X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27401
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

ZSO nr 2 Sosnowiec, dnia 01.06.2011
w Sosnowcu
ul. Czeladzka 58

1. Nauczyciel kontraktowy mgr Sylwia Matusik
2. Opiekun stażu: mgr Krzysztof Skorek
3. Data rozpoczęcia stażu w ZSO nr 2: 1 września 2009r.
4. Data zakończenia stażu: 31 maj 2011r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES STAŻU
01.09.2009 – 31.05.2011

Po upływie 2 lat i 9 miesięcy kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego w czasie, którego realizowałam zadania zawarte w planach rozwoju zawodowego. Okres stażu trwający od 1 września 2008r do 31 maja 2011r był kolejnym etapem mojej pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, a realizacja założeń ujętych w planach rozwoju zawodowego i zmiana miejsca zatrudnienia podczas stażu (1 rok – Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu, 2 rok –SP 45, 3 rok – VI LO) pozwoliła mi poznać specyfikę pracy na trzech poziomach edukacyjnych oraz na podniesienie własnych kompetencji zawodowych.
Od 01 września 2009 roku pracuję w ZSO nr 2 w Sosnowcu. W pierwszym roku pracy była to Szkoła Podstawowa nr 45, w kolejnym VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka.
Po przypomnieniu procedury awansu zawodowego, na podstawie Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 03.08.2000r wraz ze zmianami z dnia 01.12.2004r złożyłam wniosek o możliwość kontynuacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz przydzielenie mi opiekuna stażu. Pan dyrektor mgr Marek Wiewiórowski przydzielił mi opiekuna stażu pana mgr Krzysztofa Skorka, z którym w dniu 07.09.09r. podpisałam kontrakt ustalający zasady wzajemnej współpracy.

W celu ułatwienia prezentacji dorobku zawodowego stażu poniższe sprawozdanie skonstruowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. § 7., a kolejność opisywanych zadań jest zgodna z jego budową.

