X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27428
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Anita Jankowska
2. Nazwa placówki: Filialna Szkoła Podstawowa w Dębówku Nowym
3. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Posiadane kwalifikacje: dyplom magistra na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
3. Opiekun stażu: ...
III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Cele szczegółowe:
-poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
poznanie przepisów dotyczących zapewnienia wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
i wypoczynku,
-doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć
z prowadzącym,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
-uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 1 pkt. 1: a,b,c).

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.
3.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz z obowiązującą dokumentacją:
- podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej,
- program edukacji wczesnoszkolnej „Nasz Elementarz”,
- dziennik zajęć,
- karta wycieczki,
- protokół z zebrań z rodzicami.
4. Zapoznanie się z treścią dokumentów wewnątrzszkolnych regulujących organizację i funkcjonowanie szkoły
5.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.
6.Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej.
7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
8.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt. 2).

1.Zapoznanie się z obowiązującą w szkole podstawą programową
i programem nauczania.
2.Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
3.Doskonalenie technik multimedialnych:
- wykorzystanie komputera do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych.
- opracowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
4.Organizacja i współorganizacja uroczystości i wycieczek:
- Powitanie jesieni,
- Pasowanie na pierwszoklasistę,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Wigilia klasowa,
- Dzień babci i dziadka,
- Bal przebierańców,
- Powitanie wiosny,
- Dzień Matki.
5.Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

1.Zapoznanie się z planem wychowawczo – dydaktycznym szkoły.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia:
- organizowanie zebrań z rodzicami,
- kontakty indywidualne z rodzicami,
- współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą,
- analiza dokumentów.
3.Współpraca z rodzicami.
4.Pomoc dzieciom mającym problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4).

1.Autorefleksja - analiza mocnych i słabych stron działalności własnej.
2.Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
4.Prowadzenie zajęć z w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

5. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli (§ 6 ust. 1 pkt. 4).

1.Doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego:
- studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika,
- studiowanie literatury pedagogicznej,
- dokumentacja własnych działań pedagogicznych,
- udział w Radach Pedagogicznych,
- udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
- samokształcenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.