X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27499
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych logistycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie (Technikum Ekonomiczno- Hotelarskie) gdzie pracuję od 2003 roku.
01.09.2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Ukończyłam go 31.05.2011 roku.
W okresie stażu sumiennie i rzetelnie wypełniałam postawione sobie zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego. Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły, bogaciłam warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia i przenosiłam je do własnej pracy z młodzieżą.
W związku z przemianami w systemie oświaty zaistniała potrzeba wzmożenia działań dotyczących: wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, jego praw, ściślejszej współpracy z rodzicami, edukacji ekologicznej, działań na rzecz środowiska lokalnego, promocji szkoły, awansu zawodowego nauczycieli.
W swoim Planie Rozwoju Zawodowego uwzględniłam powyższe kwestie oraz podstawowe zadania szkoły tj. :
- ustawiczne podnoszenie jakości pracy szkoły,
- doskonalenie kadry pedagogicznej,
- zintegrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym.
W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli według następujących paragrafów:

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywania stażu była autorefleksja – samoocena. Pozwoliło mi to wnikliwie spojrzeć na własny warsztat pracy, dokonać podsumowania i oceny zdobytych kwalifikacji, przeanalizować posiadane umiejętności, co posłużyło uzmysłowieniu sobie tego, co jeszcze wymaga poprawy w mojej pracy zawodowej.

Współpraca z opiekunem stażu

Na początku stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Marią Kaczmarek, która jest nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i logistycznych. Przez cały okres stażu korzystałam z jej wskazówek i rad, które pozwoliły mi dokonać oceny zdobytych kwalifikacji i przeanalizować posiadane umiejętności.
Współpraca ta przebiegała równocześnie w następujących płaszczyznach, m.in.:
- w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego,
- obserwowaniu zajęć opiekuna stażu,
- prezentacji własnych zajęć,
- w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- w interpretowaniu prawa oświatowego,
- przy opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia z nauczanych przeze mnie przedmiotów. Wiedza wyniesiona z tych zajęć była inspiracją do doskonalenia własnego warsztatu pracy i poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych.
Wiele nowych umiejętności zdobyłam po przeprowadzeniu lekcji hospitowanych w obecności opiekuna stażu i wicedyrektorów. Przed takimi lekcjami opracowałam specjalne narzędzia do obserwacji lekcji, min. arkusz hospitacji lekcji i arkusz samooceny.
Prowadzenie lekcji w obecności innych osób zmusza do dodatkowego wysiłku intelektualnego, poszukiwania nowych rozwiązań, sprawdzenia samego siebie. Ponadto prowadzenie takich lekcji było dla mnie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów na temat stosowanych metod i form nauczania.

Analiza podstawy programowej

Przeprowadziłam wnikliwą analizę podstawy programowej w zakresie przedmiotów logistycznych, nauczanych przeze mnie w okresie stażu, a następnie podjęłam następujące zadania:
- przygotowałam rozkłady materiału dla prowadzonych przedmiotów,
- opracowałam plany wynikowe dla poszczególnych przedmiotów.
- opracowałam przedmiotowe systemy oceniania dla poszczególnych przedmiotów
Na koniec każdego roku szkolnego analizowałam wyniki własnej pracy. Efektem tych refleksji były zmiany wprowadzone przeze mnie m.in. w rozkładach materiału dotyczące kolejności wykonania poszczególnych tematów oraz zmiany w ilości godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień.

Organizacja warsztatu pracy

Bardzo ważnym elementem mojej pracy zawodowej stało się ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie i aktualizację pomocy dydaktycznych w postaci tradycyjnych i elektronicznych nośników informacji.
Przygotowywałam na bieżąco scenariusze lekcji. Stanowiły one podstawę prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy.
Moja samoocena przyjmowała także formę ankiet kierowanych do uczniów.
Wszystkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.
Przez cały okres stażu zgromadziłam wiele ciekawych pozycji książkowych z zakresu nauczanych przeze mnie przedmiotów zawodowych. Przez cały okres stażu korzystałam z pozycji książkowych i czasopism o tematyce związanej z nauczanymi przeze mnie przedmiotami. Studiowałam także literaturę dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela i śledziłam na bieżąco zmiany zachodzące w prawie oświatowym