§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Na początku stażu zapoznałam się z Regulaminem i Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania przedmiotowego i oceniania zachowania uczniów, Programem Profilaktycznym i Wychowawczym.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły, brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i szkoleniach w zakresie WDN-u.
Korzystając z arkuszy samooceny dokonywałam oceny własnych umiejętności i analizowałam potrzeby dotyczące ich doskonalenia. W czasie stażu podnosiłam swoje kwalifikacje w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięć, zmierzających do samorealizacji w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Ukończyłam kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością narciarstwo zjazdowe, podążając za potrzebami szkoły i środowiska lokalnego, co pozwoli mi na prowadzenie skutecznego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa.
Jestem sędzią II klasy lekkiej atletyki, dzięki temu mogę brać czynny udział w organizacji zawodów lekkoatletycznych.
Brałam udział w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Dziecko z wadami postawy w szkole” zorganizowanej przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach w wymiarze 5 godzin; w programie konferencji znalazły się najistotniejsze punkty tj: rozpoznawanie wad postawy, zachowania prozdrowotne.
Ukończyłam szkolenie z zakresu: „Nauki podstawowych elementów techniki piłki siatkowej” zorganizowane przez CDN w Sosnowcu w wymiarze 30 godzin.
Sfera osobista rozwoju zawodowego obejmuje również doskonalenie własnych umiejętności
i sprawności fizycznej oraz wiedzy dlatego też uczestniczyłam w kursie; „obrona przed napadem na ulicy” (Explosive Self Defence System) zorganizowany przez Stowarzyszenie IPDTA Polska w wymiarze 10 godzin. W celu utrzymanie ciała w niezbędnej formie do wykonywania pracy nauczyciela wychowania fizycznego uprawiam regularnie w okresie zimowym amatorsko narciarstwo zjazdowe i łyżwiarstwo, natomiast w okresie letnim windsurfing, żeglarstwo, dużo jeżdżę na rolkach, rowerze, uwielbiam wędrówki górskie.
Uczestniczyłam również w szkoleniowych Radach Pedagogicznych: „Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli” zorganizowane przez WOM w Katowicach w wymiarze 5 godzin.
Uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach poznawałam najnowsze trendy i ćwiczenia, które wykorzystywałam jako urozmaicenie tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.
Aby moja praca przynosiła wymierne rezultaty i była efektywna, postanowiłam analizować możliwości uczących się. Prowadziłam kartę obserwacji uczniów, która dała mi możliwość porównania wyników uzyskanych przez wychowanków, ocenić rzetelność pracy na lekcji oraz dostrzec rozwój sprawności fizycznej dzieci. Dzięki przeprowadzanym co pewien czas testom, poznawałam ich poziom sprawności, umiejętności i rozwój cech psychomotorycznych. Obserwacja, analiza ich możliwości pozwoliła mi również w wyborze najbardziej sprawnych uczniów, aby utworzyć reprezentację szkoły w rozgrywkach sportowych.
Obserwowałam i omawiałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu mgr Krzysztofa Skorka – nabyłam umiejętność obserwowania, analizowania zajęć, ich celowości, doboru środków i metod oraz wyciągania wniosków.
Obserwowałam prowadzone zajęcia przez innych nauczycieli mgr Janusza Rykałę, mgr Darka Nowaka, mgr Pawła Wiśniewskiego, mgr Magdalenę Kopeć, mgr Arkadiusza Kloca.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły realizując lekcje
wg wcześniej przygotowanych konspektów, które następnie zostały omówione. Pozwoliło mi to
wyciągnąć wnioski do dalszej pracy w kierunku doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco wymieniałam się doświadczeniami z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami, co umożliwiło mi poszerzanie swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych niezbędnych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
Przygotowałam zajęcia zgodnie z realizacją zadań statutowych szkoły, tak aby były zgodne
z rozkładami materiałów i były również atrakcyjne dla młodzieży, co podwyższyło jakość pracy
placówki.
Dostosowałam konspekty lekcji i rozkłady materiałów do wybranego planu, wybrałam program odpowiedni do poziomu sprawności psychoruchowej uczniów.
Prowadziłam lekcje otwarte dla nauczycieli wychowania fizycznego
Temat: RMT. „Podstawowe kroki w aerobiku”, „Łączenie elementów gimnastycznych – układy dwójkowe – gimnastyka”.
Gromadzę dokumenty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, podziękowania, a także konspekty lekcji, itp.
Przez cały okres stażu sięgałam po fachową literaturę z zakresu metodyki nauczania poszczególnych dyscyplin sportowych poszukując nowych i ciekawych rozwiązań, studiuję i analizuję czasopisma metodyczne „Gimnastyka-teoria i metodyka”, „Zdrowie, ruch, fair-play”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” itp. Śledziłam wszelkie zmiany w przepisach gier zespołowych i indywidualnych dyscyplin sportowych. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej pozwoliło mi jeszcze lepiej poznać potrzeby moich wychowanków, zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać zarówno w szkole jak i poza nią, sposoby rozwiązywania konfliktów, problemów wychowawczych.
Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywałam analizy własnych osiągnięć i formułowałam wnioski do dalszej pracy.
Na bieżąco zapoznawałam się z potrzebami szkoły w zakresie zadań dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczych.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas dyskoteki szkolnej.
Staram się terminowo wywiązywać z obowiązków powierzonych przez Pana Dyrektora i innych pracowników szkoły.
Zostałam wyróżniona przez Pana Dyrektora „Nagrodą Dyrektora Szkoły” w roku szkolnym 2009/2010.
Wybierając zawód nauczyciela wychowania fizycznego byłam świadoma, że moja praca to ciągły rozwój w kierunku pogłębiania wiedzy i umiejętności potrzebnej do ciągle rosnących wymagań w dziedzinie oświaty. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięć , zmierzających do samorealizacji w zawodzie zarówno nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora oraz wychowawcy.

