X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27485
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Stawowska

Stanowisko: nauczyciel języka polskiego

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Staż pracy: 15 lat

Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust. 2 pkt 1).
Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenia). Uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
Termin: VIII, IX 2012r.
Dowody realizacji: Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Formy realizacji: Analiza dokumentacji: statutu, planu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, procedur, regulaminów, przepisów BHP, rozkładów materiału, planów wynikowych kierunkowych, kryteriów oceniania z języka polskiego.
Termin: VIII, IX 2012r.
Dowody realizacji: Ksera przygotowanych planów, rozkładów.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.
Formy realizacji: Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwa. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Studiowanie literatury.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Świadectwa ukończenia, materiały szkoleniowe, ksera protokołów z rad pedagogicznych, zarządzeń dyrekcji.
4. Organizowanie i wzbogacanie warsztatu pracy.
Formy realizacji: Gromadzenie pomocy dydaktycznych. Opieka nad salą lekcyjną (m.in. dbanie o wystrój pracowni, aktualizacja gazetek, gablot, prezentacje prac uczniowskich).
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia.
5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
Formy realizacji: Współpraca z rodzicami. Praca w zespołach wychowawczych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Ksera protokołów, zebrań z rodzicami, posiedzeń zespołów, notatki.
6. Organizacja warsztatu pracy.
Formy realizacji: Opracowanie rozkładów materiału, planów kierunkowych, planów wynikowych. Przygotowanie sali lekcyjnej, pomocy dydaktycznych. Studiowanie ofert wydawniczych. Integracja zespołu klasowego. Opracowanie planu imprez klasowych i spotkań pozalekcyjnych.
Termin: początek roku szkolnego, okres stażu.
Dowody realizacji: Dokumentacja oferty wydawnictw, plany, rozkłady.
7. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
Formy realizacji: Pomoc w docieraniu do literatury niezbędnej w przygotowaniu się uczniów do konkursów, odrabianiu zadań domowych, czytaniu lektur. Nauka korzystania ze zbiorów bibliotecznych, czytelni. Poszerzanie czytelnictwa. Uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych i zajęciach organizowanych przez MBP.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły, pracownika biblioteki szkolnej. Zaświadczenia wydane przez pracowników MBP.
8. Przygotowanie sprawozdania.
Formy realizacji: Skompletowanie dokumentów, przygotowanie sprawozdania, własna ocena.
Termin: po zakończeniu stażu.
Dowody realizacji: Materiały zgromadzone w czasie trwania stażu.
9. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Formy realizacji: Praca z uczniem zdolnym, pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów przedmiotowych i innych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki, analiza wyników, ksera dyplomów, sprawozdania.
10. Opieka nad uczniami przygotowującymi projekty gimnazjalne.
Formy realizacji: Pomoc uczniom w doborze tematyki, formy projektu, zbieraniu materiałów. Koordynowanie działań. Wypełnienie arkusza po przygotowaniu i zaprezentowaniu projektu.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Ksera dokumentacji potwierdzającej wykonanie projektu, notatki.
11. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Formy realizacji: Stosowanie odpowiednich metod pracy, prowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenie dyrektora, dzienniki kół, ksera, notatki.
12. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.
Formy realizacji: Gromadzenie dokumentów, scenariuszy, świadectw, zaświadczeń, programów, nagrań, zdjęć, itp.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Dokumentacja.
13. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.
Formy realizacji: Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Praca w zespole samokształceniowym.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia, dyplomy, świadectwa.
14. Wspieranie działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
Formy realizacji: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Organizowanie konsultacji dla uczniów wymagających dodatkowej pomocy.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki, konspekty, zaświadczenia, ksera.
15. Organizacja imprez, uroczystości szkolnych, konkursów, wystaw, apeli, przedstawień, itp.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy, regulaminów konkursów, przygotowanie uczniów, powołanie komisji konkursowych, plany.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze, zdjęcia, sprawozdania, notatki, protokoły, potwierdzenia.
16. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Formy realizacji: Prezentacja szkoły w szkołach podstawowych, konkursy, akcje lokalne i ogólnopolskie.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, scenariusze, notatki.
17. Współpraca z rodzicami.
Formy realizacji: Włączanie rodziców w organizację i uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych. Opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań z rodzicami. Pedagogizacja rodziców. Przygotowanie i prezentacja referatu na wybrany temat.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Materiały, poświadczenia, ksera protokołów zebrań.
18. Praca nad nowelizacją wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Formy realizacji: Praca w zespole nad nowelizacją wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wdrażanie systemu oceniania.
Termin: IX 2012r.
Dowody realizacji: Potwierdzenie.
19. Praca w zespole analizującym egzaminy gimnazjalne z języka polskiego.
Formy realizacji: Analiza egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie
20. Praca w komisjach egzaminacyjnych.
Formy realizacji: Przygotowanie testów, przeprowadzenie egzaminów próbnych, sprawdzanie prac, zasiadanie w komisjach oraz pełnienie roli przewodniczącego komisji egzaminacyjnych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, ksera zarządzeń.
21. Organizacja wycieczek, wyjść, warsztatów.
Formy realizacji: Organizacja wycieczek, wyjść do kina, teatru, itp. Współpraca z Narodowym Teatrem Edukacji im. A. Mickiewicza.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Ksera kart wycieczek, zaświadczenia.
22. Studiowanie literatury pedagogicznej.
Formy realizacji: Korzystanie z zasobów bibliotek. Śledzenie publikacji w internetowych portalach edukacyjnych oraz nowości wydawniczych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Bibliografia, notatki.

