X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27413
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
I PÓŁROCZE 2013/2014

§ 8 ust. 2 pkt 1

I UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

ZADANIA
1. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez aktywne uczestnictwo w różnych konkursach, formach i metodach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
2. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej w dziedzinie nowatorskich form i metod pracy w procesie dydaktycznym.
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu osób z głęboką niepełnosprawnością.
4. Wykorzystanie w pracy wychowawczej innowacyjnych metod i form pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
5. Podniesienie jakości pracy placówki przez organizowanie apeli, imprez okolicznościowych w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt 2

I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH KONKURSACH FORMACH I METODACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORAZ WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Cele podjętego działania:
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i asertywnych
- podniesienie poczucia własnej wartości ucznia
- upowszechnienie zdobytej wiedzy
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej umiejętności pedagogicznych oraz pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością
- poszerzenie zakresu własnej wiedzy.

Sposób realizacji
W trakcie trwania stażu zorganizowałam konkursy plastyczne dla dzieci z grup
rewalidacyjnych oraz autystycznych.
„Barwy jesieni” październik 2012 – rozstrzygnięcie i rozdanie nagród.
„Bezpieczne ferie” luty 2013
„Oznaki wiosny widziane oczami dziecka” – marzec 2013
„Przemocy mówimy NIE” – 18 listopad 2013
Włączyłam się do realizacji projektu edukacyjnego „Unikaj zagrożeń”, dbamy o własne
zdrowie bezpieczeństwo. Został zorganizowany konkurs „Wpływ używek i środków odurzających na zdrowie człowieka oraz przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji” (16.12.2013 r.). Konkurs miał charakter testu z wiedzy profilaktycznej. Przygotowałam uczniów do konkursu, opracowałam testy, po sprawdzeniu testów wyłoniono zwycięzców i rozdano nagrody.
„Bezpieczne i radosne ferie” – styczeń 2014

Brałam udział w zewnątrz szkolnych szkoleniach o tematyce:
„Stosowna analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”
„Praca z dziećmi z autyzmem” 21.05. 2013 r.
Brałam udział w wewnątrz szkolnych szkoleniach o tematyce:
„Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców w kontekście prawa dziecka i ucznia.
Metody pracy z dzieckiem autystycznym. Wykorzystanie tablic interaktywnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej

Efekty działań:
- dla ucznia
- poprzez doskonalenie warsztatu pracy moje zajęcia stają się ciekawsze co pozwala skutecznie usprawnić pracę rewalidacyjną
- rozwój własnych zainteresowań
- podniesienia poczucia własnej wartości ucznia
- uatrakcyjnienie zajęć nowymi metodami i formami pracy
- dla nauczyciela
- stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością
- wnikliwe przetwarzanie wiedzy i indywidualizacja pracy z dzieckiem
- wyższa efektywność pracy z uczniem
- wzbogacenie wiedzy praktycznej i sprawne przygotowanie do zajęć
- uzyskanie wiedzy pomocnej wdrażaniu programów i przedsięwzięć realizowanych w okresie stażu
- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
- ukończone formy doskonalenia usprawniają proces dydaktyczny i wychowawczy
- wzrost poziomu bezpieczeństwa
- szkoła posiada kadrę otwarta na innowację co podnosi jakość jej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 1

II UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ W DZIEDZINIE NOWATORSKICH FORM I METOD PRACY W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Cele podjętego działania:
- podniesienie poziomu wiedzy na temat nowatorskich form i metod pracy
- poznanie skutecznych sposobów pomocy terapeutycznej
- wyzwolenie twórczości własnej
- wielozmysłowe poznanie świata.

Sposób realizacji
Stosowałam nowatorskie formy i metody pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością. Informacje na temat form zaciągałam z portali edukacyjnych oraz od osób pracujących w podobnych placówkach.
By zwiększyć atrakcyjność zajęć stworzyłam kurs kwalifikacyjny terapii behawioralnej, który mogę wykorzystać w pracy z dziećmi w różnym stopniu niepełnosprawności.
Brałam udział w szkoleniach w ramach WDN „Metody pracy z dzieckiem autystycznym” 11.12.2012r oraz „Praca z dziećmi z autyzmem” marzec 2013
„Rozwijanie seksualności dziecka niepełnosprawnego” (K. Bebłocińska, 03.2013)
„Naucz się jak mają Cię traktować – asertywność” (K. Bełocińska, 04.2013)
„Praktyczne techniki pracy z dziećmi autystycznymi – (K. Zatoń, 04.2013)

Efekty działań:
- dla ucznia
- podmiotowe traktowanie i indywidualizacja pracy poprzez doskonalenie warsztatu pracy – zajęcia mogą być ciekawsze i bardziej zróżnicowane
- dla nauczyciela
- osiągnięcie posiadanych kompetencji i umiejętności
- pogłębienie wiedzy odnośnie pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością i wykorzystanie jej podczas codziennej pracy
- nabranie nowego spojrzenia na wieloraką niepełnosprawność i bardziej kompleksowa pomoc
- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
- ukończone formy doskonalenia usprawniają i udoskonalają procesy dydaktyczno-wychowawcze.

§ 8 ust. 2 pkt 1

III SAMODZIELNE POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI OSÓB Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Cele podjętego działania:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy
- wzbogacenie metodycznej i merytorycznej wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z głęboka niepełnosprawnością i dodatkowymi sprężeniami
- wdrożenie zdobytej wiedzy do codziennej pracy

Sposób realizacji
Poszerzanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i metodycznej przez studiowanie fachowej literatury związanej z głęboką niepełnosprawnością i dodatkowymi sprężeniami:
„Praca wychowawcza z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością” (M. Łobocki)
„ Asertywność osób niepełnosprawnych intelektualnie” (G. Kowalczyk)
- We współpracy z zespołem nauczycieli grup rewalidacyjnych. Przygotowywanie referatów i odczytywanie na zespołach.
- Potrzeby dziecka z głęboką niepełnosprawnością (Październik)
- Wczesne wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną (Listopad)
- Metody i zasady pracy w terapii z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością (Grudzień)
- Terapia dzieci z sensory zmami
- Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością – zestawy ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje. (kwiecień 2013)
Czerpałam wiedzę z referatów przedstawionych przez koleżanki, dotyczących metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Systematycznie pogłębiam wiedzę przez udział w szkoleniach i kursach:
- Agresywne zachowanie uczniów – 7 listopad 2013
- W ramach samokształcenia uczestniczyłam w szkoleniu PSTB: Jak efektywniej pracować z dzieckiem z głęboka wieloraką niepełnosprawnością – 12-13 styczeń 2014.

