X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27414
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES STAŻU

1 września 2008 – 31 maja 2011

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 grudnia 2004 r.

mgr Artur Cybulski
nauczyciel wychowania fizycznego
Zespół Szkół Nr 1 Działdowo

Działdowo, dnia 31 maja 2011 roku

W roku 2004 ukończyłem studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodowica w Płocku na kierunku wychowanie fizyczne, zyskując kwalifikacje wymagane do nauczania wychowania fizycznego w szkołach.
Od 2005 roku jestem zatrudniony jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie jestem nauczycielem z 6-letnim stażem pracy pedagogicznej.
Po odbyciu rocznego stażu jako nauczyciel stażysta, w lipcu 2006 roku uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 roku nr 260, poz.2593 oraz Dz.U. z 2007 roku nr 214, poz.1580) oraz Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 roku nr118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) w dniu 1 września 2008 roku rozpocząłem staż na nauczyciel mianowanego. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego i zatwierdzeniu planu rozwoju, przystąpiłem do jego realizacji. Wszystkie działania zmierzające do uzyskania statusu nauczyciela mianowanego potraktowałem z jednej strony jako wyzwanie, z drugiej zaś jako szansę sprawdzenia się, doskonalenia warsztatu pracy i okazję do podjęcia nowych zadań. Stworzony plan rozwoju, zgodny z § 8 ust. 1 - 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Nie powstawał na potrzeby awansu. Zapisałem w nim działania, które i tak bym wykonał, bo wynikają one z potrzeb szkoły, uczniów i moich. Realizacja ich miała w efekcie pomóc mi w rozwijaniu różnorakich umiejętności i zdobywaniu doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, jak również podnieść jakość pracy szkoły.
Odbywanie przeze mnie stażu zostało poprzedzone dwuletnim okresem czasu potrzebnym na analizę podstawowych dokumentów prawnych, dokumentacji szkolnej, publikacji, podnoszenie jakości warsztatu pracy.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłem i zawarłem w planie rozwoju zawodowego.. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkół oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałem wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007 roku nr 214, poz.1580).
Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla dzieci, siebie i placówki.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpocząłem od nawiązania współpracy z opiekunem stażu i analizy dokumentacji odzwierciedlającej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Zapoznałem się z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z obowiązującymi dokumentami:
- Statutem szkoły;
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
- Programem rozwoju szkoły;
- Programem wychowawczym szkoły
oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.
Pan Dyrektor przydzielił mi opiekuna stażu, który przez cały okres ostatniej części stażu służył mi radą i pomocą w realizacji planu. Z opiekunem stażu zawarłem kontrakt. Ustaliliśmy formy naszej współpracy. W ramach naszej współpracy obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu
Przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji oraz przygotowywaniu materiałów potwierdzających swoje działania, na bieżąco zapoznawałem się z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Podstawowym źródłem informacji była strona internetowa MENiS (www.men.waw.pl) oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie (www.ko.olsztyn.pl) i Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (www.wmodn.olsztyn.pl). Oparcie się na przepisach ustawy i rozporządzeń stanowiło podbudowę przy prawidłowym tworzeniu planów pracy, ścieżek przedmiotowych, kryteriów oceniania. Było również punktem odniesienia przy ewaluacji podjętych działań.
W celu podniesienia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej doskonaliłem swój warsztat pracy poprzez uczestniczenie dwa razy w miesiącu w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, oraz prowadzenie zajęć w jego obecności. Po każdej lekcji omawialiśmy jej przebieg i analizowaliśmy obserwowane obszary m.in. struktury organizacji lekcji, realizację celów, dobór ilościowy i jakościowy materiału, atmosferę na lekcji. Poza tym omawialiśmy możliwość udoskonalenia ich na potrzeby uczniów. Otrzymałem również uwagi w postaci arkusza obserwacji lekcji dokonanej przez opiekuna. Obserwowałem również zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Pozwoliło mi to na poznawanie nowych, często nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi. Wzbogacam swoje zajęcia stosując innowacyjne rozwiązania zarówno sferze dydaktycznej jak i wychowawczej. Nowe metody i zakres ich stosowania poznawałem między innymi na kursach i szkoleniach.