Doskonalenie zawodowe – szkolenia, konferencje, kursy, warsztaty

W okresie stażu cały czas podejmowałam różne formy doskonalenia zawodowego zarówno wewnątrzszkolne jak i zewnątrzszkolne. Mając na uwadze dalszy rozwój oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, podjęłam studia podyplomowe „Nauczanie logistyki w szkole”.
Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz inne ośrodki, których tematyka była następująca:
- Prawa dziecka i człowieka w kontekście podstawy programowej
- Współpraca z rodzicami i wychowanie pozaszkolne
- Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej
- Edukacja informatyczna na zajęciach logistyki
- Wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły
- Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły
- Modułowe programy nauczania w szkolnictwie zawodowym
- Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych w toku edukacji szkolnej dzieci i młodzieży

Wybierając daną formę doskonalenia zawodowego kierowałam się jej przydatnością w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz własnymi zainteresowaniami. Decydowałam się na te formy, które zawierały zagadnienia pozwalające na wzbogacenie mojego warsztatu pracy. Udział w kursach i szkoleniach przyczynił się do pogłębiania mojej wiedzy
i umiejętności zawodowych.
Uczestniczyłam też na bieżąco w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz w szkoleniach Komisji Przedmiotów Ekonomicznych i Logistycznych.
Wiedzę z zakresu logistyki pogłębiałam organizując klasowe wycieczki przedmiotowe. Odwiedziliśmy m.in.:
- Centrum Dystrybucji IKEA W Jarostach
- Targi logistyczne w Sosnowcu
W ramach doskonalenia zawodowego w sferze opiekuńczo - wychowawczej w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyłam w kursie, dającym uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz kierownika wycieczek, który odbywał się w Ustroniu Jaszowcu.

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

W okresie stażu starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez wymianę informacji. Przeprowadziłam szkolenie Komisji Przedmiotów Ekonomicznych i Logistycznych o temacie ”Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk”. Dzieliłam się również materiałami dydaktycznymi uzyskanymi podczas przebytych kursów, szkoleń i wyjazdów , także uzyskanych na studiach podyplomowych.

Udział w pracach komisji szkolnych

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach następujących komisji:
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów maturalnych
Praca w tych komisjach wzbogaciła moje doświadczenie pedagogiczne i nauczyła mnie odpowiedzialności za powierzone mi zadania. Pozwoliła mi także na szczegółowe zapoznanie się z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym i zawodowym.

Efekty i wnioski:
- Obserwując lekcje i prowadząc zajęcia w obecności innych nauczycieli mogłam swobodnie wymienić doświadczenia, a uzyskane informacje skutecznie poszerzyły mój warsztat pracy z uczniami, wzbogacając metody i formy pracy z nimi.
- Opracowując własne pomoce dydaktyczne, wzbogacałam swoją wiedzę z zakresu nauczanych przedmiotów
- Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach wpłynął pozytywnie na moje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze, ale także skłonił mnie do przemyśleń nad efektywnością własnej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględnienia w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Każdy dobry nauczyciel pracujący we współczesnej szkole powinien podejść do każdego ucznia indywidualnie. Indywidualizacja nauczania możliwa jest jedynie przy odpowiedniej diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
W swojej pracy podjęłam szereg działań mających na celu zdiagnozowanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów, a także ich potrzeb oraz oczekiwań względem szkoły. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystałam do podejmowania odpowiednich działań opiekuńczo – wychowawczych i angażowania uczniów do pracy na rzecz szkoły
i środowiska lokalnego.

Pełnienie funkcji wychowawcy poprzez:
- współpracę z pedagogiem szkolnym
- organizację imprez integrujących zespół klasowy.
Od momentu rozpoczęcia stażu pełniłam funkcję wychowawcy jednej z klas technikum logistycznego. Zawsze starałam się traktować uczniów życzliwie, oceniać ich sprawiedliwie i bezstronnie.
Na początku roku szkolnego zapoznawałam moich wychowanków z ich prawami i obowiązkami. W wychowaniu uczniów zwracałam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, szacunku do drugiego człowieka, rozumienie osób o odmiennych poglądach i wyznaniach.
Starałam się również rozwijać asertywność uczniów, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych. Udzielałam pomocy wychowankom mającym trudności w nauce, współpracując z pedagogiem szkolnym i rodzicami. Zachęcałam uczniów do zdobywania jak najlepszych wyników.
Współpracowałam systematycznie z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu, nie tylko podczas zebrań, ale także podczas spotkań indywidualnych czy rozmów telefonicznych.
Starałam się dobrze poznać środowisko moich wychowanków, ich sytuację w domu, problemy z jakimi się borykają. W tym celu również modyfikowałam plan plany pracy wychowawczej, aby dostosować go do wymagań i potrzeb wychowanków na każdym etapie edukacji.
Poprzez realizację zajęć wychowawczych integrowałam zespół klasowy. Wdrażałam młodzież do życia w społeczności szkolnej i klasowej organizując wspólnie imprezy klasowe – Dzień Chłopaka, Wigilie, Dzień Kobiet.

