X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: Joanna Neubauer
Nazwa placówki: Zespół Szkół w Gowidlinie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i języka kaszubskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Planowana data zakończenia: 31. 05. 2015

Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

I. Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym
Zadania i działania nauczyciela Forma/metoda realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r.,
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późn. zm.,
• Śledzenie zmian i poprawek w aktach prawnych dot. awansu zawodowego.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. VIII/IX 2012

Okres stażu

VIII/IX 2012

VIII/IX 2012 Kserokopie ustaw i rozporządzeń.

Kserokopie ustaw i rozporządzeń.

Kopia wniosku o rozpoczęcie stażu.

Kopia planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu Dokumentacja potwierdzająca realizację planu.
3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. VI 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust.2, pkt. 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. • Udział w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego. Okres stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia, zaświadczenia.

2. Aktywne uczestniczenie
w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły. • Analiza dokumentacji szkoły.
• Praca w zespołach ds. badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej etc.
Okres stażu
Okres stażu
Znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennej pracy.
Raporty, sprawozdania.

3. Doskonalenie własnych działań w zakresie prowadzonej pracy. • Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania, planów wynikowych/zajęć, wymagań edukacyjnych.
• Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.
• Ewaluacja działań. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Przykładowe kryteria oceniania, plany, wymagania.

Wpisy w dzienniku.
Wnioski.
4. Wzbogacenie warsztatu pracy. • Gromadzenie pomocy dydaktycznych (plansze tematyczne, eksponaty historyczne).

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.
5. Współpraca z biblioteką szkolną i gminną. • Powiększanie klasowej biblioteki (multimediów i pozycji książkowych).
• Pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas zajęć, przygotowań do konkursów.
Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie pracownika biblioteki.

Potwierdzenie pracownika biblioteki.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów.
• Zaplanowanie pracy z uczniem zdolnym. Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Okres stażu Plan pracy.

7. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych.
• Przygotowanie uroczystości szkolnych. Okres stażu Scenariusze imprez.
8. Działania na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów.
• Przygotowanie gazetek okolicznościowych.
• Wygłoszenie prelekcji, rozmowy indywidualne dot. savoir-vivre. Okres stażu
Okres stażu Zdjęcia/Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Wpisy w dzienniku.
9. Opracowanie planu zajęć Szkolnego Klubu
Europejskiego Europa i my.
• Przygotowanie planu zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego. Okres stażu Plan zajęć.
10. Współpraca z rodzicami. • Spotkania ogólne z rodzicami (wywiadówki).
• Dyżury nauczycielskie.
• Spotkania indywidualne. Okres stażu Wpisy w dzienniku.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Wpisy w dzienniku.

§8 ust.2, pkt. 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy, testów oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
• Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach historii.
Okres stażu

Okres stażu Karty pracy, scenariusze lekcji, testy itp.

Przykładowe prezentacje.
2. Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji.
• Wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje historyczne wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych.
Okres stażu Adresy stron www.
3. Zastosowanie komputera w codziennej pracy z uczniami. • Prowadzenie zajęć z uczniami przy użyciu wybranych programów multimedialnych i Internetu.
• Lekcje organizowane w pracowni informatycznej.
Okres stażu

Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.

Scenariusze zajęć.

4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną. • Komunikowanie się z młodzieżą poprzez pocztę elektroniczną (poprawa i ocena prac kontrolnych).

Okres stażu Wydruk ze skrzynki poczty elektronicznej.
5. Wykorzystanie środków przekazu w procesie komunikacji. • Korzystanie na lekcjach ze środków audiowizualnych w postaci filmów na płytach CD i DVD.
Okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
6. Prowadzenie Szkolnego Serwisu Historycznego.
• Opracowanie i umieszczenie w Internecie(stronie internetowej ZS) /gazetce szkolnej Szkolnego Serwisu Historycznego.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§8 ust.2, pkt. 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
• Przygotowanie referatu
na posiedzenie Rady Pedagogicznej.
• Wygłoszenie referatu
dla rodziców na zebraniu klasowym.
• Praca w zespole ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
• Publikowanie swoich
artykułów na stronach internetowych i w czasopismach lokalnych.
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu Scenariusze lekcji, karty pracy, arkusze ewaluacyjne.

Tekst referatu/ protokół posiedzenia RP.

Tekst referatu, lista obecności
Sprawozdania.

Kserokopie artykułów.

2. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu

• Opieka nad nauczycielami stażystami. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, konsultacje metodyczne, hospitacje. W miarę potrzeb
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

3. Współpraca z
nauczycielami różnych przedmiotów. • Wspólna organizacja uroczystości szkolnych, konkursów itp.
• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu humanistów. Okres stażu

Okres stażu Scenariusze uroczystości, protokoły z przeprowadzonych konkursów.
Raporty, sprawozdania itp.
4. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Zgłaszanie wniosków, udział w dyskusjach. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.
5. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.
• Zapraszanie ciekawych postaci z okolic i nie tylko. Okres stażu
Wpisy w dzienniku.