Efekty działań:
- dla ucznia
- usprawnianie funkcji merytorycznych, poznawczych przez stosowanie nowatorskich
metod i form pracy z uczniem
- kształtowanie pozytywnych emocji i współdziałania w grupie
- wyzwolenie własnych aktywności uczniów
- dla nauczyciela
- wzbogacenie wiedzy metodycznej z zakresu pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego i rewalidacyjnego
- poszerzenie obszaru działań pedagogicznych co zaowocowało lepszym poznaniem ucznia
- dla szkoły
- usprawnienie procesu dydaktyczno-rewalidacyjnego
- podniesienie jakości pracy placówki poprzez rozwijanie własnych kompetencji

§ 8 ust. 2 pkt 1

IV WYKORZYSTANIE W PRACY WYCHOWAWCZEJ INNOWACYJNYCH METOD I FORM PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRWNYMI INTELEKTUALNIE

Cele podjętego działania:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania
- wykorzystanie wspólnej pracy
- usprawnienie zaburzonych funkcji rozwoju u dzieci z głęboka niepełnosprawnością
- przygotowanie do bezpiecznego korzystania z uroków zimy

Sposób realizacji
W ramach zajęć prowadzonych w świetlicy edukacyjno-terapeutycznej, w której pracuję społecznie 2 godziny tygodniowo, z uwzględnieniem priorytetów kuratorium odnośnie bezpieczeństwa. W świetlicy realizowałam cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa z dziećmi ze szkoły podstawowej. O tematyce:
„Bezpieczeństwo na drodze”
„Bezpieczeństwo na podwórku”
Prowadziłam zajęcia otwarte 8.02.2013 o tematyce „Bezpieczne korzystanie z uroków zimy.
W ramach współpracy z grupami wychowawczymi przeprowadziłam zajęcia o tematyce:
„Zagrożenia na podwórku, śniegu i lodzie” 5.02.2013
Od września 2012 r. w grupie rewalidacyjno-wychowawczej opracowałam i wdrożyłam zestawy ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcję.
Opracowałam i wdrożyłam cykl zajęć odnośnie „Bezpiecznego i radosnego spędzania wakacji w porozumieniu z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa odbyły się pogadanki na temat:
- bezpiecznego pobytu w lesie
- bezpiecznego pobytu nad wodą
- bezpiecznego pobytu w domu
- bezpiecznego pobytu w górach
- bezpiecznego pobytu nad morzem
Uczniowie szkoły podstawowej zapoznali się z „Dekalogiem bezpiecznych i radosnych wakacji”. Został przeprowadzony konkurs: Giełda pomysłów na wakacyjną nudę”. Odbyły się zajęcia plastyczne w formie warsztatów. Odbyły się także zajęcia sprawnościowe i pogadanka dla rodziców odnośnie bezpieczeństwa podczas wakacji.

Efekty działań:
- dla ucznia
- integracja zespołu grupowego
- usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas ferii na drodze i podwórku
- kształtowanie postaw asertywnych
- usprawnienie zaburzonych sfer rozwoju, wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc
- dla nauczyciela
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej
- lepsze poznanie uczniów
- usprawnienie zaburzonych funkcji
- szczegółowa diagnoza posiadanych przez dzieci umiejętności

§ 8 ust.2 pkt 1

V PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI PRZEZ ORGANIZOWANIE APELI I IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Cele podjętego działania:
- promocja uczniów i ich prac w środowisku lokalnym
- kulturalne spędzenie czasu wolnego
- wykorzystanie wspólnej pracy jako źródła poczucia jedności
- włączenie młodzieży wielorako niepełnosprawnej we wspólne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i lokalnych
- wydobycie uczuć patriotycznych
- poczucie więzi ze społeczeństwem

Sposób realizacji
W życiu szkoły jest wiele okazji, które wymagają zainteresowania, pamięci. Wychodząc temu naprzeciw brałam udział we współorganizowaniu:
- X Radomszczański dni integracyjnych
- Wigilii, mikołajek
- pomagałam w oprawie balu karnawałowego grup rewalidacyjnych
- przeprowadziłam cykl zajęć, w tym otwarte na temat bezpieczeństwa podczas ferii
- przeprowadziłam kwiz na temat bezpieczeństwa wśród dzieci szkoły podstawowej. Na pogadankę na temat bezpieczeństwa został zaproszony przedstawiciel straży miejskiej.
Zgodnie z wytycznymi MEN odnośnie bezpieczeństwa:
- przeprowadziłam cykl zajęć związanych z bezpiecznym spędzaniem wakacji. Zajęcia zostały podsumowane konkursem plastycznym oraz pogadanką dla rodziców.
- współorganizowanie Dnia Matki
- współorganizowanie pikniku „Lokomotywa na Hawajach” z okazji Dnia Dziecka 08.06.2013
- udział dzieci z placówki ze sztandarem w Mszy Świętej i uroczystościach 3 Maja
Zorganizowanie Apelu Bezpieczne i Radosne Ferie. W ramach tematyki został zorganizowany konkurs: Bezpieczne spędzanie ferii. Funkcjonariusz Policji przedstawił informacje odnośnie bezpieczeństwa.

Efekty działania:
- dla ucznia
- rozwijanie własnych zainteresowań
- zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności
- wydobycie poczucia własnej wartości
- integracja ze środowiskiem społecznym
- wyzwolenie pozytywnych zachowań i postaw, zachęcanie uczniów w kulturalnym życiu placówki
- dla nauczyciela
- wzbogacanie wiedzy teoretycznej i praktycznej
- inspiracja do angażowania uczniów w przedsięwzięcia lokalne i wydobywanie z nich pozytywnych cech
- satysfakcja motywująca do dalszej pracy
- zdobycie nowych doświadczeń w pracy z uczniami
- dla szkoły
- promowanie szkoły na terenie miasta
- podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2

II WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

ZADANIA
1. Praktyczne udoskonalanie własnych umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
2. Wykorzystanie umiejętności z zakresu przeszukiwania portali internetowych na stronach MENiS w celu rozwijania własnej pracy dydaktycznej
3. Wykorzystywanie technik i programów komputerowych do opracowywania dokumentacji związanej z awansem oraz wspomagania procesu komunikacji.

§ 8 ust. 2 pkt 2

I PRAKTYCZNE UDOSKONALANIE WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I INTERNETEM W PRACY NAUCZYCIELA

Cele podjętego działania:
- wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych kart pracy, ankiet, pokazów, prezentacji multimedialnej
- wykorzystanie elementów dekoracyjnych (zaproszeń, podziękowań)
- zwrócenie uwagi na estetykę tworzenia dokumentów
- pozyskiwanie różnych materiałów służących do urozmaicenia zajęć
- sporządzenie dokumentacji z zakresu awansu zawodowego
- sporządzenie scenariuszy zajęć dydaktycznych, referatów
Umiejętność obsługi komputera ma być sposobem przekształcenia potęgi technologii komputerowej w narzędzi dydaktyczne, które zmotywują uczniów, umożliwią lepsze efektywniejsze uczenie się.
W dobie komputeryzacji nauczyciel powinien posługiwać się technologią informacyjną. Wiedza ta okazuje się przydatna podczas przygotowywania szeregu materiałów. Jest sposobem przedstawiania aktualnych danych. Komputer daje możliwość scenografii przedstawień.
Sposób realizacji
Systematycznie wykorzystywałam w pracy technologię komputerową:
- przygotowywałam materiały informacyjne i dekoracyjne
- robiłam gazetki okolicznościowe Dzień Babci i Dziadka, Bożonarodzeniowe, Jesień, Zima, Bezpieczne Ferie, itp.
- wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- przygotowałam dokumentację związaną z PRZ
- sporządziłam kopie scenariuszy i konspektów, apeli
Efekty działania:
- dla ucznia
- uatrakcyjnienie pracy uczniów
- zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami i metodami pracy
- motywowanie do podejmowania samodzielnej pracy i korzystania z wielu źródeł wiedzy
- dla nauczyciela
- zaczerpnięcie pomysłów do zorganizowania konkursów okolicznościowych, apeli tematycznych
- podniesienie jakości własnej pracy dydaktycznej
- wykorzystanie lepszych efektów pracy
- poszerzenie wiedzy merytorycznej
- sporządzenie na bieżąco dokumentacji awansu
- doskonalenie obsługi komputera
- dla szkoły
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy i poszerzenie umiejętności przyczyniania się do podwyższania jakości pracy szkoły
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
- dokumentacja spełnia obowiązujące standardy.

II. OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ DOTYCZĄCEJ BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA FERII W DOMU, NA PODWÓRKU, W PODRÓŻY ORAZ NEGATYWNYCH SKUTKÓW STOSOWANIA UŻYWEK

Cele podjętego działania:
- poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej spędzania ferii w domu, na podwórku oraz podczas wyjazdu oraz negatywnych skutków stosowania używek
- zdobycie wiedzy i umiejętności kierowania własnym życiem
- kształtowanie zasad odpowiedzialności rozsądku i odpowiedzialności za własne czyny
- wzbogacenie wiedzy odnośnie bezpieczeństwa i uświadomienie zagrożeń jakie niesie stosowanie używek
- przeciwdziałanie zagrożeniom związanych ze stosowaniem używek

Sposób realizacji:
W trakcie trwania stażu włączyłam się do realizacji projektu edukacyjnego „Unikaj zagrożeń – dbamy o własne zdrowie i bezpieczeństwo”. Także podjęłam się organizacji apelu dotyczącego: „Bezpiecznego spędzania ferii zimowych”. Informację odnośnie bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz skutkami szkodliwego działania używek zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej – odbiorcami prezentacji byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz zawodowej. Uczniowie szkoły podstawowej w trakcie trwania apelu wypełniali i kolorowali plansze związane z bezpieczeństwem. Funkcjonariusz Policji również przedstawił tematykę odpowiedzialności za swoje postępowanie, skutków nadużywania środków odurzających i używek (papierosów, alkoholu, narkotyków).

Efekty działań:
- dla ucznia :
- podniesienie wiedzy z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego spędzania ferii - zimowych
- kształtowanie poczucia odpowiedzialnego spędzania czasu wolnego
- poszerzenie wiadomości odnośnie szkodliwości stosowania używek
- zapoznanie się z wiedzą na temat konsekwencji prawnej dotyczącej stosowania środków odurzających
- dla nauczyciela:
- wzbogacenie swojej wiedzy teoretycznej
- wpłynięcie na poprawę zachowania uczniów
- podniesienie umiejętności przedstawiania prezentacji multimedialnych

- dla szkoły:
- lepsze efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej
- podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2

III WYKORZYSTYWANIE UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU PRZESZUKIWANIA PORTALI INTERNETOWYCH NA STRONACH MENiS W CELU ROZWIJANIA WŁASNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

Cele podjętego działania:
- gromadzenie ciekawych materiałów z zasobów Internetu do pracy dydaktycznej
- wyszukiwanie ciekawych materiałów, scenariuszy, konspektów
- wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w podobnych placówkach
- wykorzystywanie ciekawych pomysłów w pracy rewalidacyjnej

Sposób realizacji
Jestem osobą chętnie sięgającą po różnorodne pozycje literatury, które pozwalają mi zastosować nowatorskie metody i formy pracy rewalidacyjnej. Jednak nie zawsze potrzebne informacje można znaleźć. Dlatego często korzystam z ogromnych możliwości jakie daje Internet. Dzięki wyszukiwarkom internetowym mogę szybko dotrzeć do potrzebnych materiałów bez konieczności wertowania książek. Internet jest niezbędny w poszukiwaniu zagadnień związanych z prawem oświatowym. Docieram do najnowszych publikacji i mogę zapytać nurtujące mnie problemy.
Najczęściej odwiedzane strony internetowe to:
www.men.gov.pl – strona Ministerstwa, gdzie wyszukuję wszystkie informacje dotyczące prawa oświatowego.
www.ceo.org.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji, dzięki której można o planowanych formach doskonalenia
www.kuratorium.lodz.pl – strona gdzie można śledzić wszelkie zmiany w przepisach odnośnie awansu zawodowego
Portale i serwisy dla nauczycieli:
www.oswiata.org.pl – portal zawiera materiały dydaktyczne, forum dyskusyjne z instytucji oświatowych postanowienia CKE
www.edu.newsweek.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl – zawiera referaty, konspekty
www.oeiizk.edu.pl – serwis edukacyjny komputer w szkole zawiera przykłady zastosowań komputera w nauczaniu.
Materiały zaczerpnięte z tych portali stały się inspiracją do mojej własnej pracy.

Efekty działania
- dla uczniów
- ciekawsze i atrakcyjniejsze zajęcia
- rozwijanie zainteresowań
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania w miarę indywidualnych potrzeb dziecka
- samodzielność w wykorzystywaniu mediów do usprawniania swoich umiejętności
- stymulacja zmysłu wzroku
- dla nauczyciela
- pogłębianie umiejętności korzystania z zasobów sieci
- wykorzystywanie ciekawych pomysłów do pracy rewalidacyjnej
- poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- dla szkoły
- poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły o pozyskane materiały
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy przyczyni się do podnoszenia jakości pracy szkoły
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2

IV WYKORZYSTANIE TECHNIK I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z AWANSEM ORAZ WSPOMAGANIA PROCESU KOMUNIKACJI

Cele podjętego działania:
- systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych
- zwrócenie uwagi na estetykę tworzenia dokumentów
- wykorzystanie programów komputerowych do codziennej pracy
- korzystanie z zasobów sieci internetowej w celu pozyskiwania nowych trendów pedagogiki specjalnej
- wymiana doświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.
W dobie multimediów każdy nauczyciel powinien posługiwać się technologią informacyjną w procesie nauczania. Technologia informacyjna przydatna jest do opracowania dokumentacji awansu zawodowego. Natomiast poczta elektroniczna do wymiany doświadczeń z nauczycielami pracującymi w placówkach specjalnych.

Sposób realizacji
W trakcie realizacji stażu opracowywałam ogłoszenia o kursach, apelach i uroczystościach. Przygotowywałam materiały informacyjne i dekoracyjne w grupie. Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, referatów, referatów, opinii, prezentacji. Przygotowywałam dokumentacje pedagogiczną. Opracowywałam IPP (Indywidualne Programy Pracy). Sprawozdania z realizacji PRZ. Założyłam stronę w magazynie publikacji na stronie www.literka.pl i udostępniłam tam wygłoszone referaty w ramach zespołu edukacyjno-terapeutycznego oraz scenariusze przeprowadzonych zajęć otwartych. Dzięki czemu wzbogaciłam Internet o zasoby z których mogą korzystać inni nauczyciele.
Korzystając z przekazu poczty elektronicznej sporządziłam wykaz programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci z głęboką niepełnosprawnością.
Wykorzystałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez:
- korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie grafiki
- korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w podobnych placówkach w zakresie innowacji, metod pracy. Komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych dla nauczycieli np. www.edusek.pl, www.chomikuj.pl.