Organizacja wycieczek i wyjazdów

Przez cały okres stażu stwarzałam możliwości do rozwijania zainteresowań młodzieży poprzez organizowanie i współorganizowanie apeli oraz wycieczek szkolnych i klasowych , m.in.:
XI 2008 - wyjazd na targi logistyczne w Sosnowcu
I 2009 - wyjście na lodowisko miejskie z klasą
III 2009 – wyjazd na targi edukacyjne na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie
V 2009 - wycieczka do Oświęcimia
VI 2009 – wyjazd do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna”
IX 2009 – wyjazd na Łódzki Salon Maturzystów - Perspektywy 2009
X 2009 - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
XII 2009 – wyjazd do magazynów IKEA w Jarostach
XII 2009 – wyjazd do kina na film pt. „Rok 2012”
X 2010 - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
XI 2010 - wyjazd do magazynów IKEA w Jarostach
XI 2010 - wyjazd do kina na film pt. „Śluby panieńskie”

Pełniąc funkcję wychowawcy klasy miałam możliwość poznania moich wychowanków, ich sytuacji prywatnej. Dzięki temu pełniej angażowałam się w ich życie klasowe, szkolne, osobiste oraz wszelką działalność społeczną. Miało to wielki wpływ na nasze relacje i przekładało się na wyniki w nauce, a także postrzeganie szkoły, jako instytucji przyjaznej młodemu człowiekowi.
Organizując wyjazdy przyczyniłam się do poszerzenia zakresu działań szkoły, zarówno w sferze dydaktycznej, wychowawczej jak i opiekuńczej.
Działania prowadziły do rozwoju osobowości uczniów, wzbogacały ich o nowe doświadczenia i wiedzę. Dzięki wyjazdom uczniowie uczyli się wzajemnej tolerancji, kształtowali w sobie umiejętność kulturalnego zachowania. Poznawali też formy ciekawego spędzania wolnego czasu, wyrażali swoje poglądy. Podczas wycieczek przedmiotowych mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w wybranym przez nich zawodzie.
Wspólne przebywanie z uczniami poza terenem szkoły, dało mi możliwość szerszego spojrzenia na młodzież, obserwowania ich zachowań, ale również wzmocnienia więzi w relacjach nauczyciel – uczeń.

Rozbudzanie aktywności uczniów na rzecz środowiska lokalnego

Potrzeby rozwojowe ucznia oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne mogłam realizować dzięki zaangażowaniu w:
1. Działalność charytatywną poprzez zorganizowanie zbiórki pieniędzy na:
- Dom Dziecka w Piotrkowie Tryb.
- Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej
- powodzian we współpracy z Caritas Polska.
Za zebrane pieniądze na domy dziecka zakupiliśmy najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku i zawieźliśmy je podopiecznym ww Domów. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w pojęte działania, co oznacza że są wrażliwi na potrzeby innych.

2. Działalność ekologiczną poprzez udział w następujących akcjach:
- „Sprzątanie Świata”
Corocznie brałam udział w akcji „Sprzątanie Świata” włączając młodzież do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Efektem tych działań była:
• poprawa estetyki otoczenia,
• pobudzenie aktywności uczniów na rzecz środowiska lokalnego,
• pogłębienie świadomości ekologicznej młodzieży,
• uświadomienie jak duży wpływ ma działalność człowieka na środowisko,
• uświadomienie skali zanieczyszczenia środowiska.
- Ogólnopolska akcja Ekoszkoły - Pomagam przyrodzie
Celem tej akcji było pobudzenie aktywności uczniów na rzecz środowiska lokalnego i uświadomienie jak wiele mogą zrobić by chronić środowisko naturalne.
Przedmiotem akcji „Pomagam przyrodzie” jest uświadomienie uczniom korzyści dla środowiska naturalnego z faktu ponownego wykorzystania używanej elektroniki.

