X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27491
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
OPRACOWANY NA OKRES STAŻU POPRZEDZAJĄCY
UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Daniel Szczechla
Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w pilicy: Szkoła Podstawowa nr 1 i gimnazjum nr 1
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Posiadany stopień awansu
zawodowego: nauczyciel mianowany
Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Wymiar realizowanego stażu: od 01.09.2012 do 31.05.2015

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY


TERMIN

1.Uczestnictwo w pracach organów szkoły:
- Zespół ds. szkolnego zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników
- Zespół języków obcych
- Zespół wychowawców klasowych


Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników.
Dzielenie się doświadczeniem zawodowym pomiędzy nauczycielami.
Pozytywne rozwiązywanie spraw bieżących
odnośnie funkcjonowania pracy szkoły

Okres stażu

2.Udział w różnych formach kształcenia:
- Udział w konferencjach metodycznych
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
- Samokształcenie

Doskonalenie metod i form pracy.
Podniesienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, podniesienie jakości pracy szkoły.
Wykorzystanie swojej wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Okres stażu
3.Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektów imprez językowych:
- Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych

Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów obcojęzycznych.


Wrzesień 2013/2014
4.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych:
- Organizacja konkursu szkolnego z j. niemieckiego dla klas gimnazjalnych: opracowanie regulaminu, zakresu materiału oraz testów, przeprowadzenie konkursu, pozyskanie nagród dla uczestników konkursu
- Koordynowanie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu ogólnopolskiego z j. niemieckiego na terenie naszej szkoły

Poszerzenie wiedzy uczniów oraz umiejętności językowych z zakresu znajomości języka niemieckiego.

maj każdego roku szkolnego

według potrzeb szkoły i uczniów


Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY


TERMIN

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej (projektor, tablica interaktywna)


Uatrakcyjnienie lekcji.
Większe zainteresowanie uczniów w udział w lekcji
Wzrost wyników nauczania poprzez umożliwienie uczniom praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Okres stażu

2.Stosowanie i wykorzystanie internetu w życiu codziennym i pracy.

Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Informacje o terminach szkoleń.
Pozyskiwanie informacji ze stron OKE i MEN.

Okres stażu

3.Dokumentacja własnej pracy.

Samodzielne pisanie sprawozdań, notatek itp.

Okres stażu

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.Prowadzenie szkolenia WDN.

Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów w ramach prac zespołu przedmiotowego języków obcych.
Wymiana doświadczeń.

Okres stażu

2.Prowadzenie lekcji otwartych.

Wymiana doświadczeń

Okres stażu

3.Udostępnianie własnych materiałów.

Publikacja na stronie internetowej

Okres stażu

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEEKTY


TERMIN

1.Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła języka niemieckiego realizowanego na zajęciach dodatkowych


Wzbudzenie w uczniach zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi
Pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu znajomości i umiejętności używania języka niemieckiego
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.

Wrzesień 2013

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY


TERMIN

1.Udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Realizowanie zadań egzaminatora OKE.

Według potrzeb

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY


TERMIN

1.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy przewidzianych programem profilaktyki i wychowawczym szkoły i planem wychowawczym klasy:

- Kontakty z pedagogiem szkolnym i nauczycielami
- Rozmowy z wychowankami
- Rozmowy z rodzicami
- Obserwacja uczniów na terenie szkoły

Integracja zespołu klasowego
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Wymiana doświadczeń z nauczycielami
Nawiązania bliższego kontaktu z wychowankami oraz rodzicami celem lepszego zrozumienia
Zwiększenie zaangażowania rodziców w pracę na rzecz szkoły

Okres stażu

2.Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów:
- Przygotowanie do konkursów, egzaminów gimnazjalnych
- Praca z uczniem słabym oraz zdolnym


Wzbudzenie w uczniach zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi.
Pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu znajomości i umiejętności używania języka niemieckiego.
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.
Uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce

Okres stażu.

3.Organizacja wycieczek szkolnych, imprez klasowych itp.

Integracja zespołu klasowego
Zapoznanie z kulturą regionalną

Okres stażu.

4.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

Pomoc materialna oraz rzeczowa

Okres stażu.

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY


TERMIN

1.Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiana informacji na temat wychowanków.

Okres stażu.

2.Nawiązanie współpracy zagranicznej polegającej na wymianie korespondencji

Przełamanie bariery językowej i położenie nacisku na komunikację w języku niemieckim.
Wzmocnienie w uczniach wiary we własne możliwości.

Okres stażu.

3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Przyczynienie się do rozwoju placówki szkolnej

Okres stażu

Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r. § 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

LP

ZADANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.

Poprawa w zachowaniu ucznia.
Uzyskanie lepszych wyników w nauce.

Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.