Efekty działania
- dla ucznia
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- lepsza wielospecjalistyczna pomoc dzieciom z wielorakom niepełnosprawnością
- dla nauczyciela
- rozwój własnych umiejętności z zakresu wykorzystania technik informacyjnych i zasobów sieci internetowej w codziennej pracy
- systematyczne wzbogacanie swojego warsztatu pracy poprzez uatrakcyjnienie zajęć rewalidacyjnych
- pogłębianie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu i programami edukacyjnymi
- dla szkoły
- popularyzacja placówki poprzez udostępnianie w sieci internetowej publikacji i referatów
- wzbudzenie zainteresowania edukacyjno-medialnego wśród nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 3

III UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W TYM PRZEPROADZENIE OTWARTYCH W SZCZEGOLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW, NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH. PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZ SZKOLNEGODOSKONALENIA ZAWODOWEGO INNYCH NAUCZYCIELI

ZADANIA
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów nauczycieli kontraktowych i innych zainteresowanych.
2. Opracowanie dydaktycznego banku materiałów własnych w celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami.
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na studiach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
4. Opieka nad studentem odbywającym praktyki, pełnienie funkcji opiekuna stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 3

I POROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA PRAKTYKANTÓW, NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH I INNYCH ZAINTERESOWANYCH

Cele podjętego działania:
- wzmocnienie motywacji pozytywnej
- rozwijanie współpracy nauczycielskiej
- możliwość samooceny oraz wypowiadania się na temat swojej pracy rewalidacyjnej
- umożliwienie zaprezentowania wyników pracy
- rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
- dzielenie się wiedzą wyniesioną z różnych form doskonalenia zawodowego
Sposoby realizacji
Praca nauczyciela powinna opierać się na współpracy współdziałaniu. Dobra komunikacja, przepływ informacji oraz wymiana doświadczeń wpływa na jakość pracy całej szkoły. Kierując się powyższym założenie podjęłam się przeprowadzenia zajęć otwartych dla inny6ch nauczycieli a w szczególności stażystów i nauczycieli kontraktowych. Jest to dobra forma bogacenia warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń. Młodzi nauczyciele mogą zobaczyć jak wyglądają w praktyce znane im z teorii metody pracy. Ważnym celem prowadzenia zajęć było doskonalenie moich kompetencji zawodowych.
W ramach współpracy z zespołem edukacyjno-terapeutycznym grup rewalidacyjnych przeprowadziłam cykl zajęć otwartych:
„Usprawnienie układu taktylnego, chwytu pensetkowego” u dzieci z głęboka niepełnosprawnością i dodatkowymi sprzężeniami – 18.11.2012
W ramach współpracy z zespołem do spraw bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę program profilaktyczny placówki oraz priorytet kuratorium, przeprowadziłam zajęcia otwarte w podstawówce o tematyce:
„Bezpieczne korzystanie z uroków zimy” 8.02.2013
„Zagrożenia na podwórku, śniegu i lodzie podczas zabaw zimowych” 5.02.2013. Zajęcia te zostały przeprowadzone w ramach współpracy i podzieleniem się wiedzom z wychowawcami internatu.
Celem zajęć był:
- usprawnienie merytoryki małej, różnicowanie kształtów i kolorów
- zrozumienie konieczności dbania o własne bezpieczeństwo
- bezpieczne korzystanie z uroków zimy
- wzbogacenie wiedzy z zakresu poruszania się po lodzie
- uwrażliwienie na bezinteresowną pomoc
- kształtowanie umiejętności odczuwania empatii.
Dzieci chętnie brały w zajęciach. Okazało się, że tego typu zajęcia wywołują niezwykłe emocje. Uczniowie nie zawsze wiedza kiedy i w jakich sytuacjach jest bezpiecznie, jak należy się zachować na niebezpiecznym lodzie lub oblodzonej ulicy.
W ramach współpracy z zespołem edukacyjno-terapeutycznym grup rewalidacyjnych wygłosiłam referaty:
- Potrzeby dziecka z głęboką niepełnosprawnością i dodatkowymi sprzężeniami – 21.10.2012
- wczesne wspomaganie rozwoju u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Przeprowadziłam zajęcia na świetlicy edukacyjno-terapeutycznej. „Bezpieczne i radosne wakacje w domu, nad morzem, w górach”
W ramach dzielenia się wiedzą przeprowadziłam zajęcia otwarte: „Wielozmysłowe poznanie świata – stymulacja polisensoryczna”, „Poranny krąg – wiosna” – zabawy w farbie. 11. 03. 2013
- zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. 03. 06. 2013.
Zajęcia otwarte w ramach zespołu nauczycieli grup rewalidacyjnych:
Przeprowadziłam zajęcia otwarte:
- „Kształtowanie prawidłowych reakcji równoważnych z uwzględnieniem symetrii ciała” – październik 2013
- „ Usprawnienie układu taktylnego i chwytu pensetkowego u dzieci z głęboką niepełnosprawnością”
- Wygłoszenie referatu „Metoda Integracji Sensorycznej – zestaw ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje dziecka z głęboką niepełnosprawnością” 15.01.2014 r.

Efekty działania:
- dla uczniów
- poszerzenie wiadomości i umiejętności
- utrwalenie wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie
- integracja grupy
- usprawnienie motoryki małej i chwytu dłońmi
- zrozumienie na czym polega asertywność
- dla nauczycieli
- uzyskanie ważnych wskazówek dotyczących wielorakiej niepełnosprawności
- nabycie doświadczenia z zakresu przygotowania referatów i zajęć otwartych
- rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
- zachęcanie innych nauczycieli do stosowania różnorodnych metod pracy
- dla szkoły
- wspomaganie procesu nauczania w szkole
- podniesienie jakości pracy nauczyciela, promocja wypracowanych rozwiązań pracy z dziećmi z głęboka niepełnosprawnością

§ 8 ust. 2 pkt 3

II OPRACOWANIE DYDAKTYCZNEGO BANKU MATERIAŁOW WŁASNYCH W CELU DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

Cele podjętego działania:
- wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej
- pogłębienie wiedzy z zakresu metodycznych rozwiązań
- praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
- troska o podniesienie jakości pracy szkoły
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez wzajemną wymianę doświadczeń.