§8 ust.2, pkt. 4 a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Opracowanie programów edukacyjnych dla gimnazjum/SP.
• Modyfikowanie programów nauczania dla klas I-III gimnazjum/IV-VI SP. Okres stażu Kserokopie programów.

2. Opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego dla klas IV-VI SP.
• Przygotowanie programu wychowawczego i profilaktycznego dla klas IV-VI SP. Okres stażu Kserokopie programów.

3. Opracowanie i wygłoszenie referatów na temat problemów okresu dorastania.
• Przygotowanie wystąpień dla uczniów.
Okres stażu Teksty referatów, wpisy w dzienniku.

4. Opracowanie projektów edukacyjnych. • Opracowanie projektów edukacyjnych tj. Wielcy ludzie mojej ojczyzny nt. wybitnych przedstawicieli narodu polskiego oraz Biznesplan wymyślonej firmy.
• Wdrożenie i ewaluacja projektów.
Okres stażu Kserokopie dokumentacji projektów edukacyjnych.


§8 ust.2, pkt. 4 c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Prowadzenie Szkolnego Klubu Europejskiego Europa i my. • Propagowanie idei europejskiej wśród młodzieży.
• Współpraca z nauczycielami języków obcych, geografii przy organizacji imprez, konkursów o tematyce europejskiej.
Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Scenariusze imprez, protokoły z konkursów.
2. Prowadzenie zajęć w szkolnej świetlicy profilaktycznej Spójrz inaczej.
• Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych. Okres stażu Zaświadczenie pedagoga szkolnego.
3. Organizacja wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych
• Opracowanie planu wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych.
Okres stażu
Karty wycieczek.
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych gabinetu historycznego.
• Stworzenie i systematyczne zbogacanie podręcznej biblioteczki i videoteki historyka.
Okres stażu
Spis książek, kaset i plansz itp.
5. Organizacja konkursów edukacyjnych, prospołecznych.. • Organizowanie konkursów szkolnych, etapów szkolnych konkursów organizowanych przez inne instytucje.
Okres stażu
Zgłoszenia, regulaminy konkursów; protokoły z przebiegu.
6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• Kierowanie pracami zespołu ds. promowania placówki w środowisku lokalnym.
Okres stażu
Sprawozdania/raporty.

§8 ust.2, pkt. 4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Współpraca z instytucjami samorządowymi,
Ośrodkiem Kultury, muzeami, lokalną biblioteką.
• Współpraca z przedstawicielami samorządu, pomoc w organizowaniu imprez spotkań środowiskowych. Okres stażu
Scenariusze imprez, spotkań.

2. Współpraca ze Służbą Zdrowia i policją.
• Organizacja spotkań z pielęgniarką, policjantem. W miarę potrzeb
Zaświadczenie pedagoga szkolnego.
3. Udział w organizowaniu akcji ekologicznych, charytatywnych itp.
• Udział w akcjach Sprzątania świata, WOŚP, Góra grosza itp. Okres stażu
Zaświadczenia o współpracy.
4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki oraz ograniczenia absencji uczniów.
• Przygotowanie i realizacja planów pracy wychowawczej i profilaktycznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i frekwencję uczniów. Okres stażu
Plany pracy, wpisy w dzienniku.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
• Skierowania na badania, opinie, konsultacje. Okres stażu Zaświadczenie pedagoga szkolnego..
6. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Skierowania na badania, opinie, konsultacje. Rozwiązywanie trudnych przypadków wychowawczych.

Okres stażu
Potwierdzenia pedagoga szkolnego.

§8 ust.2, pkt. 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)


1. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
• Studiowanie literatury fachowej.

• Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Okres stażu

Okres stażu
Wykaz literatury.

Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Opis i wynik ewaluacji.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych lub opiekuńczych.

• Zdiagnozowanie, co najmniej dwóch problemów wychowawczych, edukacyjnych bądź opiekuńczych

• Ustalenie odpowiednich metod pracy oraz podjęcie systematycznych działań nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu

Okres stażu Opis i analiza, co najmniej dwóch przypadków.

Plany działań doskonalących.

§ 9 ust.3. Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

1. Inne osiągnięcia zawodowe.
• Dokumentowanie osiągnięć zawodowych. Okres stażu Zgodne z rozporządzeniem.

Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub modyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy i zmian zachodzących w szkolnictwie.


Miejscowość i data ........................................ Opracowała ........................................


Zatwierdzam do realizacji plan rozwoju zawodowego.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.