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W mojej pracy z uczniami na lekcjach wychowania fizycznego duży nacisk kładłam na indywidualizację procesu nauczania. Starałam się dostosowywać poszczególne ćwiczenia i zadania do indywidualnych potrzeb i umiejętności, oceniałam nie sprawność fizyczną, ale postępy i zaangażowanie uczniów.
Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami stworzyłam odrębne, dostosowane do ich możliwości wymogi edukacyjne z wychowania fizycznego.
Na początku każdego roku szkolnego poznawałam postawy uczniów wobec kultury fizycznej ich ulubione sporty dzięki czemu mogłam dostosować ofertę zajęć pozalekcyjnych do ich potrzeb.
W szkole podstawowej prowadziłam zajęcia SKS w ramach programu autorskiego „Dbaj o wygląd żyjąc aktywnie” (gimnastyka, akrobatyka sportowa, zajęcia muzyczno-ruchowe), w liceum aerobik sportowy, akrobatykę sportową, zespół cheerleaders. Były to zajęcia typowe dla dziewcząt, które chętnie i systematycznie uczęszczały na zajęcia. Wybrałam ten rodzaj zajęć z powodu dużego zainteresowania, aby obok popularnych gier zespołowych w ofercie znalazło się też coś dla lubiących muzykę-rytm-taniec- gimnastykę. Zadaniem zajęć było wprowadzenie nawyku dbania o wygląd i higienę osobistą, rozwijanie sprawności motorycznych, a przede wszystkim kształtowanie zgrabnej sylwetki. Istotne jest również aby obok zainteresowania tymi formami aktywności fizycznej, zaszczepić w dziewczętach na przyszłość świadomy, naturalny pęd ku tego rodzaju aktywności, żeby w dobie telewizji, komputerów, złego odżywiania, siedzącym i stresującym życiu codziennym, ruch był dla nich przyjemnością, a nie „złem koniecznym”.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia pod kątem przygotowania uczniów do zawodów sportowych wynikających z kalendarza rozgrywek międzyszkolnych – praca z uczniem zdolnym- np. przygotowanie do zawodów międzyszkolnych (łyżwiarstwo szybkie na stadionie zimowym-spotkania sobota, niedziela). -SP
Dzięki współpracy z MOSiRem Sosnowiec - Stadionem zimowym zorganizowałam również zawody wewnątrzszkolne w łyżwiarstwie szybkim, wyławiając reprezentację szkoły podstawowej.
Zorganizowałam wycieczkę szkolną dla dzieci ze szkoły podstawowej na narty (Góra Żar), gdzie odbyły się zawody wewnątrzszkolne w narciarstwie alpejskim w zawodach wzięło udział około 40 uczniów z klas I-III i IV- VI – SP. Najlepsi reprezentowali nas na zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w narciarstwie alpejskim, w których jak co roku wystartowało najwięcej dzieci z naszej szkoły zajmując I miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt i chłopców, a indywidualnie zajęliśmy medalowe pozycje.
Przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowałam wraz z koleżankami Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt .
Pomagałam zorganizować i przeprowadzić turnieje w ramach realizacji rozgrywek kalendarza imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego w mini koszykówce- SP, koszykówce- LO oraz w tenisie stołowym.
Wyselekcjonowałam i przygotowałam młodzież do zawodów lekkoatletycznych, akrobatyki sportowej, Mistrzostw Sosnowca w mini koszykówce chłopców, badmintonie –SP, w aerobiku sportowym, zawodach lekkoatletycznych, tenisie stołowym - LO
Opiekowałam się młodzieżą podczas zawodów i rozgrywek międzyszkolnych:

SP nr 45:
- Halowe Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce dziewcząt
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Biegach przełajowych dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Narciarstwie Alpejskim dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Łyżwiarstwie Szybkim dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Podstawowych w Akrobatyce Sportowej dziewcząt

VI LO :
- Mistrzostwa Sosnowca Klas I Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Rejonowe Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Klas I Szkół Ponadgimnazjalnych w Biegach przełajowych dziewcząt i
Chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców
- Mistrzostwa Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w aerobiku sportowym dziewcząt
Moja praca na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach SKS-u oraz bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych zaowocowała znaczącymi osiągnięciami uczniów na zawodach sportowych.

Osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych rok szkolny 2009/2010 SP nr 45
I miejsce w klasyfikacji ogólnej SP w Sosnowcu w kategorii dziewcząt
II miejsce w klasyfikacji ogólnej SP w Sosnowcu w kategorii chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w minikoszykówce dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych w minikoszykówce dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Śląska w minikoszykówce dziewcząt
V miejsce w Mistrzostwach Polski w minikoszykówce dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w minikoszykówce chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Rejonowych w minikoszykówce chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w biegach przełajowych dziewcząt
II miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w biegach przełajowych chłopców
V miejsce w klasyfikacji ogólnej Mistrzostwa Sosnowca w Lekkoatletyce dziewcząt i chłopców
VIII miejsce w Mistrzostwach Polski w skoku w dal ind.chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt
II miejsce Mistrzostwach Sosnowca w czwórboju lekkoatletycznym chłopców
I miejsce w Halowych Mistrzostwach Sosnowca w lekkoatletyce dziewcząt
IV miejsce Halowych Mistrzostwach Sosnowca w lekkoatletyce chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Podstawowych w klasyfikacji drużynowej w
pływaniu dziewcząt:
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Podstawowych w klasyfikacji drużynowej w
pływaniu chłopców:
VI miejsce w Zawodach Wojewódzkich w pływaniu dziewcząt
XII miejsce Zawodach Wojewódzkich w pływaniu chłopców
czołowe miejsca w Mikołajkowych Zawodach pływackich SP 45
I miejsce w kat. dziewcząt i chłopców w Mikołajkowych Mistrzostwach
w pływaniu w ZS nr 2 w Dąbrowie Górniczej
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca SP w tenisie stołowym w kat. dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca SP w tenisie stołowym w kat. chłopców
I miejsce w Zawodach Rejonowych w tenisie stołowym w kat. chłopców
II miejsce w Zawodach Wojewódzkich w tenisie stołowym w kat. Chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym indywidualnie
I miejsce w Zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca drużynowo w tenisie stołowym
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca SP w badmintonie chłopców
X miejsce w Mistrzostwach Województwa SP w badmintonie chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w Akrobatyce Sportowej dziewcząt
III miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w łyżwiarstwie szybkim dziewcząt
V miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w łyżwiarstwie szybkim chłopców
I miejsce w Zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca

Osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych rok szkolny 2010/2011 VI LO
III miejsce w Zawodach Rejonowych Szkolna Liga Lekkoatletyczna drużynowo dziewczęta
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Klas I Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Klas I Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym chłopców
III miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt
I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym chłopców
V miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt
VIII miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym
chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt
II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców
II miejsce w Rejonowych MistrzostwachSzkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt
V miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców
III miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt
IV miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej chłopców
I miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej
dziewcząt
II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej
dziewcząt
? miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w aerobiku sportowym dziewcząt
? miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce chłopców
? miejsce w Mistrzostwach Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce dziewcząt
Czołowe miejsce w klasyfikacji ogólnej Szkół Ponadgimnazjalnych w Sosnowcu w kategorii dziewcząt
Czołowe miejsce w klasyfikacji ogólnej Szkół Ponadgimnazjalnych w Sosnowcu w kategorii chłopców
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas rajdu szkolnego Klas I LO na Szyndzielnię w Bielsku-Białej. Byłam opiekunem klas podczas wyjścia na seanse filmowe do kina. -SP
Wraz z innymi nauczycielami sosnowieckich szkół po raz kolejny prowadziłam warsztaty taneczne (aerobik, funky, hip-hop) dla młodzieży naszego miasta w ramach „Warsztatów Tęczowych”, które odbyły się z okazji XVIII Dni Ziemi w Muzeum w Sosnowcu dnia 17.05.2010r. (współpraca z Uniwersytetem Śląskim Wydziałem Nauk o Ziemi i Gimnazjum nr 6).
Współpracuję również z Uczniowskim Klubem Sportowym Huragan działającym przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu. Stwarzamy dzieciom i młodzieży możliwość sprawdzenia się w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami.
Wspólnie organizujemy wewnątrzszkolne i międzyszkolne zawody w pływaniu:
- Mistrzostwa w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca
- Mikołajkowe Zawody Pływackie
- Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu sztafetowym
- Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu indywidualnym dziewcząt i chłopców
- Pierwszy Krok Pływacki
- Zajączkowe Zawody Pływackie
- Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu w pływaniu
Podczas obozu narciarsko-brydżowego w 2010r zorganizowanego w czasie ferii zimowych przez UKS HURAGAN pełniłam funkcję opiekuna i instruktora narciarstwa, w 2011r podczas obozu narciarsko-pływackiego pełniłam również funkcję zastępcy kierownika obozu.
Przygotowałam i przeprowadziłam sprawdzian praktyczny na kartę rowerową i motorowerową dla uczniów szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2009/2010 wznowiłam klasyfikację na „Najbardziej Usportowioną Klasę”
SP nr 45 oraz „Sportowca Roku” w kategorii dziewcząt i chłopców. Zmodyfikowałam regulamin dostosowując do roku szkolnego. Uczniowie są dodatkowo zmobilizowani by być zakwalifikowani do reprezentacji szkoły na zawody miejskie i inne. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi sportowcy otrzymali z rąk pana Dyrektora okazały puchar. Nagrodą dla„Najbardziej Usportowionej Klasy” było wyjście do kina ufundowane przez Radę Rodziców.
Podczas finału Mistrzostw Sosnowca w koszykówce chłopców zatańczyły dziewczęta z zespołu cheerleaders. -LO
Wraz z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zaplanowałam Europejski Dzień Sportu dnia 28.05.2010r-SP.oraz 30.05.2011r.-LO Dzieci i młodzież licznie brała udział w zajęciach sportowych. Byłam odpowiedzialna za opracowanie harmonogramu rozgrywek i konkurencji rekreacyjnych, wysłanie informacji o imprezach odbywających się na obiektach ZSO nr 2 do Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Sosnowca oraz sprawozdania z tych imprez.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Niniejsze sprawozdanie oraz całą dokumentację dotyczącą awansu zawodowego stworzyłam samodzielnie wykorzystując technologie komputerową i informacyjną. Na bieżąco korzystam z Internetu wykorzystując go, jako dodatkowe i bogate źródło informacji w procesie doskonalenia zawodowego. Na bieżąco zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi awansu, znajdowałam informacje niezbędne w mojej pracy, przesyłałam prace i dokumenty z nią związane. Wyszukiwałam możliwe i interesujące mnie szkolenia i warsztaty metodyczne.
W swojej bieżącej pracy nauczyciela korzystałam z różnych technologii komputerowych:
*z programu Microsoft Word i Excel przy pomocy, których przygotowałam:
- rozkłady materiału,
- wnioski o rozpoczęcie stażu i jego kontynuację
- plany rozwoju zawodowego,
- przedmiotowy system oceniania,
- sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego,
- regulaminy konkursów, tabeli wyników, itp.
- przygotowanie pomocy dydaktycznych,
- dyplomów i wyróżnień dla uczniów,
- gazetka szkolna
- scenariusze i konspekty zajęć
- harmonogramy i sprawozdania z imprez sportowych
- ankiety dla uczniów
* korzystałam z poczty elektronicznej, komunikatora gadu-gadu, skype
* na bieżąco sprawdzałam informacje na stronie internetowej szkoły
* regularnie zapoznawałam się z wiadomościami na stronach:
www.profesor.pl
www.men.gov.pl
www.interklasa.pl
www.poskikosz.pl
www.pzkosz.pl
www.literka.pl,
www.edusek.pl,
www.menis.pl,

