X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27507
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne:
Imię, nazwisko: mgr Anna Świerczyńska-Liszka
Stanowisko pracy: nauczyciel języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu
Staż pracy pedagogicznej: 7 lat
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (03.09.2012 – 31.05. 2015)

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 z, Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony z dnia 2 lipca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)

I Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Śledzenie zmian w prawie oświatowym (śledzenie stron internetowych MEN).
Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu IX 2012.
Okres staż.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności
Autorefleksja.
Notatka IX 2012
3.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Opracowanie planu rozwoju zawodowego zintegrowanego z dokumentacją szkoły. Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego IX 2012
4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań. Zaświadczenia, sprawozdania, świadectwa.
Okres stażu
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego VI 2015
6.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Przygotowanie i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego VI 2015

II Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poszerzenie umiejętności i wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
2. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
3. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz egzaminów gimnazjalnych.
5. Rozwój własnego warsztatu pracy.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych; udział w kursach i szkoleniach zorganizowanych przez instytucje pozaszkolne. Udział w komisji uchwał i wniosków.
Udział w pracach komisji przedmiotowej do spraw języków obcych.
Udział w pracach komisji konkursowych.
Udział w pracach komisji poprawkowej.
Udział w pracach komisji sprawdzającej próbne egzaminy z języka angielskiego. Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza testów kompetencji; analiza wyników próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych. Indywidualna praca z uczniem zdolnym, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. Studiowanie fachowej literatury.
Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły; zaświadczenia Potwierdzenie Dyrektora Szkoły Kopia testu, analiza wyników
Zaświadczenia, przykładowe trwałe pomoce naukowe, wykaz lektur Okres stażu Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Wykorzystanie technologii komputerowej oraz informatycznej w pracy pedagogicznej.
2. Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem Internetu i techniki komputerowej. 3. Przeprowadzenie lekcji w pracowni informatycznej4. Udział w życiu portali edukacyjnych. Opracowywanie dokumentów szkolnych, przygotowanie testów, kartkówek i pomocy dydaktycznych przy pomocy techniki komputerowej oraz Internetu.Przesyłanie prac; kontakt z uczniami, nauczycielami drogą mailową.
Między innymi konkursy dotyczące kultury krajów anglojęzycznych przedstawionych w projektach multimedialnych. Prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej z wykorzystaniem Internetu oraz programów komputerowych. Szukanie inspiracji na stronach wydawnictw tj. Pearson Longman, Macmillan; udział w forach, śledzenie portali edukacyjnych. Przykładowe prace. Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów. Scenariusz lekcji. Lista ciekawych stron internetowych. Na bieżąco, okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli kontraktowych i stażystów, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć 1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez aktywny udział w pracach zespołu języków obcych. 2. Obserwowanie i prowadzenie lekcji otwartych
3. Publikacja w Internecie Wymiana doświadczeń, planowanie wspólnych przedsięwzięć, udostępnianie samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych; udział w lekcjach otwartych przygotowanych przez innych nauczycieli. Publikacja planu rozwoju na wybranym portalu internetowym.
Publikacje na stronie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu. Przykład rocznego planu pracy opracowanego we współpracy z innymi członkami zespołu języków obcych. Scenariusz lekcji, refleksje,wykaz stron z publikacjami lub wydruki publikacji.
Na bieżąco, okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Realizacja co najmniej trzech zadań z § 8 ust. 2 pkt 4a)
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
b)Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
c)Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami 1. Współpraca z OKE w ramach wykonywania zadań egzaminatora. okręgowej komisji egzaminacyjnej.
1. Uczestniczenie w różnych formach kulturalnych. 2. Przygotowanie uroczystości szkolnych oraz imprez. okolicznościowych.
3. Wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych
4. Współpraca z nauczycielami z innych szkół. 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym.
2. Współpraca z policją. Ukończenie szkolenia przygotowującego do wykonywania zadań egzaminatora OKE.Ocenianie części zewnętrznej i wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, udział w imprezach typu Parada Schumana, Świętokrzystki Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim itd. Uczestniczenie w imprezach na terenie miasta i gminy. Kiermasze i dyskoteki szkolne. Organizacja zbiórki monet na rzecz dzieci odseparowanych od rodzin - „Góra Grosza”.
Akademie z okazji zakończenia roku szkolnego, akademie okolicznościowe. Współorganizowanie święta szkoły, obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych i innych.
Organizacja i współorganizacja konkursów wewnątrzszkolnych min. „Poliglota”-szkolny konkurs wiedzy o język angielskim i niemieckim, dyktando Master of English Spelling, konkurs na plakat ilustrujacy idiom ‘Get the Picture’, kolejne edycje konkursu o kulturze krajów anglojęzycznych ’50 Questions about the USA/ UK/English language'. Organizacja i współorganizacja konkursów zewnętrznych np. Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe Olimpus, zaproszenie uczniów z innych szkół do udziału w Międzygimnazjalnym konkursie recytatorskim poezji anglojęzycznej; zaproszenie nauczycieli z innych szkół do pracy w komisji konkursowej. Regularne konsultacje i rozmowy. Współpraca w ramach organizacji wycieczek szkolnych. Świadectwo ukończenia szkolenia.
Zaświadczenie, zdjęcia, sprawozdania Okres stażu, według harmonogramu OKE
Zgodnie z harmonogramem Planu Wychowawczego Szkoły
Okres stażu, na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzeniaUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym; współpraca z rodzicami.
2. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców.
Diagnoza problemów; ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych; praca nad rozwiązaniem; podsumowanie i wnioski. Potwierdzenie pedagoga szkolnego, refleksje,notatka dotycząca analizy obu przypadków. Okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.