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt 2).
Zadania:
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej i pedagogicznej.
Formy realizacji: Korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, ofert wydawniczych. Przygotowywanie konspektów lekcji, testów, sprawdzianów, scenariuszy, uroczystości z wykonaniem technologii komputerowej.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze lekcji, uroczystości z wykorzystaniem techniki komputerowej. Prezentacje, projekty uczniowskie.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Formy realizacji: Umieszczenie planu w portalu edukacyjnym.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie.
3. Przygotowanie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Formy realizacji: Przeprowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem techniki komputerowej i multimedialnej.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Konspekt lekcji.
4. Stosowanie technologii informacyjnej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Formy realizacji: Wykorzystanie komputera do przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji awansu zawodowego.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Opracowane materiały.
5. Przygotowanie prezentacji multimedialnych z języka polskiego oraz na zebrania z rodzicami.
Formy realizacji: Prezentacje multimedialne.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Prezentacje, potwierdzenia, plany.
6. Wdrażanie uczniów do korzystanie z technologii komputerowej.
Formy realizacji: Wykorzystanie Internetu, komputera, itp. w przygotowywaniu przez uczniów we współpracy z nauczycielami informatyki prezentacji, dodatkowych prac (np. albumów), tworzeniu gazetek, opraw uroczystości i imprez szkolnych oraz odrabianiu zadań domowych, przygotowywaniu się do lekcji.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze, prezentacje, zebrane materiały, zdjęcia, nagrania.
7. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i pomocy dydaktycznych.
Formy realizacji: Opracowanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Ksera dokumentów.
8. Dziennik elektroniczny.
Formy realizacji: Praca z dziennikiem elektronicznym Librus.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie.

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8 ust. 2 pkt 3).
Zadania:
1. Praca w zespole samokształceniowym. Pełnienie funkcji przewodniczącego.
Formy realizacji: Organizowanie spotkań zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów (przygotowanie planu pracy, sprawozdań z pracy zespołu, analiz, itp.).
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Plany, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Formy realizacji: Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, stażystów i praktykantów. Opracowanie i udostępnienie konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów. Publikowanie na stronach internetowych opracowanych materiałów.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Scenariusze, konspekty, potwierdzenie.
3. Współpraca z innymi nauczycielami.
Formy realizacji: Konsultacje z nauczycielami. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem, wspólne rozwiązywanie problemów.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki.
4. Obserwowanie lekcji innych nauczycieli.
Formy realizacji: Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli. Dzielenie się spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki.
5. Publikacja internetowa.
Formy realizacji: Przygotowywanie konspektu lekcji, opublikowanie go na portalu edukacyjnym.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji:
6. Współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
Formy realizacji: Współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek, itp.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji:

