X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27430
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Budzik
Wykonywany zawód: nauczyciel wspomagający
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2015

Wymagania dotyczące awansu zawodowego – ZADANIA
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedur awansu zawodowego:
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• dokumentowanie planu rozwoju
• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
• poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego
• aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• dokumentowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
• uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
IX 2012 r.
na bieżąco
maj 2015 r.
na bieżąco
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- zaświadczenia, programy, scenariusze itp
- sprawozdanie
- zaświadczenia
- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej:
• prowadzenie dokumentacji przy pomocy komputera
• opracowywanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy, referatów, planów itp. Z wykorzystaniem komputera
• korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych
• publikowanie scenariuszy, wpisów na stronach www, itp.
na bieżąco
- pomoce dydaktyczne, karty pracy, testy, ankiety
- konspekty, sprawozdania
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym
- adresy stron www

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:
• obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• opracowywanie i udostępnianie nauczycielom różnorodnych materiałów dydaktycznych
• praca w zespole samokształceniowym
na bieżąco
- opracowane materiały
- scenariusze
- referaty, zapisy w dokumentacji szkolnej

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów:
• opracowanie i realizacja planu pracy z uczennicą niepełnosprawną ruchowo
• opracowanie programu zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
IX 2012 r.
- program zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Integracja środowiska szkolnego i lokalnego:
• przygotowywanie imprez dla społeczności szkolnej i lokalnej
2. Udział w projekcie unijnym:
• koordynacja projektem oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
3. Działalność kulturalna i wychowawcza:
• organizacja wyjść, wycieczek
• organizacja konkursów
• udział w akcjach, programach
na bieżąco
- zapisy w dokumentacji szkolnej
- zdjęcia, program zajęć
- poświadczenia, podziękowania, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z nauczycielami pracującymi w szkole.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z instytucjami wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą.
na bieżąco
- konsultacje, potwierdzenia
- potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów:
• opis i analiza przypadku
okres stażu
- opis i analiza przypadku

Niniejszy Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji w zakresie podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.