X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27493
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Joanny Neubauer
za okres od 01.09.2008 r. do 31.05.2011 r.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Jestem nauczycielką z pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam studia wyższe – magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz podyplomowe z zakresu przygotowania do życia w rodzinie.
Odbywanie stażu rozpoczęłam od przygotowania i złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu we wrześniu 2008 r. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o odbyciu stażu od 01.09.2008 r. do 31.05.2011 r. na stopień nauczyciela mianowanego, trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
Przygotowując plan rozwoju zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego tj.:
• Rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 r.,
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r.,
• Karta Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r.
oraz własnych umiejętności, kompetencji, swoich mocnych i słabych stron a także wyznaczając kierunek dalszego rozwoju.

Współpraca z opiekunem stażu.
Współpraca z opiekunami stażu układała się zgodnie z ustalonymi zasadami. Uzyskałam pomoc opiekunów przygotowując m.in. plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z bieżącej realizacji planu czy sprawozdanie za cały okres przebiegu stażu.
Kontakty z opiekunami stażu przebiegały w serdecznej atmosferze, obejmując w szczególności wymianę opinii i doświadczeń dotyczących działalności dydaktyczno –wychowawczej. Zawsze mogłam zwrócić się do nich z każdym problemem, licząc na pomoc i wsparcie.

§7 ust.2, pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
W celu podniesienia, jakości pracy wzięłam udział w następujących Wewnątrzszkolnych Doskonaleniach Nauczycieli i szkoleniach Rad Pedagogicznych:
• Diagnoza osiągnięć edukacyjnych – planowanie, organizacja i interpretacja;
• Jak poprawić wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych? Efektywność działań szkoły w zakresie kształcenia – przykłady, dobrej praktyki;
• Od nowej podstawy programowej do atrakcyjnej lekcji. Procedury ewaluacji wewnętrznej w szkolnej;
• Bezpieczeństwo ucznia w szkole – zadania i odpowiedzialność nauczycieli;
• Być dobrym wychowawcą – jak rodzić sobie z trudną młodzieżą?
• Dobra współpraca nauczyciela z rodzicem – elementem sukcesów w szkole;
• Rola wychowawcy klasowego;
• Reforma programowa;
• Planowanie pracy na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych oraz wskaźnika EWD;
• Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej;
• Dyscyplina w klasie. Kary i nagrody, jako narzędzia wychowawcze;
• Etyka zawodu nauczyciela;
• Ocenianie kształtujące;
oraz takich kursach, konferencjach, szkoleniach i seminariach jak:
• Pierwsza pomoc przed medyczna;
• Kurs kierowników wycieczek szkolnych;
• Język kaszubski dla początkujących;
• Poezja i proza Jana Drzeżdżona, Pisownia ë;
• Pomóż mi zrozumieć, kim jestem – czyli praca z uczniem przeżywającym trudności;
• Bunt nastolatka –zagrożenie czy szans;.
• Akademia nauczyciela – konstruowanie programów nauczania;
• Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej. Włącz ABS!
• Niezwykłe umiejętności zwykłego życia;
• Przemoc w Internecie;
• Nauczyciel jako mistrz;
• Zdrowy Pomorzanin – jak zapobiegać zaburzeniom odżywiania?;
• Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów;
• Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Co wpływa na skuteczne przygotowanie uczniów?
Celem uzyskania kwalifikacji do nauczania języka kaszubskiego ukończyłam studium podyplomowe języka kaszubskiego oraz otrzymałam zaświadczenie o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Wzbogacając warsztat pracy gromadziłam i aktualizowałam własną biblioteczkę przedmiotową nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie oraz języka kaszubskiego. Obejmuje ona różnego rodzaju podręczniki, do wymienionych powyżej przedmiotów, publikacje naukowe, materiały dydaktyczne, czasopisma, poradniki etc., z których wielokrotnie korzystałam przygotowując się do zajęć, podczas lekcji i prowadząc spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego Europa i my.