Sposób realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest nieodzownym elementem pracy nauczyciela. W dużej mierze usprawnia to prace nauczyciela i jest źródłem inspiracji dla własnych przedsięwzięć. Głównym celem podjętego dziania było umożliwienie innym nauczycielom skorzystania z wypracowanych przeze mnie rozwiązań. Starałam się wzbogacić zasoby biblioteki szkolnej w materiały:
- stymulacja układu przedsionkowego i proproceptywnego metoda Integracji Sensorycznej u dzieci z głęboka niepełnosprawnością
- terapia dzieci z sensoryzmami
- metody i zasady pracy z dziećmi z głęboka niepełnosprawnością
- wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Scenariusze zajęć otwartych:
- Bezpieczne korzystanie z uroków zimy
- Zagrożenia na podwórku, śniegu i lodzie podczas zabaw zimowych
- Usprawnienie układu taktylnego i chwytu pensetkowego u dzieci z głęboką niepełnosprawnością.
- Zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.
Celem było przekazanie nauczycielom najwięcej informacji dotyczących wielospecjalistycznej pomocy dzieciom z głęboką niepełnosprawnością. Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw zimowych. Zarchiwizowałam referaty, publikacje, zestawy ćwiczeń usprawniające zaburzoną funkcję. Stworzyłam własną biblioteczkę poprzez zakup ciekawych pozycji książkowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Efekty działania:
- dla ucznia
- wielozmysłowe poznanie świata
- usprawnienie ruchowe i psychoruchowe
- uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach
- rozwijanie indywidualnych możliwości
- dla nauczyciela
- pogłębienie swojej wiedzy z zakresu metodycznych rozwiązań pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością głęboką z dodatkowymi sprzężeniami
- nabycie nowych skutecznych rozwiązań w pracy rewalidacyjnej
- wykorzystanie przez nauczycieli i wychowawców zdobytej wiedzy w codziennej pracy
- dla szkoły
- poszerzenie kompetencji związanych z zorganizowaniem warsztatu pracy nauczyciela
- posiadanie systematycznie wzbogacanej oferty dydaktycznej i metodycznej
- lepsze efekty pracy rewalidacyjnej

§ 8 ust. 2 pkt 3

III DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ ZDOBYTĄ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Cele podjętego działania:
- pogłębienie swojej wiedzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
- rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
- zsynchronizowanie potrzeb ucznia i jego możliwości z wymaganiami i oczekiwaniami

Sposób realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania to chęć pomocy i współpracy wielospecjalistycznych zespołach w celu kompleksowej pomocy dziecku wielorako niepełnosprawnemu. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki oraz tworzą miłą, serdeczną atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości, rozwijają zdolności interpersonalne.
W ramach tego zadania we współpracy WDN wygłosiłam referat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”. Zapoznałam nauczycieli za specyfiką pracy w zespołach wczesnego wspomagania. Opracowałam i wdrożyłam zestaw ćwiczeń z wczesnego wspomagania usprawniających zaburzone funkcje dzieci ze szkoły podstawowej w ramach zajęć na świetlicy edukacyjno-terapeutycznej.

Efekty działania:
- dla ucznia
- usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych uczniów
- lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym i społecznym
- uatrakcyjnienie zajęć, zdobycie nowych umiejętności
- dla nauczyciela
- podnoszenie efektywności pracy poprzez upublicznienie materiałów edukacyjnych
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej
- kompleksowa pomoc dziecku, kształtowanie komunikacji interpersonalnych
- dla szkoły
- poszerzenie oferty edukacyjnej placówki
- podniesienie skuteczności procesu dydaktyczno-wychowawczego
- podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 3

PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU (do realizacji)

Cele podjętego działania:
- służenie pomocą dydaktyczną, merytoryczną
- wspieranie stażysty i udzielanie pomocy metodycznej
- zachęcanie stażysty do studiowania materiałów dydaktycznych
- aktywizowanie działania nauczyciela
Dla młodego adepta zawodu ważne są pierwsze kroki w zawodzie. Moje zaangażowanie w prace zawodowe nie tylko przejawia się w dużej aktywności poważanym i rzetelnym traktowaniu pracy ale też chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem ze stażystą.

Sposób realizacji
Sprawowałam opiekę dydaktyczną i merytoryczną nad stażystą lub studentem. Jako opiekun stażu, praktyki:
- udzielałam niezbędnych informacji, wskazówek, rad
- sprawdzałam i poprawiałam konspekty lekcji
- udzielała niezbędnych wskazówek merytorycznych i metodycznych
- obserwowałam wszystkie przedsięwzięcia w procesie dydaktycznym wykonywane przez stażystę
- dokonywałam starań by działania merytoryczne wykonywane przez stażystę przyczyniły się do dobrego reprezentowania placówki
- prowadzenie zajęć otwartych i pokazowych

Efekty działania:
- dla ucznia
- uczniowie uczestniczyli w ciekawych nowatorskich zajęciach
- uatrakcyjnienie zajęć
- indywidualizacja pracy z uczniem
- dla nauczyciela
- podniesienie przez stażystę swoich umiejętności dydaktycznych
- satysfakcja wynikająca z faktu, iż stażysta wzbogacił swoją wiedzę i doświadczenie
- możliwość zapoznania się z formami i metodami pracy proponowanymi przez stażystę
- zastosowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń przez stażystę w praktyce
- dla szkoły
- podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
- szkoła dysponuje gronem pracowników, którzy sumiennie realizują swoją pracę dydaktyczną

§ 8 ust. 2 pkt 4a

IV OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ

ZADANIA
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych
2. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania programów

§ 8 ust. 2 pkt 4a

II POSZUKIWANIE PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW

Cele realizacji:
- poszerzanie umiejętności tworzenia programów edukacyjnych
- wnikliwa i fachowa analiza stworzonego programu
- zwiększenie umiejętności wnikliwej ewaluacji napisanego programu

Sposób realizacji
W trakcie trwania stażu poszukiwałam publikacji dotyczących umiejętności konstruowania programów edukacyjnych. Przeanalizowałam programy napisane przez koleżanki, wyciągnęłam wnioski do realizacji własnego programu. W kolejnych latach stażu zamierzam napisać przynajmniej jeden program i dokonać ewaluacji już napisanego w latach realizowania stażu na nauczyciela mianowanego.

Efekty działań:
- dla uczniów
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wdrożenie programu
- usprawnienie zaburzonych funkcji
- dla nauczycieli
- umiejętność konstruowania programów edukacyjnych
- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy placówki
- wzbogacenie zaplecza metodycznego placówki


III. OPRACOWAŁAM I WDROŻYŁAM PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY „W OBIĘCIACH NATURY” STYMULUJĄCY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I DODATKOWYMI SPRZĘŻENIAMI

Cele podjętego działania:
- usprawnienie wszystkich zaburzonych sfer rozwoju
- wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc dziecku
- lepsze funkcjonowania ucznia w środowisku społecznym
- usprawnienie procesów poznawczych
- niwelowanie sensoryzmów
- stymulowanie wszechstronne zmysłów
- pobudzenie wszystkich sfer rozwoju

