X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27335
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko:
Data Urodzenia:
Adres przedszkola:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:

Pani Agnieszka przedstawiła opiekunowi stażu dokumentację spełniającą wymagania kwalifikacyjne oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Osiągnięcia zawodowe są prawidłowo i obszernie udokumentowane. Dokumenty związane z pracą na stanowisku logopedy, w tym: opis działań, sprawozdania, notatki z przeprowadzonych rozmów i spotkań obrazują zakres pracy z dyrekcją przedszkola, gronem pedagogicznym, rodzicami i dziećmi. Ukazują również troskę o własny rozwój osobowy i zawodowy. Pani Agnieszka prawidłowo zaplanowała swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Plan rozwoju uwzględniał specyfikę i potrzeby przedszkola oraz wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dysponuje również dużą wiedzą merytoryczno-metodyczną, potrafi organizować i ciągle doskonalić własny warsztat pracy. Jest osobą otwartą i komunikatywną, do której można zwrócić się z każdym problemem i uzyskać pomoc co doceniają wychowankowie , rodzice i nauczyciele. Moja opieka nad stażystką opierała się na wzajemnej współpracy, dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi oraz wspólnym dążeniu do realizacji wytyczonych zadań w zgodnie podpisanym przez nas kontraktem o współpracy. Zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela Pani Agnieszka analizowała przepisy prawa oświatowego, gromadziła materiały dotyczące wymagań egzaminacyjnych, oraz publikacje związane z awansem zawodowym. W ramach pogłębiania własnej wiedzy ukończyła III-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończone różne formy doskonalenia zawodowego posłużyły stażystce do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w Rabce Zdroju uczestnicząc w spotkaniach mających na celu łączenie środowisk logopedycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych. Opracowała własne narzędzia pracy do diagnozy i terapii dzieci, gromadziła materiały i pomoce dydaktyczne. Prowadziła doradztwo logopedyczne dla nauczycieli w celu ujednolicenia terapii, informowała wychowawców o rozwoju dzieci, rozmawiała na temat celowości objęcia dziecka terapią logopedyczną, przekazywała wskazówki do pracy z dzieckiem w grupie przedszkolnej. Corocznie (wrzesień) prowadziła badania przesiewowe logopedyczne, które obejmowały badanie sprawności i budowy narządów artykulacyjnych. Następnie analizowała wyniki badań i na tej podstawie kwalifikowała dzieci do terapii logopedycznej, której celem było wyrównywanie deficytów w obrębie rozwoju mowy i stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci. Prowadziła terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi posiadającymi opinię o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Prowadziła gazetkę ścienną na której umieszczała informacje poruszające problemy logopedyczne dzieci, zagrożenia dysleksją, kryteria oceny dojrzałości szkolnej. Współpracowała z rodzicami w ramach spotkań indywidualnych i zebrań ogólnych, prowadzone konsultacje organizowane były w celu podniesienia świadomości logopedycznej rodziców.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz na podstawie własnej dokumentacji proponuję pozytywną ocenę za okres stażu.
Data:
Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.