oraz wielu innych, dzięki którym znalazłam wiele cennych dla mnie informacji z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, współczesnego wychowania fizycznego oraz zasad dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
*systematycznie prowadzę bazę danych sportowych osiągnięć uczniów SP 45 i VI LO, dokumentując
udział uczniów we wszystkich możliwych zawodach sportowych
* realizuję gotowy materiał na stronę internetową szkoły dotyczący życia sportowego szkoły,
zawodów, rozgrywek, konkursów oraz wyniki uzyskane przez uczniów,
*na bieżąco przyznawałam punkty za udział w zawodach, itp. W klasyfikacji na „Sportowca Roku” i
„Najbardziej Usportowioną Klasę”, które również były ogólnodostępne na stronie internetowej szkoły
oraz na tablicy informacyjnej
*korzystam z aparatu cyfrowego i kamery rejestrując najważniejsze momenty z życia sportowego
szkoły, zdjęcia i filmy zamieszczałam również na stronie internetowej szkoły
*często korzystałam z kamery rejestrując umiejętności techniczne uczniów w wielu dyscyplinach
sportowych ( w narciarstwie, na zajęciach muzyczno-ruchowych, w akrobatyce sportowej), to metoda
pozwalająca na szybką korektę błędów uczących się.
Zachęcałam moich uczniów do odwiedzania różnych stron internetowych w celu wyszukania ciekawych tematów i informacji dotyczących tematyki zajęć lub zlecając im przygotowanie referatów o tematyce sportowej dotyczących igrzysk olimpijskich, historii i rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych. W ten sposób realizowałam zadania edukacyjne wychowania fizycznego w postaci popularyzacji historii sportu i olimpizmu.
Propaguję wykorzystanie zasobów stron WWW związanych z wychowaniem fizycznym.
Korzystam czasami ze szkolnego faxu, przesyłając zgłoszenia na liczne konkursy i zawody, a także telefonu w celu uzyskania informacji o zawodach, konkursach, itp.
Solidne przygotowane dokumenty przy użyciu technik komputerowych są niewątpliwie atrybutem ułatwiającym analizę wyników, co w widoczny sposób podnosi skuteczność procesu dydaktycznego.

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela

Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów tj.: na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam się z planem wychowawczym szkoły, by stworzyć jak najlepszą możliwość szybkiego reagowania na patologie społeczne i pomóc uczniom zagrożonym, ze sposobem prowadzenia rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów, korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu.
Poznawałam struktury i problemy środowiska lokalnego poprzez współpracę z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną - Rozmowy, konsultacje, rozpoznanie środowiska, opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno - psychologicznej, omówienie wad postawy i innych schorzeń.
Przeglądając fachową literaturę, w swojej pracy , korzystałam z zwartych w niej porad i wskazówek, dotyczących problemów prawidłowego wychowania.
Gromadziłam informacje na temat uczniów. Na bieżąco prowadziłam obserwacje uczniów podczas
ich pobytu w szkole. Starałam się utrzymywać dobry i bliski kontakt z nimi poprzez rozmowy
indywidualne oraz dyskusje w grupie. Poprzez działania wychowawcze realizowane w czasie
swoich lekcji oraz dyżurów kształtowałam w nich umiejętność współpracy z nauczycielem i
innym uczniem w myśl zasady szacunku i poszanowania „fair-play”. Również zajęcia
pozalekcyjne umożliwiają mi lepsze poznanie środowiska lokalnego.
Współpraca z rodzicami – byłam do dyspozycji rodziców w czasie konsultacji oraz zebrań.
Kształtowałam pozytywne postawy społeczne uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej, dziewczęta pomagały sobie wzajemnie podczas zajęć wychowania fizycznego np.: jedna świetnie tańczy- pomaga opanować kroki innej słabszej uczennicy, ta znów jest dobra z gimnastyki- pomoże innej, itp.
Będąc nauczycielem wychowania fizycznego oraz instruktorem fitness i narciarstwa stale dbam o to, by propagować wśród społeczeństwa różne aktywne formy spędzania czasu wolnego i wypoczynku. Wiem, jak ważne jest to dla zdrowia i sprawności psychofizycznej każdego człowieka, a w szczególności młodego, ciągle rozwijającego się organizmu. Jestem świadoma, jak bardzo przydatne są umiejętności zachowania się w różnych nietypowych sytuacjach i dlatego staram się poprzez rozmowy i swój własny przykład pokazać jak duży i pozytywny wpływ mają wszelkie formy ruchu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywa staż.

W trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego przypomniałam sobie procedurę awansu
zawodowego, w tym znowelizowaną Kartę Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN w sprawie
uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zapoznałam się z ustawami i
rozporządzeniami oraz aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
Na bieżąco zapoznaję się z aktami prawnymi regulującymi działania szkoły:
- Statut Szkoły wraz z obowiązującymi regulaminami,
- Plan Rozwoju Szkoły,
- Program Profilaktyczny i Wychowawczy Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Przedmiotowy System Oceniania.
W czasie całego stażu systematyczne poznawałam i analizowałam inne dokumenty (Protokolarz Rady Pedagogicznej, Plan Pracy Szkoły, Kronika Szkoły, Księga Zarządzeń) oraz akty prawne, które regulują funkcjonowanie placówek oświatowych i pracę nauczycieli.
Uczestniczyłam w pracach organu szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i
wynikających z ich zadań. Zostałam powołana na członka szkolnego zespołu nadzorującego
egzamin szóstoklasisty, a także na członka zespołów nadzorujących egzaminy maturalne.
Współpracuję z członkami Rady Pedagogicznej, brałam czynny udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
Rzetelnie prowadziłam obowiązującą w szkole dokumentację (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, informację dotyczącą stanu zdrowia uczniów), co ułatwiło mi aktywne i
prawidłowe funkcjonowanie w szkole, tak wśród uczniów, jak i pracujących w niej nauczycieli.
Prowadziłam własne notatki z konsultacji z wychowawcami klas oraz z pielęgniarką szkolną .
Przestrzegałam zasad przepisów BHP w szkole. Stosowałam ustalone zasady opieki nad
uczniami w czasie zajęć i przerw między lekcyjnych. Sprawdzałam sprzęt sportowy przed każdą
lekcją.
Nawiązałam współpracę i zawarłam kontrakt z opiekunem stażu mgr Krzysztofem Skorkiem, który pomógł mi w modyfikacji planu rozwoju zawodowego, dostosowując go do specyfiki i wymagań szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, a później przy jego realizacji, służył pomocą w budowaniu i doskonaleniu mojego warsztatu pracy, a także wspierał w rozwiązywaniu problemów. Ja ze swojej strony starałam się rzetelnie wypełniać wszelkie dane mi wskazówki i wszystkie działania w pierwszej kolejności konsultować ze swoim opiekunem. Nasze spotkania miały charakter:
- informacyjny – dotyczyły procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminu i statutu
szkoły, programu wychowawczego szkoły
- diagnostyczny – polegały na analizie zasobów wiedzy, umiejętności, doświadczenia cech osobistych,
zainteresowań, potrzeb i preferencji
- problemowy – były poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabytych podczas
pracy w szkole, napotkanych trudności
- hospitacji – raz na dwa miesiące opiekun stażu obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia
- obserwacji – raz na dwa miesiące uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych przez opiekuna.
Wraz z opiekunem stażu ustaliłam:
a) planu pracy i terminu spotkań,
b) kryteriów oceny stażu,
c) zakresu obowiązków stażysty,
d) zakresu obowiązków opiekuna,
e) zasady komunikowania się i współpracy.
Współpracowałyśmy przy gromadzeniu dokumentacji stażu:
- Wypracowanie prawidłowego systemu pracy nauczyciela stażysty.
- Konsultacje.
- Harmonogram hospitacji
- Konspekty.
Napisałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela z pomocą Opiekuna stażu, który następnie został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego. Zgromadziłam dokumenty np. zaświadczenia ze szkoleń i warsztatów, podziękowania, konspekty lekcji, itp.
Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Współpracowałam z innymi nauczycielami w Zespole Nauczycieli Wychowania Fizycznego
W ramach działalności zespołu wychowania fizycznego został opracowany plan pracy uwzględniający między innymi:
- zakres obowiązków nauczycieli,
- udział uczniów w zawodach sportowych,
- organizacje dodatkowych zajęć sportowych odbywających się na terenie szkoły,
- planowanie organizacji zawodów sportowych
- spotkania samokształcące,
- rozwój bazy sportowej.
Na jego podstawie starałam się aktywnie wywiązywać z jego podstawowych założeń.

Podsumowując moją pracę w okresie stażu uważam, że zrealizowałam założone cele i zadania w planie rozwoju zawodowego. Dzięki temu moja bieżąca praca nauczyciela wychowania fizycznego stała się bardziej efektywna i przyczyni się do wzrostu jej jakości w kolejnych latach.

Sylwia Matusik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.