X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27464
Przesłano:

Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Wstęp

Jestem nauczycielem języka angielskiego z 6-letnim stażem zatrudnionym na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Od roku szkolnego 2007/2008 pełnię również funkcję wychowawcy klasowego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
W roku szkolnym 2004/2005 uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Po zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Następnie, z pomocą opiekuna stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor.
W czasie trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu sumiennie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Okres ten był dla mnie czasem intensywnej pracy, zdobywania nowych doświadczeń oraz doskonalenia umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 p. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie własnego warsztatu pracy rozpoczęłam od zapoznania się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Następnie, nawiązałam współpracę z przydzielonym przez panią Dyrektor opiekunem stażu. Wspólnie ustaliłyśmy zasady naszej współpracy. W ramach realizacji powyższych zasad:
obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna,
prowadziłam lekcje w obecności opiekuna,
analizowałam obserwowane i prowadzone lekcje.
Współpraca z opiekunem stażu była dla mnie cennym doświadczeniem, zarówno w pracy nauczyciela języka angielskiego, jak i pracy nauczyciela wychowawcy. Dzięki naszym częstym spotkaniom łatwiej mi było zaplanować moje zajęcia, dostosować metody i formy pracy. Doskonaliłam również umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.

W celu podniesienia swych umiejętności i doskonalenia własnego warsztatu pracy uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
szkolenie „Świetlica szkolna miejscem atrakcyjnej edukacji i realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły” w ramach wewnątrzszkolnego szkolenia Rady Pedagogicznej,
wykład metodyczny „Nowa podstawa programowa w klasach I-III”,
wykład metodyczny „Integracja tematyki objętej edukacją wczesnoszkolną z zajęciami z języka angielskiego na podstawie kursu New Happy House”,
wykład metodyczny „Rozwijanie sprawności mówienia pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego”,
wykład metodyczny „Elementy komunikacji jako pomoc w budowaniu porozumienia z uczniem i rodzicem”,
konferencja metodyczna „Worthy output, worthy response”,
konferencja metodyczna „Graphic Grammar”,
warsztaty metodyczne „I have ten little fingers... Teaching Infants. Teaching English”,
warsztaty metodyczne „Helping children to learn – practical tips for teachers”,
prezentacja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman,
IX Targi Wydawnictw Edukacyjnych.
Wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne formy doskonalenia, które ukończyłam wpłynęły pozytywnie na moją pracę dydaktyczno-wychowawczą. Wiedzę, którą zdobyłam podczas kursów, szkoleń i warsztatów często wykorzystywałam w codziennej pracy poprzez opracowywanie dokumentacji szkolnej oraz narzędzi do pracy. Szczególnie przydatne okazały się umiejętności nabyte podczas warsztatów dotyczących metod nauczania języka angielskiego. Dowiedziałam się na nich m.in. jak skutecznie poprawiać błędy uczniów i kształtować ich kompetencje językowe oraz jak motywować uczniów poprzez odpowiednie reakcje na ich ustne i pisemne wypowiedzi.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam poprzez:
realizację i ewaluację planów wynikowych oraz rozkładów materiałów do nauki języka angielskiego,
opracowywanie kryteriów oceniania,
uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach,
gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej,
stosowanie różnych metod nauczania,
korzystanie z własnych pomocy dydaktycznych, np. karty obrazkowe, krzyżówki, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne,
korzystanie z materiałów dostępnych na stronach internetowych,
współpracę z wydawnictwami,
przeprowadzanie i diagnozę sprawdzianów pisemnych, prac kontrolnych,
przeprowadzenie i analizę ankiety dotyczącej mojej pracy,
przeprowadzenie lekcji otwartej w obecności p. Wicedyrektor, opiekuna stażu, pedagoga szkolnego oraz zainteresowanych nauczycieli,
stałą współpracę z opiekunem stażu i innymi nauczycielami języka angielskiego,
udział w pracach komisji w Wielojęzykowym Konkursie Recytatorskim Poezji Karoliny Kusek, dla klas I-III, pt. „Jesteśmy dziećmi Europy”,
udział w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli na najciekawszą lekcję autorską „Teachers 4 Teachers”, w którym zdobyłam wyróżnienie.
W efekcie podjętych działań podniosłam jakość i efektywność nauczania, lekcje przeprowadzane przeze mnie były dla uczniów atrakcyjne. Stosowanie metod aktywizujących pomogło dzieciom lepiej zrozumieć temat, ciekawie go powtórzyć i sprawdzić zdobyte wiadomości. Szczególnie cenne okazały się wskazówki mojego opiekuna stażu i p. Wicedyrektor po przeprowadzonej lekcji otwartej. Przekazane uwagi pozwoliły mi na weryfikację popełnionych błędów i jeszcze bardziej efektywną pracę w przyszłości.