Sposób realizacji:
W trakcie stażu podjęłam się realizacji działań wynikających z opracowanego przeze mnie programu edukacyjno-terapeutycznego „W objęciach natury - stymulujący wszechstronny rozwój dziecka z głęboka niepełnosprawnością i dodatkowymi sprzężeniami”. Założeniem programu była lepsza pomoc dziecku w lepszym funkcjonowaniu i usprawnianiu wszystkich zaburzonych sfer rozwoju poprzez zastosowanie odpowiednich metod i technik terapeutycznych. Dziecko o złożonej i głębokiej niepełnosprawności ma zaburzoną każdą sferę rozwoju dlatego należy nieustannie usprawniać zaburzone funkcje. Dlatego stworzony przeze mnie program przyczyni się do lepszego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Program został wdrożony na przełomie luty - marzec 2014 usprawniał i pobudzał wszystkie sfery rozwojowe, ćwiczenia usprawniające poszczególne funkcje organizmu pomagały na niwelowanie sensoryzmów, zaburzeń dotykowych w obrębie ciała.. Rozwijały spontaniczności i aktywność dziecka. Dzieci z głęboka niepełnosprawnością kształtowały orientacje w schemacie własnego ciała, stymulowały zmysły: wzroku, słuchu, węchu, smaku. Wszystkie ćwiczenia i kontakt z naturą i żywiołami (woda, powietrze, kamień) pozwoliły na prawidłowy odbiór ze świata, poznanie siebie, najbliższego środowiska. Sfera poznawcza, komunikacyjna, motoryczna, naśladownictwo, rozwój zmysłów dzięki ćwiczeniom zawartym w programie były usprawniane i dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Efekty działań:
- dla ucznia:
- usprawnienie zaburzonych sfer rozwoju
- stymulowanie wszechstronne zmysłów
- niwelowanie sensory zmów
- rozwijanie poczucia bezpieczeństwa
- usprawnianie umiejętności odbierania bodźców
- dla nauczyciela:
- dobry kontakt emocjonalny z dzieckiem
- poprzez systematyczne prowadzenie terapii usprawnienie zaburzonych sfer rozwoju
- indywidualizacja pracy z dzieckiem, która pozwala na lepsze poznanie dziecka i zapewnia poczucie bezpieczeństwa
- rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej

- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy szkoły
- poszerzenie oferty programowej szkoły

IV. OPRACOWAŁAM I WDROŻYŁAM EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ W OBSZRZE „RESPEKTOWANIA NORM SPOŁECZNYCH”.

Podejmując się Ewaluacji realizowałam takie działanie, które pozwoliły mi uzyskać jak najwięcej informacji odnośnie respektowania norm społecznych przez nauczycieli, uczniów i rodziców.
Ewaluacja została rozpoczęta w październiku 2013 r. W tym czasie podjęłam kroki:
- opracowanie narzędzi badawczych
- przeprowadzenie badania testowego
- sformułowanie kluczowych pytań
- zebranie danych statystycznych
- podsumowanie wyników ewaluacji

§ 8 ust. 2 pkt 4c

V POSZERZENIE DZIŁAŃ ZAKRESU SZKOŁY W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ DYDAKTYZNYCH WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

ZADANIA
1. Aktywne uczestnictwo w rozszerzaniu działalności wychowawczo-profilaktycznej poprzez przyłączanie się do akcji charytatywnych
2. Integracja społeczności uczniowskiej poprzez udział w dodatkowych zajęciach z zakresu Integracji Sensorycznej oraz wdrożenie kart zeszytu obserwacji dla grup rewalidacyjno-wychowawczych
3. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
4. Prowadzenie zajęć w świetlicy edukacyjno-terapeutyczne grup rewalidacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

I AKTYWNE UCZESTNICTWO W ROZSZERZANIU DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ POPRZEZ PRZYŁĄCZNIE SIĘ DO AKCJI CHARYTATYWNYCH

Cele podjętego działania:
- nabieranie umiejętności właściwego zachowania się w czasie imprez i uroczystości
- uświadomienie uczniom jak ważnie jest nie tylko otrzymywanie ale też obdarowywanie innych
- uczenie, iż każdy człowiek jest wartościowy i potrzebny
- niesienie pomocy dzieciom
Sposoby realizacji
Staram się by moje kontakty z uczniami odbywały się w atmosferze życzliwości i zrozumienia udziału w imprezach charytatywnych wpływa na wrażliwość, na los drugiego człowieka. Jest to wyraz integracji środowiska osób i dzieci potrzebujących. W naszej placówce przebywają dzieci, które same potrzebują pomocy charytatywnej i wsparcia ze strony sponsorów to również pomoc od innych potrafią docenić.
- Wzięłam udział w zbiórce pieniędzy na organizowanie paczek mikołajowych dla dzieci, których rodziców nie było stać na kupno paczki
- Przy współpracy z zespołem do spraw marketingu w placówce prowadziłam zajęcia rewalidacyjne i warsztaty tematyczne w dniu 11.02.2013 od godz. 8-13
Wzięłam udział i znalazłam sponsorów, którzy dofinansowali „Radomszczański Piknik Integracyjny”, który odbył się 7 czerwca 2013.

Efekty działania:
- dla ucznia
- aktywne spędzanie czasu wolnego
- integracja ze środowiskiem społecznym
- poznanie samego siebie i swojego zachowania w nowym środowisku
- poczucie wspólnoty w zespole poprzez niesienie pomocy innym
- dla nauczyciela
- lepsze poznanie wychowanków
- usprawnienie zaburzonych funkcji
- satysfakcja z pozytywnych oddziaływań wychowawczych
- dla szkoły
- zintegrowanie społeczności
- podniesienie jakości pracy w placówce

§ 8 ust. 2 pkt 4c

II INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ POPRZEZ UDZIAŁ W DODATKOWYCH ZAJECIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ORAZ WDROŻENIE KART ZESZYTÓW OBSERWACJI DLA GRUP REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Cele podjętego działania:
- niesienie dzieciom pomocy w usprawnieniu zaburzonych funkcji i sfer rozwoju
- rozwój procesów poznawczych
- usprawnienie procesu pracy rewalidacyjnej
- wnikliwa ocena postępów ucznia w danej sferze

Sposób realizacji
Założeniem podjętego działania było usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych u dziecka. Dzieci z głęboką niepełnosprawnością potrzebują specjalistycznej pomocy w wielu obszarach. Ich świat zamyka się w wielozmysłowym poznaniu świata. Należy w miarę indywidualnych możliwości dziecka usprawnić wszystkie funkcje organizmu. Dlatego raz w tygodniu prowadzę Aleksandrę L. i Michała Kościuka metodą Integracji Sensorycznej by usprawnić procesy układu przedsionkowego prioprocepcji. We współpracy z zespołem nauczycieli grup rewalidacyjno-wychowawczych opracowałam karty obserwacji wychowanka w celu wnikliwej analizy postępów w danej sferze rozwoju.