- Powiatowy konkurs „Zbiórki makulatury”
Przez cały okres stażu prowadziłam konkurs „Zbiórki makulatury”. Konkurs ma na celu rozbudzić wśród dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Bełchatowskiego poczucie odpowiedzialności za stan naszych lasów i ograniczenie ich wyrębu z przeznaczeniem na produkcję papieru i wyrobów papierowych.

3. Działalność prozdrowotną poprzez:
- Propagowanie honorowego oddawania krwi przez uczniów
Od roku szkolnego 2009/2010 aktywnie działałam na rzecz Honorowego Krwiodawstwa.
Propagowałam oddawanie krwi przez uczniów naszej szkoły. Przeprowadzałam pogadanki wśród uczniów i ich rodziców na temat tej akcji społecznej mającej na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji. Służyłam pomocą podczas akcji pobierania krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w naszej szkole.
- Współorganizowanie Dnia Promocji Zdrowego Trybu Życia
W ramach obchodów Dnia Promocji Zdrowego Trybu Życia został zorganizowany konkurs na prezentację multimedialną pt. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”, ekspozycja na temat prawidłowego odżywiania, a także prezentacje dotyczące bulimii i anoreksji. Celem tych działań było uświadomienie uczniom jak ważny jest zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie oraz jaki mają wpływ na zdrowie i życie każdego człowieka.

Promowanie wizerunku szkoły podczas „Dni Otwartych”
Aktywnie uczestniczyłam w promowaniu wizerunku szkoły, podczas „Dni Otwartych Szkoły”. Wraz z wychowankami i koleżankami przygotowywałam „Pokaz mody biznesowej” oraz ekspozycję przedmiotową w klasie. Wiele materiałów prezentowanych w tym czasie, wykonywali sami uczniowie. Chętnie pełnili również dyżury, zachęcali młodszych kolegów do kontynuowania nauki naszej szkole.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym jest zjawiskiem prowadzącym do wzmocnienia więzi między uczniami a szkołą, jak i zmniejszenia dystansu rodziców to niej. Szkoła ma okazję zaistnieć w środowisku i pokazać się z jak najlepszej strony. W czasie realizacji wspólnych zadań uczniowie integrują się ze sobą, rozwijają swój potencjał twórczy.
W wyniku działań prowadzonych przez szkołę gimnazjaliści i ich rodzice są lepiej zorientowani w możliwościach kształcenia wybranej przez siebie placówki.

Wnioski:
Działania podejmowane przeze mnie, z całą pewnością przyczyniły się do właściwego rozwoju uczniów. Wyrażało się to głównie w zaangażowaniu w realizację powierzonych im zadań jak również podejmowaniu własnych inicjatyw.
Działalność ekologiczna, charytatywna i prozdrowotna uwzględniały problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Zaangażowanie uczniów we wszystkie te działania pokazuje, że nie są oni obojętni na powyższe kwestie, są wrażliwi i chętnie angażują się w działania wspierające ochronę środowiska, w działania na rzecz ludzi potrzebujących borykających się z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi.
Rola wychowawcy klasy w szkole wymaga od nauczyciela szczególnego rodzaju zaangażowania. Jest nim nie tylko szeroko pojęte diagnozowanie potrzeb swoich uczniów, ale także otwartość i elastyczność, która pozwoli na dostosowanie się nauczyciela do każdej trudnej sytuacji czy to wychowawczo, czy pedagogicznie.
Moje działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku i promocji szkoły, które podjęłam w czasie mojego stażu dały mi wiele satysfakcji, jak również przyczyniły się do mojego rozwoju i poznania współczesnych problemów społecznych.
Dzięki organizowaniu różnych przedsięwzięć, aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły, udziale w uroczystościach szkolnych uwrażliwiłam siebie i uczniów na problemy środowiska lokalnego. Praca w ramach zespołu przedmiotowego pozwoliła mi na korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy istotna rolę, co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji.

