsztat pracy uczestniczyłam w szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych, w spotkaniu z nauczycielami świetlic, kurs prawa jazdy.
18. Oprócz tego od maja 2011r, chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Komputerowe wspomaganie nauczania”.

Efekt podjętych przeze mnie zadań:

1. Podniesienie poziomu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Zastosowanie nowych metod pracy,dzięki którym zajęcia są ciekawsze
i efektywniejsze.
3. Dostrzeganie błędów w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej i umiejętne ich modyfikowanie.
4. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy własnej i z uczniami.

§ 7. ust. 2. pkt 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Nawiązałam współpracę z rodzicami uczniów, pedagogiem i wychowawcami klas tych uczniów, którzy uczęszczali na świetlicę. Dzięki temu miałam możliwość zapoznania się z ich sytuacją rodzinną i problemami występującymi w poszczególnych rodzinach – alkoholizm, bezrobocie, trudna sytuacja materialna, konflikty rodzinne.
2. Jako wychowawca grupy starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów ich zainteresowania, potrzeby i środowisko rodzinne poprzez obserwację jak również indywidualne rozmowy z dziećmi oraz rodzicami. Wspólnie z mamą uczniów uczęszczających na świetlicę zorganizowałam zajęcia tkackie
3.Starając się, aby uczniowie naszej szkoły, potrafili radzić sobie w różnych sytuacjach, prowadziłam zajęcia z profilaktyki dotyczące agresji, komunikacji, asertywności, poczucia własnej wartości. Na zajęciach korzystałam z programów „ „Jak żyć z ludźmi”. „ Małolat”, 1, 2, 3 Internet” 4.Podczas stażu pełniłam rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wraz z uczniami oraz innymi opiekunami opracowaliśmy plan pracy, który realizowaliśmy w trakcie trwania roku szkolnego.
5. Współpracowałam z okolicznymi Domami Ludowymi poprzez współorganizację zabaw Andrzejkowych i Karnawałowych.
6. Uczestniczyłam jako opiekun w akcji Sprzątanie Świata, Zlocie Młodych Ekologów, Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
7. Pomagałam w przygotowaniu oprawy plastycznej na uroczystości szkolne, loterii na Zabawę Karnawałową i z okazji 650–lecia Skidzina, przygotowałam i prowadziłam kiermasze bożonarodzeniowy i wielkanocny, prowadziłam kronikę szkolną
8. Przygotowałam upominki dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela i Świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
9. Brałam udział w organizacji Biesiady Górniczej, i organizacji 650-lecia Skidzinia
10. Zorganizowałam „Andrzejki” w świetlicy szkolnej.
11. Zorganizowałam wycieczkę po okolicy połączoną z malowaniem przyrody.

Efekt podjętych przeze mnie zadań:

- Rozbudzanie i kształtowanie rozwoju uczniów zarówno słabych jak i zdolnych.
- Pomoc potrzebującym poprzez udział w akcjach charytatywnych.
- Udział uczniów w życiu szkoły poprzez udział w pracach samorządu szkolnego
- Udział szkoły w wielu lokalnych oraz międzynarodowych akcjach.
- Pomoc uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym.