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych w sprawach nieletnich (§ ust. 2 pkt 4a).
Zadania:
1. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Formy realizacji: Opracowanie planu działań i jego realizacja. Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu. Ewaluacja planów nauczania. Dostosowywanie odpowiednich form i metod pracy. Indywidualizacja potrzeb ucznia. Analiza wyników egzaminów, wyciąganie wniosków. Badanie wyników. Egzaminy próbne. Praca w komisjach egzaminacyjnych oraz wykonywanie zadań egzaminatora.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Plan działań, potwierdzenia, ksera zarządzeń.
2. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klas I.
Formy realizacji: Przygotowanie planu.
Termin: IX 2013r.
Dowody realizacji: Plan, ksero protokołu, potwierdzenie.
3. Opracowanie i wygłoszenie referatu bądź przygotowanie prezentacji dla rodziców i uczniów na temat agresji.
Formy realizacji: Udział w szkoleniu na temat agresji. Przygotowanie referatu bądź prezentacji dla rodziców.
Termin: Rok szkolny 2012/2013. Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015.
Dowody realizacji: Potwierdzenie, referat bądź prezentacja, zapis w dzienniku, protokół.
4. Opracowanie planu pracy z uczniem wymagającym pomocy, z opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, dydaktyczno-kompensacyjnych. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniami wymagającymi wsparcia oraz zindywidualizowania zajęć.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Plan, potwierdzenie, notatki, dzienniki.
5. Przygotowanie referatów bądź prezentacji na spotkania z rodzicami na temat dysleksji, dysgrafii, problemów wychowawczych. Stała współpraca z rodzicami.
Formy realizacji: Przygotowanie referatu bądź prezentacji na zebranie z rodzicami. Zebrania indywidualne, spotkania, pogadanki.
Termin: Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015. Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie, referaty bądź prezentacje, zapisy w dzienniku, protokoły, notatki.

V. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej (§8 ust. 2 pkt 4b).
Zadania:
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Formy realizacji: Praca w komisji egzaminacyjnej.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie.

VI. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust. 2 pkt 4c).
Zadania:
1. Organizacja konkursów.
Formy realizacji: Przygotowanie i organizowanie konkursów, opracowanie tematyki, celów oraz regulaminów. Powołanie komisji konkursowych. Praca w komisjach.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, dyplomy, regulaminy, protokoły.
2. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Formy realizacji: Praca z uczniami, przygotowanie uczniów do konkursów.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, dyplomy, protokoły.
3. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy, przygotowanie uczniów.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, scenariusze, zdjęcia.
4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
Formy realizacji: Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego, organizacja wyjść do kina, teatru, promowanie twórczości uczniowskiej. Przygotowanie wystawy ,,Twórczość Młodych Artystów".
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki, potwierdzenia, zdjęcia, karty wycieczek, prace uczniowskie.
5. Organizacja wycieczek.
Formy realizacji: Organizacja wycieczki, program.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Karty wycieczek, potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
6. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
Formy realizacji: Diagnozowanie środowiska uczniów. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, psychologiem, TPD (członek organizacji). Organizowanie uczniom pomocy.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Ankiety, notatki w dzienniku, potwierdzenie.

VII. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt 4e).
1. Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym.
Formy realizacji: Prezentacja szkoły w szkołach podstawowych, konkursy i akcje lokalne i ogólnopolskie.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, notatki, zdjęcia, regulaminy.
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Formy realizacji: Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia
3. Praca w komisjach i zespołach.
Formy realizacji: Praca w zespołach: wychowawczych, humanistycznym, ewaluacji, WSO.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, protokoły.
4. Współpraca ze służbą zdrowia.
Formy realizacji: Zaproszenie pielęgniarki na spotkania poświęcone propagowaniu zdrowego stylu życia.
Termin: Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015.
Dowody realizacji: Wpisy do dziennika lekcyjnego, potwierdzenie.
5. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
Formy realizacji: Lekcja biblioteczna. Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Propagowanie czytelnictwa.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie.
6. Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji.
Formy realizacji: Współpraca z przedstawicielami samorządu.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia.
7. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
Formy realizacji: Współpraca z przedstawicielami samorządu. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych. Pomoc w organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia.
8. Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną.
Formy realizacji: Praca z uczniem mającym opinie, orzeczenie poradni pedagogiczno- psychologicznej. Wnioski do poradni.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie.
9. Współpraca międzyszkolna.
Formy realizacji: Organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie, regulaminy.
10. Współpraca z Narodowym Teatrem Edukacji im. A. Mickiewicza.
Formy realizacji: Organizowanie przedstawień i warsztatów teatralnych.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenia, karty wycieczek.

VIII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych (§8 ust. 2 pkt 5).
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
Formy realizacji: Zdiagnozowanie problemu. Ustalenie metod pracy i propozycji rozwiązania problemu. Zastosowanie środków zaradczych. Wprowadzenie działań naprawczych. Podsumowanie. Wnioski.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Opis przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.