Zastosowanie w pracy komputera
Na co dzień w swojej pracy wykorzystuję programy Word i Excel firmy Microsoft do sporządzania:
• rozkładów materiału,
• planów wynikowych,
• kryteriów oceniania,
• materiałów dla uczniów i rodziców,
• konspektów, scenariuszy lekcji, testów, ankiet
• dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela.
Do uzupełnienia informacji na świadectwach ukończenia szkoły wykorzystałam program Optimum. Dzięki temu możliwe było sprawne przygotowanie świadectw dla uczniów kończących szkołę.

Korzystanie z zasobów Internetu
Jako nauczyciel przedmiotów logistycznych korzystałam z wielu stron internetowych w celu wyszukiwania nowości i zdjęć dotyczących magazynowania, transportu, zarządzania zapasami itp., testów sprawdzających wiedzę uczniów m.in. testów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk oraz informacji o awansie zawodowym nauczyciela. Odwiedzałam następujące strony internetowe:
• www.wsip.com.pl
• www.menis.pl
• www.men.waw.pl
• www.literka.pl
• www.bibliotekalogistyka.pl
• www.czasopismologistyka.pl
• logistyka.net.pl
Na zajęciach lekcyjnych wykorzystałam zarówno technologię informacyjną, jaki i komunikacyjną. Zachęcałam uczniów do korzystania z komputera zadając im prace domowe, które mają być wykonane w formie zapisu elektronicznego lub wydruku komputerowego.
Z komputerów uczniowie korzystali również podczas lekcji na przedmiotach „Laboratorium magazynowe” i „Laboratorium logistyczno – spedycyjne”. Podczas tych lekcji korzystaliśmy głównie z programów Word i Excel. Usprawniało to pracę i pokazywało jak wiele czynności związanych z logistyką wymaga wykorzystania komputera i odpowiedniego oprogramowania.

Wnioski:
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej zwiększa efektywność pracy, daje możliwość prowadzenia zajęć, których celem jest wdrożenie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie. Dzięki temu wzrasta atrakcyjność zajęć.
Jestem przekonana o potrzebie dalszego rozwoju osobistego w dziedzinie technologii informacyjnej oraz możliwościach wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności na zajęciach lekcyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Na początku mojego stażu – we wrześniu 2008 roku założyłam sobie cele w ramach swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej, które starałam się aktywnie realizować. Jako główne cele w mojej pracy przyjęłam:
• kształtowanie osobowości ucznia, zwłaszcza takich cech jak: pracowitość, systematyczność, dyscyplina, odpowiedzialność i aktywność,
• kształtowanie postaw zrównoważonego rozwoju ucznia,
• dążenie do osiągnięcia przez uczniów wyników w nauce na miarę ich możliwości,
• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych ludzi,
• kształtowanie postawy akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi,
• poszanowanie godności i szacunku dla ludzkich poglądów i przekonań,
• kształtowanie odpowiedzialności za środowisko,
• wzmocnienie więzi grupowej i z całą społecznością szkolną,
• rozwijanie zainteresowań uczniów.

Opracowanie planów wychowawczych
Do realizacji zadań wychowawczych szkoły niezbędne było opracowywanie planów pracy wychowawczej, zaplanowanie godzin do dyspozycji wychowawcy, sporządzenie sprawozdań z pracy wychowawczej. Pogłębiłam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

Rozwijanie pracy wychowawczej poprzez formy doskonalenia
Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego, które pozwoliły mi na pogłębienie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie pracy wychowawczej:
- Prawa dziecka i człowieka w kontekście podstawy programowej
- Współpraca z rodzicami i wychowanie pozaszkolne
- Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej

Pedagogizacja rodziców
Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji pracy wychowawczej. Starałam się być otwartą na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci, pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
W tym celu także prowadziłam pedagogizację rodziców. Zwracałam uwagę na zagrożenia, jakie mogą pojawić się w życiu uczniów, omawiałam zasady bezpieczeństwa. Uświadamiałam, znaczenie wyboru przez ucznia dalszej drogi zawodowej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Współpraca z pedagogiem i Szkolnym Zespołem Wychowawczym
Współpracując z pedagogiem szkolnym zaprosiłam p. Zofię Warzyńską na godzinę wychowawczą. Pani pedagog przeprowadziła następujące zajęcia:
- Istota koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnego szacunku: ankieta nt.: „Czy czujesz się bezpiecznie w szkole.”
Utrzymywałam również kontakty z pedagogiem oraz Szkolnym Zespołem Wychowawczym, głównie w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych. Kontaktowałam rodziców z pedagogiem szkolnym w sytuacjach trudnych do rozwiązania.
Realizując zadania wychowawcy i rozwiązując pojawiające się problemy stosowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej.