§ 7. ust. 2. pkt 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Za pomocą komputera i Internetu:
- sporządzałam konspekty ,scenariusze zajęć;
- opracowałam dokumenty szkolne;
- opracowałam plany i analizy pracy, sprawozdania;
- współtworzyłam stronę internetową szkoły, zamieszczałam na niej informacje z uroczystości szkolnych
- opracowałam dokumentację związaną z awansem zawodowym.
- prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych
- korzystałam z portali edukacyjnych, gdzie wyszukiwałam ciekawe scenariusze lekcji lub imprez, materiały do kopiowania, prezentacje multimedialne.
2. Przy pomocy komputera opracowywałam pomoce do zajęć, wykonywałam materiały dekoracyjne, gazetkę dla rodziców, wykonałam dyplomy dla uczestników i laureatów w szkolnych konkursów „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”,„Turniej Gier i Zabaw”, „Wiosna w Origami”, „Świat z kartki papieru” itp. a także podziękowania dla opiekunów w konkursie „Asy z Trzeciej Klasy”. Wykonałam menu na zabawę karnawałową. Dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjnej i informacyjnej mogłam uatrakcyjniać zajęcia z dziećmi i stymulować ich aktywność.
3. Miałam lepszy dostęp do najnowszych przepisów prawa oświatowego, jak i możliwość śledzenia nowinek wydawniczych dotyczących zajęć świetlicowych.
§ 7. ust. 2. pkt 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Rozwijając własne kompetencje pedagogiczne starałam się poszerzać swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną studiując literaturę związaną z tą tematyką. ( czasopismo „Świetlica w szkole”, „ Hejnał oświatowy”, artykuły ze strony literka.pl i inne )
2. .Brałam udział w różnych formach szkolenia.
3.Ponadto uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych szkoleniowych organizowanych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu .
4.Starałam się poznać sytuację rodzinną i życiową uczniów i odpowiednio do danej sytuacji pracować z dzieckiem. Każdego z moich uczniów traktowałam indywidualnie, na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze, a w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami uczniów, lub pedagogiem szkolnym.
5.Aby zapoznać uczniów z tematyką uzależnień i sposobami radzenia w różnych sytuacjach na zajęciach profilaktycznych realizowałam program profilaktyczny "Małolat”

Efekt podjętych przeze mnie zadań:
- Zdobycie konkretnej wiedzy oraz nabycie umiejętności potrzebnych w pracy.
- Rozwinięcie umiejętności zawodowych.
- Łatwiejsza współpraca z innymi nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.
- Skuteczność podejmowanych oddziaływań.
- Unikanie rutyny i schematyzmu w uczeniu i wychowywaniu dzieci.
- Wykorzystywanie w pracy różnorodnych, nowych technik i metod pracy z dziećmi i młodzieżą

§ 7. ust. 2. pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznałam się z najważniejszymi przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa, procedurą awansu zawodowego nauczyciela oraz przepisami prawa potrzebnymi w mojej pracy:
- Ujednolicona Karta Nauczyciela po zmianach z dnia 18.02. 2000r.
- Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (tekst jednolity).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu wraz z załącznikami
- Program Wychowawczy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3
w Skidziniu
2. Opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu.
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- kontrakt z opiekunem stażu
- plan rozwoju zawodowego
3. Pełniłam funkcję szkolnego koordynatora ds. monitorowania zmian w prawie oświatowym.
4. Korzystając ze stron MEN i portali edukacyjnych śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.

Efekt podjętych przeze mnie zadań:

- Realizacja zaplanowanych zadań oraz obowiązków jako nauczyciela i wychowawcy.
- Umiejętność uporządkowania dokumentacji związanej z pracą nauczyciela i awansem zawodowym.
- Podjęcie właściwych działań w przypadku pojawiających się trudności.

Podsumowanie
Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy zawodowej, który przysporzył mi wiele zawodowych i osobistych osiągnięć w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
W ciągu trwania stażu starałam się jak najlepiej wypełniać zadania nauczyciela świetlicy. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy oraz zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego. Zwiększyłam swoje kompetencje zawodowe, dzieliłam się wiedzą
i doświadczeniem. Uczestniczyłam w różnych formach kształcenia ustawicznego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły, uwzględniłam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych. Wykorzystywałam nowoczesne techniki informacyjne .
W czasie stażu w zasadzie udało mi się zrealizować wytyczone sobie zadania. W przyszłości mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje
i jakość swojej pracy, tak aby dobrze realizować zadania szkoły.
Podejmowane przeze mnie działania wyzwalały kolejne nowe pomysły, które mam nadzieję uda mi się zrealizować w kolejnych latach mojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.