W okresie stażu dokonałam również analizy statutu szkoły, planu wychowawczego, planu profilaktyki szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przepisów BHP oraz regulaminów i kalendarza imprez szkolnych. Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną, dokonywałam wpisów w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. Od roku szkolnego 2007/2008 prowadziłam również teczkę klasową.
Lektura powyższych dokumentów pozwoliła mi na lepsze zorganizowanie mojej pracy w okresie odbywanego stażu. Dzięki analizie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole poznałam potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

§ 7 ust. 2 p. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasowego. Swoją pracę rozpoczęłam od przeprowadzenia ankiety, która miała na celu poznanie środowiska uczniowskiego. Prowadziłam również częste rozmowy i obserwacje moich wychowanków, dzięki którym dowiedziałam się, jakie mają problemy, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, i jakie są ich mocne i słabe strony. W pierwszym roku pełnienia funkcji wychowawcy klasowego odbyłam też kurs „Być wychowawcą” organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
Bycie wychowawcą było dla mnie bardzo ciekawym i cennym doświadczeniem. Zaangażowanie się w życie klasy pozwoliło mi na zbliżenie się do wychowanka, spojrzenie na niego przez pryzmat jego problemów. Uczestnictwo w powyższym kursie dało mi możliwość zapoznania się ze sposobami integracji zespołu klasowego. Dowiedziałam się również, jak ciekawie przeprowadzić lekcje wychowawcze i jak sobie radzić z problemami dydaktyczno-wychowawczymi.

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego zrealizowałam następujące zadania:
współredagowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
organizacja biwaku integracyjnego dla klas czwartych,
organizacja dyskotek i imprez szkolnych, m.in.: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, zakończenie roku szkolnego,
pomoc w organizacji uroczystości szkolnych,
przeprowadzenie konkursu „Klasa roku”,
prowadzenie zabawy „Fuks”,
nadzorowanie konkursu dotyczącego prezentacji klas szóstych w gablocie samorządowej,
organizacja dyskoteki pożegnalnej dla klas szóstych,
udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
współredagowanie i skład gazetki szkolnej „Donosiciel szkolny”.
Funkcja opiekuna Samorządu Uczniowskiego była dla mnie ciekawym doświadczeniem, pozwoliła mi się wykazać w nowych sytuacjach. Skład szkolnej gazetki dał mi możliwość rozwinięcia swoich umiejętności informatycznych poprzez poznanie obsługi nowego programu Microsoft Office Publisher.

