X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27452
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Karolina Gnyś-Fituch
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 94
im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego
ul. Cietrzewia 22a
02 – 492 Warszawa
tel. (22) 863-73-12

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Karolina Gnyś-Fituch
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Przedmiot nauczany: edukacja wczesnoszkolna
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Joanna Zalewska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1 września 2012 – 31 maja 2015)

§7 ust. 2 pkt 1
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

Termin realizacji Wrzesień 2012 - Maj 2015
1.Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego.
2.Rozmowa z opiekunem stażu.
zawarcie „kontraktu”, określającego warunki współpracy;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu ( określanie mocnych i słabych stron własnej działalności, spostrzeżenia i uwagi, formułowanie wniosków do dalszej pracy pedagogicznej).
3.Obserwacja zmian zachodzących w przepisach i Statucie Szkoły:
- analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły, Statut Szkoły, Program Wychowawczy, WSO, obowiązujące regulaminy i inne dokumenty;
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z harmonogramem. na bieżąco
w czasie trwania stażu

4.Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego: - gromadzenie dokumentów z realizacji planu rozwoju, zaświadczeń, świadectw, podziękowań, programów, scenariuszy zajęć, nagrań, zdjęć, prezentacji multimedialnych.
5.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz i zewnątrz szkolnym doskonaleniu:
- warsztaty metodyczne;
- uczestnictwo w różnych kursach;
- udział w szkoleniach WDN, konferencjach.
okres stażu
6.Studiowanie literatury fachowej:
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej:
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem;
- korzystanie ze zbiorów biblioteki i Internetu.
7.Tworzenie i organizacja warsztatu pracy.:
- opracowanie scenariuszy lekcji i materiałów pomocniczych, gromadzenie pomocy dydaktycznych, układanie testów, zadań;
- przygotowanie projektów;
- prowadzenie lekcji pokazowych dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, udzielanie rad, wskazówek, omawianie efektów i celów zajęć;
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
8.Sprawowanie opieki nad salą nr 29:
- dbanie o wystrój i miłą atmosferę klasy: gazetki tematyczne, regulamin klasowy, kącik przyrodniczy i czytelniczy, hodowla roślin doniczkowych na bieżąco.

§7 ust. 2 pkt 2
Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki i środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów:
- poznanie postaw, zachowań i problemów uczniów oraz ich potrzeb i oczekiwań;
- obserwacja i analiza możliwości uczniów;
- rozmowy indywidualne z uczniami rozpoznanie ich sytuacji rodzinnej;
- bieżące rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
- nawiązanie współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą i reedukatorem w celu udzielania pomocy i wspomagania uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych;
- wystawianie skierowań i opinii dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- etapowe diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów oraz wyników nauczania;
- prowadzenie codziennych obserwacji;
- sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.
2.Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych:
aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie - w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się;
- uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego;
- realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
3.Praca na rzecz środowiska lokalnego:
- organizowanie i udział w akcjach charytatywnych np. niesienie pomocy potrzebującym (zbieranie funduszy, przyborów szkolnych i toaletowych na misje w Afryce), przygotowywanie kartek świątecznych dla Caritasu;
- współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią, Domem Kultury, bibliotekami;
- organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów oraz wycieczek po okolicy i do wybranych instytucji;
- klasowe uczestnictwo w różnych formach kultury i imprezach środowiskowych np. wyjścia na wystawy, do kina, teatru, uczestnictwo w seansach filmowych, koncertach muzycznych, lekcjach bibliotecznych i muzealnych, udział w konkursach, projektach szkolnych i klasowych;
- propagowanie edukacji ekologicznej – udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury, korków;
- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
- prowadzenie koła ekologicznego, gdzie młodzi ludzie rozszerzają wiedzę z wybranych dziedzin ekologii, prowadząc badania, wykonując doświadczenia;
- organizowanie wycieczek dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej;
- organizowanie konkursów, turniejów, kampanii informacyjnych, projektów;
- przygotowanie ulotek, wystaw prac dzieci w aspekcie ekologicznym.
4.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych:
- realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów;
- udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym;
- zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy;
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
- praca indywidualna z uczniami mającymi trudności w nauce, prowadzenie zajęć Zdw i KIPU;
- bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową;
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami: zebrania, dni otwarte, rozmowy indywidualne, zeszyt do korespondencji.
5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów:
- organizowanie imprez szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkolnych poprzez kształtowanie tradycji szkolnych i klasowych: uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego, Dzień Nauczyciela – Ślubowanie klas I, apel z okazji 11 Listo-pada, Koncert Mikołajkowy, Koncert Kolęd, bal karnawałowy, świętowanie imienin i urodzin uczniów, Święto Konstytucji 3 maja, gala projektu „Ogrody Nauki i Sztuki”, Święto Szkoły, festyn rodzinny, uroczyste zakończenie roku szkolnego, przedstawienia teatralne dla rodziców, poranki tematyczne dla uczniów;
- przygotowywanie uczniów do konkursów i projektów, projekt „Ogrody nauki i sztuki” – wspomaganie twórczej aktywności;
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek;
- kształtowanie postaw patriotycznych – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej we Włochach, kultywowanie szacunku dla tradycji rodzinnych i narodowych;
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, troska o racjonalne odżywianie dzieci, estetyka spożywania posiłków, zdrowe jedzenie, plakaty promujące zdrowy styl życia;
- udział w akcji ARR - „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”;
- spotkania z pielęgniarką szkolną;
- spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej;
- pogadanki nt. bezpieczeństwa w życiu codziennym;
- wdrażanie do „ Programu Profilaktycznego Szkoły”.