Wykorzystanie literatury
Podczas całego okresu trwania stażu samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną, co pozwoliło pogłębić mi wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych.
Prowadziłam analizę przeczytanych przeze mnie pozycji. Korzystałam również z zasobów biblioteki szkolnej poruszających w/w zagadnienia. Literatura, z którą się zapoznałam, dostarczyła mi wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących organizacji pracy z uczniami. Zdobytą wiedzę wykorzystałam w pracy z młodzieżą. Aby poszerzyć swoją wiedzę z wymienionych dziedzin, samodzielnie studiowałam literaturę, m. in.:
• J. Szuty, Gdy nauczyciel jest wychowawcą
• A. Augustynek, Psychologia, Jak ślimak piął się pod górę

Wnioski:
Praca nauczyciela wymaga nieustannego kształcenia się, doskonalenia swoich umiejętności. Wymienione przeze mnie pozycje, były bardzo pomocne w pracy pedagoga. Pozwoliły ma poznanie zasad funkcjonowania wśród młodzieży, zainspirowały do tworzenia więzi między nauczycielem i uczniem, poszerzyły wiedzę na temat osobowości, inteligencji, emocji i rozwiązywania problemów szkolnych i rodzinnych.
Pedagogizacja jest bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej ze względu na przełamywanie barier, które utrudniają porozumienie i współdziałanie szkoły i domu rodzinnego. Spotkania z rodzicami nie muszą ograniczać się do przekazywania informacji o ocenach i uwagach uczniów, ale powinny służyć tworzeniu odpowiednich zachowań wychowawczych. Prawidłowe relacje na linii nauczyciel – rodzic, korzystnie wpływają na podwyższenie jakości szkoły i kształtowanie jej wizerunku, ale także przede wszystkim na rozwój i postępowanie młodego człowieka.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Poznanie przepisów prawa oświatowego
Poza wiedzą, jaką nauczyciel posiada, bardzo istotna jest umiejętność wykorzystywania i przekazywania tej wiedzy, szczególnie wynikających ze specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. Istotna jest również znajomość i stosowanie przepisów prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Sprawie Awansu Zawodowego Nauczycieli, Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Praw Dziecka, Karty Praw Człowieka, Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Rozporządzenia dotyczącego Oceniania i Promowania Uczniów)
Podczas odbywania stażu na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego,
a szczególnie zmiany, jakie w tym czasie zachodziły.
Dzięki analizie prawa oświatowego (także na podstawie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty) mogłam zaplanować swój rozwój zawodowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, m.in.
• prawidłowo sformułować wniosek o rozpoczęcie stażu,
• opracować plan rozwoju zawodowego,
• opracować sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

Analiza dokumentów wewnętrznych szkoły
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom – prawach, ale także obowiązkach.

Dokładnie zapoznałam się również z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Dokument ten okazał się niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych w zakresie oceniania uczniów.

Inne dokumenty szkoły, które analizowałam podczas stażu to m.in.:
• Plan Rozwoju Szkoły,
• Szkolny Program Wychowawczy,
• Regulamin Szkoły.

Poznanie tych dokumentów pozwoliło mi na wdrożenie do realizacji zawartych w nich zagadnień, przez co mogłam uzyskać większą efektywność w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Dokonałam również analizy przepisów prawa oświatowego, m.in.:
• Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.)
• Ustawa o systemie oświaty,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,
• Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.
• Rozporządzenia dotyczącego nowego nadzoru pedagogicznego

Poznanie wszystkich przepisów prawa oświatowego pomogło mi prawidłowo pełnić rolę nauczyciela i wychowawcy. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w sprawowaniu rozlicznych obowiązków w ramach realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w szkole, np.: pełnienia funkcji opiekuna klasy podczas wyjść do kina czy wycieczek szkolnych.
Również praca w komisjach egzaminacyjnych podczas pisemnych egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe poprzedzona była analizą odpowiednich rozporządzeń. Tylko szczegółowe zapoznanie się z przepisami umożliwiło, bowiem sprawne i rzetelne przeprowadzenie egzaminu.
W czasie stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, ponadto przestrzegałam obowiązujących zarządzeń Dyrektora ZSP
Nr 4 w Bełchatowie.