Doskonalenie własnych działań.
Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekunów stażu. Opracowałam pełne scenariusze obserwowanych przez nich lekcji. Zajęcia te były przez nas omawiane i przedyskutowane. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę swojej pracy, dzięki czemu mogłam wyeliminować z niej błędy i niedociągnięcia.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były również obserwacje lekcji prowadzonych przez moich opiekunów stażu zgodnie z wcześniej ustalonym planem oraz udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. Uczestnicząc w tych lekcjach szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje wykorzystanych środków dydaktycznych, formy i aktywne metody pracy z uczniem, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu nauczania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem możliwości uczniów słabszych i zdolniejszych.
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli pozwolił mi zdobyć nowe umiejętności w pracy dydaktycznej poprzez obserwacje różnorodnych metod nauczania. Natomiast przeprowadzając lekcje otwarte, prezentowałam aktywne metod pracy z uczniem i zastosowanie zgromadzonych pomocy dydaktycznych.

§7 ust.2, pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
Rozpoczynając pracę, jako wychowawca danej klasy, w każdym roku szkolnym dokonywałam we wrześniu diagnozy sytuacji rodzinnej i środowiskowej swoich wychowanków. Dzięki tym działaniom mogłam uwzględnić w swojej pracy ich potrzeby, problemy itp.
Równie istotne były dla mnie testy diagnozujące poziom umiejętności uczniów, rozpoczynających naukę historii i wiedzy o społeczeństwie w poszczególnych klasach pomagające mi określić ich poziom wiedzy oraz ewentualne zaległości, które uwzględniałam przygotowując plany wynikowe i standardy wymagań.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów.
W celu upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej (jej strukturach, krajach związkowych itp.) prowadziłam spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego Europa i my dla uczniów gimnazjum przy Zespole Szkół w Gowidlinie. Współpracowałam także przy organizacji Dni Europy oraz Dnia Francuskiego w naszej szkole, przybliżając historię integracji europejskiej, życie polityczne, społeczne, kulturalne państw członkowskich.
Uczniowie uczęszczający do SKE prowadzili gablotę informacyjną przy sali nr 44, przygotowywali biuletyny informacyjne, brali aktywny udział w obchodach Dnia Europy, pomagali organizować inne uroczystości szkolne (np. akademie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja) przygotowywali się do udziału w Konkursach Wiedzy o Unii Europejskiej i Europejczykach.
Wykorzystując wiedzę na temat organizacji wycieczek współorganizowałam wycieczki klasowe do Gdańska, których celem było: zapoznanie i utrwalenie wiedzy na temat odwiedzanych miejsc tj. Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, zabytkowych kamienic na ul. Długiej i Długim Targu, Bazyliki Mariackiej, Żurawia nad Motławą; zainteresowanie młodzieży gatunkiem filmu, jakim jest musical. W czasie wyjazdu do Chojnic promowaliśmy aktywny wypoczynek – rekreację na basenie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki na Festyn Archeologiczny w Biskupinie pt. Ruś znana i nieznana oraz do Lichenia i Częstochowy (związana z udziałem w X Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II). Wychowując uczniów do aktywnego i świadomego obcowania z kulturą, współorganizowałam wyjazdy do kin w Gdańsku oraz Teatru Muzycznego w Gdyni. Uczestniczyłam z uczniami w obchodach Dni Jedności Kaszubów w Gdańsku, wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do Załakowa a także biwak z noclegiem w Centrum Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.
W ramach organizowania zajęć pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów prowadzę zajęcia sportowe Szkolnej Świetlicy Profilaktycznej (w wymiarze 2 godzin lekcyjnych, raz na dwa tygodnie). Moje działania mają na celu przede wszystkim wspierać prawidłowy rozwój dziecka, rozwijać pozytywne cechy uczniów oraz właściwie zagospodarować ich czas wolny. Zajęcia w świetlicy profilaktycznej umacniają w wychowankach poczucie własnej wartości, wzbudzają pozytywne myślenie, kształtują umiejętności ważne w kontaktach z innymi ludźmi.