§7 ust. 2 pkt 3
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej:
- nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera;
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej);
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów, planszy, prezentacji – pomocy do zajęć) na komputerze;
- przygotowywanie dyplomów, podziękowań i ogłoszeń dla rodziców;
- wymiana doświadczeń z nauczycielami i rodzicami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową;
- przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej do zajęć;
- korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniem (programy edukacyjne, multimedialne)
- korzystanie z tablicy interaktywnej, rzutnika na zajęciach;
- opracowanie dokumentacji szkolnej np. (wypisywanie świadectw uczniów). Dokumentowanie przebiegu stażu.
2.Publikacje w Internecie:
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego oraz scenariuszy zajęć na stronie internetowej szkoły.
3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych:
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu;
- korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych.

§7 ust. 2 pkt 4
Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, i umiejętności wychowawczych.
2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki;
- sporządzanie notatek z przeczytanych książek;
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.

3.Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP;
- współpraca z rodzicami poprzez rozmowy na temat zachowania i postępów ich dzieci w nauce – zebrania, dni otwarte;
- pedagogizacja rodziców – wystąpienia podczas zebrań dotyczące tematyki wychowawczo-dydaktycznej uczniów.
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych z pomocą rodziców, pedagoga, psychologa;
- wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami;
- bieżące diagnozowanie struktury klasy jako grupy nieformalnej;
- próby oddziaływania na wzajemne relacje między uczniami;
- wykorzystanie zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracy z uczniem;
- praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.

§7 ust. 2 pkt 5
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej:
- poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a zwłaszcza szkoły podstawowej;
-analiza przepisów dotyczących oświaty m.in. Konstytucja RP, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN; Karta Praw Dziecka; Karta Praw Człowieka itp.;
- obserwacja zmian zachodzących w prawie oświatowym;
- analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej: Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Wewnętrzny System Oceniania.
2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna: dzienniki lekcyjne, teczka wychowawcy, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa szkolne;
- udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły oraz jej potrzeb (uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym).
- udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne;
- dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie);
- udział w pracy zespołu ewaluacyjnego - przewodnicząca;
- pomoc w organizacji imprez szkolnych;
- organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.

Opracowała: Karolina Gnyś-Fituch Zatwierdzono do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.