X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27426
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie

Napisanie planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Stażysta


Opiekun stażu
Stażysta
Opracowanie
i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

IX

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażubezpośrednia rozmowa, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem

Opiekun stażu

Opracowanie zasad współpracy,
rozmowy, hospitacje


IX

Ustalenie
z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych
i prowadzonych

Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć
i potwierdzenie opiekuna stażu

IX

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Opiekun stażu
Wspomniane dokumenty
Na bieżąco

Przygotowanie projektu sprawozdania


Opis realizacji niniejszego planu
Opiekun stażu
Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju
V

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach samokształceniowych
Dyrektor
Opiekun stażu
Zespół samokształceniowy
Nauczyciele
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych
i zespołach samokształceniowych
Na bieżąco

Poznanie:
- dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,
- dokumentów związanych
z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy
Opiekun stażu
Dyrektor

Opiekun stażu
Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy świetlicy

IX/X

Zapoznanie się
z tygodniowym planem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami
i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Udział
w spotkaniach zespołowych

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej

Rozmowa z innymi nauczycielami
Nauczyciele z zespołu samokształceniowego

Dyrektor
Opiekun stażu

Nauczyciele szkoły
Organizacja zajęć własnych, udział
w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli,
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
IX

Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy
w szkole


Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Opiekun stażu
Dyrektor

Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
IX/X

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Bezpośrednia rozmowa
Dyrektor
Wychowawcy klas
Wychowawca świetlicy
Pedagog szkolny
Uwagi w autorefleksji
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji
i hospitacji
Dwa razy
w miesiącu

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja

Przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej na temat dobrego zachowania
Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciele


Zespół samokształceniowy
Opiekun stażu
Dyrektor

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz
w miesiącu

Kwiecień

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

Opiekun stażu

Autorefleksja, autoanaliza

Na bieżąco

Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach
i szkoleniach Rady Pedagogicznej

Zbieranie informacji mogących pomóc
w dalszej pracy

Lektura czasopism pedagogicznych
i psychologicznych oraz książek
o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Wygłoszenie referatu na Radzie Pedagogicznej na temat: „Zdrowe odżywianie wśród dzieci”

WDN
ODN

Dyrektor
Opiekun stażu

Stażysta

Opiekun stażu
WDN

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

Refleksja

Pisemna prezentacja przeczytanych książek
oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism

Opinie nauczycieli uczestniczących w Radzie Pedagogicznej
W trakcie stażu

Na bieżąco

Grudzień

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków świetlicy
w konkursach plastycznych

Współorganizacja kiermaszów szkolnych

Współorganizacja konkursów:
- plastycznych
(„Postacie z bajek” „Nasze koty”)
- ortograficznych

Stażysta

Opiekun stażu
Organizatorzy


Biblioteka
Opiekun stażu

Dyplomy

Potwierdzenia od organizatorów

Sprawozdania
z organizacji konkursów

W trakcie stażu

Okres stażu

Listopad
Luty
Marzec

Rozszerzanie społecznej działalności pozaszkolnej

Udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje, np. konkurs plastyczny „Hej kolęda!”

wystawa prac dzieci

OCK

Biblioteki Miejskie
Dyplomy
Sprawozdania
z przeprowadzonych konkursów
W trakcie stażu

Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Dyrektor
Opiekun stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja
w Internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia
z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Dbanie o stronę internetową szkoły

Tworzenie prezentacji multimedialnych
Nauczyciel informatyki

Stażysta adres strony internetowej

płyta z zapisem elektronicznym

strona internetowa szkoły

zapis prezentacji na płycie CD
W trakcie stażu
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków

Rozmowa, arkusze ocen, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Inni nauczyciele
Rodzice

Charakterystyka grupy świetlicowej
w formie pisemnej

W trakcie stażu

Pogłębienie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniach

Lektura pedagogiczna
i psychologiczna
Osoby prowadzące kursy

Stażysta

Zaświadczenia, prezentacja literatury

Na bieżąco
Rozszerzanie wiedzy
z zakresu problemów środowiska wychowanków,
w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku uczniów,
stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji

Troska o dobry kontakt
z rodzicami

Opiekun stażu
Pedagog szkolny

Stażysta
Notatki
z przeprowadzonych rozmów, autorefleksja

W trakcie stażu

Współpraca
z instytucjami mogącymi pomóc
w sprawach wychowawczych

Rozmowa, wywiad
z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem

kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Opiekun stażu
Psycholog
Pedagog szkolny

Opiekun stażu Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie
i zapisanie spostrzeżeń

Opiekun stażu
Nauczyciele

Wnioski z obserwacji i hospitacji

W trakcie stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Stażysta
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Analiza i samoocena swojej pracy

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych

Opiekun stażu

Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.