1. Brałem udział w przedmiotowo-metodycznych konferencjach
i szkoleniach organizowanych przez ODN i WDN, szkoleniowych Radach Pedagogicznych, innych warsztatach i konferencjach:
2011

2010

01.12.2010


29.10.2010


6–7.10.2010

23.04.2010 Ocenianie z wychowania fizycznego skuteczną motywacją ucznia - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Ogólnopolska konferencja „Piłkarska Polska” zorganizowana przez PZPN oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kurs kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży - konferencja metodyczna organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
Gimnazjalny projekt edukacyjny - konferencja metodyczna organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
Certyfikat „Szkolenie dzieci i młodzieży na świecie" – organizator Polski Związek Piłki Nożnej
Pląsy i zabawy ruchowe w przedszkolu i w szkole - konferencja metodyczna organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
20.01.2010 Wykorzystanie szkolnej pracowni komputerowej na różnych przedmiotach nauczania - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
11.01.2010 Ocenianie kształtujące formą wspierania kariery ucznia - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
2010 Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
23.12.2009 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie funduszy unijnych - konferencja metodyczna organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
26.05.2009 Pomiar dydaktyczny w nauczycielskim systemie kształcenia - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
06.2009 Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
10.12.2008 Rola wychowawcy w zakresie wspierania rozwoju ucznia i integrowania klasy - konferencja metodyczna organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