Efekty działania:
- dla ucznia
- usprawnienie zaburzonych sfer rozwoju
- usprawnienie układu przedsionkowego
- efektywniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie
- indywidualizacja ucznia
- dla nauczyciela
- szczegółowa diagnoza posiadanych przez dzieci umiejętności
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej
- usprawnianie zaburzonych funkcji dostosowane do indywidualnych możliwości
- poniesienie jakości własnej pracy
- dla szkoły
- podwyższenie efektywności pracy nauczyciela
- zintegrowanie społeczności nauczyciel-uczeń

III UCZESTNICZENIE W REALIZACJI ZADAŃ WYKRACZAJĄCYH POZA OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE

Cele podjętego działania:
- podniesienie jakości pracy nauczyciela
- promowanie efektów pracy uczniów poza szkołą
- promowanie specyfiki pracy placówki
- pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby placówki z projektów unijnych

Sposób realizacji
Nauczyciel powinien włączyć się także w zadnia wykraczające poza obowiązki służbowe. Współpraca z instytucjami jest bardzo ważna w funkcjonowaniu placówki. Rozpowszechnianie prac wykonywanych przez uczniów. Uczestniczyłam w promowaniu ośrodka w środowisku społecznym poprzez zorganizowanie konkursów plastycznych:
„Barwy jesieni”, „Bezpieczne ferie”, oraz wykonywanie prac z uczniami na kiermasze świąteczne, wykonanie babek i aniołków na kiermasz Bożonarodzeniowy.
Razem z nauczycielami ośrodka stworzyliśmy stowarzyszenie pod nazwą „Biedronka”. Celem stowarzyszenia jest pozyskanie środków na zadania związane z lepszym funkcjonowaniem placówki.
Konkursy plastyczne:
- „Oznaki wiosny widziane oczami dziecka”
- „Giełda pomysłów na wakacyjną nudę”
Z uczniami brałam udział w przemarszu uroczystej Mszy Świętej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Efekty działania:
- dla ucznia
- aktywne spędzanie czasu wolnego i wspólna zabawa
- wydobycie z dzieci zdolności artystycznych
- ciekawsze i atrakcyjniejsze zajęcia
- dla nauczyciela
- lepsze poznanie wychowanka
- poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej projektów unijnych
- satysfakcja z pozytywnych oddziaływań wychowawczych
- zwiększenie umiejętności pozyskiwania środków
- dla szkoły
- zintegrowanie społeczności nauczycieli
- podniesienie jakości pracy szkoły
Opracowałam i wdrożyłam projekt „Bezpieczne i radosne wakacje” z godnie z priorytetem MEN na rok 2012/2013 odnośnie bezpieczeństwa.
Projekt „Bezpieczne i radosne wakacje” był realizowany w ramach świetlicy edukacyjno-terapeutycznej, adresowany do uczniów szkoły podstawowej. Projekt został wdrożony pod koniec kwietnia 2013 r.
Cele podjętego działania „Projektu”:
- kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego
- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i wycieczek wakacyjnych
- kształtowanie u uczniów umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji
- poznanie „Dekalogu radosnych i bezpiecznych wakacji”
- zapoznanie uczniów ze wszystkimi numerami alarmowymi
- stymulacja polisensoryczna
- wzbogacenie słownictwa związanego z bezpieczeństwem podczas wakacji

Sposób realizacji
W ramach projektu odbywały się pogadanki na temat: „Bezpiecznego i radosnego spędzania wakacji podczas pobytu nad wodą, w lesie, w domu, w górach, nad morzem, w czasie podróży autobusem, samochodem. Uczniowie zapoznali się z dekalogiem: Radosnych i Bezpiecznych Wakacji.
Odbył się konkurs plastyczny „Giełda pomysłów na wakacyjną nudę”. Wykonanie gazetki i podsumowanie konkursu. W trakcie realizacji projektu odbyły się zajęcia plastyczno-techniczne podczas których dzieci różnymi technikami malowały motywy wakacyjne.
Odbyły się również zajęcia sprawnościowe, pogadanka dla rodziców – odnośnie bezpieczeństwa podczas wakacji, którą przeprowadził policjant.
Efekty działania:
- dla ucznia:
- uczniowie poznali i utrwalili numery alarmowe
- utrwalili sobie zasady bezpieczeństwa podczas wakacji
- dzieci wzmocniły poczucie własnego bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrażających życiu.
- dla nauczyciela:
- nauczyłam się tworzyć projekt
- dostosowałam projekt do potrzeb dzieci
- dla szkoły:
- wzrost jakości pracy szkoły
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa


IV PROWADZENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ GRUP REWALIDACYJNYCH

Cele podjętego działania:
- wyjście naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodzicom
- diagnoza posiadanych przez dzieci umiejętności z zakresu poszczególnych sfer rozwoju
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej
- usprawnienie zaburzonych funkcji
Sposoby realizacji
By wyjść naprzeciw potrzebom rodziców dzieci z placówki wspólnie z koleżankami grup rewalidacyjnych stworzyłyśmy świetlicę edukacyjno-terapeutyczną, na której dzieci przebywają do godziny 15. Ja sama 2 razy w tygodniu po 2 godziny prowadzę zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w świetlicy. Podczas zajęć kładziony jest nacisk na wyrównywanie braków edukacyjnych oraz rozwój poszczególnych sfer rozwoju. Obecnie prowadzony jest cykl zajęć odnośnie bezpieczeństwa na drodze, podwórku, instytucjach kulturalnych. W ramach świetlicy dzieci wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Baśnie Braci Grimm, wiersze J. Brzechwy, M. Konopnickiej”. Prowadzone były zajęcia czytelnicze i wykonywane prace. Prowadziło to budowania pozytywnych przeżyć i rozwoju emocjonalnego. Projekt realizowany był od grudnia do lutego.
Został przeprowadzony cykl zajęć odnośnie „Bezpiecznych i radosnych wakacji”. Dzieci wykonywały także ilustracje motywów wakacyjnych, co pozwoliło rozbudzić ich zainteresowania, poszerzyć zdolności plastyczne. Dzieci wzięły także udział wykonaniu ilustracji do wierszy J. Tuwima – projekt był realizowany na przełomie Maja i Czerwca 2013.
Efekty działania:
- dla ucznia
- zintegrowanie społeczności wychowanków
- aktywne spędzanie czasu wolnego, nawiązanie przyjaźni
- usprawnienie zaburzonych sfer rozwoju
- rozwój umiejętności twórczych, podniesienie poczucia wartości ucznia
- dla nauczyciela
- satysfakcja z pozytywnych oddziaływań rewalidacyjnych
- promocja wypracowanych rozwiązań i zachęcenie rodziców do stosowania metod pracy ze swoim dzieckiem w domu
- skuteczne wielozmysłowe poznanie ucznia
- uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania ucznia w poszczególnych skalach aktywności co pozwala odpowiednio zaplanować pracę rewalidacyjno-wychowawczą
- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy placówki
- podniesienie oferty edukacyjnej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4e

VI WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY POMOCY SPOŁECZNEJ LUP POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI INSTYTUCJAMI SAMORZĄDAMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

ZADANIA
1. Współpraca z osobami działającymi na rzecz edukacji i pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby placówki.
2. Współorganizowanie imprez i uroczystości.
3. Pedagogizacja – współpraca z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych i kontynuacji działań rewalidacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POTRZEBY PLACÓWKI