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk

W celu sprawdzenia wiedzy uczniów zorganizowałam próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk . Podczas próbnego egzaminu uczniowie mogli poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu. Egzamin został przeprowadzony według procedury obowiązującej na czerwcowym egzaminie. Wyniki próbnego egzaminu dały mi możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów oraz wskazały elementy, które sprawiają największą trudność. Były one dla mnie wskazówką, co należy dopracować, aby młodzież na egzaminie w czerwcu uzyskała dobre wyniki.

Efekty i wnioski:

- Przepisy, z którymi się zapoznałam podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i zapisane w nich zasady, ułatwiły pracę mi jako nauczycielowi i uczniom, co mogło mieć wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
- Dzięki wnikliwej analizie odpowiednich aktów prawnych możliwa była efektywna realizacja wszelkich zaplanowanych wcześniej działań wynikających z planu pracy szkoły, szkolnego planu wychowawczego oraz sporządzonego przeze mnie na początku stażu planu pracy.

PODSUMOWANIE
Wszelkie działania podejmowane przeze mnie w okresie trwania stażu były ściśle związane z realizacją Planu Rozwoju Zawodowego oraz z Programem Wychowawczym Szkoły, w której pracuję.
Jestem przekonana, że doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania stażu zaprocentują w przyszłości. Praca z młodzieżą daje mi dużo satysfakcji oraz motywuje do ciągłej pracy nad sobą i doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Kończąc staż, nie kończę swoich działań. Zamierzam kontynuować podjęte działania oraz doskonalić swoje kwalifikacje. Chcę podnosić jakość pracy, aby nadal wpływać na poprawę funkcjonowania Szkoły, podejmować pracę na rzecz bezpieczeństwa i profilaktyki młodzieży i przyczyniać się do stymulacji rozwoju ucznia.
Analiza sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego pozwala mi wyrazić opinię, że moja praca jako nauczyciela i jako pedagoga przyczyniła się do podwyższenia jakości pracy szkoły oraz spełniała oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
W okresie odbywania stażu:
Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje, kończąc:
- Studia Podyplomowe Nauczanie logistyki w szkole

Działałam na rzecz ekologii:
• uświadamiałam uczniów o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia środowiska oraz potrzebie jego ochrony;
• aktywizowałam uczniów do działań na rzecz ratowania środowiska;

Działałam charytatywnie:
- uwrażliwiałam uczniów na potrzeby innych ludzi
- aktywizowałam do działań charytatywnych

Prowadziłam działania prozdrowotne:
- propagując ideę krwiodawstwa
- organizując Dzień Promocji Zdrowego Trybu Życia
Rozwijałam pracę w zakresie wychowawczo - opiekuńczym poprzez:
• udział w warsztatach, szkoleniach poruszających problemy wśród młodzieży
• aktywny udział w „Dniach otwartych szkoły”
• współpracę z pedagogiem szkolnym
• analizę dokumentacji szkoły
• samodzielne studiowanie literatury fachowej
• organizowanie imprez klasowych (Mikołajki, Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet)
• wycieczki, wyjazdy.

Dzieliłam się wiedzą dydaktyczną z innymi nauczycielami poprzez:
• organizację lekcji koleżeńskich
• dzielenie się materiałami dydaktycznymi otrzymanymi z wydawnictw, oraz zebranymi w czasie studiów podyplomowych
Wdrażałam uczniów do korzystania z Internetu poprzez:
• przekazywanie uczniom materiałów dydaktycznych wykonanych na podstawie źródeł z Internetu
• ćwiczenia wykonywane podczas lekcji

Wspierałam wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez:
• wdrażanie aktywizujących i wspierających rozwój ucznia metod na lekcji;
• przygotowywałam do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk
• organizowałam i przeprowadzałam szkolne konkursy;

Wnioski do dalszej pracy:
Chciałabym:
• kontynuować swoje doskonalenie zawodowe w ramach kursów i warsztatów metodycznych, studiów podyplomowych;
• rozszerzać współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji;
• współpracować z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i organizacjami charytatywnymi
• wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z młodzieżą;
• zachęcać uczniów do aktywnej działalności społecznej w szkole jak i poza nią;
• dzielić się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.