W celu przeciwdziałania patologiom społecznym utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Prowadziłam zebrania i wywiadówki oraz spotkania indywidualne dla rodziców. Podczas jednego z zebrań przeprowadziłam prelekcję na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Często kontaktowałam się z rodzicami poprzez wpisy informacji do dzienniczków uczniów i rozmowy telefoniczne. Wszelkie problemy wychowawcze starałam się rozwiązywać rozmawiając z uczniami, a w szczególnie trudnych przypadkach zwracałam się o pomoc do pedagogów szkolnych. Mając na uwadze trudną sytuację materialną niektórych uczniów starałam się im pomóc poprzez uzyskanie dofinansowania wycieczek oraz wyjazdów do teatru. Każdego roku udało mi się również pozyskać od wydawnictwa darmowy komplet podręczników, który przekazywałam najuboższym uczniom. W czasie stażu regularnie współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Piotrkowie Trybunalskim dostosowując metody i formy pracy do zaleceń określonych w orzeczeniach PPP. Aby przybliżyć uczniom tematykę patologii społecznych, moi wychowankowie niejednokrotnie brali udział w zorganizowanych spotkaniach z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej. Chętnie uczestniczyli też w spektaklach profilaktycznych, m.in. „Lewa strona życia” i „Czy to Ty czy może Ja?”. Dodatkowo, w celu poszerzenia swojej wiedzy w zakresie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
warsztat „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”,
szkolenie „Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym ucznia – jako sposób promocji zdrowego stylu życia w pracy z młodzieżą zagrożoną”.
Efektem mojej współpracy z rodzicami było zapoznanie się z sytuacją rodzinną uczniów i rodzajami problemów, z którymi się borykają. Pomogło mi to lepiej zrozumieć zachowanie moich podopiecznych. Bardzo cenna była też dla mnie współpraca z pedagogami szkolnymi. Dzięki naszym kontaktom dowiedziałam się, jak indywidualnie rozwiązać problem każdego ucznia. Spektakle profilaktyczne uświadomiły uczniom jak bardzo szkodliwe są narkotyki i alkohol.

W trakcie odbywania stażu stale zachęcałam moich uczniów do aktywnego uczestniczenia w akcjach charytatywnych. Razem z uczniami uczestniczyłam m.in. w akcji „Gorączka Złota” organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz akcji „Góra Grosza 2007”. W roku szkolnym 2009/2010 włączyliśmy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz chłopca, który uległ wypadkowi.
Głównym celem tych działań było zachęcenie dzieci do pomocy swoim koleżankom i kolegom. Wszystkie podejmowane akcje charytatywne podczas mojego stażu uczyły moich wychowanków wrażliwości na drugiego człowieka.

Podczas pracy wychowawczej starałam się ciekawie zagospodarować wolny czas od zajęć dydaktycznych. W tym celu zorganizowałam następujące wyjścia i wyjazdy:
biwak integracyjny dla klas czwartych,
dwudniowa wycieczka do Poznania, Biskupina i Gniezna,
trzydniowa wycieczka do Zakopanego,
jednodniowa wycieczka do Warszawy,
jednodniowa wycieczka do Częstochowy,
wyjazdy do teatrów,
wyjścia do kina,
wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Ważnym elementem mojej pracy było przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich. Zadanie to realizowałam najczęściej podczas prowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności językowe uczniów. Uwzględniając zainteresowania i potrzeby rozwojowe uczniów przygotowywałam szkolne konkursy i uroczystości. Należą do nich:
organizacja Walentynkowego Festiwalu Piosenki Miłosnej,
organizacja przedstawienia bożonarodzeniowego,
współorganizacja przedstawienia z okazji święta Halloween,
współorganizacja przedstawienia z okazji Walentynek,
dwukrotna organizacja konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych,
organizacja konkursu gramatyczno-leksykalnego dla klas drugich i trzecich,
organizacja ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego „OLIMPUS 2007”.
Wyjazdy klasowe służyły integracji w klasie, poznaniu kultury i historii odwiedzanych miejsc oraz przyczyniły się do kształtowania w uczniach wrażliwości na potrzebę ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.
Dzięki udziałowi w szkolnych uroczystościach i konkursach moi uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, a niekiedy przezwyciężyć swoją nieśmiałość.
Moi podopieczni zdobywali również liczne nagrody w konkursach, z których najważniejsze to:
a) VI miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego OLIMPUS 2010,
b) III miejsce w międzyszkolnym Wielojęzykowym Konkursie Poezji Karoliny Kusek „Jesteśmy dziećmi Europy” w kategorii klas IV-VI,
c) I i II miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno-leksykalnym dla klas II i III,
d) II i III miejsce w szkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

