X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27510
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Bożena Grelowska
Opiekun:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Placówka oświatowa: Przedszkole
Dyrektor placówki:

§ 7. ust 2. pkt. 1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

Zadania i Sposób realizacji
1.Poznanie przepisów prawa

• Analiza i wdrażanie dokumentacji:
- rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r.
( z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty

• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego- prowadzenie kącika prawnego dla nauczycieli.

2.Współpraca z opiekunem stażu

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Przygotowywanie planu rozwoju
zawodowego
•Zawarcie kontraktu
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza
•Samoocena pracy – określenie słabych i mocnych stron własnych działań
•Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Raz w semestrze Konspekty zajęć
3.Współpraca z Dyrektorem
•Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora Wg nadzoru pedagogicznego Konspekty zajęć
4.Udział w różnych formach doskonalenia
•Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu:
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz radach szkoleniowych
- prowadzenie Rady Szkoleniowej nt.
„ Drama już przedszkolu”
•Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli:
- udział w warsztatach metodycznych ,
konferencjach, kursach, szkoleniach; 1-2 razy w semestrze oraz wg potrzeb
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Odwiedzanie stron internetowych

• Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych

• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracje sali itp.

• Powiększenie przy przedszkolnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej poprzez udostępnienie innym nauczycielom przygotowanych referatów o tematyce związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą w przedszkolu

• Realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

• Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą
z gronem pedagogicznym

• Współudział w opracowaniu koncepcji pracy przedszkola

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• Prowadzenie dzienników zajęć
• Obserwacja pedagogiczna dzieci przy pomocy kart obserwacji

• Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej

• Przygotowywanie tygodniowych planów pracy

7. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu

• Prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców

• Prowadzenie fotogazetki przedszkolnej

• Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas” Cały okres stażu

8. Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu zawodowego Na koniec stażu Sprawozdanie

§ 7. ust 2. pkt2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania i Sposób realizacji
1. Poznanie sytuacji wychowanków
• Obserwacja pedagogiczna dzieci
• Rozmowy z dziećmi
• Udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej- opracowanie planu działań wspierających
• Praca z dzieckiem zgodnie z planem działań wspierających

2. Współpraca z rodzicami
• Zajęcia otwarte dla rodziców
• Angażowanie rodziców do organizowania uroczystości w przedszkolu
• Konsultacje indywidualne z rodzicami
• Zorganizowanie gazetki przedszkolnej dla rodziców
• Zebrania z rodzicami-wygłaszanie referatów
• Zaangażowanie rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
3. Przygotowywanie przedszkolnych wycieczek
i uroczystości
• Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
- wyjścia do parku,
- do kina,
- do parku miejskiego,
- do Straży Pożarnej,
- do Miejskiego Ośrodka Kultury,
- do teatru,
- do biblioteki
• Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych

- Zabawa Andrzejkowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Piknik Rodzinny
- Dzień Dziecka
- Wigilia
- Zakończenie Roku Szkolnego
Cały okres stażu

4.Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
• Korzystanie z doświadczeń psychologów, pedagogów i logopedy. Wg potrzeb przez cały okres stażu notatki
5. Promowanie placówki
• Nawiązywanie współpracy z różnorodnymi instytucjami i organizacjami:
- z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
- z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- z sanepidem
- ze schroniskiem dla zwierząt – uczestnictwo dzieci w proponowanych konkursach, akcjach, imprezach itp.
• Uczestnictwo dzieci w festiwalach i konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe
Cały okres stażu

§ 7. ust 2. pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania i Sposób realizacji
1. Korzystanie z umiejętności obsługi komputera ( w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów tygodniowych, zaproszeń itp.)
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, planów, kart pracy, scenariuszy, zaproszeń, ogłoszeń

• Prowadzenie strony internetowej przedszkola Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne,
karty pracy,
plany,
zaproszenia,
scenariusze,
ogłoszenia;
potwierdzenie

2.Korzystanie podczas zajęć z różnych źródeł informacji
i środków audiowizualnych
• Opracowanie i realizacja scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji
( telewizor, radio, DVD) Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Opracowanie programu własnego dla dzieci
„Spotkanie z komputerem”
• Gry i zabawy z wykorzystaniem komputera w sali przedszkolnej Cały okres stażu

§ 7. ust 2. pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania i Sposób realizacji
1. Rozpoznawanie problemów dydaktyczno-wychowawczych
• Praca z dzieckiem zgodnie z opracowanym planem działań wspierających Cały okres stażu zaświadczenia
2. Pedagogizacja rodziców
• Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu ukierunkowanie pracy dydaktycznej z dzieckiem Cały okres stażu potwierdzenia
3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu Wg potrzeb potwierdzenia
4. Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych
• Współorganizowanie międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego
• Zorganizowanie konkursu wewnątrz przedszkolnego „Utrwalamy czynności samoobsługowe”

• Założenie i prowadzenie Klubu Czysty Przedszkolak
Potwierdzenie współorganizacji
Zdjęcia
Scenariusze

§ 7. ust 2. pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż

Zadania i Sposób realizacji

1.Zapoznanie ze statutem przedszkola

• Wdrażanie założeń statutowych w pracy pedagogiczno-wychowawczej
2.Zapoznanie z ustawą o systemie oświaty
• Praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi zgodnie z podstawą programową

3.Zapoznanie z regulaminem oraz procedurami obowiązującymi na terenie przedszkola
• Organizowanie wycieczek, spacerów i imprez – przestrzeganie obowiązujących regulaminów
i procedur Cały okres stażu

Plany systemowe
Wykaz dokumentów


Plan sporządziła: Bożena Grelowska

Data zatwierdzenia:

Data i podpis Dyrektora:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.