Uwzględnienie problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
W ramach ochrony lokalnego środowiska naturalnego wraz z moimi wychowankami braliśmy co roku aktywny udział w akcjach związanych z ,,Sprzątaniem Świata” i ,,Dniem Ziemi”. Wspólnie z mgr Aleksandrą Klasa oraz mgr Elżbietą Rompa wzięłyśmy udział w konkursie Nasze jezioro – nasza sprawa rozpisanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach wygranego projektu planujemy organizację odczytów i prelekcji dot. ochrony środowiska naturalnego jeziora, sprzątanie linii brzegowej jeziora, inwentaryzację przyrodniczą jeziora i jego brzegów, sprawdzenie stanu czystości wody w jeziorze, przygotowanie konkursów dot. wód jeziora oraz publikację w prasie lokalnej informacji nt. realizowanych zadań konkursowych Nasze jezioro – nasza sprawa.
Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego współpracowałam przy tworzeniu scenariuszy i przygotowywanych według nich uroczystości szkolnych oraz lokalnych z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r., Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dni Europy, beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II itp. Zorganizowane akademie wzbudzały refleksję i wzruszenie. Były one lekcją patriotyzmu, który wszyscy powinniśmy realizować każdego dnia.
Aby uwrażliwić uczniów na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu w czasie stażu współpracowałam z Samorządem Szkolnym oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach przy organizacji imprez środowiskowych, a także wraz z wychowankami brałam udział w warsztatach i uroczystościach, organizowanych przez te instytucje.
Angażowałam się w organizację spotkań z: lokalnym twórcą ludowym p. Pawłem Selą - projektantem i wykonawcą małych aniołków i dzwoneczków, dzbanków i dzbanów, donic i ogrodowych rzeźb z gliny; p. Ryszardem Rosiłowiczem, który wygłosił prelekcję p.t. Katyń w szerokim ujęciu historycznym, lekcji bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sierakowicach - Filia w Gowidlinie oraz żywej lekcji historii p.t. Szlachta polska dla uczniów gimnazjum.
Promując wartości patriotyczne, obywatelskie, moralne, lokalne oraz rozwój aktywności dzieci wielu dziedzinach w trakcie stażu przygotowałam uczniów i zorganizowałam szkolny etap VIII, IX i X Powiatowego Konkursu Mitologicznego, V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bohaterach Westerplatte i Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Kampania Wrześniowa 1939 roku na Pomorzu.
Pomagałam w organizacji szkolnych eliminacji Konkursu Plastycznego pt. Tajemnice Różańca dla uczniów szkoły podstawowej o zasięgu gminnym, Szkolnego Konkursu Plastycznego Mój przyjaciel papież dla klas 0-VI, Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II dla klas IV-VI; szkolnych eliminacjach Konkursu Wiedzy o Św. Bracie Albercie Chmielowskim oraz Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas gimnazjalnych a także konkurs Super kolega, super koleżanka wyróżniający uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy swoją postawą wobec kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły stanowią przykład do naśladowania.

Zorganizowałam również Szkolny Konkurs Plastyczny Wielkanoc na Kaszubach (klasy I – III Szkoły Podstawowej), Ozdoby wielkanocne (klasy IV a i b) Szkolny Konkurs Historyczny dla klas gimnazjalnych a także Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg (konkurs prac indywidualnych w formie albumowej) i Grunwald 1410 (test konkursowy).
W październiku, każdego roku szkolnego przygotowałam i modyfikowałam program naprawczy dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum, w których uczyłam historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i języka kaszubskiego, służący wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy w celu poprawy wyników ze sprawdzianów i egzaminów.
Jestem również członkiem zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespołu ds. ewaluacji oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach, poświęconych rozwiązywaniu różnych problemów i wymianie doświadczeń nauczycieli humanistów (np. przygotowując raporty z próbnych i końcowych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych – części humanistycznej, plany działań naprawczych, testy sprawdzające umiejętności i wiedzę uczniów). W ramach zespołu do spraw ewaluacji zaangażowałam się do pracy przy II badanym obszarze tj. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, wymaganie – Analizuje się wyniki próbne i końcowe sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, w przedmiocie ewaluacji – Wdrażanie w szkole wniosków z analizy sprawdzianów i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Realia przestrzegania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i jego ewentualne modyfikacje to dla mnie priorytety zespołu zajmującego się tym dokumentem.