2. Ukończyłem studia podyplomowe:


2010 Studia Podyplomowe z Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,

2009 Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo

„Pomiar dydaktyczny w nauczycielskim systemie kształcenia” to cykl spotkań szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do konstruowania testów diagnostycznych. Udział w tym kursie pozwolił mi na takie opracowanie testu, który przetrwał w niezmienionej formie do dzisiaj. Narzędzie to oparte na wybranych próbach Testu Wrocławskiego ma za zadanie określić aktualny stan sprawności ucznia, klasy i szkoły. Na bazie programu Excel przygotowałem tabele zbiorcze dla poszczególnych klas oraz tabele zbiorcze, które wypełniam po dostarczeniu zestawień od pozostałych nauczycieli. Program sam przelicza różnice punktowe oraz określa (słownie) poziom sprawności. W zestawieniu wylicza średnie i pokazuje najlepsze wyniki. Nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie mogą sprawdzić indywidualne postępy w usprawnianiu. Nauczycielom ułatwiły właściwe planowanie zadań w następnym roku szkolnym.
Udział w kursie dotyczącym zasad organizowania wycieczek umożliwił mi uzyskanie uprawnień kierownika wycieczek szkolnych. Uczestnictwo w zajęciach przybliżyło i utrwaliło moją wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa młodzieży będącej pod moją opieką.
W celu podniesienia jakości pracy sekcji piłki nożnej i wzbogacenia warsztatu pracy metodycznej podjąłem kurs Instruktora Sportu Piłki Nożnej.
Istotną rolę w zdobywaniu wiedzy i uzyskiwaniu najnowszych informacji odgrywa Internet. Daje dostęp do nieograniczonych źródeł wiedzy a także możliwość wymiany poglądów i dzielenie się posiadaną wiedzą. Jest dla mnie niezastąpionym źródłem poszukiwanej literatury. Najczęściej korzystam z internetowej księgarni www.sporty.pl oraz www.nauczycieli.pl.
Dziedziną, w której wykorzystywałem literaturę fachową i Internet było odpowiednie przygotowanie się do zajęć wychowania fizycznego.
W ramach pracy Uczniowskiego Klubu Sportowego prowadzę zajęcia piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców. Analiza postępów i osiąganych wyników owocuje ciągłą potrzebą doskonalenia warsztatu i poszukiwania nowych metod pracy w pracy z uczniem zdolnym.
W kontrakcie z opiekunem stażu uwzględniłem hospitację lekcji prowadzonych przez opiekuna, podczas których starałem się zwracać uwagę na wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasad stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i indywidualizację pracy na lekcji. Do prowadzonych lekcji opracowywałem scenariusze. Zajęcia te były omawiane i dyskutowane. Po każdej lekcji przeprowadzałem samoocenę i analizowałem wskazówki otrzymane przez osobę hospitującą, które uświadamiały mi moje mocne i słabe strony w prowadzeniu zajęć.
Prowadziłem również lekcje w obecności wicedyrektora szkoły według ustalonego harmonogramu.
W trakcie stażu doskonaliłem umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. Opracowywałem rozkłady nauczania z wychowania fizycznego dla poszczególnych klas. Modyfikowałem i dostosowywałem rozkłady nauczania, jak również wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego na poszczególne stopnie. Tworzyłem scenariusze lekcji. Starałem się wdrażać aktywizujące metody nauczania.
Tworzyłem regulaminy szkolnych zawodów sportowych, plany pracy do nauczanego przedmiotu.
Na bieżąco uzupełniam dokumentacje szkolną: dzienniki lekcyjne, prowadzę dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Zapoznałem się także ze wzorami dokumentów jakie powinien posiadać nauczyciel wychowawca, takimi jak: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dokumentacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego. Dbałem o doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, jak też opiekowałem się stanem technicznym obiektów sportowych by zapewnić uczniom bezpieczne warunki do ćwiczeń.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Współpracuję z wieloma instytucjami, które mogą wspierać szkołę w jej działaniach na rzecz ucznia do, których zaliczyć można: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, powiatowy i wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Ludowy Związek Sportowy.
Prowadząc szkolną drużynę piłki nożnej stale współpracuję z nauczycielami innych szkół w zakresie organizacji zawodów sportowych. Organizujemy mecze i turnieje piłki nożnej o mistrzostwo powiatu, okazjonalne turnieje oraz mecze towarzyskie i sparingi. Terminy i wyniki spotkań podaję na przygotowanej przeze mnie i mgr Dariusza Grochowskiego stronie internetowej www.zsnr1.eu / O szkole / sport /
Jako nauczyciel wychowania fizycznego starałem się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów poprzez ich obserwację w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Zdobyte informacje wykorzystywałem do wprowadzenia zmian w rozkładach materiału nauczania w kolejnym roku szkolnym oraz modyfikowania metod pracy na lekcji. Uczniów słabych kierowałem na zajęcia wyrównawcze, zaś uczniów zdolnych motywowałem do udziału w zawodach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Z tą najzdolniejszą i utalentowaną młodzieżą wziąłem udział w następujących zawodach sportowych, w których to młodzież osiągała takie sukcesy jak:

Wojewódzkie:

2008

2007 III miejsce w piłce halowej

I miejsce w piłce halowej

2011

2011

2010

2008

2008

2010

2010

2009

Powiatowe:

I miejsce w piłce halowej

I miejsce w turnieju szkół specjalnych

II miejsce w piłce nożnej 11 – osobowej

III miejsce w piłce nożnej 11 – osobowej

I miejsce w piłce halowej

Turnieje:

I miejsce - Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Działdowie

III miejsce - Turniej o Puchar Starosty Działdowskiego z okazji 600 – lecia Bitwy pod Grunwaldem

Turniej Halowej Piłki Nożnej pod hasłem „Przyjaźń międzyszkolna”

Dla podopiecznych, którzy chcieli wykazać się w różnych dziedzinach sportu, czy też poznać inne formy aktywności fizycznej organizowałem wycieczki dzięki, którym młodzież mogła zaspokoić swoje różnorodne potrzeby. W czasie trzyletniego stażu zorganizowałem:

IV. 2011


III. 2011

III. 2011

I. 2011

X - XI. 2010 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Działdowskiego w Badmintona dla pracowników oświaty