§ 7 ust.2 p. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W celu spełnienia wymagań określonych w tym punkcie ukończyłam kursy: „Internet i multimedia w dydaktyce języków obcych”, „Komputerowe dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”, „Nowoczesne narzędzia w nauczaniu języków obcych” oraz warsztaty metodyczne poświęcone wykorzystaniu tablicy interaktywnej „Primary Teaching with a Touch of Magic”. Ponadto w mojej codziennej pracy wykorzystywałam komputer i Internet do:
przygotowywania testów, dyplomów, ankiet oraz wszelkich dokumentów szkolnych,
opracowania testu kompetencyjnego z języka angielskiego dla klas piątych,
opracowania przedmiotowego systemu oceniania,
opracowania pomocy naukowych dla uczniów, np. krzyżówki, gry dydaktyczne, karty obrazkowe,
szukania ciekawych materiałów do nauki języka angielskiego dostępnych w Internecie,
wyznaczenia i sprawdzenia zadań domowych wymagających posłużenia się Internetem i komputerem,
wykonywania dekoracji szkolnych,
dokumentowania własnych działań w trakcie stażu,
opracowania i opublikowania zestawu ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych na stronie szkoły,
śledzenia na bieżąco informacji zawartych na stronach internetowych poświęconych awansowi zawodowemu nauczyciela, m.in.: www.men.gov.pl, www.kuratorium.lodz.pl, www.cke.edu.pl, www.codn.edu.pl, www.wodn.piotrkow.pl, www.prawo.vulcan.pl, www.oke.lodz.pl, www.infor.pl, www.awans.net,
korzystania ze słowników języka angielskiego.
Jestem przekonana, że dzięki umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej podniosłam jakość i wydajność mojej pracy dydaktycznej. Szczególnie cenne okazało się uczestniczenie w powyższych kursach. Dzięki nim miałam okazję do poszerzenia swojej wiedzy i udoskonalenia umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych, wykorzystywania programów Hot Potatoes do tworzenia ciekawych ćwiczeń językowych dla uczniów, zastosowaniu programów Power Point, Photo Story, Movie Maker, Microsoft Producer, Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. Dowiedziałam się również jak ciekawie wykorzystać tablicę interaktywną podczas lekcji języka angielskiego. Wiedza nabyta na tych kursach pozwoliła mi samodzielnie opracować ćwiczenia gramatyczno-leksykalne oraz krzyżówki, które umieściłam na stronie szkoły.

7 ust.2 p.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Aby zrealizować to wymaganie wykorzystywałam wiedzę zdobytą na studiach. Ponadto, w celu poszerzenia swojej wiedzy związanej z psychologią, pedagogiką i dydaktyką na bieżąco starałam się studiować lekturę związaną z tymi tematami. Niejednokrotnie odwiedzałam strony internetowe poświęcone omawianym dziedzinom. Były to: www.eduseek.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl, www.teachingenglish.org.uk, www.jezykangielski.org, www.literka.pl, www.angielski-online.pl, www.e-ang.pl. Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki zdobywałam uczestnicząc w szkoleniach, m.in. szkolenie „Rola szkoły we wspomaganiu domu rodzinnego w procesie wychowania dziecka”.
Zdobytą wiedzę często wykorzystywałam w mojej codziennej pracy: podczas godzin wychowawczych, lekcji języka angielskiego, jak również rozmów indywidualnych z uczniami. Zapoznanie się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka oraz sposobów postępowania w sprawach nieletnich pozwoliło mi właściwie rozwiązywać konflikty klasowe.

Regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu przedmiotowego języka angielskiego, na których bardzo często poruszaliśmy tematykę związaną z dydaktyką nauczania języków obcych oraz pedagogiką i psychologią. Podczas naszych zebrań mogłam się dowiedzieć, jak przygotować ciekawe ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego ucznia. W ramach prac zespołu przedmiotowego podzieliłam się z koleżankami i kolegami wiedzą zdobytą na szkoleniu „Graphic Grammar” prezentując sposoby przedstawiania gramatyki w klasach IV-VI. Realizując plan rozwoju zawodowego, zdałam sobie sprawę, iż wiele zależy od zespołu ludzi, z którymi przyszło nam współpracować. Przez cały okres stażu utrzymywałam stały kontakt z rodzicami, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami uczącymi w mojej klasie przekazując im informacje na temat sytuacji poszczególnych uczniów. Na bieżąco współpracowałam również z innymi wychowawcami klas, którzy wspierali mnie, początkującego wychowawcę, udzielając cennych rad i wskazówek.
Spotkania z doświadczonymi wychowawcami i pedagogami szkolnymi były dla mnie niezwykle ważne. Dzięki nim poznałam opinie i przykładowe rozwiązania proponowane przez moje koleżanki z wieloletnim stażem dotyczące poruszanych przez nas zagadnień. Osoby te zawsze chętnie służyły mi radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Szczególnie cenię sobie współpracę z rodzicami, która pomimo moich obaw okazała się być cennym doświadczeniem i nauczyła współodpowiedzialności za wychowanie i nauczanie dzieci.

§ 7 ust.2 p. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego szczegółowo zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam własny plan rozwoju zawodowego. Aby lepiej przygotować się do zdobycia kolejnego stopnia awansu uczestniczyłam w kursie „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego”. Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty i pomocy społecznej wykorzystywałam podczas:
prowadzenia dokumentacji szkolnej, np. przygotowanie kryteriów oceniania z języka angielskiego,
dokumentowania pracy wychowawcy, np. prowadzenie dziennika lekcyjnego, wypełniania świadectw i arkuszy ocen,
pełnienia funkcji członka komisji nadzorującej sprawdzian klas VI w szkole i poza nią,
zajęć dydaktycznych z uczniami,
prac w zespole przedmiotowym języka angielskiego,
współpracy z rodzicami,
kierowania uczniów na badania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
sporządzenia sprawozdań, regulaminów.
Znajomość przepisów związanych z systemem oświaty ułatwiła mi postępowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z prawem. W razie jakichkolwiek wątpliwości wiedziałam, gdzie znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.

Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego brałam udział w comiesięcznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W czasie tych spotkań często, wraz z innymi nauczycielami, przygotowywałam i modyfikowałam rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne oraz przedstawiłam sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie z kolegą, opracowałam „Procedurę w sprawie warunków korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły”. Ponadto, regularnie uczestniczyłam we wszystkich kursach i warsztatach organizowanych w ramach szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Aktywny udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej pozwolił mi na udoskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów obowiązujących w szkole. Miałam również okazję na bieżąco zapoznawać się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, które przekazywała nam p. Dyrektor podczas wspólnych posiedzeń.
Podsumowanie

Uważam, że podczas trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu w pełni zrealizowałam wszystkie cele, które postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego.
Do zadań, które w najwyższym stopniu przyczyniły się do mojego rozwoju mogę zaliczyć: udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizacja własnego warsztatu pracy, studiowanie przepisów prawa oświatowego oraz fachowej literatury z zakresu psychologii i pedagogiki, współpraca z rodzicami.
Myślę, że dzięki korzystaniu z technologii komputerowej i informacyjnej moja praca stała się bardziej przyjemna i efektywna.
Za cenne uważam sobie też współpracę z p. Dyrektor, opiekunem stażu oraz gronem pedagogicznym. Jestem im wdzięczna za okazaną pomoc, wspieranie mnie w podejmowanych działaniach, wyrozumiałość i życzliwość.
Wnioski do dalszej pracy przedstawiają się następująco:
zdobyć kolejny stopień awansu zawodowego,
ukończyć kurs na egzaminatora w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,
wzbogacać swój warsztat pracy,
kontynuować doskonalenie zawodowe poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
zaktywizować współpracę z rodzicami,
poszerzać wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze,
wspierać uczniów zdolnych i tych z problemami w nauce,
doskonalić swoje kompetencje w zakresie efektywnego stosowania technologii komputerowej w pracy nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.