Uaktywnienie środowiska szkolnego
i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
Przez cały okres stażu współpracowałam z innymi nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu szerszego spojrzenia na problemy edukacyjne i wychowawcze moich uczniów. Wychowanków z trudnościami w nauce czy podejrzeniem dysleksji kierowałam na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Kartuzach.
W ramach pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, objęłam opieką uczniów potrzebujących. Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.
Prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych. Odbyłam dwa spotkaniu z rodzicami uczniów klasy VI b wygłaszając referat p.t. Pokonywanie trudności w nauce oraz IV a - Wpływ nieobecności w szkole na wyniki w nauce.
W ramach możliwości starałam się brać udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę współpracując ze Szkolnym Kołem PCK w celu pomocy dzieciom najuboższym poprzez np. organizację zbiórek podarków świątecznych.
Mając na uwadze trudną sytuację materialną wielu rodzin uczniów naszej szkoły, podjęłam współpracę z zespołem Caritas. W związku z tym uczniowie mojej klasy sporządzali paczki, a w okresie Wielkanocy wsparli Misyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Mając na uwadze problem bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w czasie drogi do i ze szkoły uczestniczyłam wraz z uczniami w spotkaniu na temat Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i poza nią. Zasady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kodeks postępowania wobec nieletnich przestępców. Pomagałam w organizacji spotkań z policjantem w czasie, których, dzieci mogły poznać trudy i znoje ciężkiej i odpowiedzialnej pracy Policji oraz Ratowników Medycznych.
W ramach realizacji ścieżki prozdrowotnej zorganizowałam także spotkania z pielęgniarką na temat propagowania zdrowego trybu życia, higieny osobistej okresu dojrzewania oraz wpływu używek typu nikotyna, alkohol, narkotyki na organizm młodego człowieka.
Współpracowałam również z Biblioteką Publiczną w Gowidlinie. Wraz z uczniami uczestniczyłam w lekcjach bibliotecznych, dotyczących posługiwania się katalogami oraz księgozbiorem podręcznych a także w spotkaniach ze znanymi pisarzami dla dzieci i młodzieży zorganizowanymi przez panią Janinę Dawidowską.