Mistrzostwa Powiatu w Badmintona

Szkolny Turniej Badmintona

Taniec „Polonez” na studniówce

Halowa Liga Piłki Nożnej Dziewcząt

IV. 2010


III.2010

II. 2010 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Działdowskiego w Badmintona dla pracowników oświaty

Mistrzostwa Powiatu w Badmintona

Szkolny Turniej Badmintona

X – XII.2009 Halowa Liga Piłki Nożnej Dziewcząt

X – XII.2008

III – V. 2008 Halowa Liga Piłki Nożnej Dziewcząt

Szkolna Liga Piłki Nożnej Chłopców

O poważnych problemach edukacyjnych informowałem rodziców w trakcie zebrań czy indywidualnych spotkań.
Moje zaangażowanie w prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów dyscypliną, w której mogą rywalizować z innymi szkołami zaowocowało sukcesami sportowymi w zawodach międzyszkolnych. Od 2006 roku reprezentacja szkoły w piłce nożnej zdobywa Mistrzostwo Powiatu. Odnosimy sukcesy również na wyższych szczeblach rozgrywek. W roku szkolnym 2007/2008 uplasowaliśmy się na 1 miejscu w Województwie, rok później wywalczyliśmy 3 miejsce.
Uczestnicząc w zajęciach sportowych i reprezentując szkołę, uczniowie wzmacniają poczucie przynależności do grupy społecznej.
Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, że moje działania są zauważane przez dyrekcję szkoły oraz starostwo, czego dowodem jest otrzymanie nagrody Starosty Działdowskiego, za uzyskane osiągnięcia w dziedzinie sportu w grudniu 2007 roku.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W mojej pracy komputer jest niezbędnym narzędziem. Zawsze interesowała mnie nowoczesna technologia i szukałem możliwości jej zastosowania w procesie edukacyjnym. Początki mojej pracy z komputerem to przede wszystkim programy pakietu Office, czyli Word i Excel. Służyły mi jako maszyna do pisania. Stopniowo powiększałem wiedzę. Zacząłem również przygotowywać prezentacje w programie Power Point przedstawiające wyniki w formie graficznej. Zakupiłem program „Trener klubu sportowego” do tworzenia animowanych prezentacji. Dzięki niemu mogłem wykorzystać komputer nie tylko do tworzenia i prezentowania dokumentacji, ale również jako źródło pokazu na lekcję czy zajęcia dodatkowe. W programie „Trener klubu sportowego” mogę tworzyć nawet bardzo skomplikowane formy ruchu, które są pomocne przy nauczaniu taktyki gry zespołowej.
Rozwój nowoczesnych źródeł informacji, takich jak Internet, encyklopedie multimedialne stwarza ogromne możliwości zarówno mnie nauczycielowi, jak i moim wychowankom. W mojej codziennej działalności wychowawczej Internet jest sposobem na szybsze organizowanie zawodów sportowych. Wiele miejsca w swojej pracy dydaktycznej poświęcam na zainteresowanie przedmiotem, zachęcanie do nauki oraz pogłębianie wiedzy. Zachęcam do korzystania z Internetu. Podaję adresy ciekawych stron edukacyjnych
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:
- przygotowywania planów wynikowych, planów pracy, konspektów zajęć, pomocy dydaktycznych;
- dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
- przygotowywania konkursów, dyplomów dla uczniów, zaproszeń, przygotowywania prezentacji multimedialnych;
- wykorzystywanie na zajęciach scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w następujące sposoby:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali.
Na bazie programu Excel pomagałem w zbudowaniu arkuszy kalkulacyjnych do mierzenia jakości pracy i analizy testów diagnostycznych. W ich oparciu dwa razy w roku szkolnym oceniam postępy uczniów w usprawnianiu.
Organizując Szkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt postanowiłem zachęcić uczniów do odwiedzania witryny internetowej szkoły. Stąd zamieszczam tam terminarz spotkań oraz podaję wyniki na stronie szkoły. Znając podstawy tworzenia stron (html) oraz edytorów stron (Front Page) przygotowałem terminarz spotkań, który został umieszczony na serwerze przez administratora, mgr Leszka Jastrzębowskiego. Nawiązałem stałą współpracę z nauczycielami informatyki, którzy służą mi swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów natury informatycznej.
Serwisy prezentują działania UKS i jego osiągnięcia, pełnią rolę informacyjną dla młodzieży i jej rodziców. Zawarte materiały przybliżają osiągnięcia sportowe szkoły w środowisku lokalnym. Mają wpływ na zwiększenie zainteresowań uczniów działaniami szkoły w zakresie osiągnięć sportowych, motywują do podnoszenia swojej sprawności i umiejętności.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela
Korzystałem ze zbiorów miejskiej i pedagogicznej biblioteki oraz z Internetu w celu poszerzenia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Zapoznałem się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
Niezwykle cenna była dla mnie współpraca z innymi doświadczonymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Służyli mi radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.
Własne działania wzmacniałem uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz problemy, z jakimi boryka się współczesna szkoła. Jako nauczyciel napotykałem różnorodne problemy wychowawcze. Starałem się w miarę możliwości je rozwiązywać we współpracy z rodzicami, czasem z pomocą zespołu wychowawczego lub dyrekcji. Musiałem radzić sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub odwrotnie z postawami wycofania, braku wiary w siebie, odizolowania czy też braku posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością.
Starałem się o kontakt i wspólną pracę nad trudnościami wychowawczymi uczniów z ich rodzicami.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Najbardziej żmudnym zadaniem okazało się studiowanie wszelkich przepisów dotyczących systemu oświaty. Sporym utrudnieniem były zmiany i nowelizacje wprowadzane w czasie trwania mojego stażu.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, wreszcie szczegółowymi zasadami oceniania i organizowania pracy na lekcjach wychowania fizycznego, wymaganiami na poszczególne stopnie, podstawą programową. Zapoznałem się ze sposobem prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy ocen, świadectw. Uzyskaną w ten sposób wiedzę miałem szanse wykorzystać w praktyce, prowadząc dokumentację szkolną, biorąc udział w konstruowaniu i modyfikowaniu Programu Wychowawczego oraz biorąc udział w pracach plenarnych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających rad pedagogicznych..
Zapoznałem się z Kartą Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97/2006, poz. 674) oraz zmianami w systemie awansu zawodowego wprowadzonymi od rozpoczęcia stażu.
Przeanalizowałem rozporządzenia MENiS:
• Dziennik Ustaw nr 214, z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Dziennik Ustaw nr 260, z dnia 01 grudnia 2004 r.- w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Dziennik Ustaw nr 6, z dnia 31 grudnia 2002 r.- w sprawie bezpieczeństwa w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłem się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, współpracy, obiektywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłem się jak być lepszym nauczycielem. Uczyłem się uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłem się słuchając i obserwując dzieci, rodziców i nauczycieli. Przygotowując plany pracy na dany rok rozwijałem umiejętność planowania własnych działań, poznałem program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