Cele podjętego działania:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
- poprawa bezpieczeństwa wychowanków
- rozwiązywanie problemów rewalidacyjnych
- zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom uczniów
- pozyskanie środków na rzecz placówki
Sposób realizacji
Dzieci z grup rewalidacyjno-wychowawczych borykają się z trudnościami usprawnianiu poszczególnych funkcji rozwoju. By zakupić specjalistyczny sprzęt do domu wychowanków podjęłam współpracę z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy, który dysponuje sprzętem do rehabilitacji, który może podarować ponieważ placówka wymienia sprzęt na nowszy.
Podjęłam współpracę z Centrum Pomocy Rodzinie w celu pomocy finansowej dla rodzin wychowanków. Rodzice dostali jednorazowa pomoc w postaci świadczenia. Znalazłam sponsora, który zakupi pomoce dydaktyczne do grupy.
Podjęłam współpracę z prywatnym darczyńcą, który przekazał kwotę 400 zł na pomoc finansową do organizacji Pikniku Radomszczańskich Dni Integracyjnych – Dzień Dziecka

Efekty działania:
- dla ucznia
- usprawnienie zaburzonych funkcji rozwoju
- rozwiązywanie zaistniałych problemów
- uatrakcyjnienie zabaw
- dla nauczyciel
- pozyskiwanie środków finansowych i sprzętu na pomoc wychowankom
- rozwiązywanie zaistniałych problemów
- pozyskiwanie wskazówek przydatnych do pracy

- dla szkoły
- kontynuowanie właściwej współpracy między szkołą a instytucjami wspierającymi jej pracę
- podniesienie jakości pracy placówki

§ 8 ust. 2 pkt 4e

II WSPÓŁORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

Cele podjętego działania:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
- poszerzenie zainteresowań uczniów
- wyrabianie nawyków pozytywnej rywalizacji
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy
Sposób realizacji
W życiu człowieka i ucznia ważne jest by doskonalić się do odpowiednich wzorców zachowań. Uczniowie muszą wiedzieć jak należy się zachować w odpowiednich sytuacjach. Aby przybliżyć uczniom odpowiednie wzory zachowań współorganizowałam „Mikołajki” i „Bal karnawałowy” dla grup rewalidacyjnych i autystycznych.
Dzień Mamy 26 Maja – dla grup autystycznych, rewalidacyjnych, umiarkowanych.
Zorganizowałam festiwal piosenki „Karaoke” dla wszystkich uczniów Ośrodka Szkolno-wychowawczego.

Efekty działania:
- dla ucznia
- możliwość uczestnictwa w imprezach szkolnych i poza szkolnych
- propagowanie własnego rozwoju
- dla nauczyciela
- pozyskanie wskazówek dotyczących organizowania imprez
- zwiększenie jakości pracy nauczyciela
- uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania ucznia w różnych okolicznościach
- dla szkoły
- podwyższenie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4e
III PEDAGOGIZACJA – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I KONTYNYACJI DZIAŁAŃ REWALIDACYJNYCH

Cele podjętego działania:
- poprawa bezpieczeństwa wychowanków
- rozwiązywanie trudnych zachowań ucznia
- wielospecjalistyczna pomoc rodzinie
- zintegrowanie środowiska uczeń-rodzic-nauczyciel

Sposób realizacji
By w specjalistyczny sposób pomóc uczniowi należy podjąć współpracę z rodzicami w celu kompleksowej pomocy, która będzie kontynuowana w domu. Systematycznie prowadziłam rozmowy z rodzicami. Wspólnie wypracowaliśmy formy i sposoby rozwiązywania problemów społecznych, środowiskowych i rewalidacyjnych. Celem moich regularnych spotkań z rodzicami było udzielenie specjalistycznej pomocy dziecku. Spotkania odbywały się regularnie i według harmonogramu spotkań. Wspólna praca spowodowała zintegrowanie środowiska rodzinnego i efektywne rozwiązywanie trudnych zachowań.

Efekty działania:
- dla ucznia
- wyeliminowanie trudnych zachowań
- integracja środowiska rodzinnego
- specjalistyczna pomoc dziecku
- dla nauczyciela
- współdziałanie z rodzicami w procesie opiekuńczo-wychowawczym
- zintegrowanie środowiska nauczyciel rodzic
- specjalistyczna pomoc dziecku i rodzinie
- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy placówki
- pedagogizacja rodziców

IV. W RAMACH WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI STWORZYŁAM WARSZTATY TEMATYCZNE DLA RODZICÓW GRUP REWALIDACYJNYCH W CELU KOMPLEKSOWEJ POMOCY RODZICOM

Cele podjętego działania:
- współdziałanie z rodzicami w procesie opiekuńczo-wychowawczym
- zintegrowanie środowiska rodzic-nauczyciel-uczeń
- wspólne rozwiązywanie trudnych zachowań dziecka
- wspólne wypracowywanie metod pracy i stosowanie ich w szkole a także w domu rodzinnym

Sposób realizacji
W trakcie stażu w ramach współpracy z rodzicami w celu kompleksowej pomocy rodzicom grup rewalidacyjnych w procesie opiekuńczo-wychowawczym stworzyłam warsztaty tematyczne dla rodziców. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku 2013 r. Wspólnie z rodzicami wypracowaliśmy częstotliwość i tematykę spotkań. Rodzice zapoznali się metodami i technikami pracy z uczniem z głęboka niepełnosprawnością. Poprzez takie spotkania niweluje się dystans dzielący rodzica i nauczyciela. Nawiązuję się kontakt pomiędzy dwoma podmiotami by funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym było efektywniejsze. Ważna bardzo jest kompleksowa pomoc dziecku scalając wszystkie działania rodzica i nauczyciela.

Efekty działań:
- dla ucznia:
- kompleksowa i specjalistyczna pomoc w usprawnianiu zaburzonych sfer rozwoju
- lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym i społecznym
- rozwijanie poczucia bezpieczeństwa
- stymulowanie wszechstronne zmysłów

- dla nauczyciela:
- współdziałanie z rodzicami w procesie opiekuńczo-wychowawczym
-nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych i efektywnej współpracy
- uzyskiwanie wiadomości do szczegółowej diagnozy dziecka
- dla szkoły:
- wzrost efektywności pracy placówki


§ 8 ust. 2 pkt 5

VII UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU ROZWOJU SZKOŁY W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

ZADANIA
1. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki specjalnej w pracy z uczniami
2. Opis i przeanalizowanie pracy dzieci z głęboką niepełnosprawnością
3. Przeanalizuję przypadek ucznia zagrożonego demoralizacja

§ 8 ust. 2 pkt 5

I STOSOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ I PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ W PRACY Z UCZNIAMI

Cele podjętego działania:
- wielospecjalistyczna pomoc dziecku w zakresie różnych dziedzin rozwoju
- stosowanie wiedzy w praktyce
- rozwój procesów poznawczych
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Sposób realizacji
Dzieci z grup rewalidacyjnych oraz z różnym stopniem niepełnosprawności, potrzebują wielospecjalistycznej pomocy. Dlatego szukam możliwości kompleksowej pomocy dziecku. W tym celu czytam fachową literaturę pedagogiki specjalnej. Docieram do najnowszych publikacji i mogę wykorzystać te informację w pracy.

Efekty działania:
- dla ucznia
- wielospecjalistyczna pomoc
- eliminowanie niepożądanych zachowań
- dla nauczyciela
- wykorzystanie informacji z literatury do kompleksowej pomocy
- zmniejszenie częstotliwości występowania zachowań niepożądanych
- dla szkoły
- podniesienie jakości pracy placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.