§7 ust.2, pkt. 3 Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
Technologia komputerowa i informacyjna odgrywa w mojej pracy dużą rolę, co związane jest z możliwością ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych wiadomości. Przez cały okres stażu opracowywałam z wykorzystaniem znajomości obsługi komputera i Internetu: testy sprawdzające wiedzę uczniów; pomoce dydaktyczne na lekcje historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie czy języka kaszubskiego; plany wynikowe, wychowawcze, profilaktyczne, naprawcze; standardy wymagań; scenariusze zajęć; prezentacje multimedialne itp.
Przy pomocy komputera: pisałam sprawozdania, protokoły, raporty; przygotowywałam dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach, kończących z wyróżnieniem naukę w poszczególnych klasach; zaproszenia na bal kończący etap nauki w szkole podstawowej; gazetki ścienne oraz biuletyny informacyjne Szkolnego Klubu Europejskiego Europa i my.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystałam technologie informacyjną w celu uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego, poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacji. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż a także pozyskiwałam informację o szkoleniach pocztą elektroniczną.
Uczestniczyłam w szkoleniach przeprowadzonych przez opiekuna pracowni komputerowej – Adelę Wenta p.t.: Komputer w pracy historyka – tworzenie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych oraz Zasady korzystania z pracowni komputerowej, obsługa sieci i projektora multimedialnego.
Starałam się również wzbogacać swój warsztat pracy poprzez ukończenie kursu Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów oferowanego przez platformę edukacyjną Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, przygotowaną dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje.
Strony internetowe i pomoce multimedialne przygotowane przez wydawnictwa edukacyjne Nowa Era, Operon czy Żak stały się dla mnie cennym źródłem inspiracji jak ciekawiej przedstawić nauczane treści oraz usprawniły mój warsztat pracy.
W mojej pracy z uczniami ważne było, aby zwrócić ich uwagę na to, że komputer i Internet są nie tylko źródłem rozrywki, ale również wiedzy na każdy temat a potrzebne informację można zdobywać nie tylko z książek. Dlatego starałam się jak najczęściej wykorzystywać na lekcjach dostępny sprzęt multimedialny oraz prowadzić zajęcia w sali komputerowej (np. Państwo Karola Wielkiego; Wielkie odkrycia geograficzne; Władza ustawodawcza, czyli kto tworzy prawo). Stosowałam na tych zajęciach różnorodne programy multimedialne ze zbiorami ćwiczeń i zadań, obejmujących przedmioty historii i wos-u.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
Doskonaląc umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w swojej pracy wzięłam udział w kongresie Nie myśl, co możesz zrobić dla e-learningu tylko, co e-learning może zrobić dla ciebie! – Nauczyciel najlepszą e-technologią, który uzmysłowił mi, dlaczego pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie jest tak istotnym elementem mojego zawodu.
Zakwalifikowałam się również do wzięcia udziału w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ICT w szkole – kursy dla nauczycieli. Uczestnicząc w szkoleniu z zakresu obsługi: programów MS Word, MS Excel, MS Outlook, ProgMan – wystawianie ocen i świadectw oraz tablicy multimedialnej, podniosłam swoje kwalifikacje w dziedzinie technologii komputerowej i informacyjnej.

§7 ust.2, pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Swój warsztat pracy starałam się wzbogać dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Zapoznanie się z nowościami wydawniczymi z tych dziedzin przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy. Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać nowo poznane metody współpracy z uczniem. Dzięki temu łatwiej udawało mi się rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Uczniowie zdolni, jak również słabi nie rozwijają się na miarę swych możliwości, nie czynią odpowiednich postępów, zniechęcają się, nie lubią szkoły, czasem sprawiają problemy wychowawcze. Dlatego też, aby zwiększyć uwagę na tych właśnie uczniów, przygotowałam plan pracy z uczniem zdolnym i słabym. Głównymi celami programu było rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów; poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach; przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych; indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości
uczniów; pomoc w rozwiązywaniu problemów nie tylko edukacyjnych.

§7 ust.2, pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Rozporządzenie MEN i S z dnia 01.12.2004 r.)

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły zapoznając się z następującymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty:
• Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm.,
• Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późn. zm.,
• Rozporządzeniem MEN i S w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z dnia 26.02.2002 r. z późn. zm.,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30.04.2007 r. z późn. zm.,
• Rozporządzeniem MEN i S w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 07.01.2003 r.,
• Rozporządzeniem MEN i S w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z dnia 23.12.2008 r.,
• Rozporządzeniem MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 31.03.2009 r.

Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Zgodnie z założeniami powyższego punktu, aby jeszcze lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż dokonałam analizy następujących dokumentów:
• Statutu i Regulaminu ZS w Gowidlinie,
• Wewnątrzszkolnego systemem oceniania,
• Planu wychowawczego i profilaktycznego ZS w Gowidlinie.

Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas kształtowania siebie, jako nauczyciela i wychowawcy oraz doskonalenia umiejętności przydatnych w codziennych międzyludzkich kontaktach. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Staram się sumiennie planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.