Podsumowanie
Kończąc staż na stopień nauczyciela mianowanego podjąłem próbę oceny własnych działań pod kątem skuteczności i przydatności. Jestem zadowolony z dotychczasowego przebiegu swojej pracy zawodowej.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły a organizowane imprezy pozwoliły mi:
• dobrze poznać oczekiwania i możliwości uczniów,
• rozwijać umiejętność współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
• propagować wśród uczniów zachowania prospołeczne, właściwe wiekowi dzieci i ich możliwościom,
• rozwijać umiejętność analizowania i modyfikowania własnych działań.
Dużo czasu poświęciłem w swojej pracy doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią komputerową, którą wykorzystywałem we wszystkich działaniach związanych z realizacją zadań nauczyciela. Nie sprawia mi trudności prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej, czy pomoc uczniom w wyszukiwaniu informacji w Internecie, który wykorzystuję obecnie jako jedno z podstawowych źródeł informacji
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiony na nowości dydaktyczne i metodyczne. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Na zajęciach tak organizuję proces uczenia się uczniów, aby wzbudzić ich zainteresowanie, wyzwalać u nich inicjatywę i samodzielność. Staram się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszelkich pomocy.

........................................ ........................................
(Opiekun stażu) (Nauczyciel stażysta)

........................................
(Dyrektor)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.